תמונות בעמוד
PDF

המקום הזה, והקור הראשון אשר הוציא מאוצרו ביום ההוא שנה

את פני כל הדברים פתאום, גם הדרכים גם פני האנשים, גם לבבם לא עמדו על תכונתם אשר היה להם ביום שלפניו, ורוח אנשי המלחמה כהה, וילכו בלא חמדה ובלא כח, גם רוח הסדרים רופפה בעת ההיא, ובדאגתם איש איש לנפשו שכחו את דאגת הכלל, ואין איש שם על לבו לצלוח את נחל קאלוגאה המפסיק את הדרך אחרי מאואיסק, עד כי נעצר מהלך המחנה בגללה איזה שעות, וכמה כלי תותח נטבעו במקום ההוא, ובהגיע כלי התותח אל אחד ההרים המחופים בקרח, נמוטו רגלי הסוסים אשר לא נסמרו כראוי ויפלו בחלקלקות ארצה, אז התנפלו עליהם אנשי המלחמה הרעבים וינתחום, ואת העגלות הציתו באש ויצלו את הבשר בדמו ויאכלו.

ביום ההוא עברו הצרפתים על פני המערכה אשר נלחמו בו

את המלחמה הגדולה, וימצאוה מכוסה בשלשים אלף מתי מלחמה אשר לא היתה להם קבורה עוד, וביניהם פצוע בשתי רגליו אשר עוד נפשו בו, חמשים יום התגלגל הצולע הזה על פני השדה באין דורש ובאין מאסף, בטן סוס מת היה מעונו , בשר חי מזונו ומי בצה שקויו, עד שוב הצרפתים ממאסקויא ויאספוהו, ויסבו הצרפתים את עיניהם מן המתים האלה שכבר מתו להצר בצרת החיים המתהפכים בצירם על משכבם במקלט קאלאטסקאי, כי שם צוה המות את מגפותיו הרעים להכות את הצרפתים בתחלואים שונים ומשונים, רעב וקרת ומחלה וכל דבר רע, לא היה כל צרי למכאובם בלתי אם התקוה לבדה, כי יפקדם נאפאלעאן במאסקוי והשיבם אל נויהם בכלות המלחמה, והאומללים האלה כראותם את המחנה עוברת לפניהם בתור נסי מלחמה, שטחו אליהם כפים ויבכוויתחננו עד כי צוה הקיסר את כל העגלות הנמצאות במחנה, אין נקי, לטעון עגלה עגלה חולה אחד עליה, ויהי בתוך בעלי העגלות האלה אנשים

ערלי לבב אשר אחרו בדרך מעט עד עבור המחנה על פניהם, ואחר התאכזרו וישליכו את הוליהם על פני השדה , וימהרו ויעבורו , וימותו כולם בקרח , לא נמלט מהם בלתי אם שר גדוד אחד אשר מצאוהו מאספי המחנות ויביאוהו לספר לנאפאלעאן את מעשי האנשים ההמה .

בערב היום באה כל המחנה עד גיאטץ, וישתוממו למצוא בה

גופת רוטים הרוגים ביום ההוא, וכולם רצוצי גלגולת, והמה היו שבויו חרב אשר לא מצאה יד הצרפתים לתת עליהם משטר ולפרוס להם משארית לחמם, אף יראו לשלח אותם לנפשם, פן יגלו לאחיהם את מעמד הצרפתים הרע, על כן לקחו את נפשם, ראו הצרפתים ויפול לבבם, כי זכרו את אחיהם אשר נפלו שבי בידי הרוסים, וקאלינקארט הוציא רוחו ויאמר זאת תורת החסד אשר הבאנו לארץ רוסיא,! ובכל זאת היה נבחר להשבוים המות הזה מחיי הצער אשר החיו אותם אחרי כן, כי מהיום ההוא והלאה לא המיתו אותם בפועל ידים, כי אם כלאום במקומות אשר לא יכלו לצאת מהם, ויאסרום למות תחתם ברעב, זה חסדם אשר עשו עמהם!

עוד שנייטים ענה נאפאלעאן בררו כחועי בואנלוויאומא,

ויוחל בה עד בוא איישען ודאוואוסט לשמור את דרך מעדין ויוקנאוו המתחבר בעיר ההיא עם הדרך העולה לסמאלענסק, כי בו הרוסים באים ממאלא-יארעסלאוויטש, ויהי כאשר הוחיל שלשים ושש שעות ועקבי הרוסים לא נודעו, וישב ויסתפק בהשערתו את דעת קוטוזאוו אם רודף הוא אחריו בעצלתים ועודנו מאחר בדרך, או מהר לפניו בדרך העולה לימין וויאזמא לגרור ארחו בדאראגאfבוסץ? -oroת gabusz על כן הניח את נייא בעיר ההיא, וימלא את ידו להיות המאסף למחנה צרפת תחת דאוואוסט אשר עיפה נפשו בדרך, ואשר היתה תלונה רבה מאת העס עליו, כי דקדק בסדרי הצבא יתר על

המדה הדרושה לחפץ שעת הסכנה כזו, ולא נתן את בני צבאו לפסוח על סדרי הקרב אשר יתר שרי הצבא מרחים אותם בעת ההיא, ובעוד הוא משתעשע ומתמהמה בסדריו , הדביקו פלאט א ו ו Platoft וגדודי הקאזאקין , ויורו עליהם בכלי תותחיהם הקטנים אשר המה מוליכים אתם בעגלות החורף, וישחיתו מהם רב, עד כי נצערו אנשי המלחמה בדרך ההוא כעשרת אלפים איש, על כן השיבו נאפאלעאן, ויקם את נייא תחתיו בעקב המחנה.

ויאחרו איישען ודאוואוסט לבוא בקרבת וויאזמא עד ב' נאוועמבער , וביום ההוא באו גם חלוצי הרוסים תחת יר מילאראדאוויטץ ויתייצבו לפני העיר, ויעמדו תחתם כל הלילה, ובבוקר התגרו בם מלחמה עזה מאוד, הרוסים העבירו את האיטאלקים ויגדרו בערם את הדרך, ונייא יצא מאת העיר ויהי על הרוסים מאחריהם, ויאכפם להקלידם מעל איישען, ודאוואוסטגם הוא מלא לבבותחבולות מלחמה, ויסוב ויבא גם הוא מאחוריהם, ויבוא ויעמוד בין הרוסים ובין העיר, ותהי המלחמה חזקה ביום ההוא מאוד, וכדורי הרוסים אכלו בשר צרפתים לשובע, ובכל אלה התחזקו שלשת שרי צבאות צרפת אלה לפרוץ את הגדר אשר גדרו הרוסים בעדם, ויפתחו להם את הדרך ויעברו את וויאזמא, ואותה שלחו באש, ויפקדו מהם ביום ההוא כארבעת אלפי איש.

תשובתם לסמאלענסק .

עד כה לא מלאה סאת הצרפתים האומללים, כי זרחה להם

עוד שמש אורה וחום בכנפיה , ויקוו לבוא שלום סמאלענמקה האוצרת בקרבה מזון ומחיה וצרכי מלחמה בהמון, אולם בו' נאוועמבער לבשו השמים קדרות, וערפל קר חתל את הארץ , והשלג ירד בשפערב ויכס את פני האדמה, לא נברדרך לפני שדה,

ונקיקים לפני מישור, ותהיינה עיני הצרפתים מלאות שלג וכפור שמים, ובידיהם גששו על כל מדרך כף רגל את האדמה אשר הם עליה, כי אשר נפלו בנקיקים נקברו בערמות השלג, הקור בקע דרך בגדיהם הקלים ונעליהם הקרועים ויסמר את בשרם, הסער עצר את נשימתם, ורוח פיהם נקפא ויהי לקרח על שפמם ועל זקנם, ברגליהם דבקו גלגלי שלג ויכבידו את מצעדי רגלם, ואשר נוקשה רגלו ויפול שכב ולא יסף קום, ויכס עליו השלג, כלי זייניהם נמוטו מידיהם ודגלי עוזם מזרועיהם, לא הביטו על פקידיהם ולא שמעו לקול נוגשיהם, איש איש הולך לבדו ומתנודד בצרת נפשו, רבים נפוצו בדרכים צדדים ובמשעולי הכפרים לבקש אוכל לנפשם

ומחסה בקרה, ויפלו בידי הקאזאקין אשר ארבו בצדי הדרכים

להכרית את פליטיהם, ואשר החזיקו בדרך המלך עמדו כל הלילה בערמות שלג רעבים וסמרים, כי התלחלחו עצי היער ויעמדו בפני האש, עד כיתם לריק כחם לצלות את בשר הסוסים ולבשל במי שלג נמס את מלאכף הקמה אשר בשולי כליהם רבים ישנו בשלג שנת עולם ולא הקיצו עוד, שמה הטביעו הצרפתים את יתר בנת מאסקויא

- .כדברים אשר אין חפץ בם

ביום ההוא פגש נאפאלעאן ציר שלוח אליו מביתו מפאריז וישמח לקראתו, כי לא שמע מהם דבר זה עשרת ימים, אבל

השמועה הבאה על ידו מארץ מרחק היתה כמים קרים על נפש סמרה.

מקרה, כי הודיעו את דבר הקשר אשר קשר מ א ל לעט Mallet להדיח את יושבי פאריז מאחרי מלכם , ואף כי לא קמה עצת הקושרים ויכפרו את חטאתם בנפשם, בכל זאת זרקה הבשורה ההיא מרה בלב נאפאלעאן, כי ראה את שני קצותיו אוכלת אש המלחמה

ברוסיא ובספרד, וגם תוכו נחר בקרב ממלכתו פנימה

ופקידי המחיה בסמאלענסק שמעו כי קרבו הרעבים לבוא

וישלחו לקראתם המון עגלות נושאות בר ולחם ומזון, ויפגשו את קיסר ואת שומרי ראשו ויעטו עליהם לבלעם בעודם בכפם, אבל את נאפאלעאן היתה רוח אחרת, כי כלכל דברו במשפט, וישלה את כל המזון אל חיל נייא מאספי המחנה, כי אמר הקרובים אל האויב ואל המלחמה המה יקרבו אל שולחני ראשונה, ויעורר את נייא

י לעצור את האויב בכל כחו , עד אשר ישיבו העם את נפשם

בסמאלענסק יום תמים, והוא בגודל נפשו עמד בפרץ ויעמוד להלהם עם הרוסים כאשר ילחמו עבדי המלחמה הקטנים ויעצרם עד בוא כל

; הצבא אל מקומם, ואחר נסג אחורגם הוא ויבוא בקרבת סמאלענסק

בי"ג נאוועמבער, עשרת ימים הגין על עקב הצבא הנסוגים אחור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הוא בקרבת העיר, והנה כל ההרים אשר קרנו חשמאלי

* נשען עליהם מלאים נסים ופלטים הנדחפים ונחלקים בחלקלקות « : ן הקרח מראשי הצוקים ארצה ואבריהם מתפרקים, וגדודי הקאזאקין

משחיתים בם, ותושע לנייא זרועו לגרש את הרודף גם בפעם הזאת, לא נתן את הקאזאקין לכלות את חמתם בם.

והאומללים האלה היו שארית צבא איישען אשר עזב בדאראג אבו סץ את דרך המלך וישם פניו לבוא וויטעפסקה.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

- בדרך אשר בא בו בלכתם למאסקויא, לא זכר את השנוים

אשר שנה החורף בדרך ההוא , כי הנחל וואפה Woph אשר עברו בו בקיץ ברגל, הקוה מי גשמים רבים בחורף ויהי לנחל שוטף, בשפתו גומא ובצהרבה והרים תלולים משני עבריו, ובצוות איישען להרוס את הבתים הקרובים אליו ולבנות מקורותיהם גשר. לעבור בו, היתה תלונה רבה עליו ממקצת העם הצמאים אל המנוחה בבתים ההמה, והמה רבו אתו כל הלילה ולא נתנו לנגוע

במקום מנוחתם, עד בוא היום והקאזאקין לוחציהם כאחד, אז

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »