תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

המתו הנרפת באש, גם את באראווסק, נס את ווערייא הצית באש למען לא ימצאו רודפין מנוחה בהן כאשר עשו לו הרוסים, בבואו כן שלם להם בשובו

[ocr errors]

הצרפתים נסוגים אחור

בכ"ח אקטאבער הניעו הצרפתים ער מאָזאַיסק המלאה לה בתי חולים מוכי מלחמה, ויעשו בם כאשר עשו במאסקויא, את אשר היה בו כח להחזיק בורך לקחו אתם, ייתרם הניחו לרחמים לפני הרוסים

שמה תם הלחם אשר הצטידו במאסקוי, והחורף שלח את חֵצִי קרתו הראשונים למשחית בהם ועוד ביום ההוא נלאו הרבים והענוגים לעמוד לפני קרתו, וסוסים רבים לא מצאו כח למשוך את העגלות, עד כי שרפו עגלות רבות וצרכי מלחמה באש במצות הקיסר, ובכל אלה לא הרגיזום הרוסים בדרך, אך יד טורת הדרך לברה עשתה זאת, על כן לא שת נאפאלעאן לבו לזאת, ני דמה כי אך זה חלי וְיִשְׂאָנוּ, אבל פתאום שלח דאָוואוסט אליו אחר מבני הרוסים אשר נפל שבי בידו והוא הגיד להקיסר כי כל צבא הרוסים הולכים ממעיין Medin לוויאזמא הדברים האלה ירדו חדרי בטנו, כי ראה את קוטוזאון מתעתד לגרור בעדו גם את דרך סמאָלענסק, כאשר גדר עליו את דרך קאַלוגא, על כן לא אחר נאפאלעאן לגרור בער הרעה ההיא ויצו את שומרי ראשו בכ"ט בבוקר ללכת כל היום ההוא עד בואם לגיאטץ, שמה ישיבו נפשם במזון ויקדימו לבוא לפני הרוסים אל המקום אשר דמה: קוטוזאור לקבוע יתרו בו בראשונה

ויהי נאפאלעאן מחשב דרכו בצדק על פי חוק דרכי המלחמה והחורף אשר לא הביאו בחשבון התקצף עליו ויקלקל את חשבונו פי נטה ידו עליו בחזקה, ויראהו כי גָרִים הצרפתים עמו והוא אדוני

המקום הזה והקור הראשון אשר הוציא מאוצרו ביום ההוא שְׁנָה את פני כל הדברים פתאום, גם הדרכים גם פני האנשים, גם לבכם לא עמדו על תבונתם אשר היה להם ביום שלפניו, ורוח אנשי המלחמה כהה, וילכו בלא חמדה ובלא כח, גס רוח הסדרים רופפה בעת ההיא, ובדאגתם איש איש לנפשו שכחו את דאגת הכלל, ואין איש שם על לבו לצלוח את נחל קאָלוגאה המפסיק את הדרך אחרי מאזאיסק, עד כי נעצר מהלך המחנה בגללה איזה שעות, וכמה כלי תותח נטבעו במקום ההוא, ובהגיע כלי התותח אל אחד ההרים המחופים בקרח, נמוטו רגלי הסוסים אשר לא נסמרו כראוי ויפלו נחלקלקות ארצה , אז התנפלו עליהם אנשי המלחמה הרעבים וינתחום, ואת העגלות הציתו באש ויצלו את הבשר ברמו ויאכלו

ביום ההוא עברו הצרפתים על פני המערכה אשר נלחמו בו את המלחמה הגדולה, וימצאוה מכוסה בשלשים אלף מתי מלחמת אשר לא היתה להם קבורה עוד וביניהם פצוע בשתי רגליו אשר עוד נפשו בו חמשים יום התגלגל הצולע הזה על פני השדה באין דורש ובאין מאסף, בטן סוס מת היה מעונו בשר חי מזונו ומי בְעָה שְׁקויו עד שוב הצרפתים ממאסקויא ויאספוהו זיסבו הצרפתים את עיניהם מן המתים האלה שכבר מתו להָצֵר בצרת החיים המתהפכים בצירם על משכבם במקלט קאָלאָטסקאי, כי שם צוה המות את מגפותיו הרעים להכות את הצרפתים בתחלואים שונים ומשונים, רעב וקרח ומחלה וכל דבר רע, לא היה כל צרי למכאובס בלתי אם התקוה לבדה, כי יפקדם נאפאלעאן במאסקוי והשיבם אל נויהם בכלות המלחמה, והאומללים האלה כראותם את המחנה עוברת לפניהם בתור נָסִי מלחמה, שטחו אליהם כפים ויבכו ויתחננו עד כי צוה הקיסר את כל העגלות הנמצאות במחנה, אין נקי, לטעון עגלה עגלה חולה אתר עליה, ויהי בתוך בעלי העגלות האלה אנשים

[ocr errors]

ואחר

ערלי לבב אשר אחרו בדרך מעט ער עבור המחנה על פניהם התאכזרו וישליכו את חוליהם על פני השדה, וימהרו ויעבורו זימותו כולם בקרח , לא נמלט מהם בלתי אם שר גדוד אחר אשר מצאוהו מאספי המחנות ויביאוהו לספר לנאפאלעאן את מעשי האנשים ההמה

בערב היום באה כל המונה ער גִיאַטץ , וישתוממו למצוא בה גופת רוטים הרוגים ביום ההוא', וכולם רצוצי גלגולת, והמה היו שבויי חרב אשר לא מצאה יד הצרפתים לתת עליהם משמר ולפרוס להם משארית לחמם , אף יראו לשלח אותם לנפשם, פן יגלו לאחיהם את מעמד הצרפתים הרע, על כן לקחו את נפשם, ראו הצרפתים ויפול לבבם, כי זכרו את אחיהם אשר נפלו שבי בידי הרוסים, וקאָלינקאָרט הוציא רוחו ויאמר זאת תורת החסד אשר הבאנו לארץ רוסיא ! ובכל זאת היה נבחר להשבויים המות הזה מחיי הצער אשר החין אותם אחרי כן, כי מהיום ההוא והלאה לא המיתו אותם בפועל ירים , כי אם כלאום במקומות אשר לא יכלו לצאת מהם, ויאסרום למות תחתם ברעב, זה חסדם אשר עשו עמהם!

עוד שני ימים ענה נאפאלעאן בדרן: כחו עד בואו לוויאזמא ויוחל בה עד בוא איישען ודאוואוסט לשמור את דרך מעדין ויוקנאוו המתחבר בעיר ההיא עם הדרך העולה לסמאָלענסק, כי בו הרוסים באים ממאַלאָ-יארעסלאוויטש, ויהי כאשר הוחיל שלשים ושש שעות ועקבי הרוסים לא נודעו , וישב ויסתפק בהשערתו את דעת קוטוזאון אם רודף הוא אחריו בעצלתיים ועודנו מאחר בדרך, או מהר לפניך ברוך העולה לימין וויאזמא לגרור ארחו בדאָראָגאַ בוסץ ? -Doro gabusa על כן הניח את נייא בעיר ההיא, וימלא את ידו להיות המאסף למחנה צרפת תחת דאוואוסט אשר עיפה נפשו בדרך, ואשר היתה תלונה ובה מאת העס עליו, כי דקרק בסדרי הצבא יתר על

המדה הדרושה לחפץ שעת הסכנה כזו, ולא נתן את בני צבאו לפסוח על סדרי הקרב אשר יתר שרי הצבא מרחים אותם בעת ההיא ובעוד הוא משתעשע ומתמהמה בסדריו הדביקו פלאַטאָוו Platoff וגדודי הקאזאקין , ויורו עליהם בכלי תותחיהם הקטנים אשר המה מוליכים אתם בעגלות החורף, וישחיתו מהם רב עד כי נצערו אנשי המלחמה בדרך ההוא כעשרת אלפים איש, על כן השיבו נאפאלעאן, ויקם את נייא תחתיו בעקב המחנה

ויאחרו איישען ודאוואוסט לבוא בקרבת וויאזמאַ עד בי נאוועמבער וביום ההוא באו גם הלוצי הרוסים תחת יר מילאָראַדאוויטץ ויתייצבו לפני העיר ויעמדו תחתם כל הלילה ובבוקר התגרו בם מלחמה עזה מאוד

הרוסים העבירו את האיטאלקים ייגררו בערם את הדרך, ונייא יצא מאת העיר ויהי על הרוסים מאחריהם ויאכפם להקל ידם מעל איישען, ודאוואוסט גם הוא מלא לבבו תחבולות מלחמה, ויסוב ויבא גם הוא מאחוריהם ויבוא ויעמוד בין הרוסים ובין העיר, ותהי המלחמה חזקה ביום ההוא מאוד, וכדורי הרוסים אכלו בשר צרפתים לשובע, ובכל אלה התחזקו שלשת שרי צבאות צרפת אלה לפרוץ את הגדר אשר גדרו הרוסים בעדם, ויפתחו להם את הדרך ויעברו את וויאזמא, ואותה שלחו באש, ויפקדו מהם ביום ההוא בארבעת אלפי איש

[ocr errors]

1

תשובתם לסמאלענסק עד כה לא מלאה סאת הצרפתים האומללים, כי זרחה להם עוד שמש אורח וחום בכנפיה ויקוו לבוא שלום סטאָלענסקה האוצרת בקרבה מזון ומחיה וצרכי מלחמה בהמון

אולם בו' נאוועמבער לבשו השמים קררות, וערפל קר חתל את הארץ , והשלג ירד בשפע רב ויכס את פני האדמה, לא נבר דרך לפני שדה

ונקיקים לפני מישור, ותהיינה עיני הצרפתים מלאות שלג וכפור שמים, וביניהם גששו על כל מדרך כף רגל את האדמה אשר הם עליה, כי אשר נפלו בנקיקים נקברו בערמות השלג, הקור בקע דרך בגדיהם הקלים ונעליהם הקרועים ויסמר את בשרם הסער עצר את נשימתם, ורוח פיהם נקפא ויהי לקרח על שפמם ועל זקנם

ברגליהם דבקו גלגלי שלג ויכבידו את מצעדי רגלם, ואשר נוקשה רגלו ויפול שכב ולא יסף קום, ויכס עליו השלג, כלי זייניהם נמוטו מידיהם ודגלי עוזם מזרועיהם לא הביטו על פקידיהם

ולא שמעו לקול נוגשיהם, איש איש הולך לבדו ומתנודד בצרת נפשו רבים נפוצו בדרכים צדדים ובמשעולי הכפרים לבקש אוכל לנפשם ומחסה בקרה, ויפלו בידי הקאזאקין אשר ארבו בצדי הדרכים להכרית את פליטיהם, ואשר החזיקו בדרך המלך עמדו כל הלילה בערמות שלג רעבים וסמרים, כי התלחלחו עצי היער ויעמדו בפני האש, עד כי תם לריק כחם לצלות את בשר הסוסים ולבשל במי שלג נמס את מלא כף הקמח אשר בשולי כליהם, רבים ישנו בשלג שנת עולם ולא הקיצו עוד, שמו הטביעו הצרפתים את יתר בְזַת מאסקויא כדברים אשר אין חפץ בם

ביום ההוא פגש נאפאלעאן ציר שלוח אליו מביתו מפאריז וישמח לקראתו, כי לא שמע מהם דבר זה עשרת ימים, אבל השמועה הבאה על ידו מארץ מרחק היתה כמים קרים על נפש סמרה מקרה, כי הודיעו את דבר הקשר אשר קשר מ אַללעט Mallet להדיח את יושבי פאריז מאחרי מלכם , ואף כי

, ואף כי לא קמה עצת הקושרים ויכפרו את חטאתם בנפשם בכל זאת זרקה הבשורה ההיא מרה בלב נאפאלעאן, כי ראה את שני קצותיו אוכלת אש המלחמה ברוסיא ובספרד, וגם תוכו נחר בקרב

וגם תוכו נחר בקרב ממלכתו פנימה ופקידי המחיה בסמאלענסק שמעו כי קרבו הרעבים לבוא

[ocr errors]
« הקודםהמשך »