תמונות בעמוד
PDF

המרומים למעלה מכפר זעמענאווסקא היו בידי הרוסים עוד, והמקום הזה נכבד מאוד כי בהם נשענים אנשי המלחמה אשר קוטוזאוו מושך מעת אל עת מן קרגו הימיני אל הצבא התיכון, מהם יוצא אש ואוכל את חיל נייא ואת חיל מוראט יחד, עד כי מסרו כל הצרפתים כרגלים

בפרשים את נפשם על המקום ההוא.

המשך

אבל גם מוראט גם נייא אשר היו כסוסים הודם במלחמה, לא מצאו עוז בנפשם להחזיק מלחמתם על הרוסים עם העם העייפים אשר אתם, כי ספו תמו מרבית גבוריהם במלחמה ההיא, על כן עמדו תחתם בשעה הזאת המשחקת להם וישלחו צירים קלים אל נאפאלעאן ויבקשו ממנו לחזק את ידיהם בשומרי ראשו אשר לא הריחו את ריח המלחמה ביום ההוא, ולא שמע אליהם הקיסר בדבר הזה, כי ראה את הרוסים עם חרף נפשו למות ויבן כי לא תהי מגפתם שלמה ביום ההוא, על כן חש על העתידות. ויפחד פחד להוציא אל הורג את שארית צרפת. ובעוד הצרפתים מתמהמהים לעלות בפרצות אשר פרצו במחנה הרוסים, שב חדש קומוזאוו את משטרו, ובאגראטיאן נגש נשען בקרנו הימיני אל הסוללה אשר איישען נלחם בה, ובשמאלו אל היער אשר על יד פ אז ערווא Paserwa , וישלח את כל מגפותיו אל לב הצרפתים, כי החרה את רגליו, את פרשיו, ואת כלי תותחו כאחד, להרבות מכה באויביהם , עד כי רבו חללי הצרפתים למעלה ראש בשעה ההיא .

ונייא ומוראט לא שקדו עוד להדוף את הרוסים מיתר המקומות אשר המה מתבצרים בם ; כי אם מרקו את שארית כחם לקיים בידיהם את המקום אשר קנו כבר בדמים רבים, ובכל רגע ורגע

[ocr errors]

נצערו המוניהם ונסחפו אביריהם במטר הכדורים אשר הרוסים ממטירים עליהם, עד כי נפל לבב אחד הפקידים ויצו את צבאו לסגת אחור, והנה מוראט לקראתו וישאלהו בעזות נפש לאמר מה המעשה אשר אתה עושה ? והפקיד הורה אותו על צבורי המתים אשר נצברו לרגליו ויאמר לאמור, הנך רואה כי טבענו בגיא צלמות עד צוואר ואין מעמד , ויען מוראט ויאמר אם כן איפוא סוב לך אל אחוריך ואני פה אעמוד בראש חילך, לרברים האלה שנה הפקיד טעמו גם הוא ויאמר

טוב הדבר! הפכו פניכם אל האויב! פה גמות כולנו, !

והרוסים שקדו על נצחונם וישובו ויעלו אל קצה המרומים אשר נדחו מהם, ומשם שלחו את כדוריהם בכל קצות מחנה צרפת, ואחדים מהם הרחיקו לעוף עד מקום מעמד נאפאלעאן ויתגוללו לרגליו, עד אשר ראה כי צר לעמו ויצו להוליך את צבא התשלומים לעומת המרומים אשר הרוסים רועשים עליהם, אולם את שומרי ראשו אשר המה מבקשים בחזקה לא נתן להתערב במלחמה הזאת, כי היה לבוחרר על פאניטאווסקיא ועל איישען אשר לא יכלו לנצת את שני קרנות הרוסים עד כה, על כן דחה אותם בקש. ושרי כלי התותח מהרו עלו אל המרומים כמעט התיר נאפאלעאן את ידיהם ויכתירום בכלי נשק , ועד מהרה ירקו שמונים כלי תותח כאחד אש ומות על ראשי הרוסים, עד כי לא יכלו הרוכבים לעמוד בהם ויסוגו אחור ויפתרו אחרי הרגלים, והרגלים שמו נפשם בכפם לגזול את כלי התותח המשחיתים בהם, והצרפתים התחזקו בכל עוז להבעיתם ולהומם בכלי התותח, רבות המטירו על ראשיהם פחים ונחלי בליעל, והמה חצוער צוואר, איש את רעהו תמכו ולאחיונתן ידו, את פצועיהם הגו מן המסלה ואת מתיהם הרחיקו הצדה, וילכו הלוך וקרוב, אבל פתאום עמדו לא העתיקו ממקומם, כי ראו את מעוזם את באגראטיאן מתבוסס בדמו, על כן עמדו בתוך המהפכה

ההיא כאבנים דוממים, לא שמעו קול רעם ולא ראו את ברקי הכדורים המשחיתים בהם, עד אשר כלו הצרפתים לירות את האבק והכדורים אשר בכליהם, אז ירד נייא אל המישור, ומוראט ודאוואוסט תמכו

בידיו ויעזרוהו.

אבל גם הצרפתים אבדו נצחם ותצר כחם להשלים את הנצחון,

אף כי נפתחה להם חצי המעגלה ויראו את צבא הרוסים העומדים בקו האחרון, ואת הדרך אשר המה נסוגים בו אחור, וכאשר הוסיפו לשאול מאת הקיסר את שומרי ראשו לכלות בהם את מלאכת היום הגדול ההוא, ענה אותם לאמר במי אחדש את המלחמה מחר, ? כי ראה כי לא במלחמה אחת ינצח את הגוי הגדול הזה, וגם אם יפלו הרוסים לא יוטלו, על כן צוה את איישען למרק את שארית כחו על המרומים אשר בערקלאי עומד נצב עליהם, וכמעט כרגעצלחה חפצו בידו, כי באנאמי וגדודו הערו למות נפשם ויחצו באש ובדם עד צואר עד בואם

אל קצה הסוללה, אבל לא כל עם המלחמה היו אבירי לב כערכם ולא מלאו אחריהם ברגע ההוא, ובעוד המה מתמהמהים שבו קוטאי זאוו Rutaisoft ויער מעל א ו ו Jermeloft שרי גדודי רוסיא כדובים שכולים ויקיפו את הנלבבים האלה ויכלו את חמתם בם וימותו מרביתם ושר גדודם אתם במקום ההוא, ואיישען בראותו כזאת, מהר בנפשו אחריהם עם כל החיל אשר אתו אל הסוללה, והנה תרועת מלחמה חדשה באזניו מצד שמאלו, כי התנפל אוואראוו בראש רוכבים וקאזאקין על עקבו ויתגרו בו , וימהר איישען ויהפוך פניו אליהם ויפיצם על נקלה, ואחר שב אל הסוללה ויחזק את מלחמתו עליה , והנה מהרוהרוסים נשענו אל המקומות הבצורות אשר לא שלטה עין הצרפתים עליהם עד העת ההיא ויחדשו את המלחמה , ופרשיהם שבו פרצו בטישור וישטפו במלחמה, ומוראט מהר גם הוא לשלוח רוכבים לקראתם תחת יד מ א נ ט ברין Montbrun ויבוא כדור מאת

הרוסים ויקח את נפשו, וישב מוראט וישלח את קא לעג קארט Caulaincourt למלא את מקומו, ויצוהו לבקוע בתוך רוכבי הרוסים ער הסוללה, ולגזול מידי הרוסים את כלי התותה הרוצצים את גלגלתי איישען וצבאו, ויען קא ל ע נ קארט בגודל נפשו לאמור, בעוד רגעים אחדים תראני בתוך הסוללה אם חי ואם מת, אף שמר את הברית הכרותה לשפתים, כי בקע ועבר עד הסוללה

