תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

הכל דיני

[ocr errors][ocr errors]

מערכין ככיתיסן : פכת

כני חנר פרניליס ליתן ערוכן נכל פרק. הרמכ"ס כפירוסו על סמנסג סכתכירו: זfע"פ סנפירוס נכית 6' • 6ין מס: ןלק נוקומן ליתנו כנית 6תר ; מפני דרכי הפליה כתמיסתו על המנהג: לסגמנט מלכתנו כחכורו פי"ן פלוס סכני 6רס שהיו רגיליס לרות קערוך כחותו כית . מכלכו' תפלס : והני 6"ח סי'קלק כתגליים המנסג רסל) עכפיו סלין רוליס 6ותו יחמרן סמטלטלין כל ערוך • סינגל רקוריות לסו כלל קול לכלול קריחת הפורק 6כסfר רכריס דל:כור פסול קרו'כמוכח

סמלית נסקליס סכקן כמו למת המיס קכס מן סנקר מערכין בבית ישן מפני דרכי שלום' כור שהוא לכרך נקיט זלטול מכתיפת מפמלח רלטון • ואחריו • קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום • כו' היס סנות • יקמל6ותתחתוני' : מנורות מצודו' היה יעופות ודגים יש בהם משום גזל מפני קריסת התורה היה במתני' חיק ftין לסס תוך דלקני דרכי שלוסר'יוסי אומ'גזל גמור מציאת חרש שוטי לתכס • ולתמר עלס כנתי ליק כלים : יס כסן נזל מפני וקטן יש בהן משוס גזל • מפני דרכי שלוםויוסי סין לק"ח לין קדימ' כלל על דרכי שלו' ול6 נפיק כרייני': אומ'גזל גמור עני המנקה בראי הזית מה שתחתיו כרן עס החרן 'ס מרקורייקי בני יוסי 6ומר גזל גמור גזל מפני דרכי שלום • ר'יוסי אימי גזל גמור • אין כסיתן לו רשותו כי' עכיך . מרכריקס ונפיק כרייניס • ממחין ביר עניי עכו"ס נייקט שכחה ופאה מפני 6

cחינן עולין כלל לרכרי ומיסו מורק ר' יוסי ללח סוי דרכי שלוס: ט משאת אשה לחברתה החשודה קרינסקול הכי6 ה6 רקוריו גזל למורייתל לעבור עליו על השביעית נפה וככרה ובחים ותנור • אבל לא לענין קריחל סתורס זעלת כללו • וסין סלכס כר' יוסי : תבור ולא תטחן עמה אשת חבר משאת לאשת עם כתב והחידנס נתון כוזלין סמנקף - חותך כמו ינקף הארץנפה • וככרה' ובוררת וטוחנת ומרקדת כטעס המנהג

סביון סבכי היער : ט החולק עמה אבל משתטיל המים לא תגע עמה (ס"ח הכלה) פקחכמיס תקנו סל6 לקס על הסכיעית • סמור פירות לפי שאין מחזיקיןידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו רזות מטוס לרכי סלוס דלק פנימי' ולסגניעס מן הכעור אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי עובדי כוכבים ליתס לסכנויי • ופי'רס". חילן: ל6 קכור ול6 תטחון ומזלות בשביעית • אכל לא ירי ישראל • ישואין למימר הכח נמי קריכ'כריסל עמק לסייעס מפני סחסור

בשלומן - מפני דרכי שלום : עיני הלכך ברורו'קמרוני' לסייעה בידיים ידי עוכרי פרקוהאומר התקבל נט זה לאשתי או

או פלין חרס יכול לומר מיtי עכירק כסעת יעכירה

הולך גט זה לאשתי • אם נלוליס ממעפיך ולה PE65 עס החרן תחפולק על רצה לחזור • יחזור •

האשה

סכמתי גדולה מחכמתך המספרות:(כוררת וטוחנקי

לפיכך רסו לוותר ולומ'רכהן לפי סרור עמי קרן מעסרין קן : לכל מפתטיל קמיס כעסת עס ס6רן קורס לת"ח • ר!"כ 6תו לחנכויי סכל 6'יזמר fני לה פגע עמס לפי סמסגלגלס קוטכלס לחלק וקל מיטמחת קיר גדול ממך •וסרי מנתנזק רותק כטעמ6 לתקנת המפנק • מחמת כליס טמ6י'סהרי קוכסרס לקכל טומ6': זו מסייעתר ומ"ס סר"כולסלי פס כסן נתפררס סקכילק כו' לגלגל ומסור לגרו'טומחה לחלק: וכלן לס סמרן וכו' ל6 קמירן דfמרי 65 יקרה לו כתורת כלל ופי' נתפרקת החבילת נפסק נקסbינס כליס ולסייעס כלס סעת עכירס עלמס • ol מטוס הקפר חיכר הלוי 6ת ככולו כסכיל סכילתו הנפרד ולינו קורס דרכי פלוס: ומחזיקי' ירי עכו"ס לומר להס תחזקנה ידיכס: כלל: רש"י: מערבין כו'מפני לרכי סלוס • פי'קלין בני ופוליס נסלומס כל סימיס ולפי' כיוס חנס • ולט"פ סמטיל 6רס כו'ימרו סמטלטליס כל6 ערוך וליכ6

teרס. נמי • פס פמיס על סעכו"ס : csלוס 6ימפמותיו סל הקנ"ה - פירס"י וכריך לומר סוס יחסלו יכלו על ידי כך לירי מחלוקתי פרקי האומר התקבל 6ס רכס לחזור יחזור • לנט חום וכתוס' פר"ק מפוס חסר6

65E יחמרו מפני החזר פחוסריס כוס נס ולין סכין לחלס סלס מדעתו חוקס לננוב פת SB ערוך 6ין מניחין לופו פס • ט"כ:

בור וכו'מתמלה ר6סון וכBקוח ממלון סוכר 6ת החתה על

פיתמלחו רש"י: רי"א גזל גמור'פי'סר"כ מרכריסס ונפיק כרייניס כו' רס"י וטעמ6 דריככולקו דקסכר עטו מפני דרכי שלוס 6ת ססינו זוכה לקנות קנין גמור • כזוכה : מציאת קס"ו וכו'למרחורייתי לו זכה לפי ס6ין לויך לזכות כמה סלינו סלו וחין רעת 6חרת מקנס לו נ"ח"מ סי'ע"בכCE

קרסנ"6 : עני קמנקן פי' סר"נ קוקך וכפירסי. זמניירי סכסחותך ספרי חינן מותז לפריכילו : וקיימו לתנו כנפי 6ס ליקט ונפן ניר היוגול נמו • ויל התו' נרלי ר6ינטרין ל6סמועי'כתולסן כילו ומפילן חטיפ פלס נתעככו כילו ולס חסן נתן 6

% לספילן: ט משאלת 6סס לחכרתס כו' מפנק ו פנויק ככר כפוף פיה הפנימית • (6ס סbרכתי כק כס"ר : פרק והאומר סתקכל כו'לס רנה לחזור יחוור וכי מט ניט'לירקולה חזר מינרסק ולע"ג לכפר להו כר פוויי שליף לקנלק

סול 6פ"סbמרי' ררס יודע 6cינו יכול לעשות פליס וגמר ונתן לסס הולכת, והקקכל והולך לה קלנר נמרק : התקבל וכן

לר ב

לפון

:

[ocr errors]

לסון סמסנס ספיח רכרריס ורפ"ו הסכופות וחט"פ פהיה יכול לפנות קכל כלי קל : האשה 66מרק סתקכל כו' כדמסייס כריית6 רפ"נ רקלוסין דף מ6 סכתכתי כריס מכילתין וסלחת מלמר סתיס עוסס סליז פירס קרי ניק וסלחת 65 מפיק ק"6: לפיכך 6ס 6"ל סנעל מי יפּסי כו' פרס"י לפיכך כיון דחמרן מין יכול לחזור חין לו תקנה לחזור 66"כ 6מר קנטל כו' וכתן

ירין ולין הליכח ליככן ומפ' רסריס' קלי לקחומר האקכל רגרסי' פלק כירו' ככל 6קרס 6תמר התקכל כוכס קכו התמר הכי • סניהי' רלין סכין לחלס סלח נפניו כלומ' האשה שאמרה התקבל ליגטי אס רצה לחזור לא 65 יחוו' וכיון דחיקי סויקיס וכיון לסונ יול oc65 6פילו יחזור- לפיכך אם אמר לוהבעל אי איפשי שתקבל סליס קרי קול כירת ונקניס' המרכו כפי'זכס כסכינס 6ס לה לא הולך יתן לה אם רצה לחזור יחזור ירשכ"ג מיד כקכלתו של זס • לך רנה לסור יחזור הנע עכמך אומר - אף האוטרה טול ליגטי. אם רצה להחזיר החומרת טול לי נטי לפון ססיתס כוותת לסתגרשי הכי לא יחזיר : ב האשה שאמרה התקבל ליגטי • קכלס הוח וילכס כרסכ"ג: חומר סמ6 חזרת כס וסמעינן צריכה שתיכיתי ערים שני'שאומרי'בפנינו אמרה נ נריכס נקכיס לפנינו שתי מריסה רתכן החומר התקכל ושנים שאומרים בפנינו קבל

ושנים שאומרים בפנינו קכל • וקרע - אפילו הן כתי עדיס : פניס סיחמרו רמלי לחזור ללח הות הכל הראשונים והן האחרונים • או אחר מן הראשונים בפנינו חמרה לו לקכלו • כוכי לפי סbע"פ סכווסס ואחד מן האחרונים ואחר מצטרף עמהן נערה וסניס סיfמרו כפנינו קכל נסתגרם חומ' חניסמל חזרה המאורסה היא ואכיה מוקבלין את גטה אמר רבי יקרעוכטע'קנזיר'פנו סגור וסון סו6 לסלפי'כ"נ חע"פ יהודה • אין שתיירים זוכות כאחת • אלא אביה על סמכות והיו קורעיסנט לגלתה רעתה ועלתו סלית מקבל את גטה כלכר • וכל שאינה יכולה לשמור מיר סלס יכלת: ולפי'קן כו קכל'ס מר הבעל חי חפשי את גטה אינה יכולה להתגרש:ג קטנה שאמרה סספניס סbמרס כפנית'קס וכו' כך ניל רעתו ז"3 כוס: התקבל ליגטי • אינו גט ער שיגיע גט לידה • עכמס רסו כפקכלו : לו חסר אם רנת לחזור יחזור כל זמן לפיכך אם רצה הבעל לחזור יחזור - שאין קטן מן תרלפוני'וb'מן קסחרוני סלק הגיע קנט לירת עושה שליח •

אבל נ6'סליסי bנעסו עוכזו וכזו סלינה מתנרפת 656 מרעת

מנטרף פתקס: היסrלניק קמגרס וסול חינת רונס סיתס נס ער סיגיע לידי רס"ר קוקיס 6ו סכית : קייס לקיר רקס נדולס סיס • וסניק נמי נ האשה ססמרק תתקבל פינטי וסוח קור וחמר קבלתי זכחי לקכלו : לינת מתנרות וספי'כקכלת חנית לכתיכוסלחת

רס"י : צריכה שתי כתי עליס וכו'ולס יוס כל מכיתן מי S6sחת וחינת חוזרת ינתה זו סתסלמתוחוזרת : כת מעידה על חני דבר כלכר ורחמנו חמר רכר . ולל חני

ג כמקוס וכרי רכל כת בלתי מת סיכולי נרקות כסותת פער • תוי ועיין פ"ו רנ"ק ומפנק ר' פיגוכין: ושניס סחומריס כפנינו קכל • כfrין מכירין חתימת הערים החתומים על הנט • לכל 6ס נתקיימות חתימת העריס פעל הגט 6"כ סתגיס עדי מסירה כפנינו רק פילמר ססליס כפני סגיס טור סי'קמ"ס - ועיין מ'ס נפ' כפרח מפנס ר' וכתב עור כtס קעטור רמת פנריך פניס על הקבלת רוקח כשחין קtליס כסר לכל 6ס קול כפר

מנטרף עס ער 6: • סין • וכתב עליו סכ"י חוכרי הרל'פנרחס דכיון פתוח כל כינקוס החיכו מנת לער : וקרע כתב סר"ככסעת סנזירת סנו סנזרו על החנות וקרעו כו' נמי וחכ זיקזי' לי רלמרי כית מעידין כן - וז"ל סרמכ"ס

יקרע 6ינו גג פנלי פיקרע עכ"פי ולמנס ר-ft Sס קרעו פיעידו על כך• טיני ונ"ל מסוס רע"פ סיס גזירס • en'ה נקרע כריך יעידו על כך ללחוכ"ע מסקי 6רעתיקו • רcn'ה לחיכיחנו כילו ויחמרו 6לו סיס סמת היה לו להסתכן כנפטר ולסכילו ויוכיחו לעז : אפי' הן תרופוניס וסן ק6חרוניס כו' • לסון סרין • וזוכה למירק מסי לפי' • חורכי הכי פריך טפי וליכ6 לספוקי כמידי , י" סר6

° מיחזי כסיקרס סתילך לפסר פנורמן סרכר ס6ותן כעכמן פמטוספלייחוס רfו סקכלס דמסקמס קכטל ותלrfס כסתי עיירות קן • כיון סקיל מענק שליח וחינס מקכלתו מיו סכעל . וכסית קלר תני חן חסר מן קרלטוניס ו6' מן ה6חרוניס וס' מכטרף עמסס רסרי לנקי ללזרי כל חיישינן (דמפקרי - לחן מיקס) קייסי • קמ"ל : נערה המסורסת כיס וחכית כו' כתב סר"נתיח • נתיך רקס גדולס קיח • ועיין מס סכתכתי כמסנס רלקמן * ועיין מק

סכתכתי כרפ"נ רקידיפין : וכל סחינת יכולת לסגורות נטת כו' • יש חילוף נירפחות כגמי נזק ניודעת לסתור רס"י וסיעתו נורפין מתניע לעונת ספעוטות (רת זנת ז' פרק דלעיל) ולגירסת הרי"ף וסיעתו מתגיע למרות כרור וזורקתו

גוז ונוטלתו : ג קטנה bsמרס כו'ער סיניעת נט לילס : ומ"ס הריננתפנק ולעיל לרתון נערת כו' סיס ולכיס מקכלין חת נטס - היחים ת י • רקס נלולס סיס • ומסמט רי קטנתחין לסיר • קתס פיס נת חן היס רסין (קטנה יד - הכל כלין לס לכ' וכללו הכי מוקמינן לס סכינפינ רקרוסין דף מ"ו • וסטיג רתני סיפר • 6כל 6ס 6"ל סכית כו' חסורי מחסר וריק * כר"ח כסלין לק לכ • 6כל 6ס יס לת לכוסי חכיק : שאין קטן עוסס פליס • ולע"פ סיס לס חכר - כריכן פרפים הרי פירס הר"נסס רקתרנו מילק •

וחט"ב

[ocr errors]

חקר קרין :

ג כמקו' חסר פסול יסתכעל מקפיר 66ין רכונו סיעליזו עליו (חט"ג לכעלמ' קכר מדין סליחות בנט חתרני - וכמ"ס כמסנס 6ס : קרי היחס כמקוס פלוני • 6ינו חלל כמרfס מקוס שס ר'פ"ק לכימ' חוות דעת המגיד פין מס'גרופין * וסרמנ"ס המבחנה : ור' שיעור מכפיר • רסנר חיקו רמלעתיס מנרס • כתר מפני ססליס קכלס כריך עדיס (לין מעילין כל הקטן חיכ'קפיד6 • חיקי לכעל כרחק מתגרסת מרחק מקוס קיסלו • סליכו כן דעת גמורקי ע"כ י והרחכיוכתב רטפתח 6תס נס וחין הנכס כר"ס : ו הכל

6תס לרכות פלוסכס ומס לינטי לוכלת בתרומתי לס אכל אס אמ'לו אביה יצא והתקבל לבתי גטה אם תס כני רעת : 6ף שלוחכס pc6 כקן הוס • על סיגיט רצה להחזיר לא יחזיר האומר תן גט זה לאשתי כני לעת • כמכח הסכים גט לידה : לfותו מקוס • כמקוס פלוני * ונתנו במקום אחר - פסול *הרי היא וקסולת כריכין להיות כני מכן למר' S תהל שלוחי ! במקום פלוני ונתנולה במקום אחר - כשר האשה רעת - פיבי ולכל התורק סס: ורס לוסרמיר מספי' שאמרה התקבל ליגטי במקוס פלו'וקבל לה במקו' למרכו דיני הסליחות כפות • מחכלס ור'!יטור לטעמית אתר פסול: ו'יעור מכשירי הכא ליגטי ממקוס עיין מ'ס גרפי וקדוסין : למכסרכסקכלו כמקו'חסר: פלוני והביאו לה ממקום אחר- כשר :ו הכא לי ורכי שיעור מכשירי כתר למרחה,מקו'היה לו יומסכת גטי אוכלת כתרומה ער שיגיעגט לירה • התקבל

קר"; וכע"כ מתגרמי קבלת סיגרסה לה לפילן ליגטי אסורה לאכול כתרומה מיד התקבל לי גטי רמכל ירעק וניחס לית מפעס ספי' מלפניס 6סורת במקום פלו' • אוכלת בתרומה ער שיגיע גט לאותו לנעל למתנת קתס רס"י : סמל מכחו חון לעיר יקכלו מקוס ר' אליעזר אומר מיר : ה האומר בתבו גט : הבא ליגטי ממקוס פלוני סימנו • ומין סלכס כר"ס : ותנו לאשתי - גרשוהיכתבו אגרת ותנו לה הרי או

6פילו לרכנן וכיון ה כתבו חגרת וכו' • סהגט יכתבו ויתנו: פטרוהי פרנסוה יעשולה כנימוס • רחיג'מתנרסק כקכלתו ליכל קרוי סנרית סכך כתוב כן עשו לה כראוי • לא אמר כלום • בראשונה היו קפירס כסמכיסו לס ממקוס ולגלת סכוקין : פטרוס לה אומרים היוצא בקורר : ואמר כתבו גט לאשתי • חמר כלוס ללמ' לסון פוטר הרי אלו יכתבו ויתנו יחזרו לומר • אף המפרש ו אסורה לסכול כתרומס וחוכס קלמר להקל מעלית והיוצא כשיראיו'שמעון שזורי אומר אף המסוכן: תיך יפתח קכלו סוכות סחייכת : פרנסות

ככר חע"ג לק"ל למימ' סוקי לזון עשיית כרכיה כמו

oc6 כחוקת פל6 נתנרסס . תוניסיס לפרנסה וכן' • הלכך לח ידעינן 6יגרכי הגט הום • חומר6 נעלמת סול ססחמירו חכמיס מסוס וחזקת סליק פלח תהל זקוקס ניכס לי כרכי מלכוס וכסות הול: כנימוס • עוסה סליחתו חפ"נ רחין ניך הסליח לעשות סbס לל יתן לו כחוק 65 ילעינן לי'סקנטי חי חק מזון וכסות. וכן כרזוי: קכעל גט כמו פחוסר לעיל (דף ס"ו) ככל סנסיס מכעולס סיוני כקולרי ליקרג גרין המלכות: וfמר כתכו • 6ע"פ סל6 כחומר לסלוסו כת וקלס לי 6סס סתס ומת הסליק - לעינ רכל ספר תנן : יכתנו ויתנו • רחנכ פחדיר טריר ול6 פריס • סחת היתת לנכחוקת היתר • וגס 6ין ניר קסלית לעסות התפיס ליס • ותיוכח נסיירס לכרכרות : סמסוכן חולת סליחותו • תו' : ער סיניע גט כחותו מקוס פי'סר"נ סכך ותלכי כרים סיורי :

( חמר חמרת לו ל6 תתס Eלוחי סלf סס : (כגמ' פריך וכיון סקכלו

כמקוס fחר קיכי לוי ניטל כ35 והתנן כריס6 התקבל לי ניטי כמקוס פלוני וקבלו לי כמקוס 6תר (פסול) ומוקמית לת נרח"ל קנל לי גיט6 כמקוס מחסיל וזמנין רמסכחת לית כננל (כיון סרר 6"ליכי מכלל דלז קפח חי מקכל בית כרוכתס 6סרינס • ויפלי דקכעס לית עקר כתת מחסיה) סכי קק"ל מסקל כל היכח רמסכחת לית פקול ליס מינית גיטל לח לקוי מר לינטית למקל מחסית (והל כחומר לרמה הינטן ולס תתנרסיכן 68 לחקר ל: יוסי קיס'): ותימס סניססרמכ"ס כפיט מהלכות תרומות העתיק סמפנק כלפונת סלס 6מרת 656 מקוס 6קל ותגים 65 העיר כזת: רבי !יעזר חוסר מיך . כקכ סר"נר"6 לטעמיס כו'י וכנתי פרכינן פסיט6 • ומפרקינן לס כריכס • דליתיה לכטל במזרח וק"ל זיל כמורס • וקל 6זיל כמערב ניר במערך ה6 ליתית • קת' • לכמה נהלי רקס 6זיל מפגע פגע ניתי וכרפ"ח ותרומות כקנתי כסס קירוי רמוד' ר"6 6sס להרס הכל לי נטי ממקוס פלוני • סלוכלת כתרומת ער פמגיע גט למותו מקו' - ומפרס כירו' רמכיון 6s"ל סכח לי גטי ממקוס פלו'כמו פחמרת ל6 יסל גט 56ס 6תר י'ימיס ומס ססכלת כסיקר תכלת : ה האומר כתכו נט כו' • לפון כני 6רס קול כנר החזיקו כולקרות ספר כריתות חפת • נט • נרסיס נמי ככר נתנו לקרות נרוסין כתכו לנרת ותנועה • נס זס לסון הגט כו' - רס"י :

נס זס לסון הגט כו' - רס"י: רבי שמעון סזורי לומר 6ף המסוכן • פי' קרין חולת • וכן לסין רס"• • ומדלכתכ חולת המסוכן • ס”מ רכ5 חולת מסוכן קרי ליס • וכן סכין דכריו הנ"י כפי הנרחה אלפונן וקשה לי לח"כ סמלילס תנן חולס • מי ל6 תכן ליסנס לחולס כל:פנת ה'פ"ג וכמשנס ג' פרק דלקמן : וסרמכ"ס פ"ג פרוכות נרוסין כתב מסוכן • וקול 6לס סקפן פלין סחולי כמקרה והכניל חלין מיך ומסנק ה'פרק כקרח לטכול יוס כחנם קר'נ קולק קנוטה למות : ומ"ס סר"כ

דקלכק

[ocr errors][ocr errors]

דסנכס כר"ס פזורי ירקכי גרסינן נסחיטת חולין פרי נקמה ו וחמר כל סטומפ 6ת קולו ופי' סמופס פירו : רנה לשחק המקסה סרי"ף וכירו'סיפס כפרקין : ו כל קפומט 6ת קולו נס סוחיל ולס 6מר פנו : מעשה נכריס מפרס כנמי דססורי כו' :פיין מ"ס כמסנס ני פיר לנדריס: ומ"ס סריג (פי'סמו מססרח והכי קתני • (חס קוכיח סופו על פחלתו • קזנט• tyס עירו כן לסון רש"י • וקטור סי'קמ"6 כתכניס ססbסתו ומעסס נמי ככריס וכו' וסלכס כרסנ"נ : ן 6מר לפניס קנו וסס עירק: הרי !ויכתכו

גט (חסתי . חע"ג דלק למר ויתנו : (טעמ6 כרכתיננ6 ו מי שהיה מושלך לבור ואמ'כל השומע את קולו כתכו ופנו קרי חלו יכתכו במסגת ו' פ'כתר6 ריכמו: יכתובגט לאשתי הרי אויכתבנו ויתנו הבריא שאס'. נפנמן • ול6 יסכרו לסופל אס מעכמו נפל קריות נט כתבוגט לאשתי: רצה לשחק בה מעשה בכריא א' 6חר פיכתוב

חקר סיכתוכ: ולס לעריס ועתו מתחלת לית שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת נחתום • ללחו ניר פוינין נכן: (סופו תוכיס - וס", אמר רשב"ג אמרו חכמים אס מעצמו נפל • ה'וגט לכות על 6חריס 6ל6 עריס כמפיס ניס ומסוכן יוסי: אס הרוח רחאתו: אינו גט: ז אמר לשניס תנוגט פוינת • סן סן סלומי; קן קן : אמר ר' יופי וכו'. חמר לאשתי • או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי: הרי עליני וחס חמ'לג'כזכוותנו

ממו6ל 6"ר הלכה או יכתבו ויתנו • אמרלשלשה תנוגט לאשתיהרי גט E65תי ספ"ס ססן רמון כריי - ד6ת'מילי 65 מימסרן אויאמרו לאחרים • ויכתבו • מפני שעשאן כ"ו : ליפסות נייר כיון לכקדים !פליס • נמר • ועיין מאנס דברי ר"מ • וזו הלכה • העלה ר'חנינא איש אוני 6מר לסוכתנו

כמכן • .למנכ'ו ק' ופרק כקרח : מבית האסורין - מקובל אני באומר לשלשה תנוגט פונסוס עדיס : 6מר לג' נומינו פירסתי גסו'יכמו': לאשתי שיאמרולאחרים : ויכתבו • מפני שעשאן תנו • ולס 6מר כתנוקר לי שאפילו חמר לנו הגדול בית דין * אמר רבי יוסי נומינו לשליח : אף אנו יממרו לכריס 6חרי' ככתוכ

סכירוסליס וכו' מקובלין שאפי' אמר לבכיר הגדול שבירושלים תנו ולחמוס וליתן מפני סטפרן פילמדו ויכתנו לסון סרמכ"ס גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו • אמרלעשרה ניר: מכית סbסוריס מסתו הינו מן הנמנע כ"ר הגרול כתבו גט לאשתי אחר כותב ושנים חותמין כולכם סל ריט ססיס כוס ככיס מכירושלי' - 65 יהיו נקיליס כתובו • איכותני וכולס חותמין. לפיכך אס מת קססוריס : נומינו (סלית ככתינק לפי ססתנסי נכ"ו

אחר מהן * הרי זה גט כטל : למרנו לרבי חנינס סנעק שיהיו חכמים ל6 סיסיו פרקז מי שאחזו קורדייקוס • ואפר כתבוגט סליס כסלכס למרס ככי' דסיפריס: °כלכס כתוכו •

לאשתי • לא אמר כלום אמר כתכו סמלרס : ילמלו ס חינם ונרמס סנריך סילמר גס לן גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר תכתבו. יודעי' לכתוכ ילמדו לכמוני חתומו וכן מרקיק הנ"י אין דבריו האחרוני'כלום נשתתק ואמרו לו נכתוב ,על סיכתכוסו כסכתן : מלון הטור כסימן ק"ו : גט לאשתך: והרכין כראשו בודקין אותו ג'פעמי' פ'ו מי 6לחו קור רייקוס פין מי סbחזו קורנייקוס אס אמר על לאו לאו. ועל הן: הן. הרי אי יכתבו פנתכננוק רעפו

פייטר נפנתגלגלה ויתנו: ב אמרו לו נכתוב גט לאשתך - ואמר להם מחמת סר : קפולט טל דעתו מחמת סיכו' • והל כתוכו • אמרו לסופר וכתב • ולערים וחתמו • קסומת יין קרס: מין כרכרי רוחל קורדייקו'פמק - נמ': אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו: וחזר ונתנה האחרוני'כלוס נס"ג (מוור לא אמר כלוס וחפי'סמר לה הרי הגט בטל. ער שיאמר לסופר כתוב ולb6לו חקר סנתיסכק רפתו ולערים חתומו :

ג זה מלח כותכיס קגט וסומכין נשתתק 65 6cfחוו

על וכרין קרלטוניס • מיין קורלייקיס קמי 66kרס סנעסס bס מחמת חולי • כל זמן פרפפו מכוסכנת חין כותכיס קנט: קרכין : קטס : רש"י: הרכין פי'סרינהטת - ויט סמיס מתרגמינן וסרכין כולקין מותו • בוכריס 6חריס : קרי או יכתכו ויתנו • לס סמיס • רס"י : וסוס ליס לסניח מרחוריית הטי נח כין הרכין על קנט קוכנת הין : ג חמרו לי לכריס מלסכין מתרגמינן לרכיני קכיחו קרמכיס פי"ח בתרומות מסנס קי מרע חכס : נכפול נט ל66תן • פלח תוקק ליכס : : כת"tcס: אס 6מר על לח, לחן • סרומז על תמיכת לחו• כרכנה סררן כני קרס (תרכין על לחולה ועל הרכנת הן הן • ונמ' וליחס ולמלו ססויס (הפתחות) ללחו לחונקטיק ח"ג ססיס רקן קן נקטיס • 6מר רכיוסף נר מניומי ממר רכ נחמן רחמרי' ליס כסירונין מממיכן כן קרכנה obc5 שעה וריחוס ולמה פייסל לפירננון נקטיס לחמרינן ליס מל לחופרין הן יופרין לחו וקר קן • רבי ר'יסמע! תכס 6' וכריס סל ימות החמה כימות הנפמיס 5c ימות הגשמיס כימות החמה מלי ניקו פירי : ג ואמר להן כקוכו : מפקינן כנמרס רכולס ריי (רמ"פ ללפיל) קים : סופ"כ סיוני רסלו bפניס 6פילו ריף

פולק

[ocr errors]
[ocr errors]

נזק נטן 6ס מתי • 65 6מר כלוס רמפמט לכנ6תו וfין מולי כו'ירס"י ולחמר כתכו ללו לוק6

67פי' תנו כמי פסול • גט ל6חר מית' : מחולי זה מטמט לוחולי זס וילך וכיון סמת כדקתני סיפר על סי6מר לסופר ויכחון והוכחו בתנ6 מתוך תחולי נמנ6 6cין הגט חל ל6 ל6חר מיתת . מסיוס תתני ולחסופי ונקיט למלתי' נלסון 65 מכעיס ל"ת היכל ולאחר מיתת גט וחינו גט מספק לן מי קנ6ס סוי מסיוס 6ס כלס 6מר תנו be חפילו חמר מנוי 65 • וכ"מ היכי רלס סמר חמות • וכיון סכת כתקייס

לני קנת6. 6

6פי' סמלו התכחי ונמנ6 ססוח נט ג זה גטך אס מתי זה גטך אם מתי מחולי זה זה

גני תלת6 65 : ג זה נטך הסעת נתינתן לו חורק קוי גטך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיום אם מתי לס מתי כו' סס מתי מיוני סיור כו ממחי לסמר מסיוס מעכשיו אס מתי • הרי זה גט:מהיום לאחר מיתה? זה יכריס סbמר 6ס מתי לו ולמר ל6חר מית' יקח נט גט • ואינוגט - אם מת ' חולצת ולא מתייבמת • זה קולק f6bמר 6ס מתי מסורי וחינוכלוס כיין 57 6מר גטך מהיום אם מתי מחולי זה - ועמר והלךבשוק: זה הרמ3"ס: אס מתי פי מריוס 6ס מתי : הולכת • וחלה ומת 'אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון סר"ב דמשמע לכסbמות כו' סbס 6ינו גט:ולס מתייגת'- מת • הרי זה גט ואם לאו אינו גט :ך לא תתייחר פכן סלין ככל כתכליס 96'גט קול וסויס לק גרוסק עמו * אלא בפני ערים אפילו עבדי אפי' שפחה סכלומר הרי זה גטן לס חקיר וקיימה עליה בחסור חוץמשפחתה מפני שלבה נס בשפחתה- מה היא מעסי רנו פלוני 6ס לז כות• ו 65 תתיחו כמי זה באותן הימים: ר' יהודה אומר. כאשת איש לכל העסק • סין הנט ח5

pe סנתן גט ו6מר לי מתיוס דבריה רבי יוסי אומר • מגורשת ואינה מגורשה: מסותו זמן ולילך כרתנן(לק' מס מתי לה מתיחל עמן ה הרי זה גטך על מנת שתתני לי מאתים זוז • מפנק ח') הרי זה גטן 6ס פתח יכס עליס ותסל כריכי הרי זה מגורשת ותתןע"משתתני לי מכאן ועד ל'יו 65 נ6פי מכחווער י"נקודם גט פגיי לחייסינן סמ6 כטל

