תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומה אם עדות אחרונה שאוסרתה אסור עולם הרי היא מתקיימת בעד אחד - עדות הראשונה שאין אוסרתה אסיר עולם - אינו דין שתתקיים בעד אחד - תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר ולהלן הוא אומר - על פי שנים עדים יקום דבר מה להלן על פי שניס עדים - אף כאן על פי שניס (גמ' ל"נ) עדים: ר עד אומר נטמאת יועד אומר לא נטמאי אשה אומרת נטמאת * ואעשה אומרת לא נטמאת • היתה שותה ' אחד אומר נטמאת - ושניס אומרים לא נטמאת שנים אומרים נטמאת ואחר אומר לא נטמאת " לא היתה שותה :

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק שביעי אלו נאמרין בכל לשון פרשת

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב ואלו נאמרין בלשון הקודש - מקרא בכורים והליצה - ברכות וקללות ברכת כהנים וברבת כהן גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוה מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם: ג מקרא בכורים כיצר - וענית ואמרת לפני ה' kהיך ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו - מה (גמ' עניה ל"ג) האמור' להלן בלשון הקרשאה כאן בלשון הקרש: ר חליצה כיצר וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר " וענו הלוים ואמרו מה (נמ"ענית ל"נ) האמורה להלן בלשון הקדש אף כאןבלשון הקדש ריהודה אומי

וענתה ואמרה ככה עד שתאמר בלשון הזה : ה ברכות וקללות כיצד - כיון שעברו ישרא את היררן ובאו » הר גריזי"וא הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אוני מורה שנאמר הלא המה בעבר הירדן וגו' - ולהלן הוא אומר : ויעבר אברהם בארץ עד מקום שכס עד אלון מורה - מה און מורה האמור להלן שכם - אף kון מורה האמור כאן שכם - ששת שבטים עלו לראש הר גריזים - וששה שבטים עלו לראש הר עיבל - והכהנים והלוים והארון עומדים למטה באמצע הכהנים מקיפין את הארון - והלויס את הכהנים - וכל ישר: מכאן ומכאן שנאמר וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וגו' הפכו פניהם כלפי הר גריזיכם ופתחו בכרכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

| ואלו

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

במדינה כהנים נושאים את ידיהן בגנד כתפיהן ובמקדש על גבי ראשיהן: ו הוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ - ר' יהודה אומר אף כהן גדול מגביהיריו למעלה מן הציץ שנאמר וישא אהרן את ידיו אל העם ויברבם : 'ז ברכות כהן גדול כיצד - חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונתנה לראש הכנסת - וראש הכנסת נותנה לסנן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל וקורא עומר וקורא אחרי מות - ואך בעשור וגולל את התורומניהה בהיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתיב כאן - ובעשורשבחומש הפקורים קורא על פה ומברך עליה שמנה ברכו' י על התור'

ועל העבודה - ועל ההודאה ועל מחילת העון ועל המקרש ועל ישרא - ועל הכהנים - ועל שאר התפלה - (נ"ל על סכסניס ועל ישרמל ועל סbר סתפלס) •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ח פרשת המלך כיצד

[ocr errors]
« הקודםהמשך »