תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כרי ליגעה - כל המנחות תחילתן וסופן בכלי
שרת - וזו תחילתה בכפיפה מצרית - וסופה בכלי
שרת - כל המנחות טעונות שמן ולבונה - וזו אינה
טעונה לא שמן ולא לבונה - כל המנחות באות מן
ההטין - וזו באה מן השעורין מנחת העומר אף על
פי שבאה מן השיעורין - היא היתה באה גרש -
זו באה קמח - רבן גמליאל אומר כשם שמעשיה
מעשה בהמה. כך קרבנה מאכל בהמה -
ב היה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ואינו כותב והשביע.

ב היה מביא פיילי של חרס חדשה ונותן להוכה הצילוג מים מן הכיור רבי יהודה אומר רביעית כשם שממעט בכתב כך ממעט במי' י נכנס להיכל ופנה לימינו - ומקום היה שם אמה על אמרה . וטבלא של שישי וטבעת היתה קבועה בה וכשהוא מגביה נוטל עפר מתחתיה - ונותן כדי שיראה על המים שנא' ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן א המיס: נ בא לו לבתו את המגיל' מאיזה מקוס הוא כותב " מאם לא שכב אישונו ואת כי שטית תחת אישך זכהן את האשה וכותב יתן ה'אותך לאה ולשבוע'

ובאו המים המאררים האה במעייך לצבות בטן ולנפול ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן. רבי יוסי אומר לא ויה מפסיק ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כותב - אלא יתן ה' אוהד לאלה ולשבועה וגו'יובאו המים המאררים האה במעייך. וגו' - ואינו כותב ואמרה האשה : אמן - אמן :

ר אינו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מלות

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

איגו כותב לא על הלוח ולא על הרפתרא - אלא על המנילה . שנאמר

בספר ואינו כותב לא בקומוס - ולא בקנקנתוס

[ocr errors]
[ocr errors]

ולא בכל היכר שרושם " kא בריו " שנאמר ומהה . כתב שיכול להמחק : ה על מה היא אומרת אמן אמן - אמן על האלה - אמן על השבועה - אמן מאיש זה - אמן מאיש אחר אמן שלא שטירתי ארוסה - ונשואה ושומרת יבס ובנוסה אמן שלא

- נטמאתי ואם נטמאתי יבאו כי רבי מאיר אומר

אמן שלא נטמאתי - אמן שלא אטמא : ו הכל
שוין שאין מתנה עניה לא על קורם שתתארס -
ולא על מאחר שתתגרש - נסתרה לאחרונטמאתי
ואחר כך החזירה - לא היה מתנה עמה -
זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

זה הכלל כל שתבעל ולא היתה אסורה לו - לא היה מתנה עמה : שתכעל ולb סיתס bסורס לו פ רק ג היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה י י מצרית ונותנה לתוך כלי שרת ונותנה על ידה - וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפה : ב הניף והגיש קמץ והקטירי והשאר נאכל לכהני' היה משקה ואה"כ מקריב את מנחתה - רבי שמעון אומר מקריב את מנחתה ואח"כ היה משקה שנאמ' ואחר ישקה את האשה את המים אם השקה ואהר

נמחקה המגילה אמרה איני שותה - מגילתה מנחתה מתפזרת על הרשן מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני . - ומנחתה מתפזרת על הדשן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נגגות "

נשפכין

bיגי פותס :

[graphic]
« הקודםהמשך »