תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

יעל נכסי בעלה הראשון":-ה מצוה במדולליבם

לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל גדולי ואומרים לו עליך מצוה - או חלוץ אי יבם 4 ו תלה בקטן עד שיגדיל - או בגרול ער שיבא ממרינת הים - או חרש" אושוטה - אין שומעין לו_י אא אומרים לו עליך מצוה - או חלוץ אויבם : ז החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן

"האחין לנחלה - ואם יש שם אבנכסים של אב *

הכונס את יבמתוי זכה בנכםים של אחיו. ר'יהורה
אומר בין כך ובין כך אם יש שם אמנכסים של אב
החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסור'
בקרוביו - הוא אסור באמה - וכאם אמה - ובאם
אביה - ובבתה" ובבת בתהובבת בנה ובאחותי י
בזמן שהיא קיימת - והאחין מותרין - והיא אסורה
באביו ובאבי אביו ובאבי (ג"6 ל"ג) אמו ובבנו וכבן
בנו - באהיו ובכן אחיו מותרארי בקרובת צרת
חלוצתו : ואסור בצרת קרובת חלוצתו
ה החולץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

לזיו ואפילו כמקוס מכ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ל

ח החולץ ליבמתוי ונשא אחיו את אחותה ומת "י חולצת ולא מתיבמת - וכן המגרש את אשתו ונשא אחיואת אחותה ומתהריזו פטורה מן החליצה ומן היבום : ט שומרת יבם שקירש אחיו את אחותי משום ר' יהודה בן בתירא ס"מ) אמרו - אומרים לו המתן ער שיעשה אחיך הגדול מעשה - חלצה לה אחיו * או כנסה יכנוס את אשתויי מתה היבמה יכנוס את אשתו ' מתיבס - יוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה :י היבמה לא תחלוץ ולא תתיכם - עד שיש לה שלשה חרשים - וכן כל שאר הנשים לא יתארסו - ולא ינשאו עד שיהיו להן שלשה חרשים אחד בתולות - ואחר בעולת אחד גרושות ואחר אלמנות ? אחר נשואות ואחר ארוסות - רבי יהודי אומר - הנשואות יתארסו w והארוסותינשאו חוץ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אפילו תוך סלסי יוס של ימי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

וחכמים אומרים - אין הולר ממזר •

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

2 3 לחיו

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ומורים - בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר : יג איזהו ממזר כל שאר בשר - שהוא בלא יבא * דברי ר' עקיבא שמעון התימני אומר - כלשחייבין עליו כרת בידי שמים - והלכה כדבריו - ר' יהושע אומר כלשחייבים עליו מיתת בית דיןאמר ר'שמעון בן עזאי מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתובכה איש פלוני ממזר מאשת איש. לקיים דברי ריהושע' אשתו שמתה מותר באחותה "גרשה ומתה מותר באחותה - נשאת לאחר ומתה - מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה הלץלה ומתה מותר באחותה : (נשאת לאחר ומתה מותר באחותה) : פרק ה רבן גמליא אומר. אין גט אחר גט : ולא מאמר אחר מאמ י - ולא

בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א

יש

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לקיים
יבמתו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« הקודםהמשך »