תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

טשאת נהנית ליעד הפסח - אם תלכי לבית א עד החג הלכי לפני הפסח אסור בהנאתו עד הפלי אח'הפסח כלא יחל דברו - שאת נהנית ליעד החג אם תלכי לכית אביך עד הפסח והלכ' לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אח"הפסח: פרק ה קונם יין (גמ'ירוי שמיני) שאני טועם

היו' אינו אסור kא עד שתחש שבת זו אסו'בכל השבת יושבת שעברה (נ"מ לשעבר) חדש זה אסור בכל החדשוראש חדש להבא ישנה זו אסור בכל השנה - וראש השנה לעתיד לבא י שבוע זה אסור בכל השכועי ושביעית שעברה; נ"b לסעכר) ואם אמר יום א' - שבת אחת - חדש אחד • שנה אחת - שבוע אחד - אסור מיום ליום * ב עד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב עד הפסח - אסורער שיגיע - ער שיהא אסו'עד שיצא עד לפני הפסח - ר'מאיר אומ' - אסור עד שיגיע - ר' יוסי אומר - אסור עד שיצא . ג עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור sא עד שיגיע - זה הכלל - כל שזמנו קבוע - ואמר עד שיניע אסור עד שיגיע יאמר עד שיהא - אסור ער שיצי - וכל שאין זמנו קבוע בין, אמדער שיהא בין אמר עד שיגיע - אינו אסור אלא עד שיגיע: ר עד הקיץ עד שיהא הקיץ - עד שיתחילו העם להכני בכלכלות עד שיעבו הקיץ. עד שיקפלו המקצועו' עד הקציר יעד שיתחיל העם לקצור - קציר חטין אבל לא קצי"שעורים - הכל לפי(ס"מ) מקו'גדרו " אם היה כהרי בהר ואם היה בבקעה - בבקעה : ה עד הגשמים - עד שיהו הגשמים - עד שתרד רביעה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

זמן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רביעה שנייה - רבן שמעון בן גמליא אומר - ער שיגיעה זמנה שלרביעה - ערשיפסקוגשמים עד שיצא ניסן כולה - דברי ר"מ רבי יהודה אומרי עד שיעבור הפסח * קונסיין שאיני טועם השנה נתעברה השנה - אסור בה ובעיבורה • ער ראש אדר עד ראש אדר הראשון יער סוף אדר עד סוף אדר הראשון ר' יהודה אומר קוגם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח - אינו אסור אלא ער ליל הפסח שלא נתכוין זה אאער שעה שדרך בני אדס לשתות יין :ו אמר קונם בשר שאיני טועם ער שיהא הצום אינו אסור אלא עד ליל צום י שלא נתכוין זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר. ר' יוסי בנו אומר יקונם שום שאיני טועם - עד שתהא שבת אינו אסור אלא ער ליל שבת שלא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שלא נתכוין זה אא ער שעה שדרך בני אדם לאכול שום : ז האומר להברו קונם שאני נהנה לך אם אין אתה בא ונוטל לבניך כור אחר של הטין ושתי חביות של יין הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם - ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי - זהו כבודי. וכן האומר לחכירו קונס שאתה נהנה לי אם אין אתה בא - ונותן לבני כור אחר של הטין - ושתי חביות של יין - ר"מ אומר אסור - ער שיתן וחכמי אומרים אף זה יכול להפר את נדרוי שלא על פי חכם - ויאמר לו הרי אני כאלו (ירו')

[ocr errors]
[ocr errors]

התקבלתי היו מסרבין בו. לשאת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

היו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »