תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

או יפרח באויר: ח המוציא שטר חובעל חכרו והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון אומר יכול הוא שיאמרkו הייתי חייב לך - היה לך להפרע את כשמכרת לי את השדה י וחכמים אומרים זה

היה פיקח שמכר לו את הקרקע - מפני שהוא יכול למשכנו : ט שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה - אדמון אומר אלו הייתי חייב לך - כיצד אתה לוה ממני י וחכמים אומרים זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו : י שלשארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן - והגליל - אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ - מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אכל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר - מוציאין מנוה הרעה - לנוה היפה - אבל לא מנוה היפח - לנוה הרעה רשב"ג אומר אף לא מנוה רעה לנוה יפה מפני שהנוה היפה בודק :

יא הכל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"שלש לרגות לנשומיןג' מרנות סן כמרן ישראל חלוקות לענין נשומי משס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- על כרחו ומפי' מנוהשיעה ואין סכל מונימין למתויי יא הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין לנוס סדפס וכי מעיו

פד - עבד * (סייגו כנעני הכל מעלין לירושלים - ואין הכל מוציאין - אחר שרוכס ישראל לעיר סוונס ומ"ס ריסb כעכרי דbי ריסb האנשים ואחר הנשים (נ"6 וbחד עכדיס) נשא אשה עכו"ס : וbין סכל מונימין ככנעני ססת מעלין "מרת בארץ ישר» וגירשה בארץ ישר» נותן לה ממעורת ומין מונימין וסמוס: מח' גריכא למימר ימין מונימין ארץ ישראל - נשא אשה בארץ ישראל וגירשה סמנשיסוי כנtיסיס סוי סר"ן) שכרח מחונס לbרז בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה מומר לעלות וסימ מומרת למרן דממריליסזכניס סכ6 בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל - נותן לה שלא לעלות תנ6 כנ6 נתונה וזיל גמרb : ממעות ארץ ישראלי רבי שמעון בן גמליאל אומר ומס סימ מומרת נענות וסוb הכל מעלין לירושליל6תויי נותן לה ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא - מומרסלח לעלות יונימייתן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »