תמונות בעמוד
PDF

ולא מן סטלוק של ירק - וכן סוb גירסת סרb"ש - וכך סעתיק סטור סימן רייז י עוד גירסת סרb"פ לגורס כככb זו דברירכי יסודס כי סיכי לגרס לקמן - וכן סוb כירושלמי :

ר דג דגיס כו' 6סור כסן בין גדוליס כין קטניס - לשון סר"כ ל6 דגי ולb דניס - וסכל כמשמעי וז"ל סר"ן - מסוס דbמר - קרי לישני דגי דניס - דרג משמעגדול משוש לגמכר כפני עכמו - ולגיס משמע קטניס לפי סbין נמכריס bk כיחד

-. ע'כ וסרמכ"ס כתכ - דע כי

גלוי - מליח - כל6 ס"מ צלי שאיני טועס - אסור בכל הצלויים - מן המליח, בלסונינו כסיתחכר שס סמ' ושמע כל מיניס של שלוק - אין אסור אלא מן המליח של דג מליח שאיני עס סרביס הריסול מורס של גלוי וסל מליח : ד טועם " אסור בכל המלוהים : ר ד. * דנים על סכלל ועל ספלגס כרכוי וגוניס שמיני טועיסלל דג שאיני טועם - אסור בהן בין גדולים כין קטנים - כגון סכל סכליס - סיר נודניס זסכל כמשמע: בין מלוחין בין טפלין - בין היין בין מבושרין - סקיריס - ומס ממר דג דניס שנלין מכלי מלח : כטרית ומותר בטרית טרופה - ובציר - הנודר מן הצחנה - כל כלל סמין כולו כמיזס

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מן הקום מותר בחלב"אבא שאול אומרי הנודרמן הגבינה אסורבה בין מליח בין טפילה: ו הנודר מן הבשר מותר ברוטבי ובקיפה יור' יהורה אוסר א"ר יהודה - מעשה ואסר(ס"6 עלינו) עלי ר"ט בצים שנתבשלו עמו - אמרו לו וכן הדבר - אימתי בזמן שיאמר בשר זה עליי שהנודר מן הדבר ונתערב באחד - אם יש בו בנותן טעם - אסור : ז הנודר מן היין מותר בתכשיל שיש בו טעם יין יאמ' קונם יין זה שאיני טועם ונפל לתבשילי אם יש בו בנותן טעם - הרי זה אסור הנורר מן הענבים מותר ביין מן הזתים מותר בשמן " אמר קונם זתים וענבים או שאיני טועם אסורבהן יוביוצא מהן: ח הנודרמן התמרים * מותר בדבש תמריס * מסתוניות - מותר : בחומץסתוניות • רבי יהודה בן כייפי כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ז הנורר מזהירק: מותר בדלעין . ור"ע אוסר" אמרו לו לר"ע

והלא אומר אדם לשלוחוקח לי ירק ורוא אומר לא מצאתי אאדלועין אמר להם כן הדב'או שמא אומר הוא לו לא מצאתי kא קטנית kא שהרלועי' בכלל ירקוקטנית אינן בכלל ירק - ואסור בפול המצרי לחומותר ביבש: ב הנורר מן הדגן - אסור בפול המצרי יבש " רברי ר"מ - וחכמים אומרים " אינו אסור kא בחמשת המינין ר' מאיר אומר הנודד מן התבואה" אינו אסור kא מהמשת המינין אבל(ס"מ) הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן וכירק: ג הנודרמן הכסות - מותר בשק ביריעה ובחמיל'אמר קונם צמר עולה עלי. מותר להתכסו' בגיזי צמר - פשתן עולה עלי מותר להתכסו'באניצי פשתן - רבי יהודה אומר הכל לפי הנודרי טען והזיע - והיה ריחו קשה - אמר קונם צמר ופשתים עולה עלי - מותר להתכסות - ואסור להפשיל לאחוריו: רהנודר מן הבית מותר בעלייה - דברי ר"מ וחכמי אומרי' - עלייה בכלל הבית הנודרמן העלייה מותר בכית: ה הנודר מן המטה מותר בדרגש - דברי ר"מ" וחכמים אומרים דרגש בכלל מטה - הנורר מן הדרגש מותר במטה "הנורר מן העיר • מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור לכנס

לעיבורה

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ואסור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »