תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ג מי שנדר (נ"מ שנור) בנזיר ונשא) לחכם ואסרו • מונה משעה שנדר. נשאי לחכס והתירו - היתה לו כפ' דלקמן משנס ס' לb גרע בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר אמרו בית הלל מגלח bו גלחוסו לסטיס לבית שמאי איאתם מודים בזה שהוא הקדש טעות שתצא ותרעה בעדר אמרו להן בית שמאי אי אתם מונה מסעס שנדר פייסר"כ מודים במי שטעה וקרא לתשיעי עשירי - ולעשירי תשיעי ולאחר עשר עשירי שהוא מקודש אמרו להס משמע מפי מדברי סופריס בית הלללא השבט קרשו ומה אלו טעה והניח את דמלו מדין תורס לא שייך השבט על שמיני ועל שנים עשר שמא עשה כלום - קנסb bלb דיכb סוb - מו: אלא כתוב שקדש העשירי הוא קרש התשיעי ואת למו דינ6 ומדמילסו סר"כ אחר עשר: ר מי שנרר בנזיר - והלך להביא את לדברי סחכמיס דסוף פ"כ בהמתו ומצאה שנגנבה אם עד שלא נגנכה כהמתו נזיר הרי זה נזיר ואם משנגנבה בהמתו נזיר אינו נזיר כמותסי וכנמר'הסכb מוכח וזו טעות טעה נחום המרי כשעלו נזירין מן הגולה לקנסינןליס כנזירס מועט'ומצאו בית המקדש הרב אמר להם נחום המדי : לנסוג מוסר כימיס שנסג

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אוהי תם יודעים שבית המקד' הרבי הייתם נוזרי' אמרו לו לאי והתירןנחום המרי - וכשבא הדב"אצל חכמי - אמרו לו כל שנז' ער שלא חרב בית המקדש נזיר ומשחרב בית המקדש אינו גזיר : ה היו מהלכיןבררך ואחד בא כנגדן יאמר אחד מהן הריני נזיר שזה פרוני - וא' אמר הריני נזיר שאין זה פלוני הריני נזיר שא'מכס נזיר שאיןאחד מכס נזיר ששניכי נזירים שכולכם נזירים - ב"ש אומרים כולן נזירים. וב"ה אומרים אינו נזיר יאא מי שלא נתקיימו דבריו ורבי טרפון אומר אין אחד מהם נזיר : ו הרתיע לאחוריו אינו גזיר. רבי שמעון אומר יאמר אם היה כדברי הריני נזיר חובה - ואם לאו הריני נזיר נדבה: ז ראה את הכוי - ואמר הריני נזיר שזה חיה. הריני נזיר שזה אינו חיה - הריני נזיר שזה בהמה - הריני נזיר שאין זה בהמה - הריני נזיר שזה חיה ובהמה הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמהי הריני נזיר שאחד מכם נזירי הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר " הריני גזיר שכולכם נזירין - הרי כולם נזירין : ' מ• פרק ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

? הרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

משנה ראשונה עד שישתה רביעיליין - ר"ע אומר אפי' שרה פתו ביין", ויש בה כדי לצרף כזית חייב: ב וחייב על היין בפני עצמו. ועל הענבים בפני עצמן - ועל החרצנים בפני עצמן - ועל הזגים בפני עצמן - ר"א בן עזריה אומ'אין חייבעד שיאכל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

או שסיפסףכל שהוא חייב נזיר חופף ומפספס אבל

ולא סורק רבי ישמעא אומר - לא יחוף באדמה מפני

שמשרת את השער : ד נזיר שהיה שותה יין כל היום - אינו חייב אלא אחת - אמרו לו אל תשתה א תשתה - והוא שותה חייב על כל אחת ואחת היה מגלח כל היום - אינו חייב sא אחת - אמרו לו אל תגלח - אי תגלח - והוא מגלח י חייב על כל אהרת ואחת - היה מטמא למתים כל היום - אינו חייב אלא אחת אמרו לו א תטמא אל תטמא - והוא מטמא " חייב על כל אחת ואחת : ה שלשהמינין אסורין בנזיר • הטומאה והתגלחת - והיוצא מן הגפן חומר בטומאה ובתגלחת מביוצא מן הגפן שהטומאה והתגלחת סותרין - והיוצא מן הגפן אינו סותר - חומר ביוצא מן הגפן - מכטומאה ובתגלחת - שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו . וטומאה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »