תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

A FA B L E, from PH AED RUS.
To the Author of the MEDLEY, 17 Io.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5 To

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

The Secretary, 1696. I O2
To Cloe weeping. Ios
To Mr. Howard. An Ode. I of

[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »