תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לזכות כתב סר"כ למסוס קשיכתו של נשיb קונס 6ף על פי שלb זיכסלו על ידי מחר חכמיס תקנו וכך כתב סר6"ש מפני כני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכין לזכות . לא רברו בנשיא אלא בהוה - רבי יהודה אומר אין אנשי גליל צריכין לכתוב שכבר כתבו אבותיהס על ידיהם : ו המורר הנא' מחבירו ואין לו מה יאכל נותנו לאחר לשום מתנה י והלה מותר בה - מעשי באהד בבית חורון - שהיה אביו מורר הימנו הנא' והיה משיא את בנו - ואמר לחברו - חצר וסעורה נותני לך במתנה ואינן לפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה . אמר לו אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים - אמר לו (ס"מ) לא נתתי את שלי שתקדישס לשמים - אמר לו לא נתתה לי את שלך - אלא שתהא אתה ואביך - אוכלים ושותים

- ומתרצים זה לזה - ויהא עון תלוי בראשו - (ס"מ)

(וכשבא דבר לפני חכמיס אמרו) כל מתנה שאינה

: שאם הקרישה אינה מקודשת - אינה מתנה

פרק הנורר מן המבושל - מותר בצלי

ובשלוק אמר קונם תבשיל

שאיני טועם יאסור במעשה קרירה רך - ומותר בעבה י ומותר בביצה טרמיטא : ובדלעת

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ככל ספרק וכבר כתבתי כזס כריש מכילתין לכל כתוספת וכפסקי

"יקי תבשיל שמיני טועס כן סגירסמכספריס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »