תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל השטרות העולים בערכאות של עכו"ם אע"פי שחותמיהס עכו"ם כשרים חוץ מגיטי נשיושחרורי עבדי ר"ש אומר אף אלו כשרין לא הוזכרו kא בזמן שנעשו בהדיוט: ו האומרתן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעכדי - אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ וחכמים אומרים בגיטי נשים - אבל לא בשחרורי עבריס - לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חכין לו אלא בפניו י שאם ירצה שלא לזון את עברו - רשאי - ושלא לזון את אשתו - אינו רשאי אמר להם והרי הוא פוסל את עברו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו • אמרו רו מפני שהוא קניינו האומר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לירוי ונ6 ימניח עגמו למקוס שיוכל לפוסלו כזריקת גט כדמיתי לגמרי. ועיין מ"ש סוף פרק חמישי: - סfומר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

ביום ונחתם בלילה פסול * ר"ש מכשיר שהיהר"ש אומר כל הגטין שנכתבו ביו'ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגטי נשים: ג בכל כותבין בדיו בסם בסיקרא ובקומוס - ובקנקנתום ובכל דבר שהוא של קיימ'י אין כותבין לא במשקים ולא במי פירות - ולא ככל דבר שאינו מתקיי' על הכל כותבין על העל'של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפר'. עליד של עבדי ונותן לה את העכדי ר' יוסי הגלילי אומר אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים - ולא על האוכלים: ר אין כותבין במחובר לקרקע. כתבו במחובר * תלשו • וחתמו י ונתנו רה כשר - ר' יהודה פוסל א עד

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא - ועכו"ם
ו קבל הקטן והגדיל : חרש ונתפקח - סומא
ונתפתח" שוטה ונשתפה עכו"ם ונתגיירי פסול -
אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח " פתוח ונסתמא
: וחזר ונתפתח - שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה - כשרי
זה הכלל " כל שתהלתו וסופו בדעת "
אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה
נאמנות להביא את גטה " המותה *
וצרתה - ויבמתה - ובת בעלה מה בין גט למיתה -
שהכתב מוכיח - האשה עצמה מכיאה את גטה "
ובלבר שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »