תמונות בעמוד
PDF

:

[ocr errors][ocr errors]

נתנה לו בתוך ל' יוס מגורסת פפיטל מ"ר קפידס חו נקרט קולס סתקן חינס כריכת נט סחר רכל' קלומר על

לקו קפילס ולזרוק קחתי קמ"ל • נמרח : מנת כחומר מעכשיו: חמר רסכ"ג מעסק כנירן • כנמימפרס אמר רסכ"נ וכו' כתב סר"נ ולין הלכה כרוניג נמרח בחסורי מחסרה (יכי קני 6ס למר לק על מנת ספקני לי וכמה קיל מניקתו כ'סניס ולענין לפמפ 6ת חכין כל ימי חיכטלתי וסכרינטליקו רוקח קלמר לה בפנ"ג חומר קקן לו קיין רס": מת הנן פי

חת למיס סל6 נקכויןסנפל קר"כ ולס הניקתו כלל אם נתנה לו בתוך שלשי' יוס מגורשת • ואם לאו- 6לקרווחל דידיקי ומטפס וכפי'רס"י כנמר' ועיין מ"ס אינה מגורשת • אמר רשב"ג מעשה בצידן באחד כמי כליון כס' 66מר ללקפו לקטן כס'ו:הרי זסנט * שאמר לאשתו הרי זה גטרע"מ שתתני לי איצטלתי וכו'וbמרו חכמי' תקן לו 6ת פירס סר"ן רלחו לכפורק ואברה איצטליתו - ואמרו חכמיס תתן לו את דמיה: רמיק - ולין הלכה כרפכ"נ. מכון! להרווחת דידיק כו' והרי זה גטך על מנת שתשמשי את אבא על מנת ועל מנת bתטמטי 6ת לכל• וכן לפון רס" הלל, רמתני' שתניקי את בני כמה היא מניקתו שתי שניס: ר' על מנת שתניקי 6ת כני • רסנ"ג היל לס רכנן דמרי יהוד'אומר שמנה עש'הרשמת הכן אושמת האב כנמר' מוכח בכל סתס סל6 לעיל כחנטלית ולנעורה היזגט הרי זה גטרעל מנת שתשמשי את אבא שתי קבע זמן * כמס תסbס 6ת מכין והכי מוקיס לס כגמר' שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים: מת הכן חכיו •חו כמה תניק 6ת כנוי מרסיפח רסנן ריס6 לחו אושׂמת האב או) שאמר האב אי אפשי שתשמשני יוס 6יכלנו הוח : כמס סיס הסכיני ויקינגן דרככן שלא כהקפרה: אינוגט-רשב"ג אומר כזה גט כלל מניקתו כלומ'כמה קיל וכן כמ"ס התוספות והכח לו אמר רשב"ג כל עכבה שאינה הימנה הרי זה גט : היניקה • ה'קניקתו יוס 6' נתכוין לכעורת כסנס-סער ז הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ערשלשים יום • כזה הזמן נתקייס המנחי : לצורך כנו וחכין • וכי מת והיה הולךמיהודה לגליל הגיעלאנטיפטרס וחזר סקי סנייר' יסולס לומ' י"ק ק6 65 6ינטריך לכל גכי

חוס לכל 6ס קניקה לוקו סילטלית לעולס קול כריך לחכטליק ולל לדמית - ולכן

ולכן חסר ccלמו סקי סניס לרכנן וייס סו6 כרכי יסולי • לין ז * כסbכרק יכול לומר מיני חפן כדתי 6נטלית' ע"ס : יניקס ולס נתקייס התכחי * וחין סלכס כרכי יסולק : מת הכן או מסמר קטנלי 6פסי סתסמסניורחק דמcו'רכ"ג נקטיה ולח הניקתו כלל: חומת הלב ולס סbסתו - הרי זה נט-לנסר

קכח • 67ע"נ להחנ ערין קול חי כל ס6ין עככית ממנה הרי לכפורק לכוין נזנחושה לקרווקה דידיס - וסb לס ליכטין • ער גט) וה"ק כריס6 לכ"ע • !6 והכח ור36"נ פני מלסכל ולס קיק יורט טיסות לניו חוכנן לס תיק מתנ': סלל נתקפוק עככת כו' נקט ל6סמועינן דלק"ק- 65: אינו גט וכנמרס 6על פי שלח קכעיסתו ולין קעכנס ממנס סיכונט • וכ"ס פרכינן לפוס מלן רמוקיס מתני'דסקס כמפרס יוס 6חר רמי לס קיק נתקפלת כוס גט הוחיל ולח הקפירתו וסין הטכני וסכי פירס' הרים למסנתינו • דת'סריס6 • ומ"ס סיפר ממנה וחין הלכה כרסנינ :ן קניע לסנטיפטרס מפרס כגמי ופירסילרים' על כרחך כנון סכת ולס סניקתו כלל (כלומי רחי מסנס זו כגון דלתנוסני תנחי חימטינס לגליל • לקלקר מניקתו קח קיימו התנחי) ו6n6י קריזק נטי קרי לס כתקייס נתוניטה • ולילה מטינס לגליל •חי מPLסינן תלתין יומין כלוס מן התנחי • כ"כ ולפיקנס קסיס • ולפיה פירס סר"ן ולו לתינ6 • ליקוי ניטל • ולי 65 • לח לקוי ניטל - וסכך (קניע למסכקינו לסתס כמפרס מסוס דרכ 6סי חמרס 6כ"כ הרי"ף לחכטיפטרס •פתוח סיף סרן יקולס וקור קידס פל:rיס יוס •

והלכת' כרכ 6סי רכחרחי קול ולע"ג דסיק כקוסיס לס 6סיק כטל קנטירלס גליל מטל • ולס 6פקקי תלתין יומין : סכקיוכת6. 'רקסי' חינה תיוכק6 לגמרי כרפי'סנ"ספיים

, וכן כוחלין ריקכין) הלפטק קרמכ"ס קסיס דרכ לפי מתרנס כמ"ס קרין וסרמכ"ס 6ינו מפר'כפירס"יוקר"כ רריסb כלס סניקקו כלל • 656 נקניקתו החליק ולחי ללח הוינט. והכל מקסיכן כנמ'מ"טריפס ומ"ס סיפס כלו' כיון לכריסb לס סויגט 6ל6 כסנתקייס כסיפס כמי 6לו נתקייס קוי נטי ולמחי תני כריפל סין נט וכסיפ6 6ינונטי וכ"כ המגיל כפיס מק"ג ומסייס קרין יכ לפי ספר לך סין וכי תכן מת תכן לומקהלן קינט חתל לחשמועי' רסתס במפרס יוס 6חר רמי וק"ק כל פהמחילס נקניקומת ה"זנט - °(הקיגלה מת & רקכח קכח מת חנן סיפר

לפי זה נ' רמת החג לה פמוטיגן מירי רכיון להתחילס CDE1( ומק) מלי חית לק מעכר טפי • וליכא למימר רמי מינק טפי המקני hk חנכפיפח נקטיק (6ק"כ לס מת לו סמס 6ק6 65סמו' רסמוס יוס 6'סמוס מקרי ויקייס תנסי לסקס כמפרסיוס 6 רשיי עיכ• וכתב עוד קרין דיוס ללו רוקח ok ספייפער חפ : רשבין חומר כו' כתב סר"כולין הלכת כרפכ"נ וכי סרמכ"ס ועיין מ"ס כפ"ס רערוכין : זהרי זסנטך חסרת כלקי: עיין מ"סנסוף כ"ורב"ט : והיה הולך מיסודה הגליל • כתר קריר מפרס כנמרח מפנק זו כגון לחניכי תכחין כו' י וסכי משמע מפני קריוק נטך לס לק כחמי מכלן ועל ליוס : מיוס bsכס מכלן •

נקיק

[ocr errors]

טוב

:

סכת3

וכן לס היה הולך מגליל ניקולס וסגיע לכפר מותנחי פקוח קיס סולך מיקורת לגליל ותלת קנט נס נכיחותו כנליל ירין: כקנס נכול הגליל: וכן 6ס היה הולך למרינת קיס ותניע לעכו בטל תכלו• ולין כלן עור לקיימו וכו' • וfפי' קיימ6 לסתר פתוח כקנס גכולת טל חיי וחור נתיך לי יוס נטל סנט סקרי זמן קרי 65 תקנת ! על מהלך רחמון • ר"ן וכן פירס לה הלך למית ונס ל6 נסתקס ליוס : כל זמן פלעכור מכנגר רס"י : והגיע לעכן כו' • כתכסר"נ ססרי לה הלך למ'ר • פניך סלסיוס כסtfתסס •

בעכו מסיתיס f6ע"ג ללעג יוס עוכר מנגר פניך - 16 בטל תנאי הריזה גטך אם לא באתי מכאן ערל'יום מכיל גט ממ"ק עכו כחיל יקנט - ותיק הולך וכל וכו' והיה הולך מגליל ליהוד'והגיע לכפר עותנאי וחזר לת"ק דמתניתין כ'רפ"ק : לזסר מכחכפיסקה) ל'יוס כטל תנאו הרי זה גטך אם לא באתימכאן עד ל'יום הרי זה גט • כתנ הר"ן עובר מכני פניס יקח נט ולי והיה הולך למדינת הים והגיע לעכו וחז'בטל תנאו וכג' מוקי לס פו' וכן הל חמר' סומיל ומעקרח תיק הרי זה גטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך י'יוס היה פfס ל6 סמ'כן כעת סתנאי כולן וכח ניס סמס פייס הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי חייסי'סמס יכח קכעערער קטט' פניניתי וכטל ניט6 •

זה נט:ח הרי זה גטך אם לא באתי מכאן ועד ייב ויסמר פייסתי - נת' ופירס*• במלחי סל6 נתיחך עפת חדש ומת בתוך י"בהרשי אינו גט הרי זה גטך כלפון

כלפון קר"ן נסע' פריס הילך וכ6 - 65 מעכשיו - אס לא באתימכאן וער ייבחרש • ומת ונתייקרתי סיסלה עמו ונעל סיסטמה פייס ולכי מקייס בתוך י"ב חדש' הויזה נט:ט אס לא באתי מכאן ז"לנט ישן פ'ככלות'יתכן קנליס וסתס ל' יוס עונר ער ייבחרש יכתבוותנוגט לאשתייכתבונט בתוך כמסנס ו' פרק דלקמן רנ"ק ענני פנית קוי ניטל • וכנמ' שנים עשר חרש ונתנולאח' שנים עשר חדש אינו חוסרין לנרס נוי ופי' קרין מוקי לס כfומר כסעי המנחי גטי כתבו ותנו גט לאשתו אם לא באתי מכאן ועד וקכ'תנןהרי זס נט למגרסי עית כן חני מוסר לתינט שנים עשר חדש יכתבו בתוך י"ב חדשונתנו לאחר כו לכתחל'ע"כ לפי סstrn פתרf כסמנת עלי כמלת י"ב חדש : אינוגט ר' יוסי אומר כזה גט כתבו קייס התנחי לב מיג'הגט ולי פריס כל זמן סקלמר סלק

לאחר

נרח" לפרס רתכ6 לחן hter כלתי וכתיסרתי ופייסתי וכן

גן הי6

62 betn רכסיfמר סננת . 6ס ל6 סמ' כן כסעת סתנחי חייסי' סמ6 ינ6 כעל פייסתי וכתיסלתי היל גט יפן יקיל ול6 כס6 לכתחלס ;t ויערער ולומר פייסתי :ח חיכו גט לכיון דל6

6מר מעכסיו • כסהלן כמ"ס כמו ספיר' קרין נקמן וכן פי' רס"י ולף סר"ן E9מע לחקר י"ב חום יתר נט וקרי מת בתוך הזמן וכריכס ז"ל : ועיין נסרקים פרק דלקמן דמפרס רסח רנט

יפן מנס6 לכתחלתי דוק6 כנתנו לה הכעל סחר חיסון ר16

ליכל למיתס ונ6 עלית ויחמרו נטת קייס לכנס דחיתו נופת לה יתן לה מטוס פנס ננו ס יכפוננט 6חר • לכל קרc

° 6 6ינו מפרס לתנ6 לכתחלס לוקח כשהלך לכ"ס י וסרמב"ס כפיג מק"ג 65 כתב הלכת למיקי ולפ"ס ל6 כתג כוכרי סר"ס: וטעמח ללו דמפרס כפי' סר"ן. tt סיס לו פי' 6חר כענין פיסקי לכלו' סמחלס סכfי כמפורס כרכריו פ"ט מסין • וכתנו סתו' לעיל פ"נוף י"ס למרכקכרס"י (וכ"כ הויכ) BEס יכח הכפל ויערער ctrct זר לי:ס !ס מסוס לעז נעלמ'פיוכיח הנעל לפז וכיון סקלמינק עליו כל יוכיח לפז לכסיפf ליס מלת6 * עיר: ח הרי זס גטך 6ס לס גיליתי כו' • סרי זס נטך מעכפיו כו' לסון הר"ן ותמיקני ין מתני'ית רפ' קיח • רתרי נווני דירת • מלס

מזי מיני גט ומטכסיו 6ס מתי הרי זה גט רקנ6 לעיל סמעי' לקו• ונ"ר רת"ק וסר"6 נתי דחס מפיכל6חר מיתת תסמע' ק"מ סיכל רתכת כריתת ירכיון דלק מנרפ לק • 62 כי היכי דלח תפול קמי ינס - 6ף קול) (fינו רונס סימול נטק ל6 ל6חר מיתס - וסנוי סול דיס גט ל6חר מיקה • הכל הכל דתלס כ6ס ל6 כחתי סר"6 ומעכסיו מפלט קמיל 6"ג סו" סקס מפוס הני חמרי' רכילס 6מר מעכסיו כל6חר מיתת רמי רייסינן רלמ6

6ינו רונס כגרופיס כלל - דידוע סו6 מלין נט לאחר מיתס ילפיוסה חיכוין • 956 קכח רfפי' נית6 רכסתר פלס יכס מסמע - מ"מ כי לf ת נרוסית חיילי : ולנרות תכוין • סר"fc fס ל6 כחתי גרידל מעכסיי מסמט • קת' ע'ג : הרי זה גט • וכגמ' 6יכ6 מלן רפקני למתני' דקכח נמי סכריך פילמי' 6"ת סלס כס כן פסק קרח"ס : וסיכל דל6 מתני הכי חמתני' וכיון סל6 רסינו סכ6 לעיר מפינס 65 מייפינן פמ6 כל וסר"כ סלח כתב כן כמתני' סוכר כסרמכ"ס פפסק כפ"ט מס"נ כליפנ6 לל6 מפני חמתני' - וטעמו כזכהמניר שסוכר פרפיות !ו סמס פייס וסמס כח •

היכן מרחוריית' מפני סכדין תורה העמר דבר על קזקפו וכיון פנפניסוחין חיספין לדיו rלין 6נו רוסיס 6ותו ולין ספק מוניר מידי ולחי.6c סחכמי' מססו כפרות קתמורק וכיון סכן נמכf חלוקות לפונות או כדרכנן וילך 6חר סמיקל : הרי זה נט• וכנמ' 6ינטיס לקו 6ס מושרת מיר סתתי פקרי זרחי ל6 יכל עוד. וים כחן קייס תנחילו ללמס לfחר ייכחרס לסתקייס תכלת - ופי' סתו' מסוס לליכס למגזר חטו לח מת (הר"ן פיוס דליכח למימר היתי ודחי לח הוי חיים למיתת ריריי ל6 סיסגומר ומניc

6 לסחרייך חרס ע"כ - ולס 6פסיס ופסקי לחותרת: ט כתבו נט נתון ב חיסכו' הינו נט - קלח קיכל פלח הקפיר !6 על קנקינס !6

6ף על קכקיני הקפיר: סר'ן רבי יוסי חומר

ו 3 כוס נט מוקלילס לל כלפיכקכן ופנן

וסמר
לוה א

גינס :

[ocr errors]

0

פג קרקע

רס"ר

6מר כתכו ותגן חס 69 בחפירקכתכו מעכסיו ותנו 6ס פרק ה

פרק ח הזורק קרי זו מנורות * דכתיב ונקן ניק לה כלפי • ורננן ל'ס סכי וכ"פ הכי נמי : ואם מיתת

מרל6 כתיב וכילק יתנגן •

מעמע קדמת לנט חימ גט6ס תה חסר נחום • 6חר סנכקנ קנט • ונתן מ"נג • כין כקנרקכין כנגקכין נקרפיפס • וקול ספק ) קורס פיקנסוס -סרמנ"ס: זו קיה פfמרו מגורפת ולינס עותרת כנר ניקה כנר חברת: קנתה גליסינסיס פכות כו מגורש, כלומר נסור קיק

פטור מחטין :

קריזר נכלל פלמת מגן 6ת כו' לאחר שנים עשר חרש ונתנולאחרשני'עשר חרש מגורעת וחפילו קיק כפוך כיוכח נזק כתבתי כמפנק ומת * אס הגטקרם למיתה- הרי זה גט ואס מיתה ביתו למקוס מיקי וקלעה זיפ"ג דיכמות כסס קרכיס קדמהלנט • אינגנטי ואם אין ידוע זו היא שאמרו קנו לה ס6ין 6רס מקפיו תיר ממנה די וכמפנהג)

מגורשת ואינה מגורשת : 65 על מקיס סיקס ולה על פרק דלקמן :

פרק ח הזורק גט לאשתו * והיא בתוך מקוס קלתס: ב חוסמכות מגורשת ולינק מגרסת

כיתה או בתוך חצרה מסחריו תיק הנט כל נכון דלס מוקמינן הרי זו מגורשת יזרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצרו זעקס נכו bס כדי סתסלכו : ליד נחזקת חיי

ונימה אפי' הוא עמה במטה - אינה מגורשת • לתוך חיכו נט על פי6מר טינטן ולסחר ינחל מת חלה חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת: ב אמר לה הליכי חמר טלי נסך מיקת כיון רקפתח מתמקמי סכי כנסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחוריו קוראה קוינט • 6כל 6ס קיית הגט מספקי' ליס ולמל כפוך ים והרי הוא גטה" אינוגט ער שיאפרלה הא גטך נתן על נני קרקע 6ף על גכו לו קדם מנקרין וכלפוןמגורפת בירה והיא ישנה נעורה קוראה והרי הוא גטה 2 כגופו ולח עקס נגן לו לה חינה מנורת טיין מים

קמניח גופו נס כדי פתטלנו כמסנס ו' :

חפילו חמר טלי נטן הינו פרק ח והיא בתוך כיפק כו' פ' נכסי מלוג וורקו לה גט : קורחה והרי הול גיטק כסיל קורחת כו רולספקול

וכנמ'פריך מק נטק : קרוכ כת מנורות קרוב כוחינת מגורפת זקכחה oc6 קנקכטלקי וח"כ חכתי לס נפק נט מיל סכעל *

כל ולסיק רכס לנטס וסכרק כחיס. כחלמידי רקוי יד ענן רקני לי'פרניקוחפ"ק קונה 6ת עכמו כפטר ע"י עכמו (כמ"ס כמסנסניפיק רקדוסין מטוס רגטו וילו בחין כ6סליס"כ גסה ומגרה בחין כחסד: הרי זומנורסת, כתב קריגרכיך ונתן נירק ומלכה כתינ וכילת יתננו מסמע ונתן בירת מימ ומסייס רס"י וילה לכתברחמנח דכעיכן רומי רידת רמםפמרת לדעתת ע"ג. וכתבו התוס' ו6"ת וחימר ונתן כלל כירת פרט ולין ככלל ft שק סכערן וי"ל וסלחק חזר וכלל וריינין כעין הפרט *ע"כ. וקריןכתכתרי ונתן כירה כפרסה ונתרח מיותר נדרס • חיב מפוס דסוי מינוס 6חר מיעוט ולין מיפוט לוקר מיעוט 6ל6 לרכות ע"כ ופיין ככ"י ר'ס קניס ומיס קרין וסו6 ספסל עומדת כנר כיתס כנר חנרקגמר' • וטעמה כי ילס מת. ירק כסמוכס 6ף חניק כסמוכס ומוס קלסון מסמע לככר וחונתלה סניג'S דליסנס רמתני' רוקיס כתוך כיתר: לחו לוקח • ורחיקי לסמניר כפי"ז מס' נזינק לענין קניית מניסק• רכעינן נתי סיקל פותר ככר פרקו * סכינים ספירפופומרננדו וכפוכו• לכל כנרווחונה לק לק • וכן מוכח לדעתס כפרק כל ננוקכערוכין- ולפון המוכר כלפון קנת' • כ"ג • וfסתמטתית לכאון כן כריס פ"ק מקל' גרופין והיה לו רקיק מלסון כתון - וכמסנס וטליק

ריס קל"ט העתיק כריס פתיח עומרי כסכרק • וכח"מ סי' רפיח העתיק חלל סדקו. (עיין מפנקו' פיקדנ"פ : אפילו הוס עתק במטר. פיקנט ומוקי לס כגמ' כסרמטק cלו לכל פטק סלק ונכוק מסרק חולקת רפות לפנמה מלי

מיכל מקוס כרעי כמקוס כרפי ל6 קפלי מינסי : לתוך חיקת כתב סר"כפלין 6לס מקפיד על מקוס מיקי"

וחית פסיטל דקל חיקה קוק מתמס כילק ולומר ר"י למיירי כפכנדיק כנררין כחרן • תוס' : ג אמר לה כנפי 6"חזקכג'ליכונטי לפון סר"ן כפסוקין כעכין נרופין עסקינן דחי 65 מ6י 6ריס 6מרפק כנסי פיחוקי

ומקיסריח מכחקר מסתורין וקרחתו 6פילו נתכולת נתינת מפניותס 6לס סלח פיר'לינו כלוס לכל קיין כריך לפרט (כמסנס ז' פ"ד רמפפר פני) מלח הכל כעסוקין כענין נרוסין מקהלה עסקי' ו6לו נתנו לקנסינק מעליותל כסתס מקני - הכל כיון bמר לה כנפי פטר חוב זה קרי כפכטל כל מה שהיו עסוקין כמותו ענין מתחלק * כיון סלק סמר לכריס ר6רנט פלני נותן לה יוכני מקני כדחיפה כפרק הניזקין * וכן נמי כסמכותו מאחוריו חינונס סלין עסוקין כחותו ענין מועיל • כפנתנו סמס•חלל היכח וחיכהנתינת מעליות) • לה כח שסיס כתינס גרועס סעיקס נכו כס לח מסני

טיב : אינו נפער חימר כו'פילפילו כפולו כירק וח"ל לחזור לטלנו מילק כרכי כנמר' רונקן כילק קריכס כיק חפ"נ רנתינה

רוסונקלוכלוס סי6 :קרין לכל נתינת כעיכן ומס"ר טלי נטך מעל נכי קרקע לח מסני כמ"פ סר"נ וחפי'מיל 6חין

החנטן "קרמנ"סנפיו מסל' גרופין ונתן כירק ללקקת חיל מעכמס וקרי 65 נקן (קלס קול ולה פלוקו :ס"ן : ער סילמר (קרל נטן • סנריך שיתן לקנקירק גרוסין סנ6'ספר כריתות ונקן כילס שיתן ליפו כתורת ספר פריקות

סרמנ"ס פ"ו מס"נ : נתן כירס וקיס יסנס כו' דלע"נ דלק כפינן לפקק לידתי מקוס קמשתמרמיקס כעינן וכפריה ופנת \ איור הרז

יום טוב

[ocr errors]

יום טוב כל פריס יכול לסומרו זקוח אינו יכול לסומרו זקוקרונות אינו נט ער 6*6מר כו' • fע"פ סקין מתחלס עסוקין כסותו וכל פקיס 6ינו יכולה לסמרו זקוח יכול לפתרו • זקוקרוב לו• ענין' ולפי חמר לעדיס מתחלת רחל קנט סליני נותן פניקס יכוליס לאמרי: חו סניקס לינס יכוליס לסמרו • זקן לס דמתני כריס הכל לה דיסני לח; כת לנרוסי היה מחנק פל מחנס • ולענין פסק הענק * פינת מגורפת על מקטעס 6קמבחר הר"ן : עד סירמר לק ' כעודוניות פיניע נט וילה לו לרפותה :

כוננערת זכר' וכמים לעילס ג סגרנו נפל חוכז ורוק לי, אינוגט ערשיאמר לה הא גטך • היתה עומדת קרוב לק סגורסת כו' • חוני כפ' מוקמי' לק כחוקר ברשות הרבים ברשות הרבים וזרקו לה 'קרובלה מגורשת •

פי' קרנכל פסיק זרוק ליוני כקורת גטין קרוב לו אינה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת יכולת לשמרו כו' • קכי ספר דכיון דלסכי • הוק ניק ואינה מגורשת : ג וכן לענין קדושין • וכן לענין רכי יוחנן זכמפנה חי פ"נ לסון זק דין נט : זמס זרק החוב אמרלו בעל חובוי זרוק לי הובי וזרקו לו ליככו מפרסיונכדחמר לופו קלוס קרון עמלות קרוב למלוה • זכה הלוה • קרוב ללוה • הלוה ונ' זכתר קרסיפור' יוחט וחברוכת קלות ולינן חייל חייבמחצה על מחצה * שניהם יחלוקו *

לס סתס לפלוני 6לרע דספיר לסלס וחס קרוב ללוס קלוס

היתה חיית לית לענין דינס נקס קייב וכו' . לכל לס חמר לו

דרך ללק דלפון קרוב לק זרוק לי קוכי וקפטר מכיון פזרקו לו בכל פנין פטור : זקרול לולס מסמע ליס לפרוס כוח כדפי' רכ' למפמע

לסייר חפי' רחוק ממנה כונה : וכן פינק פל מחנק חינו מקפרס

יפק חליכח ורך לכך גרמה לו לפרס קרוס לה לפי'קי חמה • עמוס ענונס תקנו חכמיס כנטין וכל רמקוס 6רעה' דרכנן תקדס • פ'ג : מנורשת כקנ קר"כ ולענין פסק הלכה מינס מגורסת ער פיניע כו' נזירה סמו) יממרן פלרחוק ססוס קרוב רש"י : קרוב לו' כתן קר'נכל סקיל הינה יכולה נסוער וקול יכול : גמ' ו6"ת מה כי יכול לסופרו. כיון דתי חינה יכולת לחומרי • ויל כפני עלמס לינסיכולס לפומרוי חלל עס 6חר זקוח יכול לסומרו כפני עכמו : גליון המוס' : מחצה על מחנה מנורסת כו': כתב הר"ן תימה קוק • סמלי מגורפת כלל • ומירנובתוס' דסנייס 6ינס יכוליס לפומרן • היינו כל 6חד נפני עלמו • חבל פניקס ניחר יכולין לפומרו : וסקפס קרמב"ן ז"ל סכין ססוכר תלוכסמיות כל מקוס סכריך לסמירק סכעל לגיונית סוס • וסיני מגורפת זני נוחת כיון שהסמירק עוססרסות ומקוס זס בין פניקס קוס * מסמ6 כעל מפליל נס מקוס כיון bלינו מיוחללי • ע'כ • נהנייקקפס עור נסס קרסניס על פירס התוספת דח"כ פניקס יכוליס לסומרו היינו פכל 6חד מסס יכול לומר: כלי פמירת חברו (b"גכזו סמלי מינק מנורסת כיון סקי6 6ינס נריכס כסמירקן : מגורשת זמינק מנורפת עין מיס כזת קלפון כמסנס ד' פרק דלעיל : ג וכן לענין קלופין • דכתיכ ויכחה וסיתס : גמ' : וכן לענין קחוני י"כ"ח כו' - כתר קרן כנמ' מוקמינן לה כלומר זרוק לי חוכי בתורת נטין • ופירטי דרוקח לענין גטין כנס לטיל כסס קרחים מפני כתקנס וכן לקלוסין משוס דלפקס קלכן ה6 רתכן וכן לענין סחוכ דוק6 כ-56 כתורתנטין • ולוסקמה זרוק לי וסמור קלמר ולמרו כנמר'וקת'רלס מני מ*5 nפטת חני כן: וכתב לפניך כפרק ט"ז מהל' תלות כסס גרפכ"ח דכלסון הזה גמם קליל וקייכו חלום• לחי מפרסי' Sic זרוק לי חוכי כקורת נטין סיסח דינן כדין זורק נטין • פפיטל • אלי קמ"ל סין - כלומר לנסכי ודחי 5 מייך לומר מסטק : קרוב כנות הלוס חייכי כתב הר"ן לכל 6ס 6"3 זרוק לי חוכי יתפטר מניין פורקו לו ככל ענין פטור - וו' קרמכ"ס כפרק ט"ו מהלכות מלוס bסמלוק זרוק לי סוכי וקפטר • וורקו והכרהו נפרף קורס טיניט ליד המלוק • פטור יעיל ומסתס ליס נהרינלנכל ענין קלמר רפטור • וכן נרס מלסון סטירח"מ סימן ק"ו סכתכלס 6"3 זרוק לי מוני והפטריוזרקו לפילרלוק למלוק • ונחנו קודס סיניע לילו • פטור 'פסרי קרפיונכן

ע"כ דלח כימניר פנדחק לפרט לכרי קרמניס' סמ"ס נזרקו לולרי, וזרקו לרסותו * תסוס וכנמ' 6יקה הוקמח רחוקת' מתני' כחומר זרוק לי תוכי וקפטריווחי עס מסוס דמס מלי למימרח *מס'ס מוקמיק כחוקתקה החרימר חבל תפמע ורינח קייס • ו6"ככקרן פרוק היין הלוק • זטעמ6 כפנקרטכ"6 וכי 6• זרוק לי קובי כפוך רפותי קלמרי וכל סקרוב לכות לכוסות קמלוס • והכי חיתל כירו' עכ"ל קמניץ' ולי נרחק לחי כלכריו 6סכן ס"ל לסרמכ"ס זלקטור לכלול פני קרינין כככס 6חת ולכתוב חס 6מר פיק זרוקלי וקפטרי וכן 6ס 6מר זרוק לי בתורת גטין סיו קמפות קרובות כו' • ומרכר כתסוכן וגני כתורת נטין חלקו בין קרוב כו'על כן נזרוק לי סמס סמעינן דרעקייקו לקפטי לגמרי בכל ענין וכת' סר"ן • זקל לירז' פרכיו קרסנ"ח כל לבסס רמיס וכנמר' ריקן - על כרחן 65 ס"עקבי • רקכי סיפ6 סקס לנטין חמרו ול6 לריח נתח תנינן וכן לענין בחוכל סכן ס ה' זרקתו ליס ויקה מחול לך מקול לו • מעתס 6פילו קרוכללות זכק קלוס זמנינן קרוב ללוס קלות חיים - סכן מס 6"ל זרקתו ער מיכנס לרסומו ועדין לס נכנס ורסוקו ע'כ: ולסיכו' קס קלי וקמתו דמתני' וכן לענין קחוך : כחומר זרוק לי קובי וספטר ג'ק ממי למימרח דלע"נ דככח לקרוב למלות פטורי פסיט6 וליכל למימרס כסיפ' טוכל קמ•

• דקרוך ללות חיילי מסוס חרקקו על סיכנס לרטופי קלמר וקסתס לי מיקל הנמ'דידן נמי סכרת וער סיכנס לרשותי קלמר סמלי דחי לקן מוקמת מטוס למחי למימרח כריס6קס טוכל קמ"ל סימס • 6 זרחי דלח ס"3 לגמר' ריקן קכי • at כסלומר זרקסונכר

[ocr errors]

והנכן ברים6 מלי למימרח • וכסיפ6 קפי6 נמי לתנן חייך • ללויי קנג • לפחות מפלסס • סמוך לקרקעית סנני וכנור והל פוטרו : גמ' רילן לf חם לסקסות נס זו סקוסי' רמספל רמי: מרמות סנניכס ממחילת קנג ונכנס לתוך מחינת המקוס ולע"פ פהרפג'6 יסכנר רכסכרח רזרקה! עד שיכנס לרפותי כל פריה עותרת כו : חו כפרף מנורסת • וסוf סקלמק זריקת פליג נמ' דידן 62 נק6 פליגי יכו' ודידן ללירן' 6ע"נ לכריסb קנט כחנר קולס סתס סלליקיס כלור הסכר • ס6ס קיפס קפיס מחי למימרל כיון

קרליקת כחנר מחלק מעקר רכסיפ6 • טוכס קמ"ל • היתה עומדת על ראש הגג • וזרקו לה • כיון לטריפ'קוזיל וחיכ'מגורפת: קיימס הוקמק נתח שהגיע לאויר הגג-הרי זו מגורשת הוא מלמעלה ו כנטיסן סכס לנרס לת פליני רידן

לכודק נמי והיא מלמטה וזרקו לה • כיון שיצא מרשות הגג : 6סתו ו6סר סנכתן קנס רכסיפל טוכס קמ'ל מ"ט נמחק אונשרף הרי זו מגורשׂת : ר בית שמאי נתייחד עמתיניס סכרי 69 כיון דכריסb קסיס מחי אומרים • פוטר ארם אשתו בגט ישן : ובית 6מרי'גזירת 6pc יחמרוגטי למימרל • 65 קיימל כס הלל אוסרין • ואיזהו נט ישן • כל שנתייחד קורס לבנק • סמל יסתת 6פ קיימתח • הומניס וקטור עמה אחר שכתבו רד :

הגט שנת 6ו סנתיס נין 65 סל קני נסערת נמרח

ה כתב כפינת לנתינה • ויסיו לס דידן * זס נ"ל כרור פזו קיס

כניס ממנו בתוך זמן זה סכרתס ונוקו לכרי סר"כסכתכ רככל ענין פטור כי סמוכיס ואחר כך יגרפנת כו • וכפירלו זמן הגט קולס לגירת קגן •

תס כfמת ויוסר על דעת הרמב"ס נסטור : יהיו סבוריס ונתן לה גט מפית כתינת • (קוי פנס פילמרן היתה עומדת על ר)c קנג • מסיק כנמרח בנג לילה וחכר מן הפנויס נולד : ופסק ההלכה לסיגרס 6רס לת cfתוננט

דידיס : כיון שהגיעלfויר הגג מנורפתי פי' קרין • יפן • לס גרס והלך קכעל למריני חקרתי תנסי כו לכתחלס : לפחות מסלסס וכו' גמר'• ופירס"יוקוי כונסן רנס וסלכך

ק בתל הנחתו כסגחתן וכיון רינג נכות י' היל קנר סמסתתרת לכל בניית כנוית עין • וכסין לנג מפקת מיירי הבסיס לגג מעקס כל ססו6 נכנס לתוך המעקה • מתנרס' וכן יט 6וקמת'כנמ' • ודעת הפוסקס רסתי קלוקתתות הלכס כן י וכסיפ6 נקטי' סרמכ"ס וסר"ג מחינת תנג • ו6"כ סוי לקו לפרס קריס6 ניס (ס מסיבות : הוא מלמעלס וקיס מלמטס • מסיק כנמ'כנן ריליק וחכר לילס : כיון סינה מרסות קנג • לטון קר'ניכו)

מסיכת סגנונכנס לתוך תחילת סמקוס וכו'וכן לסון סרמנ"ס כפירום • וכחכורו פ"ת חס"ג כלומר ולס סני כיכילת מרטופ קנג כלכך - לה על פיכנס לתוך מחינת סמקוס וכו'. מסוס רקולס סיכנס לתוך תחינות וכו'6ין רחוי לכוס לחתי זיקס ודתי נית, חיזbמחינות - וכנפ'תס"ק הס מוקיס לס כנון סתיו מסיכות התחתונות פי'רחני טורפות על העליונות פי' לנג• וניח6 טפי ניסנס דמתני' רלס לfתני 656 סיכס מרטנת הגג • ומסמע רמיל מגורפת • וסיינו מסוס למחינות התחתונות פורפות וסרמכ"ס וטרינרי לפרס ונכנס תוך מסיכות כו' • וססתל בין עולפות בין היכן עולפו כל סיכנסו למסיכות וכו'לפנרפת וקודס לכן 65 • וסוהיל פלענין סרין 6ין חלוק 65 הקפילונפרס רמיירי בקהילות תחתונות עודפות • וקן בנג'וקס למתני הכל

נכנס לתוך המסיכות ולרבנן (דרפי*6 למסכת סכת נמסנס) קלוט' למו כמי שהוכחי רמיס היינו טעמל רקכח טפמר מפוס סנטורי קול : וסל קל מכטר: נמחק נגמ' fמרי'וסיינו כסננסק ירך יריות - הכל כסנמחק דרך עליית פירס"יכסזורקו העבירו מעל מעקה רנן זורקו כלפי מעלס • 6ס נמחק דרך עלית קורס ממזר לירד 6ע"פ פסול בתוך מחינות התחתונות

חינה מנורות - דלל מקריח נתינס 656 לין סנחתו • ים להרמנ"ס פי'6חר : לכל רוב סמפרסיס תפסו פירפ'י : נמחק 6ו כפרף כו' • ות"ר נרי:6 וסל רתנ6 לק כפיפּ'חורחה למכת6 נקט רכסכר סכית מיס ו6ס • זקי רעת רוב הפוסק"

וחטיפ טחין רעת סרמנ"ס כן • יפסט הסוניס מוכיח יותר כפירוסס : ו ובית סמי חוכריס פוטר 76ס 6ת 6סתו כגט יפן • כתב הרב ניס סנרי לס fמרי' נזירק סמל) 6פרוגטה קידס לכנס • גו'וכירו' פרס רוזלי לטעמייהו • הג'c חית לסו כסוף מכילתין להיגרם 6דס 6ת 6סקו 66"כ נוכל כס רנר ערוס • קלכן מווסגנת סיס כעיניו וליכו כל פליק וכיה לית לקו 6פי' סקריחתו קנסינו יכול לגרסס ולינס מווסכות נעיניו ויסגרו כי כח עליס וכס"ג פליני לקמן (סנס ט') במנרס ולנס עמו כפונדקי תוס' וfע"ג דלכיס לפטר סמנרסס מפוס וגר ערות • מ"מ גזרות חכמיס קימקסמת יחפרו מגרסה מטוס ססקדיחת תנסילו וחינת מזוהמיכעיניו וכו' : וכיה חוסרין כתב סר"נ ופסק סלכס כו' ו6ס נרס כו' והגן כו' • עיין מ"ס כפרק דלעיל מסנס ז' : ואיזהו נט יפן כל שנתייקר כו': כלומר ו6פילו בימי שנכתב ונמסר • וקנכן לח מייך למפין 6תכס - 6"כ מה הועילו חכמיס כתקנתן רומן כגטין כרכרכי' 6נטין מניחין ממיס כמ"ש כמסנס כ' פ"ג: ועיין בכנסנס ר' פרק דלקמן : וסרמב"ס כתב בפירופו לגטיסן סו6 סיכתוכ כי הגט ו6ח"כ סחזירס ונ6ר קנט כל.. ומחר זמן כתינת סנט ולקר ססחזירק נרסס פעס שניס ונתן נתזת סנט נעלמו ע"כ לקיסטל רמלזס כתב כן לפי פקע"פ מלכתחלס לין לסתותר כנתינת - מיסו 6ס נתנן 6חיר כפר מטוס דקל6

bית ליס • כר6סכחן כנטין קכמיס ומדלל כתר קרמכ"ס סכריך סיתנהו ע"י פליס סמעינן דל6 ס'3 כסכרל הרחם כפ"ס :

ורוק

ממיק •

« הקודםהמשך »