תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו שומרת יבם - בין ליבם אחד יבין לשני יבמין ר' אליעזר אומר יפר- ר' יהושע אומר לאחד אבל לא לשנים - ר' עקיבא אומר לא לאחר ולא לשנים אמר ד'איעזר מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא מפרנדריה - אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפרנדריה - אמר לו רבי עקיבא לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים כה רשות תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים בה רשות אמר לו ר' יהושע י עקיבא דבריך בשני יבמין - מה אתה משיב על יבס אחד אמר לו אין היבמה גמורה ליבם - כשם שהארוס'גמורה לאישה: ז האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני - הרי הן קיימין לא אמר כלום" הרי הן מופרין - רבי אליעזר אומר מופר. וחכמים אומרים אינו מופר - אמר רבי אליעזר אם הפר נררים" שבאו לכלל איסור לא יפר נררים שלא באו לכלל איסורי אמרו לו הרי הוא אומ''אישה יקימנו. ואישה יפירנו את שבא לכלל הקס - בא לכלל הפרי לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר: ח הפרת נדרים כל היום יישבדבר להקל ולהחמיר כיצדי נדרה בלילי שבת יפר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 21 לקרוק

כתרbלשכת : בלילי סכת

[ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »