תמונות בעמוד
PDF

ואת כל כה ארצו וארצות בני בריתו אסף נאפאלעאן לעדור בלא לבולב במלחמה הרבה ההיא, צרפתים, איטלקים, אשכנזים, ושווייצערים, גס ספרדים אשר הונה מארצם היו בחילו האדיר עד כדי חמש מאות אלף איש, לא נראה כמחנה הזה בשערי איראפה מיום היותה לקהל גוים.

ומשרתיו עושי רצונו התחרו לעבוד את אדוניהם יותר מאשר הוא מבקש מידם, וימודו אל חיקרוסיא במרה אשר מדדה ענגלאנד לצרפת בראשית ימי השנוים – כי הכינו לו המון שטרי רוסיא (מסיגנמטען) מזויפות לדלדל את אוצר רוסיא בהם, ואף כי לא נחה דעת נאפאלעאן בהם בכל זאת לא הסיר אותם מעל פניו , ויהיו נכונים באוצר המלחמה עד עת מצוא. \

ובכל אלה לא מלאה כוס הסכסוכים עד חודש אפריל 4812 כי בעת ההיא שאל מלאך רוסיא מאת קיסר צרפת באחרונה, להשיב את בני צבאו אחור מפרייסען ומפאמערן , ולהצעיר את צבא המשמר העומדים ב ד א נציג Danzig, כי רק על פי האפנים האלה ירצה אליו קיסר רוסיא לקבל את הפצוי אשר אמר קיסר צרפת לפצות את נשיא אלדענבורג, ולחדש ברית משא ומתן עם צרפת , אז נוקשה גאוות נאפאלעאן בתנאים הקשים האלה, ובהאוסף אשר אסף קיסר רוסיא את בני צבאו סמוך לגבול פרייסען ופולין, ויבשר בכל מקום אשר דברו מגיע , כי קרובה המלחמה להגלות.

הצרפתים על גבול רוסיא

בתשיעי לחודש מאי 1812 עוב קיסר צרפת את היכלו

בפאריז ויאחז בדרך לבוא אל מחנהו ההולכת וקרבת לגבול רוסיא;וכל הארץ צהלה לקראתו לקבלהו ולשלחהו בתרועת שמחה, עד בואו ד רע ז ענה Dresden עיר מלוכת מלך זאכסען אוהבו;שמה נאספו

[ocr errors]

אליו רבים מנגידי אשכנז ובראשיהם גם קיסר עסטרייך חותנו; ומלך פרייסען, לשאול בשלום לו ולברכו, ובני הערים הקרובות והרחוקות נהרו ררעזענה המונים המינים, לראות בכבוד איש המופת הזה, ואת המון המלכים המקרימים לפתחו, כי לא נחשבו בימים ההם המלכים למאומה, לא נכר שוע לפני דל ושר לפני עבד, ואך קיסר צרפת

לבדו משך את עיני כל הארץ עליו.

. משם שלח את ד ו פ ר א ט ה Duprath ראש השמני מעכעלן לווארשוי ויעורר את לבב הפולין לעשות דבר לטובת ממלכתם, ואת נ א ר ב א נ ע Narbona שלישו שלח אל הקיסר אלכסנדר לווילנא, להגיד לו כי נוכח השלום דרכו, כי דמה כי יפול קיסר רוסיא בעיניו כשמעו את כל כבודו בדרעזען וותן לו את כל אשר הוא שואל ממנו בשלום, אבל גם בזאת נכזבה תוחלתו, כי שב נארבאנע ויודיעהו כי דעת אלכסנדר שוה עליו, כרוחו אז כרוחו

עתה, איננו מתהרה למלהמה ואיננו ירא ממנה, אף זאת הגיד לו

קיסר רוסיא, כי יודע הוא את גבורת קיסר הצרפתים, ובכל זאת לא יפול לבו עליו –

ונאפאלעאן הקריב את חילו הגדול אל הפרק ויעמידם מוגב צפונה על הדרך הזה, בראש הקרן הימיני עמד ש ו ו א ר צ ע נ – ב ע ר ג Schwarzenberg ואתו ארבעה ושלשים אלף בני ע סטרייך אשר יצאו מגאליציען על יד דראגאצין, ועל יד שמאלו נצב ה י ר א נ י מ ו ס Hironimus אחי הקיסר אשר פרץ מווארשוי וילטוש עינו על גלילי ביאליסטאק, וגראדנא, ופקודיו שמונים אלף וועסטפאלים, זאכסים, ובני פולין, ועליו א י י ש ען Eugen נציב איטאליה בראש שבעים אלף בייערים, איטאלקים, וצרפתים, נכון לנטות ירו ממאריענפאלל, ומפילאני, ואחריו רכב הקיסר במרכבות כבודו נאזר בגבורת מאתים ועשרים אלף איש גבור היל הבאים מטהארען ממאריענוועדער ומעלבינג, ועל צבאיהם מוראט Murath מלך

[ocr errors]

נעאפאל, דאו ו א ו ' סט Davust וגבורי מלחמה זולתו, ויציבו להם יד בכ"ג יוליא אצל נאגאריסקא דרך פרסה אחת מקאוונא עיר קצה גבול רוסיא – ובקצה הקרן השמאלי עמד מאק ד י נ אל - Makdinall ב ט י ל זיט, בראש שנים ושלשים אלף איש מבני פרייסען, בייערן, ופולין; כל עם המלחמה הבאים לרגלי באפאלעאן לבקש להם מקום קבר ברוסיא, ארבע מאות אלף איש רגלי ושמונים אלף רוכבים, ואתם אלף ושלש מאות ושבעים כלי תותח (קמנמנען), סוללות, ודיק, כלי מצור, וגשרים, ויתר צרכי מלחמה בהמון, בר ומזון ועדרי בקר לרוב , וראשי כל האנשים האלה היו גבורים משכילים אשר נצרפו במלחמת כל הארץ מנעוריהם, עד כי היתה להם * " .המלחמה כלחם הוקם פני הקרן הימיני צופה על וואלי ניען VoIin, המחנה התיכונה מפנה אל לי טהו יען Litwa ואל זאמא גי טה Samagita, ויד הקרן השמאלי נטויה על קורלאנד, וליפלאנדונשען לגבול הים המזרחי, אולם מחיצת הקרן הימיני היתה פרוצה, כי ממלכת תוגרמה אשר סמך נאפאלעאן עליה השלימה עם הרוסים, עד . כי נאנסו לעשות להם מחיצת אנשים, ויעמידו להם כארבעים אלף אנשי חיל לשמור את המחנה לבל יעברוה הרוסים לבוא עליהם מאחריהם, זאת תבנית מערכת הצרפתים.

ולעומתם עמדו שלש מאות אלף בני רוסיא על שערי ארצם על המעמד הזה, הצבא התיכון תחת יד ב ע רק ל א י דע טאלי Berclay deToli סגן המלחמה נמשכו מווילנא, מקאוונעעד לידא, וגראדנא, נשענים בימינם על ה ו ו י ל י א ה ובשמאלם על הניע מען, והנהר הזה היה להם חומה מפאת פניהם;מנגב לגראדנא הציב לו באגראטיאן יד אצל וואלקאוויסק בראש המשה וששים אלף איש, ומצפון לעיר ההיא סביבראסיין, וקיידאן, תקעוויטטגענשטיין וששה ועשרים אלף איש את יתדו, סוככים בחרביהם על פניהם,

וצבא התשלומין Reserva עמדה בוואלין תחת יד טארמאסאף לעצור בעד שווארצענבערג, עד אשר התחבר עמו טשיטשאקאף השב ממאלדויא אחרי השלימם עם התוגרמים ויחזק את ידו, ואלכסנדר ובערקלאי סגן מלחמתו הוציאו והביאו את החיל הזה איש על מקומו ואיש על מחנהו, ויהיו בארקלאי ובאגראטינין שרי צבאות בראשי המחנות הנלחמות; וטארמאסאף מפקד את צבא התשלומים, מלבר שני הצבאות העומדים סביב לבאברויסקלריגא, ולדינאבורג, ועל יד דריס אDrissa התבצרו הרוסים באורך ה ד י נ א בדיקובסוללות

מורה מאוד. י

וידים עשה לו אלכסנדר לערות את כל גבורת הרוסים על האויב הבא על ידי הברית אשר כרת עם מלך שוועדען בכ"ד מערץ 1812, כי הבטח הבטיח בערנאדאטטע בסתר לשלוח שלשים אלף איש היל אל חוף ארץ אשכנז לקצות בהצרפתים, ואלכסנדר הבטיח לו לעזור את מלך שוועדען בכח המשא והמתן או בכח המלחמה לרשת את ממלכת נארוועגען; ובכ"ה מאיי השלים גם עם שלטון תוגרמה, ויעשו לגבול בין שתי הממלכות האלה את נהר פ ר ו ט ה Pruth מן המקום אשר הוא משתפך אל נחל מ א ל ד ו יא Moldau עד המקום אשר הוא מתחבר עם הד א נ ו י א nonau ועד המקום אשר בו ישתפך הנהר הזה אל הים השחור – אולם עם מלך ענגלאנד ראש לבל אויבי צרפת, לא אץ אלכסנדר להשלים עד ח"י יוליא, כי שלט אלכסנדר ברוחו, ולא הפר את הברית אשר כרת עס נאפאלעאן ב ט י ל זיט להלהס בענגלאנד עד אשר פגעו הצרפתים בגבול רוסיא – ורק אהרי אשר הפר נאפאלעאן את בריתו אתו ראשונה כלכל אלכסנדר דברו במשפט לקרוא מלחמה על צרפת ולדרוש את שלום ענגלאנד אויבתו ושלום שררת ספרד הנלחמים אתה, בוויליקיאלוקיא בכ' יוליא, ויקיים בידי הספרדים את סדרי ממשלותיהם אשר כננו להם בימי מלחמותיהם עם הצרפתים

ונאפאלעאן כשמעו כי צבא הרוסים נפוצים בשטח ארץ בת עשרים פרסה שנס מתניו להשתער על קאוונע, ועל ווילנא, בכח גדול ובמהירות רבה ולדחות את המחנה התיכונה להלאה ממחיצתה וימהר ויחץ את העם אשר ברגליו לחמש מחנות, ויצו את שווארצענבערג ואת שלשים אלף אנשיו לתגור עם טארמאסאף ולמשוך את עיני באגראטיאן אליו הנגבה, והיראנימוס ושמונים אלף אנשיו יהיו לבאגראטיאן אל מול פניו ויטרידהו במלחמה קלה במסבי גראדנא, ובמשך העת ההיא יעשה לו א י י ש ען ידים לבקוע אצל פילאני ויתנפל ויחצה בין באגראטיאן ובין בארקלאי , ומאקדינאל יפרוץ מטילויט ויבקע בצפון ליטא לסוב את קרן וויטטגענשטיין הימיני-ובעוד המה לוהצים את הרוסים איש ממקומו יעבור נאפאלעאן בראש ארבע מאות אלף איש את הניעמען ויפרוץ בווילנא להכות את ראש צבא הרוסים

פעם אחת ולא ישנה להם .

ולא אחר מאקדינאל לעשות את דבר מלכו, ויפרוץ בליטא ובקורלאנד ויעבור להלאה מקרן הרוסים הימיני, וקל כנשר באוירבץ

ו על שערי ריגא IRiga הבצורה, ועינו היתה נטושה על רע וואל

Reval ועל כל ערי חוף הים המזרחי בואכה פעטערסבורג עיר המלוכה – אפס כי אצל חומת העיר ההיא ננעלו לפניו כל שערי פעולתו, שמה כרע, שמה רבץ, כל ימי היות הצרפתים ברוסיא, עד בוא אליו שמועת המחנה הגדולה ממאסקויא וישב אחור עם יתר

- . פליטיה

אולם הקרן הימיני אשר לא היה לו כל מחיצה להשען עליה

לא רבץ בטח כקרןהשמאליכי נאנס שווארצענבערג לעשות לו מחיצת אנשים סוככים עליו בחרביהם, ובכל אלה היתה מנוחתו נגזלה, כי לא היה כל מעצור טבעי לפני הרוסים לסוב אותו דרך ערבות הארץ

ההיא ולהלחם אתם מאחריהם, ואף כי באחת המלחמות האלה נגף B 2 - ו

[graphic]
« הקודםהמשך »