תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומי שנזר נזירות הרבה והשלים את נזירתו ואח"כ בא לארץ - ב"ש אומרים נזיר שלשים יום - וב"ה אומרים נזיר בתחלהמעשהבהילני המלכה שהלך בנה למלחמה ואמרה אם יבא בני מן המרהמה בשלום אהאנזירה שבע שנים ובאבנה מן המלתמ' והיתה נזירה שבע שנים - ובסוף שבע שנים עלתה לארץ - והורוה בית הלל שתהא גזירה עוד שבע שנים אחרות ובסוף שבע שנים נטמאת י ונמצאת עשרים ואחת שנה אמר ר' יהודה לא היתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה : ז מי שהיו שתי כיתי ערים מעירות אותו אלו מעידים שנזיר שתים - ואו מעידים שנזרחמש - ב"ש אומרים גחלקה העדות ואין כאן נזירות - וב"ה אומרים יש בכלל חמש

שתים שיהא נזיר שתים : פרק ר מי שאמר הריני נזיר • ושמע חבירו ואמר • ואני * ואני *

כולם

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

**
כולם נזירין הותר הראשון הותרו כלוהותר האחרון
האחרון מותר וכלם אסורין אמר הריני נזירי ושמע
חבירו ואמר פי כפיו ושערי כשערו חרי זה נזיר
הריני נזיר ושמעה אשתו ואמר' ואני מיפר את שלה
ושלו קיים הריני נזירה - ושמעבעלה ואמרואני *
אינו יכול להפר :, ב הריני גזיר ואת ואמרה אמן
מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה ואתח ואמר
אמן אינו יכול להפר: ג האשה שנדרה בנזיר -
והיתה שותה ביין ומיטמאה למתים - הרי זו סופגת
את הארבעים - הפר לה בעלה - והיא לא ידעה -
שהפר לה בעלה - והיתה שותה ביין ומיטמאה
למתים אינה סופגת את הארבעים רבי יהודה אומר
אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכת מררות:
ר האשה שנררה בנזיר - והפרישה את
בהמתה - ואחר כך הפר לה בעלה - אם שלו
היתה בהמתה - תצא ותרעה בעדר *
ואס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

והאיש מדיר את בנו בנזירואין האשה מדרת את בנה בנזיר כיצד נלה או שנלחוהו קרוביו - מיהה או שמיהו קרוביו היתה לו בהמה מופרשת החטא' תמות והעולהתקרב עולה והשלמים יקרבושלמי' ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם - היו לו מעות סתומין יפלו לנדבה מעות מפורשין - רמי חטאת ילכו לים המלח לא נהנין ולא מועלין - דמי עולה * יביאו עולה ומועלין בהן - דמי שלמים - יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד - ואינן טעונין לחם ן האיש מגלח על נזירות אביו - ואין האשה מגלחת על גזירות אביה - כיצד מי שהיה אביו נזיר והפריש מעות סתומים על נזירתו - ומת - ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעית אבא אמר ר' יוסי הרי או יפלו לנדכה - אין זה מגלח על נזירות אביו - איזהו שמגלח על גזירות אכיו. מי שהיה הוא ואביו נזירים והפרי' אכיו מעות סתומים לגזירתו * ומת - זה הוא שמגלח על נזירות אביו :

פרק ה בית שמאי אומרים ' הקדש טעות הקדש - ובית הלל אומרים

אינו הקדש - כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן בית שמאי אומרים

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

מנגי מלתא מסיק (כפי'". הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש: בדיגר זהב

שיעלה בידי ראשון - הרי הוא הקדש - ועלה של כסף - בית שמאי אומבים הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הרי

היא הקדש ועלתה של שמן - בית שמאי אומרים

הקדש - ובית הלל אומריס אינו הקדש : * ג מי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »