תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

ושלא בפניו לא תפרע kא בשבועה: ה הפוגמת כתובתה כיצד י היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקברת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי kא מנה לא תפרע kא בשבועה עד אחד מעידה שהיא "פרועה - כיצד היתה כתובתח אף זוז - ואמר לה התקבלת כתובתיך - והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה - מנכסים משועבדים - כיצד מכר נכסיו לאהרים והיא נפרעת מן הלקוחות - לא תפרע kא בשבועה מנכסי יתימים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבוע ושלא בפניו כיצד הלך לו למדינ' היס והיא נפרעת שלא בפניו - אינה נפרעת kא בשבועה רבי שמעון אומר כל זמן שהיא תובעת כתובתה היורשין משביעין אותה ואם אינה תובעת כתובת' אין היורשין משביעין אותה : ט הוציאה גט ואין - עמה כתובה גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גטי והוא אומר אבד שוברי וכן

כעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזכולר - הרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

הרי אלו לא יפרעו - רבן שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך - אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוכנובה שלא בפרוזבול - שני גיטין - ושתי כותוכותי גובה שתי כתובות - שתי כתובות ונט אחר או כתובה ושני גיטין - או כתובה וגט ומיתה "אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונ'מחזירה קטןשהשיאו אביו כתובתה קיימת - שעל מנת כן קיימה יגר שנתגייר ואשתועמו כתובתה קיימת - שעל מנת כן קיימה : פרק י מי שהיה נשוי שתי נשים ומ-ת • הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמים ליורשי שניה - נשא את הראשונה ומתה י נשא שניהומת הוא * שנירה

ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה :

ב מי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו - ואחר כך מת הוא ויתומים מבקשין כתובת אמן - ואין שם אלא שתי כתובות - חולקין בשוה - היה שם מות'דינר. אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן אם אמרו יתומים - אנחנו מעלי'על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן - אין שומעין להן אלא שמים את הנכסים בבית דין : נ היו שם נכסים בראוי - אינן ככמוחזק - ר' שמעון אומר אפי'יש שם נכסים שאין להם אחריות אינו כלום ער שיהיו שם נכסים שיש להן אחריו' - יותר על שתי הכתובות דינר : ר מי שהיה נשוי שלש נשיכומת. כתובתה של זו מנה * ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות - ואין שם אלא מנה : חולקות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]

חולקות בשוה - היו שם מאתים" של מנה נוטלת חגימנס ומשני למפגי'מייל" המשים * של מאתיים ושל שלש מאות - שלשה שלשה של זהב - היו שם שלש מאות - שלמנה לבעלת מנס דין ודכריס מין נוטלת המשים . ושל מאתים מנה • ושל שלש, לי עמך כמנס המשועכר. לך מאות ששה של זהב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומע"פ שלכמורס ר' דפסקיכן כמותו אינו חולק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל כך כחלוק וסמכפי שיכל לחסכון עמך כמנס שיש לנו לחלק קמ"לן וסנ"ל ע"כ : - וכן

« הקודםהמשך »