תמונות בעמוד
PDF

פן ישלחו אנשי המלחמה בבזה אבל עוד בלילה ההוא היתה שנה י העיר ויודיעו כי נטמנו מוקשי - מהנבדנמלא מיילל אחרי חצות נודע לו כי החלו עמ . -פקה שבקפר בטבור העיר, ומארטיער לא ה . - תב: ויבלתו, וגם נאפאלעאן בא באו הם נפמישי על מארטיער ועל שומרי ראשו א -ש-שף אבל המה צדקו נפשם בהראותם - יפה הצרפתים עוד , ובכל זאת החל - יר רפתה רוחו ויסר אל מעון נגידי ה . - . ויכתוב בכתב ידו דברי אהבה ושל . " וישלחהו אליו ביד אחד מפקידי ה במאסקויא .

עד כה וכהצלחה בידי מארט הצרפתים בסדרי מנוחה ויש שלום כל היום ההוא, אבל רבים פעם אחת ביתר שאת ובי לעומת קרעמלין, מקום אשר היו וגם לפני חלונות נאפאלעאן עמדו ורוח עז אשר התחולל מחום האש . לעומת קרעמלין, עד כי היה המקום עפו הזיקים כצפרים עפות לעומת העגל באחד הזיקים הקלים האלה, ומארטיע אש כל הלילה, עד כי תמה גם הלילה גם אוכלת לימינה ולשמאלה, נהלילהבה מצי עמודי עשן רובציט מעופפים מתגלגלים ועולי

[graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

הארץ, וגם בה הלכו בלא חמדה כהולך בגיצלמות ; כי היו מוקדי אש לימינם ולשמאלם, השמים התקדרו עבי עשן וימטירו רשפים על ראשיהם, הארץ התלהטה ותבער ברגליהם, הבנינים המפרפרים השליכו קורות ואבנים להצר את צעדיהם, עיניהם מלאו עשן ואפר לוהט גרונם, עד אשר הכירום בין עמודי עשן אחדים מאנשי המלהמה אשר עטו אחרי השלל במקום ההוא, ויוציאום דרך אחד השווקים העשנים ויניחום מחוץ לעיר, ומשם נסע נאפאלעאן אל היכל פאט ראווסקי א Patrowsky, וילן שם בלילה ההוא,

וכאור הבוקר בי"ז זעפטעמבר השקיף נאפאלעאן על פני מאסקויא, וירא את המראה הנוראה בעצם תומה, כי היתה כל העיר כמדורה גדולה אחת, אז הביט עליה בעין מלאה צער ויאמר רעה רבה תפתח לנו מזאת, ויצו לתת לאנשי הצבא לשלל את כל אשר יותיר האש,

וישב נאפאלעאן בפעטראווסקיא כל ימי אכול האש את

שלשת רבעי העיר, ורוחו מרחפת על נהרי נחלי דמיונות, כי אסף האש את שלומו אשר חשב למצוא במאסקויא, ואת המנוחה בחורף הבא אשר בני חילו נוהים אחריה , רגע אמר לחדש את מלחמת התנופה ולבקוע אל פטרסבורג, ורגע הטה אזנו אל שרי צבאיו אשר יעצו לפרוץ בקאלוגאה, כי ממנה תוצאת לחם הרוסים וכלי זייניהם, ולסגת דרך הארץ המיושבה ההיא אחור עד ליטא, ויש אשר אמרו לפרוץ את מחיצת וויטטגענשטיין ולקהת דרכם לוויטעפסק, אבל הוא בגודל לבבו לא הלך אחרי עצת הנסוגים אחור , והמה הוכיחו ברברים אשר לא יכול לסתרם כי לא עת לחשוב מחשבה על פטרסבורג, ובין כה וכה עמדו תחתם אסורים ברהטים על הרבות מאסקויא עד עבור מועד, ובצפיתו צפה נאפאלעאן על המכתב אשד הריץ לאלכסנדר כי ממנו תהי תוצאות חשלום אשר הוא מתרפק

ו

עליו, וישב למאסקויא אל מקומו הראשון אשר נתן משכנו בו - . בקרעמלין, כי היא נמלטה מתוך ההפכה

וקוטוזאוו אשר מסר את עוזו ואת תפארתו ביד צר, משך את מוראט אחריו בדרך העולה לקא לא מנא Rolomna עד המקום אשר יפסיק נהר מאסקווא את הדרך, ופתאום הפך פניו תימנה ויחזק בדרך העולה פאד אל ה Podol לקבוע מקומו בין מאסקויא ובין קאל וגאה Raluga , וילכו חשכים כל הלילה לאור מאסקויאהבוערה באש, זעם בלבם עשן באפם ואפר בעיניהם, הלוך ודמום, אין דובר דבר כי גדול כאבם מאוד, ורק קוטוזאוו לא אבד נצחו, ויכתוב להקיסר אלכסנדר ברוח נכון כי משך ידו ממאסקויא להגן על נפות הנגב אשר מהן תוצאת להם רוסיא, ולחזק את ההתחברות עם טשיטשאקאף ועם טארמאסאף, וינחם את אדונו בדברים האלה לאמור הן רק מאסקווא המתה ולא החיה נפלה בידי צר, כי העם הנותנים נשמה עליה ורוח באפה עזבוה ויטשוה, ובכל מקום אשר העם הזה נמצא, שם מאסקויא ושם ארץ רוסיא, וזאת העיר מאסקויא היא רק עיר פרטית אחת מערי המלוכה, והמשפט לקנות את טובת הכלל ברעת הפרט, ובסוף דבריו ראה את הנולד וינבא כי לא יארכו להצרפתים הימים במאסקויא. י

שמע אלכסנדר את הדבר הרע הזה וירגז, אפס כי לא

הפיל אור פניו, ויתנשא בנפשו הגדולה על הרעה אשר מצאה את עיר תהלתו, וידבר אל עמו דברים היוצאים מן הלב ובאים אל הלב, ויחזק את לבבם להחזק מלחמתם על הצרפתים אשר הצבו להם בחייהם קבר עולם במאסקויא, שמעו עמי רוסיא את דבר מלכם ויתנחמו, ורובם מריצים את כספם את תבואתם ואת בניהם אל

הצבא, כי התקוממה כל הארץ על הצרפתים. J 9

וקוטוזאוו רמה את מוראט בשנותו את דרכו בלילה ההוא, ער כי הפש מוראט אותו ולא מצאו שלשת ימים, ובמשך העת ההיא בקשו הרוסים וימצאו מקום בטוה כלבבם ויתבצרו בו, ויהי כאשר הגיעו חלוציהם עד וואראנאווא אחד ממבחרי הנכסים אשר לראשטאפטשין נגיד מאסקויא, והוא אתם במחנה , וימהר ראשטאפטשין לפניהם אל טירתו ויצת אותה באש לעיניהם, לא השאיר שריד לנכסו זה בלתי אם את בית התפלה לברו, ויתר על פתחו בהרט אנוש לאמור שמונה שנים הרביתי בתפארת הנכס הזה, ואחי בוהיים נעימים עם משפחתי, ועתה רחקו ממנו שמונת אלפים גרי נכסי כי קרבתם אתם לבוא, ואני הנני מצית את נכסי זה בידי לבל יחולל בידכם, ואתם צרפתים! בידכם נתתי את שני ארמנותי במאסקוי, ואת כל אשר בהם, אשר היו שנים במחירם כדי מילליאן רובעל, וגם במקום הזה לא תמצאו בלתי אם עפר ואפר,

- ! הגדיל האיש הזה לעשות

ובקרבת המקום הזה שב מוראט ומצא את הרוסים בכ"ט זעפטעמבר ויתגר בם מלחמה, ולא יכלו הצרפתים קום לפני הרוסים ביום ההוא, ותפרץ בם מגפה, ולולא מסר פאניאטאווסקי ובני הפולין את נפשותיהם להציל את מוראט מירי מכיו כי עתה לא היתה לו שארית במלחמה ההיא .

גם אצל ווינק א ו ו א winkowa היתה מהומת השם

רבה בהצרפתים בד' אקטאבער, כי השתער מילאראדאוויטש בראש שנים עשר אלף רוכבים על זעבאסטיאניא , וירעץ וירוצץ את הצרפתים, עד כי סר מעל מוראט רוח המלחמה אשר הוא מלובש בו תמיד, ויכנע בלבבו לבקש מאת קיטוזאוו ברית מנוחה, אבל גם במקום הזה בא פאניאטאווסקיא בעתו, ויהי להצרפתים למלאך מושיע, ובכל אלה לא היה נאפאלעאן את עמו במחנה, כי ישב

« הקודםהמשך »