תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

מס 65E יחזיר דלעולס סיכל קלקול וכי ל6 כפלית למלתית (קים תוכעת כתוכתס • פרסילנות סין לס כתוכס • ועכשיו 6פי'לעז ליכח - לחtt קלקול זה הינו 6

% לעז כעלמ'ע"כ וסוי סכמכספינת חילנית • קוכעת כתוכתס; ספיקותיך יפהליך יודע IL"ס לסכמיס כר"מ כו' ל6 למימרח ור"ת היה ויחידלת מרכוריך סימר לו ידעתי מסופי ליתן לך כתוכק 65 גרסתיך כנסו ולין הלכה כמותס ססרי כמשנת ר' פ"נ לקדוסין פסק נמנ6גט כטל וכניס ממזרי': ט מין פולין 6ותו וסגל פרניל אריג רכעינןתכחי כפול ולף

ככך כנון טמכר וסנרו::: ע"פ שהמנין כפ"י מסלכות נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תובעת לוקח ומכי'ככוריס ככל סנק גרופין כתס סלין הלכה כתובתה א"ר יהודה אומר לה שתיקותיך יפה ליך כריך ליקח מהעכו"ס נכולי כחכמי'רקכח מתלי טעמ' מדבוריך : ט המוכר את עצמו ואת בניו לעכו"ם פירותיס כדמיס ומכילין וכל הפיגר הכית • הנה אין פודין אותו * אבל פודין את הבנים לאחר מיתת לירוסל': מפני תקין העולס כספרן כ"י סי' קזינו כות • אביהן המוכר את שדהו לעכו"ם · וחזר ולקחה סל6 יקל רניל למכור קרקע וכסמת סכפי'סרמכיס מcמ' ממנו ישרא הלוקח מביא ממנו בכורים (ס"ח) מפני כח" לעכו"ס וc6 מכר הסופר רחין הלכה כחכמיס

תקין העולס :

יטרח לחזור ולפרות : מכתב פיי גרגרי חכמיס •

פרק ה הנזקים שמין להם בעירית פרקה הנזקין מין (קס ותסמיך 6חיס וסלכס כר"י

ובערחוב בבינונית :

כעירית • מטמט רסלר"י דריסb קלי •

וכתוכת לע"ג דמרקורייק6 קיס ומול רסין כרחה לומר רקלי

וכתיב מיטב סרקו ומיטל על ר"י דסיפל דלי קלכס כחכמי' סל מכי 6מרינן דיחזיר הוי כרמויס החי מכח סכר רמיטן סרסו לניזק קסמ'קרס ומפני גט מעליס 6פילן לינה חילונית • גמכל לחין יכול לומר לק קקון ספולס 6מרו חכמיס סיrלס המזיק מטירית סכנכסיו • מתיקותיך כו' - וניט' פנס כפירוסוכמסנקו'פיק וקלופין 6ף על פי סקס טוכיס ממירית של גיזק כדי סיסיו נזהריס פוסק לכעינן תכחיכפול כפלינו לומר על מנת : מנקזיק : וכעל חוב ננינונית למלחוריית6

65 גני bk מונורי' שתיקותיך יפת ליך מלכוריך - פי'קרינסיbמר לו ידעתי דכתיך וקליס 6סר לתת בוסה נו יוכיח 6לין 6ת סענוט

מסופי ליתן לך כקונס כו' כיקול קיס סכור קחונה • ומין דרכו bל 6רס להוכיח 69 הפחות שכנכסיו • סריקת חינות !6 bcמרנו לו פיקח נומר ומגרס ככל נר לכל (מפני תקין הפולס 6מרו כעל חוב בכיכונית כריסלר קנפול לס גרס על רעת סתתכטכתוכק • קרין :

לכת גפני לווין :

וכתונת ט וחזר ולקחת ממנו יסרחל הלוקח מכיל כו'היג כספריס

מדוייקיס וזו סיס נירסת סרמכ"ס ז"ל כפירוסו כנר כחרנו במקומות מסדר זרעיס סספיקר סגל.. לין קנין לעכו"ס כfרן ליפקיע מן המעפרות • לפיכן לקח מן סעכו"ס יניח מן התורה • וכסרסו חכמיס ססיו מתייקרין בלקיחתס פן קעכו"ס• התקינו פהלוקח מן העכו"ס (69) יכיל ככוריס כלי פיתכ6ר לו פירוק מקלוtתס ולס יתלו לקנות תסס וכסר16 ניכ סוס גורס DC:לרכיר העכו"ס וסתקע כיוס התקינו שהלוקח מססיכיס כרי שירט 6cין קנין לעכו"ס כ6"י קנין נמיר• ולכך יסתלל כפליין זי הקרקע מירי לפי ססוח פומרנקלוסתת וכמתנות ידועות עכ"ל • חת לפון הנמ' מפני תקון סעולס לין • מרחוריית6 65 • כלומר וחי לין קנין לעכו"ס כו'מרחורייתו יניח • חמר רכ 6סי סתי זקנות זוו ' מעקר' קון מייתי מנסורייקי כיון דחזניקח מקרי ומזכני לסכרי כקרוספיירו קיימין תקינו לקו רלס ליתר - כיון דחזו רמחן רלח סני ליס מזכין יקח מסתקען כיד נכריס :הור תקינו לקורנית • עיר : ונריך לומר שגרסתו כנמי לא היתה כן • 696 קין: כיון רחון רקס מייקרי ומזגני פקינו לסו כו' והא דתנן וחזר ולקח ממנו פי' כקרקע חזר ולקי וקמ"ל דחין קנין לעכו"ס כו' לומר 6סס 6חר כך חזר קיפרS6 ולקחת סתס כככיס יחירי שכן רעת סרמכ"ס כחכורו פ"ח מס'תרומות סי'י וקל רכפי' קמפנה ט' ניר רפיח ומפנק ט'פיה ורמלי פסק ריס קיין כו' התס מיילי 65E חוכקיסר56 יקנחת לפרק ענתה חלס קנה קתכולה : וני קרינכמסנמינולה כן היה !: תג המוכר 6ת סוסו עכו"ס לוקח ומכיל כו'וכן היה ני' רס ומפרט ככל סנס נרין לקח כו' כמים הר"נ וסקא כתו' רלי הכי ממי מקפה כנמ' מפני תקון סעולס לין כו' ס"מ רים קנין דרמל תקין העולס קלי קהל דחייכותו לקח ולומר ר"ת רכרו ספריס ל"נ ומכיל נוי"ו וה"ק כל 6רס הלוקח ממנו מכיס ככוריס ליס מוכר: ל"ס 6סר • ור"ת נרס קלוקס מכיל כו' וכן כירו' ע"כ וז"ל קרין ליקח מכיל ככוריס פי' חט"פ סנדלי הפירות ברמות עכו"ס ע"כ • וסר"ן ססתס ולס כתר רפרי תקנות כנסו כמו שהעתיק הימכיס מינמרס לכרכרי קרין 5"ג חזר ולקחת כו' וככר פפק נפיחס וכרמלי

ריס קנין כו' ומפי: למסנתינו כמ"ר רים קנין כו' ללח כסינויס דרכ 6סי : פרק ה הנזקים סמין לקס בצידית עיין בפ"ק דכ"ק כרס וסופו : שמין ניס כעידית כתכ סר"כ רע"ג ומרחוריית

היס וכו' כלו ריח לסכי תנןלת הכל כגיטין ולע"פ סלין עניני מכנין גטין • bk מסוס רני כפ' דלעיל מילי ריקון העולס : בעידית פיי רייך מפני תקין סטולס לסין יסיסכום לו לחוס לנכות מועט מקרקע עידית ולה הרכס מויכורים : עידית 6ת כל נחות יעקכ תרנוסיכל פיליק בית יעקר : גלוק 6לקיס תרנוס עירית 6לקיסי ערוך • ובעל סוכנבינונית

פירט

וכתונת oc6 כזכורית דליכח למיסt נס לגע לת דלת ליותר פירס סר"נכרי סל6 מנעול דלת כו' גמר'ופירס סר"ן סלעיפ ממס סקלי: רונה לים6 הc6 רונה (סנט6: ר"מ 6ומר כו' סכזכורת סוס כנגר יונ 5 קפין עליו זכינו : וכתובת ולין הלכת כרכי מחיר : נ 6ין נפרעין מנכסיס מסועכריס 6פה נזכורת פי' סר"ג ויותר מתס ססליס וכו'כתכו סתו'וקם' כנון לוס פמכר בינונית סלופסיס מפוענות לכעל חוב חין רלתיוכתוכס ללורייתס ריליף לס מכמוסר הכתול' סיסח זה • סכעל חוב יכול לטרוף חופה

כמוס' הבתולוומות הנקובי מן הלוקח 6ס נסחר סגל וכתובת אשה בזיבורית • רבי מאיר אומר • אף כזה • (כמ"ס כסוף מסכת הלות נכסיס בני חורין וחף כתובת אשה כבינונית : ב אין נפרעין מנכסים כתוכות) מרחוריית6 רינת ע"פ סfיכן הלל זכורית : ג משועברים במקום שיש נכסים בני חורין ואפי' הן כעילית (רקנסות דינן מין מוכימין לסכילת פירות זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומיסאא מן הזיבורית: כנזקיס) וסכולי. קפקיעו ולפנת קרקעות • הגוזל סרק גאין מוציאין לאלת פירו'ולשבח קרקעות ולמזון חכמי' רינה מקסי טעמ6 • ומכרס ל6חר וזרעס וכמחה האשה והבנות מנכסי'משועברים מפני תקון העול' ור' כמי רלת ריג'ככינונית ועסתת פירוק וכח כנזל

והמוציא

קסכר כתוכס ולורייתח גפי ונכל'עס פירותית מן הלוקח

חע"פ (כמים ct מסג' 6') חינו bc9ס ללוקת כי 6ס היניקס - וחוזר הלוקח על המוכר וטעמס לספקיעו חכמי' רינת כוחכר נגמ'נכי כיס פלס ירחס ונונת רמי הקרקע מנכסי'מסועכריס ססרי מכרה כוכ6חריו' 6רס לחברו פרק נחת ויחמר סקפון ואונו י"כ חסר חכמיס וכתב לו שטר מכירת והרי היס מלוס כסטר • וfת ספירות כfת סמל תקנטנו כדי סינרסני ותננה כתונת וטעמ'דיור מנכסיס בני חורין ולח ממסועכדיס ; וכן לסכי קרקעות • מפתחים כו' ל6 סוי bk מסוס רלס תימס כמו סנ'ח ככינונית לס הפכיתת הלוקח כנטיעת החילנות 6ו כזבל וכייכל כזה : מסוינטילת ללק פס נמי מסוס קינ6 (סיקיו קנסיס נוסחי' וכמוון קלoc וסכנות ותנסי כתוכי קול• וfת תהליתכל בכיתי חן בעיני הנסי' וינפחו לסן) תרח נכינינו ע"ס : ומתזנס מנכסי סכנין נוקכן דימויין ליכי מנחי יקויין יתכין בזיבורית לסון סרמכ"ס קפסות וסרט ע"ב • נלס כורט בכיתי ומתזנין מנכסחי וכו' • כפכחות לנכות מזונותיהן

סגלי מחיזס לסון סוס • ועיין כריס פרק אחרון 6ין גיכיס !6 מנכסיס בני חורין : ולס ממסועכריס: מפני רמקולות : אין נפרעין מנכסיס מסועכדיס כו'כתר פקון סעולס סתס וכריס סbין לסס קנבסולל ירע כמת הס• קר"נ כגון לוס וכו' - וכתנו סתוס' ותפין תקון העולס ולס מני מזדקר :

והמונח רחי לחותקין סעולס ניק גונס 6פילו ממפעכרי נכיכונים

מסוס נעילת דלת - ע"כי ומסוס רכותל זונקטירינ כעל קוכ וס"ס לנזקין וכן סרמכ"ס 6פכרח לתכנון סקזיק בחוכן לסמפטון וכו' (כחכורו 6ע"פ ססעמיק קמסנס כלסונס כתב עליו המנירוסול כלל 6פילו נזקין כו' ועיין לקמן : אין נפרעין מנכסי יתומיס כו' מפרס טעמ' כגמ' מסוס רלס מסיק חרטתית רמלות רמי לוק וכפלת נכסי קמי יזמי לס"ל נועל דלת וסלכך 6פי' יתומיס נדוליס • ותקפו התוס' נזקין דרינן מבחוריית6 כטירין 6ין הפקיעו חכמיס ליכן מטוס יתומיס ולרכל ניחס למוקי לה כנין ססיתר עילית דניזק כזיכורית למזיק וקנ' רידן סוכר ומרוריית' כרניזק טיימיכן (כיכתן קרינ לעיל) ומפרס (כ"ל ומפני) תקין סעולס קקיכן כלמזיק ונכי יתמי חוקמות לוfיריית6 • ולחכיי ולמרז טרס רפליגי עלית • 6יכ6 למימר וסגרי פעכול לסו רחורייתל) ק"ג 65 פליג רבנן כין נטל הון לנזקין : ע"כ : ג לאכילת פירות פיורינקגוזל סרה נמכרה לחקר כוי וטסתת פירות וכו' • ולסון לחכירת פירות לח דייקח דלפירות כלחוד ה"ל למתני • וסרמנ"ס מפרס כסנזל רחוכן קרקע מcמעון וסיתס מלת פירות ולכל רחוכן הפירות והפטיו הקרקע כו' • כסיכל פמעון לנכות כרסוכן הפירות סbכל כו' - וסני ספירוסיס כגמרת פרק קמ6 לכימ דף י"ד ופי' הוינ נוחה ורכ 6סי מסיק כגון פגזל פרת מתכרו מלחת פירות ולכל חת הפירות ומכר הטלת • כ6 לוקח לנכות קין כו' כל נגזל לנכות פירות כו'ומ"ס סר"כ וחוזר הלוקח על המוכר ונוכס רמי הקרקע מנכסיס מסועכריס ססרי מכרת Sוכו' וקרי סיס כמלות נסטר ומסייס רס"י ור"ן חכל רוני פירות הוי כמלות ע"פ רוז; על פי לכתב מוכר לרוקח סנס ליקוס וספי סינון יעונליסון וסכסיקון 6פילו סכי 6ין קול יוכח !6 על המקח לה על הפ6ר כיון סעדין הינו כעולס . פ"כ וס לתמוס על סר"נ רמפרס על מפני תקין סעולסססן לכריס סליןלקס קננת וכו' - ולפי זס ל6 סות נית לפרס ככין ולחלק לין מלוס כסטר לתלות על פת • bס לקרן יפלו קננת • יפירות חין לקס קננת וכנמ' תרי חמורלי פול6

6כר רים לקים טפתח דמתניתין לפיסחין כתוכין וסיינו כרפירס סר"נרקין הוי כמלות נסטר : צו הפירות ליין bk כמלות טיפ וסקטו כגמ' (תל מוין קלי ותכנות (כסתכנות כעולס כגין דנרסת נסתרות ונכי סל נמי עסקינן) והוסיל ותכסי בית דין רס כמלן דכתיכי רמי . זייפניסקס מעקר6 סכי 6תקין כתוכין קן 6כל כעל חוב וחין כתוכין הן לכלמסועכדיס לפי ססין לך סדס רונה לי סות מזכרו לס מזין 6סתו וכינו חוזרין עליו עולמית ורני תנינ6

6מר לפי סbוי, קנוכין וסיינו טעמ' לכתב סריג לקמן • ולס קוקליק לסר"נלכתוכ נתחלק וברי ריש לקים ואחר כך לכתוב דבריר"ס כשו דברי סיין פי' 6חיסול וחיננו • רכל רכרי 6

מקס מספיק כלכלן : מפני תקון סעולס פי' סר"כ סיס

וכרים

[ocr errors]

רכריס סfין לסס קלכק כו' • עיין מס שכתכתי כות כמסנס והמוכס מכילס וסחזירס וסנעליס 6ומריס Eלס קחזיו כנס: נ' פרק י"ן וריס פרק י"נ לכתוכות : ו או סמינס נתן ל6 יסכע מפני תקון סמולס סfס חקק חומר יסנע לין לך הניתן וכ"פ הממונת מסכ"ו טסוס סליס כ"ו: חייב לעשר 6רס פמטפל כמניחה לסחזירס : ו יתומיס פסמכול פירותיסן ככר כתכתי כרפיר דרמסי סים מקומות פקורקין כעל סנית לעשות מעסיס' על פיו ולח נתמכ'לקס לפטרוג'י לכל המתנות כסס מספר

ספי' סכי כ6פטרופוס קול כלכלי וכנמרח רמינן דתנן והמוצא מציאה לאישבע מפני תקין העולם

6פטרופוס כלפון רומי קורין (נרים תרומות) וסתורס 6ת ו יתומיס שסמכו אצל בעל הבית * או שמינה להב פלטר ולקטני' פוטו'ס סלינו סלו לחין תרומתו להן אביהן אפטרופוס • חייב לעשר פירותיהן' ופי' 6פטרופוס 6כיסן E

ומפניון ל"ק כלן אפטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע • מינהוב'ו קטניס: סמנקו הכי יפומיס לסמכיל • כ6ן לסגיח לא ישכע אבא שאול אומר • חלוף הדברים • סנט לחי לסו דלית ליה פירס"י (המכיל יתומיס המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור • כמזיד קנ6ס מיניס ל6 סוס ליס למנתר חייך לספר להניח חייב הכהני'שפגלובמקדימזידין חייבין: ה העיר מכטרופיס •

ומסוס סכוע' התכוחה כחוכר ער סיגרלו רבי יוחנן בן גורגרה על החרשת שהשיאה אביה • ל6 סקי לחמנועי : מנוסו למה לי מיסורי לכשיגדלו

שהיא בית דין ל6 יסנע דטוכי הנס יפסרן קס :

היה זה עוסת לכיו לקבל אפטרופוס פמינהו כו' תיתי רתנן כריס6 מי ססתכן דכריסס ולטרוח חנס (חי ימיס עליס סכוכס 6תי למנועי 4

סגלו וסכקיס מלרון כו• 6ס יסכע חן ל6 • לכל פסול חומר חלוף קונרי' • מכוסו כית דין יסנט • לנרגיל לכחולת נ"ל דדמי טפי לתינתן לכיסן מלמינקו הניו • הנחה רקח נפיק עליק קלה רחינם מתפכח קול רסס סמכי וסריס כתכ וקרחכיו פוטרו מסנועס (69כל 6סול) מק"ו עליי כי דינר • מסוס סכועס 65

6תי לחמנועי • מנקן לני ומינהו לכי יתומיס רסיכ6 למימר 6י 6ן דסוס ליס קכלה יפומיס ל6 יסכע • רטובת חנס עוסס לו לטרנס עס כנין • מינית כו'. וקול ז"ל חולק עליז פפוס רסיכס למיחס לדס זחי רמיס עליס סכועת חתי לחמנועי • וסלכת ככ6

bול : :לינק הנין סימסון חליו היתומיס זיכלה ממונס מסחר פלח המטמ6 טהרותיו של חברו : וקולנוע מערך תרומס כחולין ימנע ככסוף • ולס סייך למימר ניק לחתי למנוע כי מי נקס סל חכרו - ומפסידו מכריך למכרן לכהניס כועל : וסמנסן ז6ת מילו 6ס לינו הגון ימנע וימנע ' וחס חלס הנון הול סמערנין נסן כין כפר גלוסרו כהנחת: כמויך חייך . וכדין זעום: לסס סמיס כסניל סרולס סלין לסס עוזר וסומך על קול סיתס פטור - רקייק סלינו גכר 65 סמית היזק -Ah מפלי ימנע כפכיל קסכום * ועוד כנתמנת חמרינן דפטרוסו תפוס תקין העולס סל6 יסס כל 6חד ולחו הולך ומטמיח טקרופין רמקני טעמי כמו כוחית ריק • ולמר כרחית ליה • קוס כלו סל חכרו וחומר פטור חני: הנקניס פפנלו קרככות bססטוס פירסט ספטרוסו סממניס 6ותו חבל יתומיס סמכו מחן וזרקו רמס כמחסכת למכול מקס חין לזמנו ולה הורנס מחיל מחן פכיק - ולע"ג דלענין תרומת נתנו לו רסות היינו לכעליס : מזיריס. פירעו ספסוליס (ככך) קייכיס bסנס מסוס סלח יוכלו טכניס ומונחנקו לכל פסול ורככן כמינקו דמיין לכעליס ססרי כריכין לסכיס 6חריס • וליגמינדנה חני יתומיס• וכמינהו כית דין יכח הזכירו יתומיס ססמכו סגל קיס סליכו חייכנתtלומין • מ"מ קפה נעיניו סלח הקרים כעל קכיס הפנוית בריסל • מסמס רכולתו מולו דכרין סכועת קרכנו ספרינקנית רורין קיס מנקס :

כדין לפטרופל רנסנעין סלח נטענת ע"ג : מהסיחקנית • וע"נרקוס 6"ס גמורק פסלי קנל סכיז ישבע כרתנן כסוף פרק ז) הסכועות : אבא פסול חומר קדוסיס כססיס קטנס 6פילו הכי יוכלק כגט ומקכלק חתנטי

וכו' כתב סר"ן וסלכס כלכס סbול. והכי חפסיק כססיל חרפת - ולע"נ דלית כה דעת' הספק מתגרסת כער כנמר': והמנסך פי' סר"כ סמערב יין נסך כו' וחפ"נ כרחתי כלכך לס כעינן רעמת :

ועל דהיינו מרמט סהול נמי מערך: סינטרך למתני נהריח מפוס וקנסל מקנס לח ילפינן רקח לחן רינה קול וסיכל רקנוס קכוס ותיכס ללי קנוס • לס קנוס ולסכי ליכטרן מנסן • נמ' 5 כמזיד חייב כתב סר"כ וכרין לוח זיקית פטור: דייזק סלינו נכר לסו סמית היזק - וניל ומזיק סעכולו של חברי דתנן

בפסנתר' פרק דלעיל לכרסנין דקיימ6 לן כוותיס ממייניגן ליס רתפים היזק נכר לנגי קגן דקכח תוס' לפין לו מ"ח • וסרמנ"ס פירס לעיל לטעמ6 דסנכס כרכן סמטין כןגגוני6ל מטוס קריינין דינא דגרמי "כמו שכתבתי לעיל כסמי ול"ג מיר6סrס ועיין מס שכתכתי כמסנס ר' פ"ו ונכורות : ועיין עור כמשנת ח' פ"נדחולין : שפגלו פי' סר"כtסחטו

וזרקו דתס כמחסכת כו'וקול הדין לעבודת הילוך וקיכול כדתנינן כפרק נ' רזנחיס - ומס שכתכ כתקנתי פיין מס סכתנ כות כסוף פרק ג' רככס מכיעל : ה העיר ר' יוחנן כן נודנות על החרטת כו' מסוס תרתי כתריית6 לתפוס פקנס ננקו יקנה ליס קכח רט"י : שהשיאה 6נית פי' כר"נכספיס קטנה ועיין מ"ס כתפנקנ' פרק י"ר ריכמות 8

ועל

[ocr errors]
[ocr errors]

ועל קטנס כס סר סכחת לכסןוריח יתומ'רלס קוו בטוחי' ועל קטנס כו' סחוכלת כתרומס 6כל חרפת ראיירי כת 62 מלרכנן : סחוכלת כתרומת דרכנן ולס נזרינן תרומק פנקה ס"ע רלח • וטעמל כגמרל נזירה סתם חרט ורכגן 6טו פרומק לחוריית6 : מרים קורק: כירת בית גדול : סגס6 פיקחת יסכילנק • וגזירס מסוס תרומס לחוריית6 : מפני תקנת קסניסי סbס חקק מלריכו לקעקע בירתן ולהחזיר שנשאת לכקן • ועיין כמפנק נ' פרק נפרס רעליות רופיע תמרים עכמו ימנע מלעשות

סלס נכטלס קטונת:bליס נודעת ערכים שהיא יוצאה בגט• יעל קטנה בת ישראל שנשאת שאוכלת כפרומקי פירס סריח גזולה; פריס מכפרת לכהן • שאוכלת כתרומה • ואם מתה : כעלה

קרין כתרומס וחין גרין (קני' 6קרת : יורשה ועל המריש הגזול שבנאו בבירה • שיטול דרכנן וכקכו סתו'ולס תלמי מפני תקין מזכס פלס יכין את דמויו* מפני תקנת השבים ועל הטאת הגזולה ולוקלת 6פי'

נקרומה כהני' ענניס 6כלו חולין שלא נודעה לרבים • שהיא מכפרת • מפני תקין לחולייתו) רקטן לוכל נבילוי סנסחטו כפורת • ונמל) המזבח: ו לא היה סיקריקין ביהודה • בהרוגי הול (בלכתי כסוף פ"ט מזכח נטל יפנמכפי'מלעכור מלחמה מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקון רפכת - דחיןמלוויןלספריפו) עכודס: ולס קיס סיקריקין כיצר. לקח מסיקריקון - וחזר ולקח מבעל הבית וייל וכפר' הch'רנר משמע עכו"ס רוכס כלומר ל6 רנו מקחו בטל • מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקין

ר6פי' מלכילס כידיס ועוד דין סיקרקין לומר שהקונס מקחי קיים ילקח מן האישי וחזר ולקח מן האשה- מפמע 67פילו לכי נדלה קרקע סל יפר! מיר עכו"ס מקחו בטל • מן האשה וחזר ולקח מן האיש • מקחו אוכלת מכס זה חט"פ כולם יהיה חייב לדון עס קיים זו משנה ראשוני בית דין של אחריהם אמרו: סעלין לס כעל - וסכ6S הנעליס : נסעת הרוגי

הלוקח גזרינן תרומס ורכנן לטו מלחמ' כסעת סכיתת הנזיר'

רחורייתס כלגזרינן נכי חרס קפה על יסר! ליהרג במלחמת פהלוקח ממנוכחות'סעס קיס נפקחת (שכתבתי לעיל) וחפילו תוכל תרומה רחוריית6 קל מקחו קייס ול6 סיס כריך לדון עס יסרחל כעל הקרקע מטוס קטנה היס עכ"ל - ומסייס כטל סיס ומלתח דלק פכיסס קול דונג לונסיי ריפר: סוס נמר ומקנילסקריקִין • יקיימ6 לן סגול וכח קכטל על כן ל6 נזרן ע'ג • ודקיקתי נסלכות תלות וכין זכיינית וניני • 6כל מקרוני המלחמס ולילך סל6 תרומות לקרמכ"ס לרעת מה יפרס קול נוק ולס מללתי קיתת הנזירה ליקין רנו דין סיקריקין • לומר סכקונס פסעתיק נכס זוכלל וכ"פרמיס כפ"ו הלכה ג'קניס נקסילה-3 מונו יעסס דין עס סכעליס• כמו פמפורס כתסנק: מקחו חניק כרמוכח מיניס וניר סכת' ולין תורה פתחכל משנתחרסי נטל רחמרינן מירלה כנר; לקח מן החיס• קרקע המיוחד כו' ונס מוכתכ סbוכלת כתרומס סתס מסמע דלורייתי ול6 לכתובת לסתו מקחו כטל רחמר' נחת רוח עפיפי לנעלי : חילק ומסמע 6ף להסכינק, נידי' ונס כתר סלוכלת קוק

נוקן

סוק: ונס קכ"מ קרחה מקוס על מסנר ו'פ"ק רניך' :

ואס מתס כעלק יורה דהפקר כ"והפקר -סכספר כל חפר לא יכל לסלסת ימיס כטכת הסריס ותסגניס יסרס כל רכושו • ח"כ נתכל לה הנחלות חסר נחלו לפזר יכין ויהושע בן נון ורחפי החנות וכי מה ענין בסי' 6כל חנות של לומר לך מה חנות מנחילין כניסס כל מק פירכו חף ר6סיס מנחילין לת סעס כל מה פירלו • נמי פ"י ריבמות דף פיט : הגזולה ויחוס כדי ל6 קני: גמ' : שלא כורעת לרכיס• רחי נורעה לרניס שהיה נזילה • מלתח דלת סכיחס הון סיניחנת הנזלן. ולס קקנו כנלמל דל6 סכיס• כן נ"ל. וכירוסלמי 6סמכקו סקרל ר' סכין כסס רכי יוחנן וינחתס גזול חק הפסח ולק החולה • פס פסס וחולה כגלוי • 6ף כל כגלוי :

6ף כל בגלוי : לרבים וכן העתיק הרמנ"סנפיה מהל' 6יסורי מונק: וכקנ קג"מ וחמרינן בירושלמי דרכיס היינו סלסה • ולח ידעתי למק ססמיט רבינו : פ"כ - ולי נרחק לקרן וקרמכ"ס סונר לר' לכין להסמיך חקרה לפסח וחולס כו' 6ף כל בגלוי • חולק על החומר ורכיס סלסת • חלס גלוי כעינן ותלוי כרסות הליין כפי הזמן והענין ומסוס כן נככלי לה פרפינן כמס רכיס מפוס דסוכר כרכי חכין: (תלט הרי כמסנס ז'ח' רלטיל גרר סידעו כו רכיס פליני קקס ככליכמס קס רניס ו! הכ6

65 חקלר ולח כלוס יוכירוסלמי חיפכס דלעיל 65

6תמר כלוס : שהיא מכפרת • וחי קטיה הילך התכונ"ר לעקור רנר מן הפורק • לפטור לת זה מחט6ת סקול חייך יה6 6מרינן ניכמות (רפ"י) 6 ו6ל תעסס bsניי ללמו מעיקר קוס • רס"י : וסקריקון פי? קרינ כמסנס נ' פיק וכיכוריס : ביהודה לסון רס"י מלחמת טיטוס ססיתס כירוסליס וניקולר • ע"כי ותוס? הכיסוירוס' • כרחסונק גורן גזירה על יהודה לפי פמסורק נירס מלכותס סיקולס קרן עזר לכקינירן כעורף חונך : כהרוגי מלחמת • לסון קרן מטוס רחגט 6ונסיס ריסרחל קוס גמר ומקנילסון מסורס לוח דיסרחל נכלונסיי קוק כו' : נותן לכעליס רכיס כגון פלקס מקסיקריקון פרס כסלסיס דינרין סו6 נותן לנתיני' דינרין נפי סחכו לומדין דמי הקרקע מי דינרין יותר וקרוס

הסקריקין עוסק ממנו זול 6ע"פ ססיתס 6כלו כלל רמי' קול זה הספור פקו' ענין מס מרו רכיע כקרקע סקו' סלים כנען' הרסניס : לקח מן החיס • פירס סריג קרקע המיוחל לכתובת הפקו • מסייס יסיחו סכתוכ ככתונת לו סככניסתו לו מוס ככתוכתה י (ניס פלר נכסיס'רלי לה עכלס ליס 6"ל עיניך נתת כנרופין וכניקה הכי מוקמינן לס כככ'כקר'יע'כ וליל

[ocr errors]

מפי חוקק יף מ"טופס פי' קרפניס סמיוחל ר"ל כעריס ולא נותן לכעלי' רכים שסיפרו לסקריקין מתוך פכחנס כ96 נפטר וכתוב ר' נתון קסטר • וגסקר מ"ס סר"פ המיוחל פירי מעל גכיס רכטר) :ן רומן וכרמז מה פתוח רומן לו ערכות6 נקט וכיפכטלות 6חריס וכ"ס 6חר נכסיפ6יכןנכסי 6Bחריס רומזיס לוונפרנס הכל קיי: רמיזת נידיו וכרlef מלון וכרפייתריכ כמסנס נ' רפ' חוקת לענין מוכרת לכעלה קפינה עקימת שפתי פג'קפכספית והינו סינכר כמו רמיזה: והיה לחמך כוחי' כנמר6

במטלטליןחס מכר מטלטלין גרמנ"ס כפ"ל (הל'מכילה הלוקחמסיקריקון נותן לבעלים רביעי אימתי • (6ין סנכס ככן נתיית :

כשנג' מקחו נטל מיר : בזמן שאין בידן ליקחי אכל יש כירוליקה הן קורטין הפעוטות הקטני'ככן ו' ככן אמתי ננמןסלין כידןלקח לכל אדם ר' הושיב ב"ד ונמנו שאם שהתה בפני ס' 6ס סוח חריף ויורע כטין

כו'מל' 6מתי מסמע סיקריקין שנים עשר חדש כל הקורס ליקח ירו' יקי 6tn ומתן לו ככן ט' וכן יקחי 76סמין ניק נותן ונותן) זוכה אבל נותן לכעליס רביע: ז חרש רומן 6ס 6ינו חריף כל כך מקין נעלי' וכין כו'חמתי כו' ונרמן • וכן בתיה אומר קופץ ונקפץ במטלטלין

מקי ותומכין מתכו וכלו' פות ססקרקע נ66ר הפעוטות מקח מקח וממכרן ממכר במטלטלין : כמטלטלין - ומתנקן מתכת •

כל הנוקה !6 פוקן וויע ח ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא מחר מתנת נרס ולחלמתכת .לכעליס קול כזמן סין כיל ראשון :

ראשון : ואחריילי ואחרים, ישראל מפני דרכי סכין מרט • חסל מתנת הנעליסלקת רחל יס כיין שלוס •

מערכין פרונקי ורחל מינק מועט : פקס כריך סיסזיר לקס כל

ח כסקורסח רסcין וכו'כפתן הקרקע נרגי'ונתן כס ומדל6 מפיס 6כל יס נידן לקח יחזיר 6וין כחכמס לכל 6ס סיסר! גדול כחכמה • קודס לכסן וללוי , בקרקע לכעלי' ומסייס ין קודמין מטמע דמיירי כסכלי'עקף לממזר, תלמיד חכס קודס לכסן נרול עס ק6רן קרין קול

הלוקס וקכעל סתמכות על הלוקח ס65 לקח ולתת סרכיע הלס דינס לנמר'והחילכס נסוג סכין לפיליפס ק6רן קולס לחכס ינית לנעליו פיקח ונ' קרמנ"ס כפ"י מס'נדלק 6סיס ניר מלול פניפר!: מפני דרכי טלוס למורייתח יכול סכסן. לתת ונעלי' לקח מן סמניק הן קורין bכל 6רס •

