תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ז תגלחת הטהרה כיצד היה מביא ג' בהמות חטאת " עולה י ושלמים ושוחט את השלמים . ומגלה עליהם דברי רבי יהודה - ראיעזר אומר לא היה מגלח - אא על החטאת שהחטאת קודמת בכל מקום. ואם גילח על אחד משלשתן יצא : ח רבן שמעון בן גמליא אומר - הביא שלש בהמות ולא פירש הראויה להטאתי תקרבחטאת - לעולה תקרב עולה לשלמים - תקרב שלמיס היה נוטל שער ראש נזרו - ומשלה תחת הדור - ואם גילח במדינה (גמ' לb) היה משלח תחת הרוד - במה דברים אמורים בתגלחת הטהרה ". אכלבתגלחת הטומאה לא היה משלח תחת הרוד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

רבי מאיר אומר. הכל משלחין תחת הדור - חוץ מן הטמא שבמדינה בלכר : ט היה מכשל את השלמים או שלקן הכהן נוטל את הזרוע בשלה מן האילי וחלה מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת ונותן על כפי הנזיר ומניפן - ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין - ולהטמא למתים רבי שמעון אומר כיון שגזרק עליו א' מן הדמים הותר הגזיר לשתות ביין ולהטמא למתים: י גלח על הזבח - ונמצא פסול - תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו - גלח על החטאת שלא לשמה - ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן תגלחתו פסולה וובחיו לא עלו לו - גלח על

העולה - או על השלמים שלא לשמן - ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן - תגלחתו פסולה - וזבח"ו

לא עלו לו " רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

תוספות ומפשר גמי לומר שקדושתו ל6 סיתס עליו מעולס bk מסגור "מס סbין כן כסן גדול שלו על פי שלא סיקס עליו קדושו'.rs

[ocr errors]
[ocr errors]

כל עוד שbין סכן יודע לסשמר ולסזסר מכל מסר ינוסו מכיו מדיני סגזירות

[ocr errors]

- סיינו משסניע לחינוך שסוb יודע לסזסר מדיני סגזירות כשמלמלין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לכל ריש לקיש ממר לטעמb

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וk יטמא כהן שקדושתו קדושת עולם : ב על או טומאות הנזיר מגלח - על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצלי ועל מלא תרוד רקב על השדרה ועל הגולגולת - ועל אבר מן המת - ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי - ועל חצי קבעצמות - ועל

הצילוג דם - על מגען' ועל משאן ועל אהלן ועל עצם כשעורה - על מגעו ועל משאו - על אלו והנזיר מגלח - ומזה בשלישי ובשביעי וסותר ארת הקורמין - ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר ומביא את קרבנותיו : ג אבל הסככות והפרעו'

ובית הפרס * וארץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »