תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב נמצא טמון בגל או תלוי באילן או צף על פני המים לא היו עורפין שנאמ' באדמה ולא טמון בגל נופל ולא תלוי באילן כשדה ולא צף על פני המים נמצא סמוך לספר או לעיר שרוב העכו"ס או לעיר שאין בה בית דין לא היו *עורפין - (נ"6 מולדין) אין מודדין אלא מעיר שיש בה ב"ר י נמצא מכוון בין שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות - דברי ר' אליעזר ואין ירושלים מביאה עגלה ערופה : ג נמצא ראשו במקוס אחד מוליכין הראש אצלר הגוף דבריר"א ר' עקיבא אומר הגוף אצל הראש: ר מאין היו מודדין רבי אליעזר אומר מטיבורו רבי עקיבא אומר מחוטמו רבי איער בן יעקב אומר ממקוס שנעשה חללמצוארו: ה נפטרו זקני ירושלים והלכו להן - זקני אותה העיר מביאי עגלת בקר אשר לא משכה בעול ואין המום פוס

ה ומורידין אותה לנהל איתן

- ואיתן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בקרב עמך ישראי לא היו צריכי"לומר ונכפר להם הרם - אלא ריח הקדש מבשרתן - אימתי שתעשו ככה הרם מתכפר להם: ז נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדר - משנתערפה עגלה תקבר במקומה שעל ספק באתה מתחלת'

כיפרה ספיקה והלכה לה - נערפה הענלה ואח"כ נמצא ההורג ה"יהרג : ה עד אחר אומר ראיתי את ההורג - ועד אח' אומר לא ראית אשה אומרת ראיתי ואשה אומרת לא ראיתי היו עורפין - עד א' אומר ראיתי ושנים אומרים לא ראיתי היו עורפין * שנים אומרים ראינו ואחר אומר להם לא ראיתס * לא היו עורפין : ט משרבו הרוצחנים - בטלה עגלה ערופה - משבא אעזר בן דינאי - ותחינה בן פרישה (סי) בן פרישה היה נקרא - חזרו לקרותו בן הרצחן משרבו המנאפיס פסקו המים המרים ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקו - שנאמר לא אפקוד על בנותיכם כי תינינה ועל כלותיכם כי תנאפגרה

כי הס וגו' משמת

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ו שנאמר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »