תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

אין אחר חליצה כלום - אחת יבמה אחת ליבם אח' ואחת שתייכמות ליבם א' : ר כיצד עשה מאמר בזו ומאמר כזו צריכות שני גיטין וחליצה * מאמר בזוי וגט כזו צריכה גט וחליצה מאמר בזוי ובעל את זו - צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזוי וחלץ לזו - הראשונה צריכה נט - גט לזו ונטלזו יצריכות הימנוחליצה - גט לזו ובעלאת זו צריכהגט וחליצה גט לזו ומאמר כזו צריכהגט וחליצה: גט לזו וחלץ לזו - אין אחר חליצה כלום : רה חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר - נתן גט ובעל או בעל ובעלי או בעל ועשה : נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין יבם אחד לשתי יבמות בין שני יבמין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ליבמה אחת :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחלץ ועשהמאמר נתן גט ובעלי או בעל ועשה מאמר ונתן גט וחלץ - אין אחר חליצה כלום - בין בתחלה - בין באמצע בין בסוף והבעיל' בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום באמצעובסוף יש אחריה. כלום רנחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה בין בתחלהבין באמצע בין בסוף - אין אחריה כלום : פרק ו הבא עליבמתו בין בשוגג י בין ג כמזיד - בין באונס בין ברצון

אפילו הוא שונג והיא מזידה • הוא מזיד והיא שוגגת - הוא אנוס והיא לא אנוסה. היא אנוסה והוא לא אנוס - אחד המערה י א ואחד הגומר

קנה - ולא חלק בין ביאה לביאה : ב וכן,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

תוספות יום טוב יבמות פרק ו רע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב וכן הבא על אחד מכל העריות שבתורה - או,

פסולות. כגון אלמנה לכהן גדול - גרושה וחלוצה לכהן הריוט ממזרת ונתינה לישראל - בת ישראל לממזר ולנתין - פסל ולא חלק בין ביאה לבאה: ג אלמנה לכהן גדולגרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן הארוסין לא יאכלו בתרומה רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירין יגתארמלו או נתגרשומן הנשואין פסולות מן הארוסין כשרות : כהן גדול לא ישא אלמנה - בין אלמנה מן הארוסין - בין אלמנה מן הנשואין ולא ישא את הכינרת - רבי אליעזר ור' שמעון מכשירין בבוגרת - לא ישא את מוכת עץ אירס את האלמנה - ונתמנה להיות כהן גרול יכנוס ומעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת ביתוס ומינהו המלך להיות כהןגדול וכנסה'שומרת יבם שנפלה לפני כהן הריוט - ונתמנה להיות כהן ול - אף על פי שעשה בה מאמר - הרי זה לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו - חולץ ולא מיבם :

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

וססס עמסי'סגיס וכו'כלfשכחן כbכרסס לbחרסססס עשר סגיס עס סרס ולb ילדס גםb סנר (ימיס סיסכ עמס כחולס למרז לb עלו מן סמנין לדילמbישיכת חון למרן נרמס וכל סימיס ססbיס סbסס חוליס חכוסיס כבית סbסורוס וכיולf כזס מלכרי" סמונעי" ושהה עמה עשר שנים - ולא ילדה אינו רשאי סתשמיש, מין עוליס למנין יי ליבטלנירשה מותרת לינשא לאחר * ורשאי השני סגיס : גרסס מוקרת לינסb לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה- מונה משעה לbחר לשמb לbו מיכס סוס שהפילה האיש מצווה על פריה ורביה - אכל לא 6k מיניס - וכשסוb מגרסס האשה - ר' יוחנן :ן ברוקא אומר. על שניהם הוא נותן לס כתוכתסקס טוענת אומר ויברך אותם אלהים - ויאמר להם פרו ורבו : למיני סוt bמינו יורס כחז פרק ז'אלמנה לכהן גדולגרושה וחלוצה ומטילין חרס עליס מס לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי יודעת שסו6 יורס כחן מלוג - ועברי צאן ברזל , עבדי מלוג לא יאכלו וטוענק עליו טענת שקר : בתרומה ? עכדי צאן ברזל יאכלו - ואלו הן עברי סמים מנווס על פריס ורכיס מלוגאס מתו מתולה ואס הותירוהותירו לה • ולb סbסס לכתיב פרו ורכו אע"פי שהוא חייב במזונותן • הרי אלו לא יאכלו וכו' וככסוס וככשס כתיכ בתרומה ואוהן עבדי צאן ברזל אם מתומתו לו - חסר וי"ויסמיס סלרכו לככת ואם הותירוהותירולו הואיל והוא חייב באחריותן מת סמסס סוח מנווס על הרי אלו יאכלו בתרומה : ב בת ישראל שניסת פריס. ורכיס : רבי יוחנן לכהן והכניסה לו עכדים - כין עבדי מלוג. בין כן כרוקס מומר וכו' ונית עבדי צאן ברזל - הרי אלו יאכלו • בתרומה - סלכתמכותיס : ובת כהן שניסת לישרא. והכניס לו בין עבדי מלוג פרק ז אלמנה לכסן בין עבדי צאן ברזל - הרי או לא יאכלו בתרומה : : נלול : ג בת ישראל שניסת לכהן - ומת - והניחה עכדי מלוג מס סbש' מסיירת מעוברת לא יאכלו עבריה בתרומה מפני חלקו לענמס ומינס כותכל שלי ככתוכתס נקרbיס ככסי מלונ ססכעל מולנ fותס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »