תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ד אמר רבי שיעור משום ר' יהושע כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבין עליה על ביארת מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין חייבין עליה על ביאת מקדש אמר ר"מ לא תהא זו קלה מן השרץ " אמר ר"ע דנתי לפני ר' kיעזר מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באהר הנזיר מגלח על מגעו ועלמשאו רביעית דם שהוא מטמא אדם באהל אינו דין שיהא הנזיד מגלח על מגעה - ועל משאה ' אמר לי מה זה עקיבא אין רנין כאן מק'וי וכשבאתי והרציתי דברי לפני ריהושע אמר לי יפה אמרת - kאכן אמרו הלכה : פרק ח שני נזירים שאמר להן אחד ראיתי אחרי מכם שנטמא ואיני יורע איזה מכם מגלחין ומביאין קרבן טומא' וקרבן טהר' ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה גלי וקרבן טומא'שלך וסופרין שלשי'יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה שלך - וזה קרבן טהרתך מת אחד מהן א"ר יהושע יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר ואומר אם טמא הייתי הרי אתה נזיר מיר ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום וסופרין שלשים יום ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהד"ואומר אם אני הוא הטמא קרבן

- טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואסאני הוא הטהו'

קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וסופרין ל' יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אגי (ירו') הוא

- הטמא קדבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה

קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וזהו קרבן טהרתך אמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מחר חיימיסור"ל כיוס סמ' ושותה יין ומיטמא למתים אחר מאה ועשרים יום עגמו ע"כ מכל דכריסר"כ ישתגלחת הננעדוחה תנלהת הנזיר בזמן שהוא נריך לסמתין ל'יוס שנספק אין לפרש כן - פסרי כתכ ודאי. אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה : גזירות טסרס ומגלח קנלמת :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »