ספר מדור לדור: יספר לדור דרכי החיים בדור העבר ...

כריכה קדמית
בדפוס נ. סאקאלאוו, 1901 - 128 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

עמודים נבחרים

מונחים וביטויים נפוצים

קטעים בולטים

עמוד 47 - ... כמדומה לי שגם המשורר (השם דופי במלמדים) יודה שכל סופרי ישראל ומשורריו בשפת עבר הם תלמידי המלמדים׳ אבל לא תלמידי בתי ספר הרבנים וכ״ש בתי ספר הנמוכים מהם׳ לדאבון לב אנו רואים׳ שהמורים החדשים׳ מחזיקי בתי ספר הפרטים (פאנסיאנען) שבחרו תחת המלמדים׳ גרועים הרבה על פי רוב מן האחרונים...
עמוד 39 - ... המה ונשותיהם ובניהם וה״בחור העני* או ההלך העובר ארח׳ וינוחו על משכבותם במעט שנת הצהרים הנחשבת בתענוגי השבת גם היא׳ ושבו אל בית המדרש לעסוק בתורה׳ או לשמוע דרשת הדרשן ואל תפלת המנחה׳ וישלחו את השבת במזמורי תהלים לפני הערבית של חול׳ ובזמירות למוצאי השבת׳ יתחזקו בתפלתם ותקותם...
עמוד 39 - ... ילד יום מחר׳ כי יעיק אז ענין רע ועסק ביש גם על לב איש אשר לא בצדיקים נמנה׳ ויאלצהו לפתוח שפתיו לדבר בענין הרע או בעסק ביש ההוא׳ עד מהרה יזכירוהו האנשים מסביב׳ ואמרו: *הם׳ כי לא להזכיר ביום השבת*׳ והוא יקפוץ פיו ויסית דאגתו מלב׳ ולא אדבר מלומדי תורה ויראי ה׳ המצוינים׳ אשר יקדשו...
עמוד 28 - ... כאניות סוחר להביא לחם בית אנשיהן׳ כל ישען וכל חפצן כי תהיינה הנה ובנותיהן נשי תלמידי חכמים היושבים על התורה ובה יהגו יומם ולילה: על כן תאזרנה כגברים חלציהן לכלכל את אנשיהן וחתניהן ומשפחתם׳ מעמל כפיהן וממשלח ידיהן׳ מה זר הסדר המהופך הזה להקות...
עמוד 30 - ... על פניו המכוסים ביזע׳ וכמעט בנשימתו האחרונה יבא אל ביתו עם קריאת השמש לביהכנ״ס׳ והוא משליך מעליו את צרורו׳ מתרחץ למשעי• מחליף שמלותיו• בה בעת אשר האשה תעלה נרות השבת׳ וכחלום גז חיש כל עמל דרכו׳ וכמו לא ייעף ולא חש דאגה ומחסור מימיו׳ .ירדה את ילדיו אל בית אלקים׳ ובמנוחה שלמה...
עמוד 47 - ... פרטים׳ שגם הם׳ כהמלמדים׳ אינם יכולים להטיל אימה על תלמידיהם בהפחדת גרוש מבית הספר׳ ועלינו לבלי שכוח׳ כי אך מקרוב חדלו להכות את תלמידיהם בבתי ספר הנמוכים והאמצעים*)• בכל אופן היה המלמד ראוי לתלמידיו׳ שהרי האבות לא דרשו ממנו יותר• אם בחדרי המלמדים לא למדו שפת המדינה׳ הוא מפני...
עמוד 31 - ... תלואים לו מנגד׳ נהפך ערב שבת עם חשכה לעם מדשני ענג גוף ונפש׳ לעם שכלו אומר שירה וזמרה׳ שכל עצמותיו תגלנה במזמור שיר ליום השבת׳ לעם אשר מחוטב עציו עד נושא מימיו׳ מקטניו ועד גדוליו׳ כל איש ואשה׳ כלם נהפכים בערוב יום הששי לאצילים׳ לאנשי קדש׳ לשאננים ובוטחים׳ לאוכלי מן׳ אשר לא תכהה...
עמוד 28 - ... לבצעו להנאתו ולטובתו כמו בימינו••• בהבא הנשים את צוארן בעול דרך ארץ׳ בטוב לב ובנפש חפצה׳ למען אשר תקחנה חלק כחלק אנשיהן בתורתם ובעבודתם את ה׳׳ יקבלו האנשים עליהם עול תורה ומצות באמת ובתמים׳ ויהיו נתונים נתונים כל ימיהם לגבוה׳ אשר לתורה לתורה׳ ואשר למצות למצות׳ והאנשים...
עמוד 67 - ... האכל וחדר המטות ביחד. משכלול מעשה התנור והכירים והשתלמותם בעת הזאת, טרם ידעו אז, ואין בין תנורי האברים בכפרים, לתנורי יושבי הערים אז, אלא ארובות העשן בלבד, אשר היו לתנורי העיר. התנור, יקח עמדתו בהלק נדול מהבית, ויהי לחפץ נכבד בכל חפצי הבית.

מידע ביבליוגרפי