תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

מלחמה, ויוחל עד אשר ישמע את תרועת שטיינהייל הנלחם עם הצרפתים בעבר הדינא מזה וגם אחרי שמעו את קול התרועה לא קם ולא זע ממקומו וישב ויוחל ער אשר יחלו הצרפתים לנוס מהרב שטיינהייל, ויבוא הוא וישלים את מַגֵּפָתָם, וזיענט סיר הבין את מחשבתו, ויט שכמו לסבול את מכות שטיינהייל כל היום ההוא ולא יצָא מאת העיר עד פַנות היום, ויהי בלילה והחושך וערפל כסו את פני הארץ אז הוציא את צבאותיו בסתר ויעבירט חרש את הדינא, ותצלח לו לגנוב את לֵב הרוסים ולא ידעו כי בורד הוא עד אשר עבר רוח הוללות על מקצת הצרפתים לשרוף את אהליהם באש אשר לא צוה זיענט סיר ולא עלתה על לבו לעשות את הדבר הוה, ומהם ראו וכן עשו יתר העם, אז אורו עיני הרוסים לראות כי נפים הצרפתים לפניהם וימהרו ויורו עליהם וישחיתו מהם רב, כי הלהבה הלוהטת את אהלי הצרפתים הראתה להם את המטרה אשף יורו עליה ולא יחטאו, ובך' אקטאבר בבוקר באו הרוסים בפאלאצק

!

2

[blocks in formation]

ואף בהיות זיענט סיר חולה לא הסיר מסבל העבודה שכמו ולא נתן את פקודתו לוויעדע Wrede שר צבא הבייערים הראשון בשרי גדודיו

כי ראה את יתר שרי גדודיו מתקשים לקבל מרות איש אשכנזי עליהם, על כן החרה החזיק במשמרתו וַיְסַע את בני צבאו חימנה עד סט אָליאַן בבל ארבעה הדרכים העולים אל העיר ההיא

לא נתנם ללכת בדרך אחר זה לזה לשטן בדרך, וילכו ברוחה ובנחת הלוך וננון על הדרך העולה מאָרשא עד באָריסאוו , הוא הדרך אשר פליטי צרפת השבים ממאסקוויא עולים בו אולם וורערע אשר היה נפשו מרה על הצרפתים המקילים בכבודו , בקש וימצא תואנה לשנות דרכו ויפור מאת הצרפתים ויתהלך באשר התהלך עד בואו בכף הרוסים

לבל יהיו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

זאבר לו בל העבודה הגדולה ההולכת לרגליו , וגם אחרי הנזק הזה לא שב מררכו, ויסע דרך קלובאָקע ער ווילייקא, לא התחבר עם הצרפתים עוד ולעומתו מהר וויקטאָר מסמאָלענסק לסמוך את זייענט סיר בחמשה ועשרים אלף איש חיל , וילך ויפגשהו על יר סמאליאן בל"א אקטאבער וביום ההוא עבר וויטטגענשטיין את נחל לוקאָלמילא ויתגר את חלוצי הצרפתים, כי לא ידע את דבר וויקטאָר אשר התחבר עם זיענט סיר

ובכל זאת לא ערב וויקטאָר את לבבו לנסות דבר מלחמת נצחת עם הרוסים מדאגה בלבר .פן לא תעמוד לו השעה, ואבדה שארית צרפת השבה ממאסקוין וישב ויסג אחור בלילה ההוא ער זייענאָ

אבל גם וויטטגענשטיין לא החזיק דרכו לעומת חבערעזינא כשמעו את דבר ההתחברות ההיא, ויסתפק לקבוע יתדו בוויטעפסק אשר נלכדה לפניו בעת ההיא אז שבו כל הערים העומדות על פי הדינא לידי בעליהן הראשונים וגם הבערעזינא היה פרוץ לפני הרוסים, כי שווארצענבערג נמשך. מאת טטיטשאקאָף להגן על וואָרשויא

ויפתח להרופים את שערי באריסאָוו ומינסק, ובה מצאו את האסמים הגדולים אשר עיני פליטת הצרפתים עליהם, עד כי לא נשאר להם להם לאכול ודרך לשוב אחור, כי גם גדודי צרפת השומרים את עֶלְנִיאַ אשר לסמאָלענסק מאחור. נגפו ויפלו המה ואסמיהם שבי בירי צר , ומן העיר ההיא נפתחה להרוסים מסלה חלשה וקצרה, להקדים לבוא לפני הצרפתים בקראסנא כאשר הקדימום בוויאזפא, וכאשר נשאו שרי צבאות צרפת בסמאָלענסק את ראש אנשי מלחמתם מצאו כי לא נשאר ממאת ושמונים אלף איש אשר לכדו את מאסקויא , בלתי אם שלשים אלף אשר בה וכלי זיין בידיהם לצאת לקראת נשק. וגם המה זובחים יום יום את סוסי הרכב וסוסי כלי התותח ואוכלים אותם במסתרים, עד כי הניעו ראש ויאמרו הזאת המחנה הגדולה שיאמרו עליה כי רב כחה להרגיז ארץ ממקוקה ! ובכל זאת פקרו והתכלכלו הפלטים

[ocr errors]

האלה לארבעה גדודים ויצאו מסטאָלענסק גדודים גדודים תחת יד נאפאלעאן מלכם, איישען, דאוואוסט, ונייא, ביום הראשון הוא יום י"ד נאוועמבער יצא נאפאלעאן וגדוהו , ואותם צוה לשום רָוַח' בין גדוד לגדוד דרך יום אחד עד כי יצא הגורל על נייא לאחר בסמאָלענסק עד י"ז לחודש ההוא ובמשך ימי שבתו בעיר יְאַבֵּד את כלי הנשק אשר לא יוכלו הצרפתים שאֵרָם העיר ואת מגדליה , ויהי נאפאלעאן מחלק את הילו הקטן לארבעה גרורים, וקוטוזאון הקדימו בחילו הגדול ויארוב עליו בקראסנא להשמיר את הגרורים האלה אחד אחר

ויהרוס את חומת

יציאת הצרפתים מסמאלענסק בייד נאוועמבר בשעה החמשית בבוקר יצא נאפאלעאן לרגלי שומרי ראשו מסמאלענסק ויבואו בשלום עד קאָריטניאַ horitinia, ומקצת אנשיו הלכו לפנות דרך לפניו עד קראסנא hrassno, ומהם מהוו מקצתם ויבואו עד ליאדיא Liadi עיר קצה גבול רוסיא הישנה. אבל עוד בלילה ההוא באו גם הרוסים גדודים גדולים ויפוצו בכל הדרכים אשר פליטי הצרפתים עולים בהם ואת כל הבא בידם לקחו בשבי וילחצו את הצרפתים אבל לא בחזקה, והצרפתים אשר טוב להם היות חללי אש מחללי קרה שמו נפשם בכפם וילכו לעומת הכדורים ומלכם אתם בתווך אשר נפתחה להם הררך ויבואו לקראסנא, ובהחפזם להמלט על נפשם נתנו למשסה נשק, כלי תותח, עגלה וכבורה כל דבר המתנהג בכבדות וכל איש אשר צרו צעדיו ללכת לרגלי אנשי המגן נפל שבי בידי הרוסים העומדים על ראשי ההרים ורואים את ערות הצרפתים ואחרי אשר התמלט נאפאלעאן וגדודו בעור שְׁנָיו, ירדו הרוסים מהרריהם ויעמדו על הדרך ביד חזקה, להבדיל בין גדוד נאפאלעאן

/

ובין גרורי שרי צבאים הבאים אחריו

בט"ו נאוועמבר הסיע גם איישען את שמונת אלפים בני גדודו מסמאָלענסק, וינהלם בכבדות וברפיון יד, ועמל הדרך חזקה עליהם מאוד, רבים עזבו את פקידיהם וירוצו בלי סדרים לפני המחנה איש לנפשו, ובכל מקום אשר עמדו לנוח הניהו אחריהם אנשים אשר פגרו ללכת לרגלי המחנה, כי נרפו מיסרות מוסר המלחמה איש הישר בעיניו עשה וכטוב בעיניו התהלך, ואיישען ומרעהו רוכבים על סוסים קלים תפושים במהשבות לבבם בין הנפוצים האלה, ולא התבוננו כי הקרימו את בני חילם דרך חצי פרסה, ער אשר ראו כי קרובים המה לגרור הרוסים, וער אשר שמעו את דברי הציר אשר שלח מילאָראַדאָוויטש לעורר אותם לתת את נפשם לשבי, וכמעט השיב איישען את פני הציר ריקם, רעמו כלי התותח מראשי ההרים ויפיצו כדורי מות על הדרך אשר הצרפתים הולכים עליו אז התלקטי הנפוצים אהד אל אחד וישימו להם ראש אחד, ואיישען מהר לשוב אחור ואץ באנשי חילו למהר אל מקום המלחמה, לשוא העידו בם הרוסים לבל יאבדו את נפשותיהם לדעת, כי כאנשים אשר לא נתן להם השם לב להבין את סכנת המות המקפת אותם סביב חשו רצו לעומת פיות כלי התותח והכדורים אוכלים לימינם ולשמאלס עד כי ספו מחציתם, ובכל אלה חזקו יתרם פניהם מסלע ולא קבלו החסד אשר אמרו הרוסים להחיותם

ותקצר נפש מילאָראָדאָוויטש בעמל האומללים האלה, וירף מהם לפנות ערב כי אמר אולי יִנָהמו מחר וחסו בצִל הרוסים וחיו, והמה לא כן דמו , ובראותם את הרוסים הוזים שוכבים, התגנבו ויצאו דרך פרצות מחיצת. הרוסים במסתרים ,

והשבת הלילה ההוא היתה להם לסתרה, ואך אחד מאנשי המשמר שמע קול צעדי המתגנבים האלה ויקרא ויאמר מי אתם ויגש אליו ? קליסקי א Klisky אחר

I

את חיי

M

השרים הפולאנים העומדים לפני איישען ויאמר אליו בשפת רוסיא לאמר. הם אומלל: האינך רואה כי מצבא אווואָראָוו אנחנו ואנחנו הולכים לנסות דבר אל הצרפתים במסתרים, ובדברים האלה גנב את לבב השומר, ויתן אותם לעבור בשלום ואחרי אשר עברו את מחיצת הרוסים החזיקו דרכם ויבואו בי"ז לחודש אל קראסנא, כל אשר נמלט מכדורי הרוסים

ולמחר באה הפקודה על הגדוד השלישי ההולך לרגלי דאוואוסט פקידם, גם המה הקשו לקבל את חיי החסד אשר אמרו הרוסים לתת להם

, וגם המה נגפו מגפה לא ידעו שחרה, עד כי בא דאוואוסט אל מלכו בגפו כמעט ובהיות פני המלחמה הזקה עליו התנער נאפאלעאן להפוך פניו אל ארץ רוסיא להכות מאחור את הרוסים המבדילים בינו ובין דאוואיסט, ותהי גם אחריתו מכות חדרי בטן, אז נואש נאפאלעאן להציל את הגדוד הרביעי הוא גדוד המאספים אשר התמהמהו בסמאלענסק תחת פקודת נייא ער י"ז נאוועמבער וימהר לוומלט לליאדיא, ומשם נסע ויבוא עם אנשיו היעפים והרעבים לדובראָוונא, שמה חיתה רוח הצרפתים עד ארגיעה , כי ראו בה אשר לא ראו מימי צאתם מליטא, עיר נושבה בתים חמים ולחם אנשים, וגם האויר הקר הרפה ידו מהם ביום ההוא עד כי אורו עיניהם כמעט קט, אך נאפאלעאן לא ידע נחת נפשו על זרוע יוזו על ניי א אשר היה לפי השערתו לשבי בידי הרופים, ועוד ביום ההוא באה אליו שמועת מינסק אשר נלכדה לפני טשטשאקאף בט"ז לחודש ההוא, והמקום ההוא נכבד מאוד; כי עליו ועל אוצרותיו הרבות שם נאפאלעאן את עיניו לנוח בו ולהרש את שארית בת הילו, עד כי התחלחל בשמעו ויאמר, עתה אך אל החלב עינינו לפתוח לנו את הדרך לשוב לצרפת

ויחשוב נאפאלעאן דרכו ולא מצא טוב לו כי אם לעבור את

[ocr errors]
« הקודםהמשך »