תמונות בעמוד
PDF
ePub

הצרפתים ברוסיא

הוא דברי ימי שנת תקע"ב, תקע"ג.

על פי סופרי אמונים, אשר רשמו את הדברים

בכתב אמת, זכרון לדור אחרון . א.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

ГАЦАРФАТимъ БЕР УСІЯ ...

1. e.

французы въ Россій или Исторія войны 1812. года по достовѣрнѣйшимъ источникамъ составленная.

сочиненіе Маркуса Гинцберга.

. ВИЛЬНО В. Типографій М. Ромма и 3. Типограта.

[ocr errors]
[ocr errors]

Printed in Poland

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ІПечатать позволяется оь тѣмъ что бы по напечатані представлено было въ Цензуру узаконенное число Экземпляровъ Вильно 22 Октября 1842 года.

Ценсорь Иванъ ВАШКЕВичь.

הקדמה

הפרקים החלת קמה עוללות 6סר פולנסי לסלי גלילי הגדול לער סתי לבני עמי נסנולי סוללות גני ה 6דס סכולל 6ת קולות כל ממלכות החרן מלסטית סימיס על ימי סלול הזה , קול לני כל הקנוליס 6פר כנרתי מיוס סיותי כלים בין סופרי ישראל, וחסר לה זכיתי להוכיח לקולק ממכו על סיוס ננתי לס קנקו הרלסון קנדפס נווילכל בשנת תקל"ק , פלסת חלקיו לכותליס טמוניס נגנזי מכתבי כחול גלוס, כי כמעטו וכלמלו לוקני לפון לקדם גדול יתוס הזה, ולין מחזק חת ידי סמקנר ספר על מקלת הלשון הקול, עד לשל יעלת עליכן . לוק ממלוס .

מתוך הקנול קרן קתול הוכחתי לת קפלקיס סמעטיס החלה המכלכליס 6ת דנר מלסכנת סגת תקע"ג, תקע"ג, קיס קמלקמס הכוללס 6סר לחיכו כעיכיכו - וסלקכתי 6ת סלבריס לכל פרטיקס, ולפניסס, וסגני טס לוקס לפני סקולליס לסל כגעת לסנת לפון סקרס ננגס .

- אחלי ! קללס לי לעולל לת 6קנת נני עמי חל השפל העזונס קהיל, ויחסלו חילי להוביל לת קנולי הגרול כחולק, וקסי זלת קמתי בעניי . ווילנא יום א' ערב סוכות תר"ג

טווני אהרן גינצבורג

[ocr errors]

מבוא

רבות פעלה ההצלחה עם ידידה עם נ א פ אל עאן Napoleon אשר אהבה, הרימה אותו מן העפר ותושיבהו בראש נגידי אירא פה : בני חורי צרפת היו לו לעבדים ועמי הארצות תוכו לרגליו, את מלך פ ארטון אל הבריח למדינת הים, ואת מלך. ספרו Spanien האכיל לחם הסד בארצו בצרפת , את ראשי. איטליה הקים מכסאותיהם, ושרי אשכנז השתחוו לו , מלך פרייסען נחת מפני שמו, וקיסר אשכנז התרצה אליו בבתו העדינה אשר נתן לו לאשה, לשונו הלכה בכל הארץ, מנחל ט אַיאַ Taja אשר בפ ארטוגאל עד נחל. ניעמען Niemen קצה גבול רוסיא , לא התייצב איש עמו בלתי אם קיסר רוסיא לבדו ,

ואת הקיסר הוה. כרת נ א פ א ל ע א ן ברית אחים, בטילזיט Tilsit בשנת 1807, ויחרש בריתו אתו • בערפֿווט בשנה האחרת, ושניהם יחד החזיקו בְּשִׁיטת המדינה (קסנטינענטל-יסטעp) להחרים . את ענגלאנו שרתי בַיָּם ואת מסחרה מעל פני האדמה, עד כי דמו כל יודעי דבר מדינה, כי . לא בקרוב תופר האחוה בין שני האתנים מצוקי אירא פה אלה , ובכל זאת לא חש נ אַפָ אלע אן לקיים בידו את אהבת אוהבו זה, כי היתה לו המלחמה לחם אשר רעב לו כל ימי צבאו והנצחון ילד שעשועיו אשר השתעשע בו תמיד, ועוד בימי

« הקודםהמשך »