תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

ג היתה אחת מהן אסור'על זה איסור ערו, והשניי' אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה - מותרת לזה י והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו * אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת: ר שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה - או אשה ובת בנה - הרי או חולצות ולא מתיבמות - ור"ש פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה אסור מצוה או אסור קדושה חולצות ולא מתיכמות : ה שלשה אחין ישנים (ס"מ) מהם נשואיס שתי אחיות אא' מופנה מתאימבעלי אחיותי ועשה בה מופנה מאמר " ואח"כ מת אחיו השני * בש"א אשתו עמו - והלה תצא משוס אחות אשה •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצ' זו היא שאמרו אוי לו על אשתו - ואוי לו על אשת אחיו : ו שלשה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכרית י מת אי מבעלי אחיות י וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת - הראשונה יוצאה משום אחות אשה ושנייה משום צרתה - עשה כה מאמר ומת - נכרית חולצת ולא מתיכמתי שלשה אחים שנים מהם נשואים שתי אחיות " ואחר נשוי נכרית - מת הנשוי נכרית - וכנס אחד מבעלרי אחיות את אשתו ומת הראשוגה יוצאה נושוס אחות אשה - ושנייה משום צרתה עשה בה מאמרומת * נכרית חולצת ולא מתיבמת: ז שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות - ואחד נשוי נכרית - מת אחר מבעלי אחיות - וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני - ואחר כך מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עליו עולמית - הואיל ונאסרה עליו שעה אחת - שלשה אחים שנים מהס נשואין שתי אחיות - ואחד נשוי נכרית - גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית - וכנסה המגרש

פנמו כספק וכו'תוסי: ו הראשונה - לנפילס

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ט שלשה אחין נשואין ג'נכריות - ומת אחד מהן ועשה בה השגי מאמר ומת - הרי או חולצות - ולא מתיבמות - שנא' ומת אחד מהן יבמה יבא עליה • שעליה זיקתיבס אהד ולא שעליה זיקת שני יבמין רשמעון אומר מיכם לאיזו שירצה וחולץ לשנייה. " שני אחין נשואים לשתי אחיות - ומת א'מהן ואח"כ

מתה אשתו של שני - הרי זו אסורה עליו עולמית •

הואיל ונאסרה עליו שעה אחת : י שנים שקדשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפה את של זה לזה ואת של זרן לזה - הרי או חייבים משום אשת אישי היו אחין - משום אשת אחי ואם היו אחיות משום אשה או אחותה ואם היו נרות - משום נרה ומפרישין אותן ג' חדשים שמא מעוברות הן - ואם היו קטנות שאינן ראויות לילר מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה : פרק ר החולץ ליבמתו ונמצאה מעוברת וילדה בזמן שהולר שלר קיימא הוא מותר בקרובותיה - והיא מותרת בקרוביו - ולא פסלה מן הכהונה - אין הולד של קיימא - הוא אסור בקרובותיה - והיא אסורה בקרוביו • ופסלה מן הכהונה : ב הכונס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

תחלון על שיק6 לסג' חדשיס

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילרה • בזמן שהולד של קיימא - יוצא וחייבין בקרבן ואם אין הולדשל קיימא יקיים - ספק כן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולר כשר וחייבים באשם תלוי : ג שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים כית שמאי ובית הלל שמוכררת • ונותנת - וקיים - מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה - בית שמאי אומרים יחלוקו ' ' יורשי הבעל עם יורשי האב • ובית הלל אומרים נכסים כהזקתן - כתובה בחזקת

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לס

« הקודםהמשך »