תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

טומשמת ר'מאיר בטלוימושלי משלים משמת בן עזאי בטלו השקדני"משמת בן זומאבטלוהדרשני' משמת ר' יחושע פסקה טובה מן העולם - משמת רשביג בא גוביי ורבו צרות - משמת ר"א בן עזריה פסק העושרמן החכמים - משמתר"ע בטלכבור התורה - משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה - משמת ר'יוסיקטנותא פסקו חסידים ולמ' נקרא שמו קטגותא שהיה קטנותן של דיירים משמת רבי יוחנן בן זכאיבטל זיו החכמי: משמת רבן גמליצהזקן בטלכבוד התורה - ומו: טחרה ופרישות - משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטל זיו הכהונה - משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא ר' פגחס בן יאיר אומ'משחרב בית המקדיבושו חברי ובני חורין. וחפו ראשם ונדל"לו אנשי מעש'נכרו : - ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שוא - על מי לנו להשעועל אבינו שבשמים. ר"א הגדול אומר מיום שחרב בית המקד' שרוחכימיא למהוי כספריא וספריא כהזנא וחזגאכעמא דארעא ועמא דארעא אזלאורלדלה (ומין סומל) ואין מבקש על מי שיש להשען על אבינו שבשמים בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

תוספות יום טוב סוטה פרק ט תוספות יום טוב קכב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ויוקדיאמיד הגפן תתן פריה והיין ביוקר והמלכות תהפך למינות ואין תוכחה בית ועד יהיה לזנות. והגליל יהרבי והנבלן ישים ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופריתסרח ויראי חטא ימאסו" והאמת ההא נעדרת י נערים פני זקנים ילבינוי זקנים יעמדו מפני קטנים - בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פו הדור כפני הכלבהבןאינו מתביש מאביו ועלמה נו להשען על אבינו שבשמים" ר'פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות - ונקיות מביאה לירי טהרה יוטהרה מביאה לירי פרישות" ופרישות מביאה לידי קדושה - וקרושה מביא לידי עגוה " וענוה מביאה לידי יראת חטא - ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביא'לירי רוח הקודש" ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים" - ותחיית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

י". סמת"ס נורמת ותחיית המתים בא • על ידי אליהו זכור לטוב - אמן : - י . ' - : bסו סיכ סליק מסכת סוטה נשלמה מסכת סוטה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »