תמונות בעמוד
PDF
ePub

ממנה

[ocr errors]

בערקלאי מתפטר מפקודתו והצרפתים נמשכים אחרי חפץ מלכם בלב ארץ רוסיא וילכו אחריו בלא חמדה, כי ראו את הרשת מזורה לרגליהם מאת בערקלאי העושה אתם מלחמה בתחבולה, כי במדה אשר הרוסים נסוגים אחור וקרובים אל עזרתם ואל מַעַיְנֵי ישועתָם נמשכים הצרפתים משוך ורחוק

על כן הלכו שרי צבאות צרפת במעמקי רוסיא כהולך בגיא צלמות , כי הבינו את מחשבות בערקלאי המקבץ אותם בלב רוסיא כעמיר גורנה וידעו כי נכונים להם

במאָסקויא ימי חושך . אבל לא כרעת אויבי רוסיא אלה היתה דעת רבים מבני הרוסים על דברת שר צבאם, כי המה לא ירדו לסוף דעתו ולא בנו את עצתו הטובה, וישפטו למראה עיניהם כי מרוך לב פתח לאויבם את שערי ארצם וימסור את ערי מעוזם ביד צר בלי מלחמה, על כן התלוננו עליו תלונה לא יכלו כפרה, ויפצרו במלכם להעביר את שר הצבא אשר לא מצא עוז לדבר את אויבו בשער, ולתת את פקודתו לקוטוזאור kutusoff הזקן , כי זקן רוסיא הוא ובידו יתן השם תשועה לארץ רוסיא – ואף כי ידע הקיסר אלכסנדר ערוך את חכמת בערקלאי, וידע כי כל מעשיו טובים לארץ רוסיא מאוד, בכל זאת פלל כי השעה צריכה לבטל דעתו מפני דעת עמו בפעם הזאת, ובערקלאי גם הוא הצדיק את הדין על נפשו לבלי השתרר בחזקה

על העם אשר לא האמינו בו ולא בטחו בגבורתו , ויתפטר מפקודתו בטוב לבב לפני קוטוזאָוו זקן רוסיא אשר ראה כי לב כל העם עליו, ויוסף להראות את ענות לבבו במקום

גדולתו את מרות קוטוזאָוו עליו בהתמכרו לפקד גדוד מלחמה תחת ידו כאחד משרי הגדודים אשר עמדו לפניו בימי היותו נגיד מְצַוֶה על עם רוסיא כולה, וכאשר התחרה בראשונה לצוות את כל העם, ככה התחרה עתה לקבל מצוה מפי קוטוזאָוו, אלה עלילות איש המופת הוה !

, ויקבל

רוסיא

והקול נשמע בארץ, ותהי תרועת שמחה בעם הארץ ובאנשי המלחמה אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, והזקן הזה קבל את שבט המשרה מידי מלכו בענית לב ויתנצח להתחרות את

את הצרפתים במלחמת תנופה על יד באָראָדינאָ Borodina אשר בקצה גבול מחוז מאָסקויא אבן

, ואת מילאָי אַדאָוויטש Miloradowitsch שלח לפניו ואתו יר גדולה מאנשי צבא ומהמתנדבים בעם לישע ארצם ויבואו אל מישור באָראָדינא ויקימו בו דיק וסוללות ויבצרו אותו על פי חוקי תכסיסי המלחמה חזק מאוד.

וגם הצרפתים נוכחו למראה עיניהם ולמשמע אזניהם כי נוכח המלחמה פני הרוסים בפעם הזאת, כי כאשר שאל אחד משרי גדודיהם את פי אחד מפקידי הרוסים הבא במלאכות שר צבאו אל מחנה צרפת לאמור, מה שֵׁם העיר אשר נבוא אליה במסענו למאָסקויא ראשונה ? ענה אותו עזות לאמור פולט אַוואַ Pultawa ובדבר הזה רמז לו כי נכונים הרוסים להשקותם את כוס קאַרל י"ב מלך : שווערען אשר שתה בעיר ההיא

ברביעי לחודש זעפטעמבר עזבו הצרפתים את גיאַטץ Giatzומסביה וילכו כאיש אחד ערוכים למלחמה, ומוראט בראשם הלוך ולחוץ את הקאזאקין המעופפים כעדת דבורים לפני חלוצי צרפת מיום היות המשרה בידי קוטוזאון ער בואו אל אהד הנקיקים אשר על הדרך בין גיאטץ ובין באָראָרינא, כי שם עמד קאָנאָווניטצין Konownitzinשר גרוד הרוסים בזרוע רמה ולא נתנו לעבור, וזרועו היא סְמָכַתו להדוף את הצרפתים אחור עד אשר נאספו עליו כל צבאות צרפת וירחיבו את מערכתם ער עברם את שני קרנות הרוסים בימין ובשמאל אז נסג קאָנאָווניטצין אחור, והצרפתים חשו אחריו לא מצאו מעצור גם במקלט (קלסטער) קאָלאָט סקאי Kolotzky

הבצורה, גם בכפר גאָלאָווינא. אשר על הדרך, אולם כצאתם מאת הכפר הזה ראו את כל המישור ואת היער אשר על ירו מלאים קאזאקין משחיתים את הכפרים וכובשים את השרות הזרועות, או ידעו כי זה מקום המלחמה אשר יעד קוטוזאון - פני הקאזאקין

האלה היו אל הצרפתים, ואחוריהם אל שלשה כפרים העומדים בקו ישר בשטח ארץ בת חצי פרסה, וביניהם יערים ונקיקים מלאים אנשים מור ים בקנה רובה, ופרשי הצרפתים אשר התחרו אתם ראשונה מצאו מות במקום ההוא ,

אז יעלה נאפאלעאן אל אחד המקומות הנשאים לבקר את מקום המלחמה, ואחרי אשר נגלו לעינו החדה כל תעלומות המקום ההוא, מעלותיו ומורדיו גבעיו נקיקיו ובצאותיו, צוה לתפוש את הכפרים את היער, ויעמיד את צבא איטאליה בקרן הימיני ובתווך ואת פאניטאָווסקי בקרן השמאלי , והמה מהרו התגרו עם מאספי מחנות הרוסים בשני קצותם ויתגרו אתם עד באָראָדינא, עד כי התלקטו צבאות הרוסים ויתקרבו אל המחנה התיכונה ויהיו פני המלחמה צופים אל מקום אחר ובהיות היער בידי הצרפתים תרו ויגלו את סוללת הרוסים הראשונה, והיא רחוקה מעט ממצב רגלי הרוסים בעלי הקרן השמאלי , עד כי היתה היא עליהם לסתרה והמה לא יכלו להיות לה למשגב, בהיותם רחוקים ממנה יתר על המרה הדרושה, על כן דמו הצרפתים כי ילכדו את הסוללה ההיא על נקלה, וירוצו אליה בשטף אפם ויציגו כף רגלם עליה, והנה באו הרוסים הרחוקים קלים כנשרים ויהדפום אחור והצרפתים מאנו להוציא בלעם מפיהם, וימסרו נפשם עליה וילכדוה שנית, אבל גם הפעם לא השתקעו בה, כי שבו הרוסים בגבורה וגרשום שנית, ובכל אלה לא רפתה רותם וישובו וירעשו עליה בשלישית, אבל גם גבורת הרוסים לא נשתה וינשלום ממנה גם בפעם הזאת, ותחזק המלחמה ושפך הדם במקום ההוא מאוד

1

וגם אחרי כן לא שבתה המלחמה במקום ההוא כי היער הסמוך אל הסוללה היה מלא מורי הרוסים, והמה יצאו מרגע לרגע ממחבואיהם להחרים את הצרפתים בכדוריהם

עד אשר לכך פאניטאווסקיא את היער והפרשים שות שתו אל המישור השיבו הרוסים צור חרבם, ולא יספו להרגיז את הסוללה עוד .

עד כה וכה שקרו כל צבאות צרפת לבוא איש איש על מקומו אשר רשם מלכם לפניהם, וילכו הלוך וירה איש איש בקנה אשר בידו עד וָד היום, ומקצת כלי. התותח הרעימו גם המה בקול גאונס ער אשר זכו איש איש במקומו המיוער לו, אך להקה אחת מצבא דאוואוסט עקמה דרכה מהקו אשר משך נאפאלעאן לה, ער אשר פגעה בגבול רוכבי הרוסים והמה התגוללו עליה בארי על טרפו וימיתו וישבו ממנה כשלש מאות נפש ואת כלי תותחיה בזזו, לא נמלטו ממנה בי אם פלטים, וילינו הצרפתים ומלכם אתם שם בלילה ההוא

מלחמה אצל מאָזאַיסק Mojaisk בלילה ההוא נדדה שנת כל אנשי החיל, אנשי המלחמה מרין כלי זייניהם, והפקידים חשבו את מחשבת מלחמתם, מקצתם יראים מפחר היום הבא, ומקצתם שמחים על המלחמה אשר תשים קץ לכל עמל נפשם אשר עמלו ואשר ענו כחם בדרך עד כה, וכולם מקוים כי אחרי המלחמה ההיא יתענגו על טוב כל ארץ רוסיא וישובו בשלום אל ארץ מולדתם, אך נאפאלעאן לבדו לא החזיק בתקותו, כי ירא פן יסוגו הרוסים אחור גם הפעם, וגם מוראט גיסו הסיתו בספק ההוא כל הלילה, ועל כל מוקד הרוסים אשר שקע ועל כל נר אשר נכבה אמר כי נסים המה. לפניו כאשר בתחלה בו' זעפטעמבער ויראו את צבאות רוסיא נטושים על ההרים כחצי. גורן עגולה מהופך, מנחל טאָסקוואַ Moskwa עד הדרך הישן

, עד כי עלה השחר

העולה למאָסקוי א Moscau , קרנם הימיני נשען אל נחל קאלוג אַ מן המקום אשר הוא משתפך אל המאָסקװאַ עד בואכה באָראָדינא, והקרן השמאלי נשען אל אחר היערים הגדולים , ושני הקרנות נמשכים לאחור רחוקים מעט מפני המלחמה , לא בלטה החוצה בלתי אם המחנה התיכונה העומדת מג אָיק אַ Gorka בואכה ועט ענאָווסק אַ Semetowska ועליה שם נאפאלעאן את עינו הצמאה למלחמה ויסדר את מערכת מלחמתו ביום ההוא ואת שרי צבאיו העמיד איש על משאו ואיש על משמרתו ויורם את הדרכים אשר ילכו בהם ואת המעשה אשר יעשו • גם במחנה הרוסים היה היום ההוא יום מעשח רבה וחשבונות רבים. כי חשב קוטוזאוו את מחשבת מלחמתו עם בערקלאי ועם באגראמיאן שרי ידו ויעמידם על מעמדיהם, ואחרי עשותו את כל אשר תכסיסי המלחמה דורשים מירו , הלהיב את לבב אנשי המלחמה ברברים היורדים חדרי לבב, ויעוררם הוא וראשי כמריו אשר אתו להתחזק במלחמת מצוה זאת עד כי לבשה רוח מלחמה ורוח קנאה את כל העם יתר וַיִּפְעֲמו מרוח משנה לעשות גדולות

וביום ההוא לא נשמע קול תרועת מלחמה ולא נראה חרב בכל המקום ההוא, כי קדשו. אותו למנוחה ולחשוב את חשבון נפשם לפני בוא היום הגדול והנורא ויוכיח ביניהם

ואך קול כלי תותח אחד הפריע את מנוחת היום ההוא , כי בקרוב נאפאלעאן אל אחר הגבעות אשר במעגל מערכות הרוסים לחפרו , הרעימו עליו בקול גאונם להרחיקהו להלאה ממעגלס וישב נאפאלעאן לאהלו סר וזעף לא ידע נחת כל היום ההוא וגם בלילה לא שכב לבו המרחף על פני דמיונות רבים ומחשבות חרוצים ויתנורד בשיחו על משכבו וגם שנת כל שרי צבאיו נרדה בגללו , כי לקח אתם דברים כל הלילה ער אשר הודיעו נייא בשעה החמישית בבוקר כי הרוסים מתעתדים להודיע אותו דבר , אז החליף כח לקום בארי ממשכבו, ויאמר קומו

« הקודםהמשך »