תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אמר הדלת הזה הריני נזיראם" נפתח אני ב"ש אומרים נזיר ובית הלל אומרים אינו נזירי אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב"שלא אמרו אא באומר הרי פרה זו עלי קרבן אם עומדת היא : ג מזגו לו את זכוס ואמר הריני נזיר ממנוהרי זה נזיר : מעשה

באש' אחת שהית' שכורה ומזגו לו את הכוס ואמר' הריני נזירה ממנו אמרו הבמי'לא נתכוונה kא לומר הרי הוא עלי קרבן : ר הריני נזיר ע"מ שאהה שותה יין ומטמא למתים הריזה נזירואסור בכולן . יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור

בין הריזה אסור - ורבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ורבי שמעון מתיר - יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירים לי - מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין - או מפני שאני קובר את המתים הרי זה מותר ור"ש אוסר : ה הריני נזיר ועלי לגלח נזיר - ושמע חבירו ואמרואני ועלי לגלח נזיר - אם היו פקחים מגלחים זה את זה - ואם לאו מגלחים נזירים אחרים: ו הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמרואני עלי לגלח חצי נזיר זה מגלח נזיר שלם - וזה מגלח נזיר שלם - דבריר"מ וחכ"א זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נויר: ן הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן - הרי זה נזיר - נולר לו בת טומטוס "ואנדרוגינוס - אינו נזיר • אם אמר - - כשאראה

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כשאראה כשיהיה לי ולר אפי'נולר לו בת טומטום ואנדרוגינוס הרי זה נזיר : ח הפילה אשתו אינו נזיר רבי שמעון אומר יאמר אם היה בן קיימא - הרי אני נזיר חובה - ואם לאו הרי אני נזיר נדבה" חזרה וילדה הרי זה נזיר רשמעון אומר יאמר אם הראשון בןקיימא הראשון חובה וזו נדבה - ואם לאו הראשון נדבה וזו חובה : ט הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן * משלים את שלו - ואחר כך מונה את שלבנו י הריני נזיד כשיהיה לי בן - ונזיר התחיל מונה את שלו - ואחר כך נולד לו בן • מניח את שלו. ? ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו : י הריני נזיר לכשיהא (ירו כסיסמ) ליבן : ונזיר מאה יוס נולד בן עד שבעים - לא הפסיד כלום - לאחר שבעים סותר שבעים שאין תגלחת פחות מל' יום: פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ג מי שאמר הריני נזיר - מגלח יום שלשים ואחר ואם גרח ליוס

שלשים יצא • הריני נזיר שלשים יום אם גלח ליום שלשים לא יצא : ב מי שנזר שתי נזירות ' מגלח את הראשונה יום שלשיוא"ואת השניה יום ששים ואחד • ואם נלח את הראשונה יום שלשים - מגלח את השניה יום ששים ואם גלח יום ששים חסר אחד יצא - וזו עדות העיד רבי פפייס - על מי שנזר שתי נזירות שאם נלח את הראשונה שלשים יום * מנלח את השניה יום ששים • ואם גלה ליום ששים חסר אחר יצא " שיום שלשים עולה לו מן המנין: ג מי שאמר הריני נזיר - נטמא יום שלשים • סותר את הכל - רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה הריני נזיר שלשים יום נטמאיוס שלשים סותר * את הכל : ר הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שלשים - נטמא יוט מאה ואחר סותר שלשים יום *

רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

« הקודםהמשך »