תמונות בעמוד
PDF
ePub

1

[ocr errors]

וקוטוזאוו רמה את מוראט בשנותו את דרכו בלילה ההוא ער כי הפש מוראַט אותו ולא מצאו שלשת ימים, ובמשך העת ההיא בקשו הרוסים וימצאו מקום בטוחה כלבבם ויתבצרו בו, ויהי כאשר הגיעו חלוציהם עד וואָראָנאָוואַ אהד ממבחרי הנכסים אשר לראשטאפטשין נגיד מאסקויא והוא אתם במחנה וימהר ראשטאפטשין לפניהם אל טירתו ויצת אותה באש לעיניהם, לא השאיר שריד לנכסו זה בלתי אם את בית התפלה לברו, ויתו על פתחו בהרט אנוש לאמור שמונה שנים הרביתי בתפארת הנכס ,הזה, ואחי בו היים נעימים עם משפחתי, ועתה רחקו ממנו שמונת ,אלפים גָרֵי נכסי בי קרבתם אתם לבוא ואני הנני מצית את נכסי ,זה בידי לבל יחולל בידכם, ואתם צרפתים! בידכם נתתי את שני ,ארמנותי במאסקוי, ואת כל אשר בהם אשר היו שוים במחירם ,כדי מילליאן רובעל, וגם במקום הזה לא תמצאו בלתי אם עפר ואפר. הגריל האיש הזה לעשות !

ובקרבת המקום הזה שב מוראט ומצא את הרוסים בכ"ט זעפטעמבר ויתגר בם מלחמה, ולא יכלו הצרפתים קום לפני הרוסים ביום ההוא, ותפרץ בם מגפה

ולולא מסר פאניאטאווסקי ובני הפולין את נפשותיהם להציל את טוראט מירי מבין כי עתה לא היתה לו שארית במלחמה ההיא

גם אצל ווינקאָוואָ winkova היתה מהומת השם רבה בהצרפתים בד' אקטאבער , בי השתער מילאָראָראָוויטש בראש שנים עשר אלף רוכבים על זעבאָסטאָניאָ, וירעץ וירוצץ את הצרפתים, עד כי סר מעל מוראט רוח המלהמה אשר הוא מלובש בו תמיד, ויכנע בלבבו לבקש מאת קיטוזאו ברית מנוחה אבל גם במקום הזה בא פאניאטאווסקיא בעתו, ויהי להצרפתים למלאך מושיע. ובכל אלה לא היה נאפאלעאן את עמו במחנה, בי. ישב

[ocr errors]
[ocr errors]

כבוד בהיכלו בקרעמלין, ויעש את משפט צרפת ארצו ומשפט עמי איראפה בדברים הנוגעים אל המדינה, כי טוב בעיני כבודו להראות כי היא היתד אשר הכל תלוי בו ובכל מקום אשר הוא שם כל כבוד איראפה בידו

ויהי כאשר נשלמה מלאכת המדינה בידו וירא כי אין מענה מפי קיסר רוסיא על מכתב שלומו אשר שלח אליו ממאסקויא, וַיָּשָׁב לחרוש מחשבות מלחמה, ובג' אקטאבער אסף את שרי צבאיו ויגר להם כי נוסר למשוך אליו את חיל מאקדינאל הקופאים על שמריהם לפני ריגא ולא הריחו את ריח המלחמה עד כה , ולבקוע דרך טווער Twer אל פטרסבורג , אבל המה שמעו כן תמהו ויוכיחוהו על פניו כי נפלאות הוא מבקש, ואיך יעוז לעבור את העבודה הגדולה הזאת, והמה חסרים כל ? לחם לאכול כסות בקרה, עזרה בצרה, הדרכים מקולקלים , החולים מתגלגלים, וקוטוזאור כרוב אורב מאחוריהם והחורף רובץ על פתחו, אז שנה נאפאלעאן את טעמו ויתןדברי' בפיקאָלינקאָרט Caulincourt שר הָאַרְווָה (טטל(sייסטער) ללכת אל אלכסנדר ולהטות את לבבו לבקש שלום כי את קאָלינקאָרט אהב אלכסנדר מאוד, ונאפאלעאן רק לבו ממנו על דבר אשר העיד בו פעמים רבות כי מרה תהיה אחרית המלחמה הזאת, והוא איש אמת אשר לא ידע חונף ויגד למלכו בפניו כי עו אלכסנדר כנמר ועומד על דעתו הישרה בארז, לא ידבר דבר שלום לצרפת כל הימים אשר פרסת סוס צרפתי אחר דורכת על אדמת

, ומה גם עתה כי קרב אליו בעל ברית ארצו הטבעי הוא החורף העו, וירף נאפאלעאן ממנו וימלא את יד לויניסטאן Lauriston אל העבודה הזאת,

בה' אקטאבער בא לוריסטאן אל מחנה רוסיא ויציע לפני קוטוזאון את פרשת דבר מסעו, ויבקש ממנו לתת משמר ובטחון בידו לעשות דרכו לעיר המלוכה, והנה לא מצא בפי קוטוזאוו את

רוסיא

המענה אשר הוא מבקש, כי ענה אותו כי הדבר הזה רב מכחו ועובר את המצוה אשר צְוָה מאת אדונו ביום אשר מלא את ידו לפקד צבא מלחמה, אך את זאת יעשה למען השלום, שלוח ישלח את מכתב נאפאלעאן ביד וואַלקאָנסקי שלישו אל עיר המלוכה, ועד אשר ילך הציר הזה וישוב יכרתו שני שרי הצבאות ברית מנוחה, וכל עם המלהמה איש על מקומו יעמוד בשלום, ויהי כאשר לא היה לבב לוריסטאן אל הדבר הזה, ויסכם עליו מוראט מדעתו, וגם נאפאלעאן נרצה לו וישמח עליו שמחה גדולה, ובשר במקהלות שרי צבאו כי בעוד ארבעה עשר יום יתענגו על השלום אשר המה מתרפקים עליו .

וברית המנוחה הזאת לא היתה כרותה בלתי אם בין שתי המחנות הגדולות העומדים במערכה פנים מול פנים, והחיל חעומר בצדדי המחנות לא זכו בו, על כן לא היה להצרפתים דבר מלכם זה למנוחה כי הקיפוס הרוסים במלחמות קטנות ורצופות משלש רוחות , עד כי לא יכלו לקבוץ אוכל בלי מלחמה , כי ארבו הקאזאקין והכפרים על כל מובילי דבר מחיה להצרפתים ויהרגום לא היתה גם המחאה הגדולה בטוחה בבריתה בלתי אס ממיתת הרב ולא ממותי רעב - ועוד ביום השלישי לימי הברית ארבו הקאזאקין בדרך העולה למאָזאַיסק - במקום אשר ראה את גדולת הצרפתים ואת ידם החזקה - וימיתו מאה וחמשים פרשים משומרי ראש הקיסר

ושני כבודות גדולות נושאות בר ומזון אשר הלכו כמו כן בדרך ההוא נפלו עם הלויה ההולכת אחריה בידי הקאזאקין ובכל יום ויום רוכבי צרפת יוצאים ונפוצים לעשרים ולמאות דרך יום ויומַיִם ממאסקויא לקבוץ בר ומזון, אך יצוא יצאו ושוב לא שבו כי על כל פת לחם על כל מלא כף מספוא נאנסו להלחם מלחמת חיים ומות ולהביא לחמם בנפשם, ומדי יראו הכפרים כי רב כח הצרפתים בכחם, יציתו את כפריהם ואת כל אשר בהם באש, כי בחרו לתת

כאיש אחר

[ocr errors]

/

את יגיעס לאש מתתם אותם לאויביהם; וידל בח הצרפתים במאסקוא

כי היושב בעיר הסר להמו , והנודד ללחם היה צפוי אל הרב

לא ירשו הצרפתים ברוסיא בלתי אם את רצועת הארץ הקצרה אשר עברו עליה מקאָוונע עד מאָסקויא, ויתר הארץ לימינה ולשמאלה היתה בידי אדוניה הראשונים, וגם את הרצועה ההיא הפסיקו הרוסים פעמים רבות באחור המחנה הגדולה ויזנבו את המאחרים ללכת, ואת הרצים המריצים מכתבי נאפאלעאן לצרפת והמביאים מכתביהם אליו, זאת אחרית הפעולה הנמהרה אשר עולל קיסר צרפת לעמו.

אף שמע נאפאלעאן בעת ההיא דברים יורדים חדרי בטן אשר פקידי הרוסים דוברים אל פקידי הצרפתים היושבים אתם כאהים בימי ברית המנוחה, כי המה ספרו לתומם כי צבא קוטוזאון הולך ורב מיום אל יום ברגלים ובפרשים, וכי קרובה ה

וכי קרובה המלחמה לחרש כחה בקרם, ובאהבת הפקידים האלה את הבריות שאלו אותם לאמור למה תתראו ? ומדוע אינכם ממלטים את נפשותיכם בטרם יבואו ימי ,החורף ? כי בימים ההמה יפלו צפרניכם מעל אצבעותיכם, וכלי ,זייניכם ימוטו מידיכם ואבריכם יתקשו כאבנים, ופקירי הקאזאקין החזיקו שאלותיהם עליהם לאמור המבלי אין להם ואַוִיר וקברים ,בצרפת לחיות ולמות שם באתם אֵנָה, לְאֵבֶל ארץ נכריה בגויותיכם ? ,הן זאת חובת האדם לארצו, בחייו יעבוד את אדמתה ויגן עליה ,ובמותו ישיב את גויתו אל האדמה אשר נוצר ממנה, כי היא מִלְכְלַתּו בחייו והוא יכלכלה במותו, את גויתו אשר לָוָה ממנה אותה ,ישלם לה, ואתם מבקשים מות על אדמה אשר לא נוצרתם ממנה! את אשר לא שאלתם אתם משיבים, שמעו הצרפתים את דבריהם ואותם לא עשו, כי הגאוה היתה מסיֶה על עיני נאפאלעאן ורשת לפעמיו, אף ירא לסגת אחור פן יאמרו מלכי איראפה בורה הוא

על כן הקשה את לבבו להוחיל במאסקוי אולי ירך לבב קיסר רוסיא לבקש שלום, עד אשר ירד השלג הראשון מן השמים ויכס את הצרפתים בכסות קרה תהת כסות בקרה אשר המה הסרים. אז נמס לבבו כשלג מפני אש, ויתמלטו מפיו מלים המעידים כי נכנע בלבן לסגת אחור, ובכל אלה כרת ברית לשפתיו ולא הוציא את הדבר הרע הזה מדלתי שפתיו החוצה

ובעוד הוא מתמהמה במאסקויא היה ידים לקוטוזאוו לעשות חיל, ולצבור בר לשובע וצרכי מלחמה לרוב, את הפצועים שלה איש לביתו להתרפא בנחת ובשפע, ואת כל איש בריא ואיש חיל אסף אליו, ואנשי התרים אשר לו הגיעו עד מאסקויא ויוציאו לאורה את כל אשר הצרפתים אורגנים בחושך, עד כי לא אנסו לו כל רזי נאפאלעאן , אז הרחיב פיו על אויבו ויספר במקהלות כי שחה לעפר נפש הצרפתים, ומאסקויא אשר היתה להם עד היום לבית האסורים תהי להם בקרוב קבר עולם, ממאסקויא תצא אש ותאכל את צרפת

ונאפאלעאן כראותו כי אפס תקוה אל השלום צוה את שונאט Iunat לבער באש את כלי הנשק ואת העגלות הצבורים בקאָלאָטסקאי ואת היליעוס Hilliers צוה לקבוע מקום בעלניא ולהכין צידה בה, את שלל מאסקויא ואת החולים אשר היה כח בהם להחזיק בדרך הניס למאָזאָיסק, ויתרם הניה במאסקויא בין חולי הרוסים אשר היו שבי בידו, עוד הוא עושה הנה והנה וקול רעם הרוסים נשמע אצל ווינקאָווא, כי שמה התנפלו בח"י אקטאבער על מוראט וישחיתו ממנו ארצה כארבעת אלפי איש, ושני שרי גרודים היו בנופלים, ומוראט נפצע, שנים עשר כלי תותח ועשרים עגלות עפר שרפה וכבודה רבה נפלו שבי בירם, ויתום לריק כח מוראט כי מרבית רוכביו היו לבז בימי המנוחה, ויתר הבז אכלה החרב במלחמה ההיא

ויתר החרב היו נמוגים, ברעב וילכו בלא כח

לפני רודף

« הקודםהמשך »