- .ושמה נפל שדור ארצה וימת

וגם במות הגבור הזה לא עברה תשועת הצרפתים במקום / הזה, כי עשהידים לאיישען לחצות במבול אש עד קצה הסוללה, והפרשים שות שתו אל המרומים ויפרשו את דגלי צרפת עליה, עד כי היתה כל שדה המלחמה כמעט בידי הצרפתים, ובכל אלה לא אבדה תוחלת הרוסים וישובו וירעשו עליהם, פעמים רבות הוכו אחור והמה שנו שלשו וירבעו מלהמותיהם כל היום, ואך לפנות ערב נואשו מאת הסוללה ההיא, ויסוגו אחור עד המרומים העומדים באחרונה, ומשם שלחו כדוריהם לבלע ולהשחית את הסוללות הראשונות ואת הצרפתים אשר עליהן, עד כי נאנסו הצרפתים לרדת מעליהן ולהסתתר במהמורות בנקיקים ובבורות, אלה כרעו ואלה שחו להנצל מחבלי המות אשר הרוסים מקלעים לראשיהם, ויתגלגלו בצער ההוא עד רד היום ולא התעצמו להשיב מכה אל חיק מכיהם , כי תם כח כל עם המלחמה, י ואר הפקידים נחר בצעקתם כל היום, וצרכי המלחמה אזל מכליהם, על כן אספו ידיהם ולא יספו להלחם עוד , ויסבלו במנוהה את הרוגז אשר הרוסים מרגיזים אותם בתרועת מלחמה ובכדורי מות, עד אשר כסה החושך את הצרפתים ואת. הארץ אשר הם עליה.

ויהי הנצחון במחנה צרפת לאבל, כי רבו הללי צרפת ביום ההוא, אין אוהל אשר אין בו מספר, כל העם מבכים איש את אחיו

את רעהו ואת קרובו אשר נפלו ביום ההוא, כי מספר המתים והנפצעים רבו למעלה משלשים אלף, ובתוכם שלשה וארבעים שרי גדודים, כולם אישים ראשי גבורי צרפת המה, ובכל הדם הרב הזה לא קנו בלתי אם את מקום המלחמה לבדו.

גם מאת הרוסים נפלו רב מחמשה ועשרים אלף ובתוכם שמונה שרי גדודים ובאגראטיאן זרוע עוזם, אבל מה נחשבה להם האבדה הזאת בשבתם בתוך עמם ? המתנדבים בעם השלימו את מספר המתים, עריהם הספיקו להם את צרכי המלחמה וכל מחסוריהם אשר המהחסרים, וחוליהם מצאו מנוחה ומזור בבתי אחיהם, וקרוביהם, לא כן הצרפתים הרחוקים אשר חסרוכל, על כן לא נחלו הרוסים על שברם אשר השברו ביום ההוא, כי ידעו כי כזה וכזה תאכל החרב, ויריעו בלילה ההוא במחנה כאשר יריעו העם המנצחים במלחמה, והצרפתים שמעו את קול התרועה ויצא לבם, כי ראו כי לא נכנעו הרוסים בלבם, ומה בצע בנצחון כזה אשר כל רגלים אין לו! אף היתה עצת מוראט אמונה אשר יעץ לנאפאלעאן לסגת אחור עד לי טא, להתרפא מן המכות אשר הכם הנצחון ההוא, כי מחרת היום ההוא התנשאו הרוסים כאריות ויעוררו קול תרועה גדולה עד כי נשמע קולם באוהל נאפאלעאן , שמעו הצרפתים הנטושים בשדה המלחמה וירגזו , ושומרי ראש הקיסר מהרו אל הנשק, והרוסים אחרי אשר הראו להצרפתים כי עוד לבבם אתם, נסוגו אחורכמשפטם לפני המלחמה, לא הניחו לשלל בידי אויביהם דגלים ונשק וכלי תותה, גם שבי בידי צר לא נפלו יותר משבע מאות איש, זה הנצחון - . וזה שכרו

הצרפתים בדרך מאסקויא

ויהי כאשר החזיקו הרוסים בדרך וירכב נאפאלעאן לראות את שדה המלחמה אשר קנה בדמי בני עמו, שמה נוכה למראה

« הקודםהמשך »