תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

אלמנה לכהן גדול - גרושה וחלוצה - לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל - בת ישראל לנתין ולממזר יש לה כתובה : פרק יב הנושא אם האשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שניס חייב לזונה חמש שנים - נישאת לאחר ופסקי עמו כדי שיזון את בתה חמש שני' חייב לזונה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה kא מוליך לה מזונותיה למקום(ס"מ שהיא אמה וכן לא יאמרו שניהם הדיאנו זנין אותה כאהד אלא א'זנה ואחד נותן לה דמי מזונות: ב נישאת - הבעל נותן לה מזונות. והן נותנין לה דמי מזונות - מתו בנותיהן נזונות מנכסי' בני חורין והיא נזונת מנכסי' משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב - הפקחים היו כותבים על מנת שאזון את בתך חמש שנים - כל זמן שאת עמי : ג אלמנה

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ג אמנה שאמר'אי אפשי לזוז מבית בעלי - אין היורשין יכולין לומר לה 'לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנין אותי בכית בעלה ונותנין לה מדור לפי כבודה י אמרי אי אפשי לזוז מבית אבא ,

יכולים היורשים לומר לה " אם את אצלינו יש לי מזונות ואם אין את אצלינו אין ליך מזונות - אם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים זניןאותה והיא בבית אביה : ר כל זמן שהיא בבית אביה נוב' כתובתה לעולם - כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובת' עד עשרים וחמש שנים שיש בעשרי וחמש שנים שתעשה טוב' כנגד כתובתה - דברי רבי מאיר שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל : וחכמים אומרים - כל זמן שהיא בבית בעלה גוב' כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית אביה יגובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים. מתה - יורשיה (ס"6) מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים :

פ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

," פרק יג שני דייני גזירות (נ"מ גזילות) היו בירושלים - אדמון וחנן בן

אבישלום - חנן אומר שני דברי'אדמון אומר שבעה מי שהלך למדינת הים - ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלהי נחלקו עליו בני כהנים גדולים אמרו תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבי יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן - לא תשבעאא בסוף : ב מי שהלך למריני הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אומר איבדמעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול - אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם - אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן - הניח מעותיו על קרן הצבי : ג אדמון אומר שבעה - מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יורשים והבנות נזונות ' ובנכסים מועטים. הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים

אדמון אומר בשביל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

2 ת1 טו ב כסכול

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

בשביל שאני זכר הפסדתי י אמר רבן גמליkרואה אני את דברי אדמון ; ר הטוען את חברו כדי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והורה במקצת הטענה ישבע וחכמים אומרי'אין זו הודא' ממין הטענה "אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון: -ה הפוסק מעות להתנו" ופשט לו את הרגל תשכ ער שילבין ראשה ארמון אומר יכולה היא שתאמר" או אני פסקתי לעצמי אשב עד שילבין ראשי עכשיו שאבא פסק עלי * מה אני יכולה לעשות - או כנוס " או פטור - אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי ארמון: והעורר על השרה והוא חתום עליה בער אדמון אומר(ס"6) יכול הוא שיאמר - השני נוח לי והראשון קשה הימנו . וחכמים אומרים איבד את זכותו - עשאה סימן לאחר איבד את זכותו : ז מי שהלך למדינת הים - ואבדה דרך שדהו ארמון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

אומר ילך בקצרה. וחכ"א יקנה לו דרךבמאה מנהי -, ש

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »