תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- יש שס מכס מחלחל ויורד מין שס מכס אינו עושה כלוס ע"כ סול ענין בפני עגמו ל6 מכלל סערעור : ד אינה מספקת

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

83 8 1 28 כח קלע

[ocr errors]
[ocr errors]

מכאן אומר בן עזאי הייב אדם ללמד את בתו תורה סוי לפורענות סtתל לכתיכ

שאם תשתה .תרע שהזכות תולה לה - ר'אליעזר נקי מנחת זכרון סוי bומר אומר - כל המלמד בתו תורה - כאלו לומרה לטוכי יש לסזכות מנח'זכרון תפלות - ר' יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות מין לסזכות מזכרת עין : מתשעה קבין ופרישות - הוא היה אומר - חסיד כאלו למדס תפלות וכן שוטה - ורשע ערום - ואשה פרושה • ומכות סעתיק סר"כ מכל פרושין הרי אלו מכלי עולם :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »