תמונות בעמוד
PDF
ePub

!

[ocr errors]

ונירש לנו את גאון מאסקויא

בשעה הששית בבוקר ז'. זעפטעמבר בא נאפאלעאן אל הסוללה הנלכדה ביום העבר ויקבע מקומו בה, ופאניאטאָווסקיא אשר היו מקומו בקרן הימיני נהג את מחנהו לעומת היער אשר קרן רוסיא השמאלי נשען עליו, כי כן צוה אדונו אותו ואת איישען בעל קרן צרפת השמאלי לסוב את הרוסים בשני קרנותיהם ולבוא עליהם מאחריהם, בעוד אשר ילחמו יתר הצרפתים עם הצבא התיכון פנים בפנים. ויהי כזרוח השמש על הארץ ויאמר נאפאלעאן אל שרי צבאיו לאמר זאת השמש אשר זרחה לנו באויסטערליץ, ! דבריו בפיו ועיניו נמשכו אל הקרן הימיני כי דמה כי שם תהי תוצאת המלחמה והנה קול תרועת מלחמה באזניו מפאת הקרן השמאלי

כי מן העם העומד בקרן ההוא תחת יד איישען יצאה להקה אחת אנשי לבב וילכדו את הכפר באָראָרינא ואת הגשר אשר בו ותקטן עוד זאת בעיניהם ויעברו את הגשר להתגרות את הרוסים העומדים אל מרומי הכפר נאָרקיא, למרות עיני פקידם אשר בָּהָה בם מנסות את המסה הזאת, ולא שמעו לו עד אשר הפילו הרוסים על פניהם ובצדיהם כדורי מות כאשר יפול הטל , ולא נותרו מהם בלתי אם פלטים, וגם השארית הזאת לא היתה להם, לולא מהרה להקה אחרת מרצון נפשה לעזרת הנהלאים האלה

אז נתן נאפאלעאן אות מלחמה, ופתאום נהפכו גבעות שלום אלה להרים יורקי אֱש ולגלגלי עשן, השמים התקררו, הארץ רעשה כל עין מלאה עשן ואבק וכל אוזן צללה מרעם כלי תותח, ורבבות אלפי מלאכי מות עפו כברקים בכל קצות המחנה, ובגיא צלמות זה הלך. דאוואוסט ואנשיו בלי חָת לעומת סוללות הרוסים, לא ירו ולא הרימו את ידיהם כי אם השו אצו ברגליהם למהר על הסוללה ללכדה והרוסים מורים עליהם כדורי מות בדי ארבה לרוב, וימיתו את פקידם

1

ואת ראשי גבורין עד כי שממו האנשים האלה ויעמרו רגע במבול הכדורים האלה, וימלאו ידיהם בקנה רובה להשיב מכה אל חיק מביהם, והנה ראפה אחד השרים העומדים לפני הקיסר מְהֵר כחץ מקשת למלא את מקום הפקיד המומת, וַיָאֶץ באנשי המלחמה למהר אחריו אל הסוללה

,והמה מהרו אחריו, לא הביטו אחריהם ולצדיהם על נבלת אחיהם הנופלים כעמיר לפני הקוצר עד בואם בקצה הסוללה , וראַפה הציג כף רגלו עליה ראשונה, אבל עוד לא הספיק לדרוך עליה ברגל גאוה ויבא בדור ויפצעהו גם הוא, גם הפקיד השלישי אשר קם תחתיו בראש העם לא טוב היה מההולכים לפניו ויפול בנופלים , ואף על דאוואוסט שר הצבא לא חסו הכדורים המשחיתים בעם , עד כי נפל לבב אנשי המלחמה ויאספו את רגליהם

ויהי כראות נייא את חיל דאוואוסט כי ברע הוא וימהר להטביע את נפשו ואת נפש עשרת אלפים אנשיו במישור המלחמה לחזק את הידים הרפות, והרוסים כראותם אותו מהרו חָצו את צבאותם חצים החזיקו מלחמתם על דאוואוסט , וחצים המטירו פחים ואש על ראשינייא ואנשין , והוא לא הפיל עוז לבבו ויחצה בגיא צלמות ער צואר , ודאוואוסט זהילו כראותם את נייא אתם בצרה החליפו כח וישובו בעזות נפש וירעשו ויעלו על הסוללה, ויירשו אותה ויתחזקו בה וגם נייא מלא ידיו גבורה וישתער על שתי הסוללות אשר על ירה וילכדם. זאת היתה פעולת הצרפתים אשר עבדו בה מהבוקר עד

[ocr errors]

הצהרים •

ונאפאלעאן כראותו כי נפרץ הקרן השמאלי וכי נפתח המישור, ויצו את מוראט ראשית גבורתו להתנפל עם הפרשים על הרוסים הנגפים ולהתם את מגפתם, והמה קלים כנשרים ירדו בנקיקים עלו בצורים עד בואם אל המרומים מעוז הרוסים, והנה הקדימם קוטוזאון ,כי השו באָגאָוואוט וטוטשקאוו שרי גדודיו לשוב וללכוד

[ocr errors]

את הסוללות, והצרפתים עייפים יגעים ונכשלים לא בטחו בידיהם , ותהיינה רגליהם מעוז חַיֵיהֶם , מהרו התמלטו מן הסוללות בעור שְׁנֵיהֶם

וצבא הוועסטפאלים אשר שלח הקיסר לתמוך את ידי פאניאָטאווסקיא עברו, את היער המבדיל בינו ובין צבאות צרפת הנותרים, ויראו מרחוק את צבאות צרפת הנסוגים אחור, ולא הכירום, בי התאבכו גלגלי עשן ויהיו כעננים פרושים עליהם, עד כי היו בעיניהם כרוסים, ויורו על פניהם כדורי אש וישחיתו מהם אנשים ארצה נוספים על הרב הרוסים המונבים בהם מאחריהם , ויתחלחלו הצרפתים בעת ההיא מאוד

ורוכבי הרוסים החזיקו בהשעה המשחקת להם , ויסובו את מוראט הבא לקראתם ויפשטו את ידיהם לתפשו חי, והוא בראותו בי בפשע בינו ובין השביה חרף נפשו למות ויקפוץ ויתנפל אל אחת הסוללות אשר היתה עודנה בידי הצרפתים, שמה מצא אנשים אשר עיפה נפשם להורגים, אימת מות על פניהם נעים ממקום אל מקום מבקשים מקום להמלט מחרב הרוסים, ויצוק עליהם רוח גבורה בעמדו בראשם ירו אחת מחזקת בחרב שלופה, ובידו השנית הסיר את הכובע מלא הנוצה מראשו וינופף בו תחת דגל מלהמה אל רוכביו המבקשים

ער כי היתה רוח האומללים האלה בגללו, וישובו וינסן כהם במלחמה

, ונייא גם הוא שב ויסדר את צבאו ההרוס ויחרש את מלחמתו על רוכבי הרוסים ער אשר הדיחם להלאה ממרומי מקום המלהמה, וכמעט נפתחו שערי הישועה האלה למוראט, וישב בראש הפרשים אל הקרן השמאלי וילחם אתם מלחמה כבדה מאוד כשל כח הרוסים במקום הזה וזורו אחור אל המחנה התיכונה, ותהי מגפת הקרן השסאלי תמה בעת ההיא

ובכל אלה לא היתה יד הצרפתים על העליונה, כי כל

אותו

.

[ocr errors]

המרומים למעלה מכפר זעמענאָווסקא היו בידי הרוסים עוד, והמקום הוה נכבד מאוד כי בהם נשענים אנשי המלחמה אשר קוטוזאוו מושך מעת אל עת מן קרנו הימיני אל הצבא התיכון , מהם יוצא אש ואוכל את חיל נייא ואת היל מוראט יחד, עד כי מסרו כל הצרפתים כרגלים כפרשים את נפשם על המקום ההוא

המשך אבל גם מוראַט גם נייא אשר היו כסוסים הודם במלחמה לא מצאו עוז בנפשם להחזיק מלחמתם על הרוסים עם העם העייפים אשר אתם, כי ספו תמו מרבית גבוריהם במלחמה ההיא, על כן עמדו תחתם בשעה הזאת המשחקת להם וישלחו צירים קלים אל נאפאלעאן ויבקשו ממנו לחזק את ידיהם בשומרי ראשו אשר לא הריחו את רֵיח המלחמה ביום ההוא, ולא שמע אליהם הקיסר בדבר הזה, כי ראה את הרוסים עם חרף נפשו למות וַיָבֶן כי לא תהי מגפתם שלֵמה ביום ההוא על בן חָש על העתידות, ויפחד פחד להוציא אל הורג את שארית צרפת, ובעוד הצרפתים מתמהמהים לעלות בפרצות אשר פרצו במחנה הרוסים, שב חדש קוטוזאוו את משמרו, ובאגראטיאן נגש נשען בקרנו הימיני אל הסוללה אשר איישען נלחם בה, ובשמאלו אל היער אשר על יד פ אַזערוואָ Paserwa וישלח את כל מגפותיו אל לב הצרפתים, כי החרה את רגליו, את פרשיו, ואת כלי תותחו כאחד להרבות מכה באויביהם, עד כי רבו חללי הצרפתים למעלה ראש בשעה ההיא

ונייא ומוראט לא שקדו עוד להדוף את הרוסים מיתר המקומות אשר המה מתבצרים בם ; כי אם מרקו את שארית כחם לקיים בידיהם את המקום אשר קנו כבר בדמים רבים, ובכל רגע ורגע

[ocr errors]

1

נצערו. המוניהם ונסחפו אביריהם במטר הכדורים אשר הרופים ממטירים עליהם, עד כי נפל לבב אחד הפקידים ויצו את צבאו לסגת אחור והנה מוראט לקראתו וישאלהו בעזות נפש לאמר מה המעשה אשר אתה עושה ? והפקיד הורה אותו על צבורי המתים אשר נצברו לרגליו ויאמר לאמור, הנך רואה כי טבענו בגיא צלמות עד צוואר ואין מעמר ויען מוראט ויאמר אם כן איפוא סוב לך אל אחוריך ואני פה אעמוד בראש חילך, לרברים האלה שנה הפקיד טעמו גם הוא ויאמר ,טוב הדבר ! הפכו פניכם אל האויב ! פה נמות כולנו, !

והרוסים שקדו על נצחונם וישובו ויעלו אל קצה המרומים אשר נדחו מהם, ומשם שלחו את כדוריהם בכל קצות מחנה צרפת, ואחדים מהם הרחיקו לעוף עד מקום מעמד נאפאלעאן ויתגוללו לתליו , עד אשר ראה כי צר לעמו ויצו להוליך את צבא התשלומים לעומת המרומים אשר הרוסים רועשים עליהם, אולם את שומרי ראשו אשר המה מבקשים בחזקה לא נתן להתערב במלחמה הזאת, כי היה לבו חרר על פאניטאווסקיא ועל איישען אשר לא יכלו לנצח את שני קרנות הרוסים עד כה, על כן דחה אותם בְּקִש

ושרי כלי התותח מהרו עלו אל המרומים כמעט התיר נאפאלעאן את ידיהם ויכתירום בכלי נשק , ועד מהרה ירקו שמונים כלי תותח כאחד אֵש ומות על ראשי הרוסים, עד כי לא יכלו הרוכבים לעמוד בהם ויסוגו אחור וסתרו אחרי הרגלים, והרגלים שמו נפשם בכפם לגזול את כלי התותח המשחיתים בהם, והצרפתים התחזקו

בכל עוז להבעיתם ולהומם בכלי התותח, רבות המטירו על ראשיהם פחים ונהלי בליעל, והמה חצו ער צוואר, איש את רעהו תמכו ולאחיו נתן ידו, את פצועיהם הגו מן המסלה ואת מתיהם הרחיקו הצרה וילכו הלוך וקרוב, אבל פתאום עמדו לא העתיקו ממקומם, כי ראו את מעוזם את באגראטיאן מתבוסס בדמו , על כן עמדו בתוך המהפכה

[ocr errors]
« הקודםהמשך »