כסות למי פיינס פיקרס כתורס לפניו ומפני דרכי סכוס חמרו כווייקינן מהסיפ'סון סטור ח"מ סימן רל"ן 6ס ירכו פיקרס סול בחסון לח יתן רשו' ל6חר פיקרס רלס ליק (6נכויי וכטליס נריך לסחזירס לסס ניתן לו כמו פקנ6ת מסעכו"ס וגומי מפני מס קרסס לזס ול6 לחקר ולל פנס לסכתות וימיס וזה כדדייקינן מהריטוקריןהניח ירוקס חומרייסיק כידינו טוניס וסכיתי וניס ול6 סנס כסניוכסמיסי כזמן הזה לעול* לקח והלקוחות חומרי' לס היס כידיסס לקח • סיר יופי לעול' כן קורח ר6פון ומינויכול לתת רעות ליפר! סיקר6 לפניו כי סטוק כחזקת הלקוחות פרמעיק וכלפון הר הכיל סרפכיס ייכי לל6 ניקי לסכנויי ולס לין סס כקן- נתפרות המכילה• נקסוכר ע'כינתכוין לספוקי גירס6 דיון כירו' רנרס נחזקת גל6 יקרה לו פניbk כפי חשיבותו • וחית לחמרי 65 יקרה לוי הנעליס וכמטריס|נחיל ליס מ"ס כח על הירושלמי - ווי{ כתורס כנר • וכן המנהג : מערכין נגרחת מכלן סניין פירח ידו משגת כסכ'סלקחה לוקה 56c"פ זכה לוקס נקולינו מחזירי ונותןלו רכיע ולס קיק ניוס לקי מסעה פלקה לוקח כעליס מסלקיס ללוקת מלמן פירלו יעכ'• והטת 6תי ספיר ניסנס רקודמין למסייס ומלתה כטעמס קלמר דbסיס כיון לקחנ עס סקכחת הלוקח הרי הן היו קורמיס !6 פלמיזס סינק סנמנעו ולח יכלו לקח כחותס טעה 65 מפני זית חכרו זכותס ולף רכרי סרמכ"ס חנו יכוליס לפרס כן סו"ס מפיס נין קכעליס לקח מן המניק יס קידמין לכל 6דס למו למירק מינ'סלרין פלס תקלס קניית קלוקח דלי קוס זכס 6k כלומר 6ס יסנין ככעליס לקח כסקנלה הלוקח • וחטיפ סקיס הלוקס וקנס קרי הכטניס מסנקיס 6ותו •

כלי ספק E67תמטתיס למהר"י ולק כין ליסנ6 ומפריס כסנדחק כפי' סיטפלו בחק"מ סימן רל"ו סעיף קטן מיוס:כפניסקריקין פי' נרוקן קרין• ז רומן ונרמופי' סר"כ מס פתוח רומז לו 6חריס רומויס לו ונתרנת הכל קייס 6ף עיפ סור סנתרני ניכיון כרמית וליכ היינו רומז 65 קסיל דס"ל כי נרמז מחקריס מס פנתרכס כרמיזה לה לסני דרכתי טעה כמה פכרמז ל קמ"ל וקחי נתכנס לח קלי69 סנרמז ראו כרומו מסי כעי טפי ומלי רנו סין וכפירסw מק סקול רומי קייס סווכו' ונפרנס קייס : במטלטלין מכל כנטיין דיסנרמיזת כרתנן כרפי"ד דיכמות • וליכס 67מרי במחלוקת כמטלטלין • כן מחלוקת נגטין • ולימ6 6ף כמטלטלין - נמרח • ומיסו קס רגטין כסנסל כססו6 חרם כרתנן קמס כסס סכנס כרגיות כו' : הפעוטות פי' סר"נכנן ככן ח'-כ"נסרייך וקרסם בלוג כסנל • ומ"ס סרנס קול חריף כו' סטיין תלוי כריין גרמנ'ס : מקרן מקח כו'י וטעמ6 מסוס כרימייר ירחי לחן וכינית זכיני ל6 מזכני לית מזוני ולה מזכני מיניה • נמרח : ח כהן קורל בחסון כו' מפני דרכיםלוסי כתב סר"כ רמרקורייקל יכול הכתן לתת רשות כוי לפי דרכו תורת קול מה סכסן

קורס רמון ומקימי ילפי ליו וליכ'רמילף מוקדסתו - וכתכו תריככמסנס ו'פ"ג לסוריות: סוכמסנס ז'רקתס • כתבתי ממקרה חחר) ומישיר"כ ומפני רכיסלוס וכו' ולי: כסני ונחמיסי כזמן הזה הפכיתי כמירניס תוס' - וכל זס קול רין כנמרח וכחל עור הריכסכל זס כפיפון כחכמה: חבל לסקיפרחכגדול כחכמס כו' לממזר ת"ח קורס כו' כרתנן כסוף קורינת : ומ"ק תפק

הרמנ"ס

« הקודםהמשך »