תמונות בעמוד
PDF
ePub

והשמועה באה ער נאפאלעאן ותפעמהו רוח גבורתו מכף רגלו עד קרקדו, חיש קל עפו פקודות כצפרים עפות מפיו, ורבבות אלפי ידים הוציאו את פקודיו לפעלם , ועוד ביום ההוא יצא בראש חילו ממאסקויא , ובצאתו אמר אל ראשי חילו, הבה ונלכה אל קאלוגאה, ואוי לצבא אשר נפגע בו !

יוקנאו, עלניא

[ocr errors]
[ocr errors]

יציאת הצרפתים ממאסקויא בי"ט אקטאבער הודיע נאפאלעאן את דרכיו לראשי חילו כי בדעתו לפרוץ דרך קאַלוגאה , מערין וסמאָלענסק עד גבול פולין, וידבר אל לב החרדים על החורף העז דברים נחומים, כי הורה אותם על השמים הטהורים ועל השמש המאירה עוד בעצם תקפה ויאמר, זה כוכבי וזה כבודי ! ואת העם היוצאים לרגליו פקר ויהי מספרים יותר ממאת אלף איש רגלי, כולם אנשים אשר כח בם לעמוד בקשרי מלחמה, אולם חמשים אלף רוכביו וחמש מאות וחמשים כלי תותחו היו נרפים מאוד, כי לא היו סוסיהם מיונים לשטוף במלחמה, ואספסוף רב וכבודה רבה מאור יצאה אתם בלי סדרים מסובלה בטוב כל ארץ רוסיא ובשלל מאסקויא, ותהי המחנה כאהלי הקדרים וכמסעי ערבים במדבר

ושני דרכים עולים ממאסקויא לקאַלוגאה משער אחד בדרום העיר יצאו שניהם, הדרך הישן עולה לשמאל איש בצאתו , הוא הדרך אשר בו נגף מוראט לפני קוטוזאָוו, והדרך החדש עולה

, ויהוק נאפאלעאן בדרך הישן ויוציא את הקול כי הולך הוא להשיב מכה אל חיק מכהו, אבל עוד לא הרחיק ללכת דרך איזה פרסה, ויהפוך פתאום את פניו ימינה וילך דרך שלשת ימים נמרחבי

עד בואו בב"ג אקטאבער אל הדרך החדש, ויעבור כמעט על פני קוטוזאזו אשר חָכָה אותו בחילו הגדול על הדרך הישן

[ocr errors]

ימינה.

שרה

1

נייא ומוראט עמדו חמושים בימי מסעו, על יד מאָטשע ובוואַרענאַוואַ, ויתנו אפר בעיני הרוסים לבל יראו את נאפאלעאן בשנותו את דרכו והצרפתים אצו לכלות דרכם עד מאַלאָ י אַייסל אַוויטש

Malo Iarisslawitz, כי שמה כלתה מחיצת קוטוזאון, ובעברם את המקום המסוכן ההוא יִפָּלֵא ממנו לעשות דבר להצרפתים הפורצים עד קאַלוגאָה, על כן היה לבב נאפאלעאן מלא רוגז עד אשר הודיעו אהד משרי גדורי איישען כי מצא גם את העיר ההיא גם את היערים ההופפים עליה רֵיקִים, אז שבה מנוחת נאפאלעאן לקדמותה , וילן בליל כ"ג זעפטעמבר בבאָבראָויסק

מחרת היום ההוא עברה מנוחתו כי באו מלאכים ויגידו לו כי הרוסים מתעתדים לנשל את בני צבאו מן המקום ההוא ולסגור עליו את הדרך לקאלוגה וצעדי הצרפתים צרים מחסרון סוסים קלים ומרוב כבורה אשר אתם, ומתנהגים בכבדות לשוא האיץ נאפאלעאן בדאוואוסט למהר אל מקום המלחמה, פן יריחו הרוסים את הרעה על איישען ושהת לכל העם, כי אֲחַר את המועד ולא בא עד לפנות ערב, אחרי אשר תמה המלחמה, ואיישען לבדו נשא את משא התגרה ההיא הן אמת כי שם את מצחו נחושה ויתחזקו לקראתם כל היום וירפו ממנו , אפס כי נפל ממנו רב ויותר מארבעת אלפים צרפתים ובתוכם שבעה שרי גדודים כסו את שדה המערכה, והרוסים התבצרו על יד הדרך, ויתעתדו להדש את המלחמה ביום השני, עד כי נואש נאפאלעאן מן הדרך אשר בחר ויסוב ויעבור צפונה

ויצאו הצרפתים מן המלחמה ההיא וגריהם על ראשם ונאפאלעאן נפל בעינם מאוד על דבר אשר גבר הזקן קוטוזאוו עליו עד כי נער כפיו מארץ רוסיא כולה פעם אחת פאריז עיר המלוכה, וכאשר עפה מחשבתו בראשונה מפאריז במועף

[ocr errors]

וישב וינהה אהרי

E

[ocr errors]

אחר ער מאָסקויא, כבה שבה עפה דעתו כמעט הפך ערפו ממאָסקויא עד פאריז אולם לא נקלה היתה לפסוח ולהמליט את חילו בדרך הגדול הזה, כי לא היה לו בלתי אם שני משכנות מבטחים וערי מסכנות בסמאָלענסק ובמינסק, ובהן היו צבורים בר ואוכל וצרכי מלחמה למכביר, אבל גם שתי אלה לא היו בטוחים מפחד רעה כי וויטטנענשטיין המתחזק על יד פאלאצק נצב כרוב אורב על סמאָלענסק, וטשיטשקאָף אשר הגיח בעת ההיא ער בריסק בליטא לטש עינו על סמאָלענסק, ומי יעצור בעד טשטשקאף העומר כמאה פרסה מאחורי הצרפתים למהר לבוא ארצה אשכנז בעוד הצרפתים מתמהמחים ברוסיא? במקום אשר היו הפרייסים ואולי אף העסטרייכים נכונים להריץ כפים אל אויבי צרפת, ולסגור על נאפאלעאן הדרך לשוב צרפתה, על כל אלה דאג נאפאלעאן ויחש על העתירות ,

אולם לפקידי החיל לא גלה סורו ופחד לבבו , ויתראה להם בכבודו הראשון, וברברו אתם פתח להם את אוצר ישועתו ויאמר למשוך אליו את וויקטאָר ואת שלשים אלף איש אשר אתו ומסמאָלענסק ומווילנא אמר להוציא את אנשי המלחמה אשר פגרו ללכת לרגלי המחנה הגרולה , ואשר התרפאו מהמכות אשר הוכו במלחמה ובכח המחנות האלה יקבע מקומו בעבר הדנעפער

במקום אשר היה בו אהלו בתחלה, שמה יתחבר עם מאקרינאל ועם זיענט סיר ויכה את קוטוזאון ואת וויטטגענשטיין

, ואת פטרסבורג יחריד ובדברים הנחומים האלה צוה נאפאלעאן את חילו לפנות להם צפונה לעומת מאָזאַיסק .

אבל גם הרוסים לא שמחו בנצחונם שמחה שלמה, כי היה : הישיש קוטוזאוו איש מתון מאוד, ולא התנצח להלחם עם הצרפתים

מרי הנפש, על כן לא מסר נפשו לגדור על הצרפתים את הדרך בגדרים בל יִפְרֶצו, כי אם שמר את מספר צעריהם לבל יפרצו להם

[ocr errors]

והדינא

אחור

[ocr errors]
[ocr errors]

דרכים חדשים ; ואת הדרך אשר באו בו אותו הניח פתוח להם לשוב אחור אף לא לחץ אותם בחזקה, ורק הקאזאקין הקלים כנמרים מהרו אחריהם להרגיזם בדרך והמה סבבו את הצרפתים כדבורים, גזלו את מנוחתם, ויזנבו את כל הנחשלים אחריהם וירעצו וירוצצו את הכבודה המתנהגת בכבדות, ויקחו מהם את כל השלל אשר הביאו ממאסקויא, כה משפטו כל ימי היות הצרפתים ברוסיא, אבל לא במחשבותיו היו מחשבות ווילס אָן Wilsson ציר מלך ענגלאנד אשר היה עם הרוסים במחנה מן היום אשר חדש מלכו את בריתו עם קיסר רוסיא, כי הוא היה איש נבהל למלחמה, ולא חָס על דם בני רוסיא, ויסת את קוטוזאוו תמיד לתגר עם הצרפתים מלחמה נצחת ורבים מבחורי הרוסים הבוטחים בזרועם היו עמו ברעה אחת, ומרי ראותו את הצרפתים מרחוק הציק את קוטוזאון בדברים טובים ואף בדברים קשים לבלע ולהשחית עד אשר גער בו קוטוזאוו ויאמר לאמור מה לי ולך איש ענגלאנד ,כי באת אלי להזכירני מלחמה ולהמית את בני עמי ? הן לא את

,מלחמת ענגלאַנד אני נלחם עם הצרפתים כי אם את ארצי אני .הולך להושיע, ואני הנני רואה את נאפאלעאן בורח מארץ רוסיא ,ומה יש לי עוד צדקה לאנוס אותו לעמוד בארץ ולהלחם אתי ?

טוב לי לצקת להבורח הזה גשרים מזהב מוצק לעבור את הדנעפער ,והניעמען , מאכוף אותו להלחם בי ולנצחני.

והזמן

לא

;אַחֵר ,את נקמת רוסיא ממנו, כי קרב החורף העז לבוא , על כן אינני ,דוחק את השעה עד בוא החורף בעל בריתנו ונוסף גם הוא עלינו ,כי נאמן ברית החורף אתנו מברית מלך ענגלאנד אדוניך

ובנסוע נאפאלעאן ממאסקויא הניח אחריו את מאָרטיער ושמונת אלפים איש אתו לשמור את עקבו העולה לקאַלוגאה, ואת הכבודה ההולכת בדרך הישר למאָזאַיסק, ויצוהו להרוס את שארית פאסקויא, ואת מצורת קרעמלין העומדת עוד על תלה, ואתר יסג

'

1

בידו

אחור ער וועריי א wereja, ויהי המאסף למחנה צרפת

ויאסוף טארטיער את אנשיו הנפוצים בכל העיר , ויתנם במצודח אשר מלא אותה אבק שרפה לרוב מאוד, כי עוד נשמעו נחות סוסי הצרפתים היוצאים בקצה העיר מזה , וקול מצהלות אבירי הקאזאקין הבאים נשמע בקצה מזה

ובעקביהם הלך ווינצענגעי אָדע Winzengerode האשכנזי שר גדוד לקיסר רוסיא ועשרת אלפים איש אתו ויהי ווינצענגעראָרע נחפז לבוא אל העיר. ראשונה לכל בני הרוסים , למען יקרא שמו עליה והצרפתים ארבו לו ויתפשוהו חי והוא כראותו כי נפל בתוא מכמר בראש חוצות מאסקויא, שם ערמה מעוזו וינופף במטפחתו אשר

, ויאמר כי ציר שלוח מאת קוטוזאון הוא , וגם ערמתו זאת לא עמדה לו, כי הציקו מאָרטיער בשאלותיו וילכדהו בתשובותיו ער אשר הודה כי היתה מעשהו נמהרה, ויתן את נפשו לשבי ביר הצרפתים

וישב מארטיער על חרבות מאסקויא ארבעה ימים, ביום החמישי טמן מוקשי אש לא נופח בחבלים ארוכים אשר קצם אחר נוגע באבק השרפה, בוער והולך בנחת עד העת אשר חשב לו ואתר מהר הוא ואנשיו ויצאו מתוך ההפכה, והקאזאקין באו תחתם בתרועת שמחה ויירשו את העיר וישבו בה, הם עטים אל השלל אשר הניחו הצרפתים במצודה והאש הלוהט את החבלים בא עד קצם הנוגעים באבק השרפה, ופתאום נבקעה הארץ תחת המצודה בקול רעש נורא מאוד יסודיה התמוטטו וחומותיה התפוררו ואבני מסע גדולות עפו באויר הרקיע כצפרים עפות, וקול רעשה נשמע עד מחנה צרפת אשר היתה רחוקה בעת ההיא כשלש פרסה ממאָסקויא אז ידע נאפאלעאן ויבשר לשריו כי נכבה גחלת מאסקויא האחרונה נמצודת מאסקויא החל, וביתר ערי רוסיא אשר עבר בתוכן כלה

« הקודםהמשך »