תמונות בעמוד
PDF
ePub

וישלחו לקראתם המון עגלות נושאות בר ולחם ומזון, ויפגשו את הקיסר ואת שומרי ראשו ויעטו עליהם לבלעם בעודם בכפם, אבל את נאפאלעאן היתה רוח אחרת, כי כלכל דברו במשפט, וישלח את כל המזון אל חיל נייא מאספי המחנה, כי אמר הקרובים אל האויב ואל המלחמה המה יקרבו אל שולחני ראשונה, ויעורר את נייא לעצור את האויב בכל כחו , עד אשר ישיבו העם את נפשם

בסמאלענסק יום תמים, והוא בגודל נפשו עמד בפרץ ויעמוד להלחם : עם הרוסים כאשר ילחמו עבדי המלחמה הקטנים ויעצרם עד בוא כל

הצבא אל מקומם, ואתר נסג אחור גם הוא ויבוא בקרבת סמאלענסק בי"ג נאוועמבער, עשרת ימים הנין על עקב הצבא הנסונים אחור מוויאזמא עד בואם סמאלענסקה.

הוא בקרבת העיר, והנה כל ההרים אשר קרנו השמאלי נשען עליהם מלאים נסים ופלטים הנדחפים ונחלקים בחלקלקות " הקרח מראשי הצוקים ארצה ואבריהם מתפרקים, וגדודי הקאואקין ? משחיתים בם, ותושע לנייא זרועו לגרש את הרודף גם בפעם הזאת, לא נתן את הקאזאקין לכלות את חמתם בם.

והאומללים האלה היו שארית צבא איישען אשר עזב : נזאָראָג אבוסץ את דרך המלך וישם פניו לבוא וויטעפסקה

ברוך אשר בא בו בלכתם למאסקויא', לא זכר את השנוים אשר שנה החורף בדרך ההוא , כי הנחל וואפה Woph אשר עברו בו בקיץ ברגל, הקוה מֵי גשמים רבים בחורף ויהי לנחל שוטף, בשפתו גומא ובצה רבה והרים תלולים משני עבריו, ובצוות איישען להרוס את הבתים הקרובים אליו ולבנות מקורותיהם גשר לעבור בו, היתה תלונה רבה עליו ממקצת העם הצמאים אל המנוחה בבתים ההמה, וחמה רבו אתו כל הלילה ולא נתנו לנגוע במקום מנוחתם, עד בוא היום והקאזאקין לוחציהם באחר, או

היתה מהומה רבה על שפת הנחל ההוא, כי נלחצו שמה כששת אלפים אנשים מזוינים, וכפלים בהם חולים ופצועים, מאה כלי תותח, עגלות ואבים וכבודה רבה , אויב מאחריהם ונחל שוטף לפניהם, ויהי כלי התותח הראשונים עוברים את מיכל המים בין בצעי קרח בשלום, והבאים אחריהם נוקשו ויפלו ; ובנפלם עצרו את הבאים באחרונה ער אפס מקום לעבור, ער כי הפקיר איישען את כל הנשק והכבודה לשלל בידי אויב, דבר יצא מפיו ואנשי המלחמה התגוללו על הכבורה העשירה ויגזלו ויחטפו איש אשר מצאה ידו, מרביתם בזו למחמדי פאריז ומאסקויא ולא בזזו בלתי אם כל דבר מאכל, ואיישען ובחירי בני צבאו הפכו פניהם אל האויב , ויתר העם הצו בנחל ויעברו כל אשר עוד כח בו לעמוד לפני קרתו , ואשר פגרו מעבור הלכו שבי בידי צר , והעוברים באו אל אחד . הכפרים ויהרסו את הבתים אשר דמו שרי גדודיהם לנוח בס, ויעשו מדורות לחום וליבש את בגדיהם כל הלילה ההוא, וביום השני באו אל אחת הערים העומדות על תלם, והנה הקרימום הקאזאקין ויאחזו בה, אפס כי לא היה את לבבם להלחם פנים בפנים עם הצרפתים מרי הנפש הנואשים מחייהם, על כן פנו להם ויעזבו את העיר להצרפתים, שמה נואש איישען לכלות את דרכו אשר בחר ויאמר לשוב ולהתחבר עם חיל נאפלעאן בסמאלענסק, אפס כי לא בכל העם אשר אתו היה כח לשוב ללכת בדרך, והמונים המונים מהם התגלגלו באפר החם אשר הכינו להם, ולא קמו ולא זעו, מפני הפקידים המאיצים בם להמלט ממוקשות הקאזאקין , ויאמרו לאמור . טוב לנו. נמות פה, ולא נענה בדרך שארית חיינו, עד כי . נואש איישען מהם ויאחז דרכו לסמאלענסק עם שארית האנשים . אשר נגע רוח גבורה בלבם, ואשר אהרן בדרך נרדפו על צוואריהם ער כי נמלטו אל מאספי מחנות צרפת הבאים סמאלענסקה לרגלי נייא קצינם , יַנְצֵלו.

וכל זאת בָּאַתָם והפה לא נואשו מתקוותם , ובצפיתם צפו על אוסמם הגדול בסמאָלענסק, פי בו ימצאו את כל אשר תשאלם • נפשם, מנוחה, מזון, ובגדים, וכח לדרך, ער כי כראותם את עיר חמדתם זו מרחוק, מרקו את שארית כחס, וירוצו בלי סדרים , וידחקו איש את אחיו, מלאים חמת רעב, מראיהם באודים עשנים, ומרורות בלבם, עד כי יראו פקידי העיר לאסוף את מרי הנפש האלה פן יכו את העיר הרם, על כן מהרו לסגור שעריה, ולא נתנו לבוא העירה בלתי אם את הבאים מזוינים לרגלי פקיריהם בסדרי מלחמה, והבאים בלי סדרים כעניים המבקשים לחם חסד, עצרו על יד השער, לשוא התגלגלו האומללים האלה בשלג ויבכו ויתחננו ויצעקו ויקללו את יומם ואת מלכם עד אשר יצא רוח אפם לעיני השומרים, כי על פי הקיסר היתה שומה לאכוף את הנפוצים האלה לשוב ולהתאסף על דגליהם, וגם אחרי אשר נפתחו השערים לחם, שקדו לשוא על דלתות האסמים לבקש פת לחם, ער אשר נאנסו להתאסף ולהתגורר לגדורים תחת ידי קצינים ופקידים כראשונה, אבל בעור המה מתמהמהים אזל הלחם והבשר מאסמי העיר , לא נשאר להם בלתי אם קמח ולפת חי ויין שרף, והמה אשר נחמרו מעיהם מפני זלעפות רעב, נפלו עליהם ויבלעו את הקמח חַי, ויין שרף גמָאו למרבה , עד כי נהפך לחמם ושקוים במעיהם למרורת פתנים, שפרו ויעלוזו וישנו שנת עולם, ומקצתם ראו כי גם בסמאלענסק לא היה קץ לעמלם, וידעו בי עוד נכונים להם ארבעים ימי תלאה באלה עד בואם לווילנא, וימאסו בחיים, וישלחו יד בנפשם, וגם האנשים אשר התנצחו על כל הרעות המתרגשות לבוא עליהם, וישובו ויחזיקו בדרך, לא בטחו ברעיהם ולא היו עם אחיהם בצרה, כולם נטשו את דבר הכלל וידאו איש איש את דאגת נפשו, גנבו גזלו חמסו איש מיד אחיו החלש ממנו את מזונו ואת בגדיו החמים, וכמעט פגר אחד מהם וישכב ארצה לנוח ולהחליף כח, התנפלו עשרת אנשים מכל לשונות

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

שמי איראפה, והחזיקו בכנף בגדי הנופל ובמזונו ויקחו אותם ממנו , עד כי נפל ערום ויפרפר בשלג ער צאת נפשו, אספו האומללים האלה את החסר ואת הרחמים אשר נתנה הטבע בלבם, כי צרת נפשם לא נהנתם להָצֵר בצרת רעיהם, אלה קצות דרכי הצרפתים במסעיהם הנוראים מסמאלענסק ער עברם את הניעטען !

המשך, מלהמה בקרן השמאלי והתרועה אשר הריע קוטוזאון בח"י אקטאבער על הצרפתים היושבים על חרבות מאסקויא, באף באזני וויטטגענשטיין העוצר את הצרפתים מפרוץ בצפון רוסיא, ובאזני טשטשאַקאָף אשר עבר את קרנם הימיני דרך מאה פרסה, ויהי להם מאהוריהם , וביום אחר הפכו כל צבאות רוסיא בכל המקומות אשר המה נחתים , אתגרו מלחמת תגרה עם הצר הצורר את ארצם, וויטטגענשטיין בא מצפון, וטריטשאָקאָף מדרום, ושניהם חתרו להתחבר אחד אל אחד על יד נהר בערעזינא , ולגרור את הדרך בגדרים בל יפרצו לפני הצרפתים אשר היה להם קוטוזאור מאחוריהם, והרעב והקור בקרב מחניהם פנימה, אלה המה סררי המלחמה אשר דמ הרוסים לאויביהם, ותכון עצתם בדבר הזה, כי קרבו שני צבאותיהם אלה לבוא אל נחל בערעזינא, והצרפתים רחקו ממנו עוד דרך שנים עשר יום . . ה מימי המלחמה אשר נלחם זיענט סיר עם וויטטגענשטיין בח"י אגוסט, קפאו שניהם על שמריהם ולא נסו דבר גדול איש אל . רעהו משך שני חדשים, ואך בתגרות קטנות התגרו הרוסים את אויביהם ויוכלו להם תמיד, וילבו הצרפתים הלוך וצעור, והרוסים הלוך ורב, אלה ספו תמו במלחמה במחלה ובאויר עד אשר לא נסו בו, ואלה הרבו אנשי חיל מהמתנדבים בעם, ואחרי השלום

אשר השלים קיסר רוסיא עם בערנא ראָטטע. יורש שווערען , שבו גדודי רוסיא תחת יד שטיינהייל Steiuheil מפֿינלאנד ויתעתדו להטות ידם גם המה על קרן צרפת השמאלי, עד כי דאג זיענט סיר את שני שרי צבאית רוסיא אלה, פן יבואו ויכוהו בשני קצותיו, ויאץ במאקרינאל לחזק את ידו בחמשה עשר אלף איש, או לבוא בנפשו אל המקום הזה לפקר צבא מלחמה תחתו, ולא אבה מקרינאל לנסות את המסה הזאת על אחריות נפשו, כי היה את • לבבו דבר חשד על יאָרק Jork שר צבא הפרייסים אשר אתו , כי לא נאמן בבריתו עם הצרפתים, על כן יָרֵא למוש ממקומו אשר הָפקר בו מטעם קיסר, כי היה רב לו גם הוא להפקיע את נפשו , : בי"ז אקטאבער יצאו הרוסים כאריות וילכדו את כל מבואות הערים המקיפים את פ אַלאַצק Polotzk, וילטשו עינם על המחנה הבצורה אשר הצרפתים מתבצרים בה, כי לא נשלמה מלאכתה עד כה, ומחרת היום ההוא יצאו מן היערים בעם כבר ויתגרו אתם מלחמה נמרצה, והכדורים הראשונים אשר ירו על אויביהם פגעו בזיענט סרשָׁר צבא צרפת ויחלשוהו עד כי לא עצר בה לרכב על סוסו, ובכל זאת לא התרפה וירכב על זרועות בני אדם אל מקום המלחמה החזקה, שבע פעמים לכדו הרוסים את הסוללות בזרוע עוזם, ובכל אלה לא התקיימו בידם, וישובו וידָחו מהן . זאת פעולת הצרפתים בקרנם הימיני, אולם בקרנם השמאלי היתה יד הרוסים בהם לרעה, כי לחצו אותם עד שערי פאלאצק, אף כי בכל אלה לא עמדה להם השעה ללכוד את העיר ביום ההוא .

עבר שטיינהייל וצבאו את מעבר הריגא אצל דריסא, ויעש לו ידים בעבר הנהר מזרחה, לבוא על הצרפתים מאחריהם, ולסגור אותם בפאלאצק בינו ובין חיל וויטטגענשטיין ובין הדינא, / ובי"ט לחודש בבוקר שב וויטטגענשטיין ויעמוד במערכת

« הקודםהמשך »