וכנת בתוך י"ג סולם קינן לסס קרוסין: מה היה נותן

גט קיין וכתב גרינפימי סימיס ללו 6חריסקלי כלומר מתיוס 6ס מת ותהיה ולחי לכי סמת 6מתני' ו6ס ילדה חפפו זכר כו' רbין לסמכלל כניטין מיית 6גלחי קלק6 לסוי גט cpעת נתינס ולכח עליס פטורי' כלומר 6ס גותי וחט"ג לל6 ניח6 ליס כקיוס התנחי כיון bלין לק כחומר לי נמסירת הגט קרי. זה גטן וקסנרסי נו מטה קליס מנרס 62 לרכונו לכן סקרי כי יונס הוס גונסלס סbס פחני נעולס 6ס מקי ר' יסולס סכר סמוך למיתה הול לקוי, יתקייס התנחי פקהל מנורסת וכל קה6 עגונס ולח זקוקה גט ומקמי סכי 6פת חיס סיס רכי יוסי סכר מכייסיס לס ניטס ניכס עיכוסכרח זו כתוכס ג"כ נטח"מ סימן רנ"ג וננ"י סי' כל פעל מספק6 לן דלמ6 f קיר סער הסמוכה למיתס וקני ר"ז סעיף י"ח כרכור ולכתי חיכח למידק כו' : גט ספק- ולע"ג דחי טפי 6ין נרירי הלכה ספיקה קיס לא חמר כלוס ולס כר"י רמסנס ז' פ"ס ונ"נ רחמר זמנו וסגל כליס כ6סס תלוי :ה הרי זו מגורפת ותתן מגורפת סל פטר מוכיח עליו ו6פי' לס סמר מתיוס כמרן לחת' מעכסיו מסעת קבלת הגט וחייכת ליתן מס 6קתני כמה דמי גמר' ו6ע"נ רסתס פסקי' כר"י 65 זכרו סריכ'וסרמנ"ס וחס 6נו הגט

חו למסגליפו 6ינה ללכת לפי ססוברין 57ניטין 65 חיים לדר

כמ"ס סמניל גפ"ט מסל' נירוסין: הרי זה גטן ל6חר מיתס • לה הות זו 6כל זר 656 ק"ק זה גטך 6ס מקינו'נעשה כחומר הרי זה נטך ל6חר מיתס ולf fפר כלוס ול' סרמכ"ס נפ"ט ער"ג 6ס 6מר 6ס מתי קרי את כחומר ל6חר מותי - וחין נט לסחר מיתת : מהיוס 6ס תתי רfסמתי bתי לסונות מסמט • מסננע כמעכסיו ומפמע כל6חר מיתס מר ליס מתיוס כתחן רחמר לי מעכשיו רפי • 65

bמר ליס מסייס כמחן 6מר לית 69חר מיתת דמי גמר6: ו בפני עריס• 6פי' עכו כו' • ועריס לסין ערות כעלמ6 סו כמ"ס כתחנת כ'פרק כתר דינמות וריס פ"יסס וכן כמפכל ט' פ"6 וכתובות • לרמב"ס כפיח חסינוסטור ס"ס קג"ח כתכונפני ער 6פי' עכר כו' : נס עיין מ"ס כמסנס ס' פ"נ וכרכות: מה היה בחולון הימיס כמנסרים לחו חריפה קחי כו' • כן פירש"י ותקפו התוס'

דליסכ6 רמת קיח כלומן סימיס מסמט רקסי 6תסי לסירי לעיל ול6 לרנר סלח הוזכר כלל - לפיכך פירסו רקחי חדלטיל כלומר מתיוס 6ס מתי ורכי יסודס סכר סרעתו 6חר הנט כל מס סיוכל רק סימול 9קייס סעת 6חת סמוך למיתתו ולפיכך ירי היה כח6 לכל לכרית - ולרירית כריס רל6 תתייקר כו' 65 הוי טעמל) מסוס ח6cc וקלומין - דקל עדין לfינו מגויסת • חלח סעתס מסוס גט ין רתנן כמסכה ר' פרק דלקמן • ור"י כספקי ליי חי מתיוס ממס יקל מור וקרי ליס כפנויה לו נעת סfכי לעולס וסויח 6*6 עד ס"ת 6חתסמוך למיתתו • 65 הוי טעמו מסוס דלין כרירת לחי מוטו'רלין ברירה ל6 סיס לחיל תגרופין כל סטים לסוכרר הרכר (כסיף כיון רלין כרית ע"ס וכתכ נ"יסי'קמ"ס כסס תסוכת הרהרלר"י לסור מייזור מזרי טי:מי • הס הל הנט מסעת נתינת, 6סור מוס חכם קדוסין: ולס הינו חל על שעת כניתה 6סור מסוס גטיסן : מגורשת ולבן מנורת - ולל ספק יגורסק -מפו' רכסמרו כלסון מנורות וחינת מגורPL ינעלק סייג נתווכותית כוסית נגכו' • ונו"ס תר"ן וקנס עלית oc6 תלוי. עיין כמסכתן' פרקי'לכריתות <

ר סס

;

« הקודםהמשך »