תמונות בעמוד
PDF

עברו את הניעמן אל גבול פולין, מקצתם על הגשר ומקצתם על הקרח, וזאת היתה שארית ארבע מאות אלף הגברים אשר עברו את הנהר הזה להפוך את כסא רוסיא , ובי"ד דעצעמבער באו הרוסים לקאוונע עיר קצה גבולם, ולא יספו לרדוף אחרי הצרפתים בעת ההיא, כי לא ידעו עוד את הדרך אשר יבואו בו בגבול פרייסען

אם בתור אויבים או אווזבים.

הקרן השמאלי נסג אחור

ומאקדינאל שר צבא הקרן השמאלי ומחנהו, אשר מרביתם היו בני פרייסון קפאו על שמריהם ויאכלו את חלב ארץ קורלאנד כל ימי היות הצרפתים בריגא, כי קו מלהמתם היה נמשך ממוצא הנהל אה ער דינאבורג, והארץ רחבת ידים לפניהם ורבת מזון, והרוסים בריגא ובמסביה היו מעטים ולא הרגיזו את אויביהם במלחמה גדולה, בלתי אם בתגרות קטנות לבדן, ואלה הנה התגרות הקטנות אשר . התגרו זה בזה, בראשונה התגרו בין הנחל אה ובין הריגא, שמה שגבו הפרייסים לקחת את עקקאוי מידי לע וויז שר גדור רוסיא המתחזק בתוכה, ומאקרינאל כראותו כי נחה רוח גבורה על הפרייסים וחמה נלהמים בלב שלם, השב מחשבה על ריגא, ויפרוש מצודתו על רינאבורג וילכדה , וכלי מצור גדולים הביא מדאנציג - - * .להבקיע את ריגא ויהי כאשר נודע להרוסים בי כלי המצור באים, ויעשו להם שלשה ראשים, שנים מהם פרשו מצודות שוא על שפת הים המזרהי ועל מיטאוי, והשלישי תחת יד לעוויז לטש עינו באמת על עקקאוי, לגרש את הפרייסים עד מעבר לנהל אה, ולקחת את כלי המצור מירם, בראשונה היתה יד הרוסים רוממה , ויוציאו את מחשבתם לפעלה עד מעבר לנהל אה, אבל שמה התעודדו הפרויסים תתת

* * * יי

[graphic]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »