תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ושבעלה אינו רוצה להשקותה ושבעלה בא עליה כדרך - כיצד עושה לה : מוליכה לב"ד שבאותו מקים ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך רבי יהודה אומר בעלהנאמן עליה : ר היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים ומאיימץ עליה כדרך שמאיימין על ערי נפשות ' ואומרילה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוקעושה הרבה ילרות עושה הרבה שכנים הרעים עושים עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים. ואומרים לפניה דברים שאינה כדי לשומען היא וכל משפחת בית אביה : ה אס אמר טמאה אני שוכרת כתובת ויוצאתי ואם אמר טהורה אני מעלין אותה לשער המזרח שעל פתח שער נקנור

ששם משקין את הסוטות יומטהרין את היולדות י" י

ומטהרין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

- Y

סר

[graphic]
[graphic]

נפרמו נפרמו - פירס סריכ כשכי פירוסיס עוד סליסי

[ocr errors]

אם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומטהרין את המצורעים - וכהן אוחז בבגדיה - אם נקרעו נקרעו - אם נפרמו נפרמו עד שהו' מגלה את לבה - וסותר את שערה - רבי יהודה אומר אם היה לבה נאה לא היה מגלהו - ואם היה שער נאה לא היה סותרו : ו היתה מתכסה בלבניס - מכסה בשחורים - היה עליה כלי זהב וקטוליאות נזמים וטבעיות - מעביריט ממנה כדי לנוולה - ואח"כ מביא חבל מצרי - וקושרו למעלה מרדיה - וכל הרוצה לראות כא לראות חוץ מעבדי ושפחותיה מפני שלבה גס בהן יוכל הנשים מותרות לראותה" שנאמי ונוסרו כל הנשים - ולא תעשינה כזמתכנה : ז במדה שאדם מודד - בה מוררין לוי היא קשטה את עצמה לעבירה - המקום נוולה - היא גלתה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

את עצמה לעבירה - המקום גלה עליה

לפיכך תלקה הירך תחלה - ואחר כך הבטן "

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פני לסונים נעו על מיפ סמריס

« הקודםהמשך »