תמונות בעמוד
PDF
ePub

בערקלאי מתפטר מפקודתו והצרפתים נמשכים אחרי חפץ מלכם בלב ארץ רוסיא וילכו אחריו בלא חמרה, כי ראו את הרשת מזורה לרגליהם מאת בערקלאי העושה אתם מלחמה בתחבולה, כי במדה אשר הרוסים נסוגים אחור וקרובים אל עזרתם ואל מַעַיְנֵי ישועתָם נמשכים הצרפתים משוך ורחוק ממנה - על כן הלכו שרי צבאות צרפת במעמקי רוסיא כהולך בגיא צלמות, כי הבינו את מחשבות בערקלאי המקבץ אותם בלב רוסיא כעמיר גורנה - וידעו כי נכונים להם במאָסקויא ימי חושך .

אבל לא כדעת אויבי רוסיא אלה היתה דעת רבים מבני הרוסים על דברת שר צבאם, כי המה לא ירדו לסוף דעתו ולא בָנוּ את עצתו הטובה, וישפטו למראה עיניהם כי מרוך לב פתח לאויבם את שערי ארצם וימסור את ערי מעוזם ביד צר בלי מלחמה, על כן התלוננו עליו תלונה לא יכלו כפרה, ויפצרו במלכם להעביר את שר הצבא אשר לא מצא עוז לדבר את אויבו בשער, ולתת את פקודתו לקוטוזאור kutusoff הזקן , כי זקן רוסיא הוא , ובידו יתן השם תשועה לארץ רוסיא - ואף כי ידע הקיסר אלכסנדר ערוך את חכמת בערקלאי, וידע כי כל מעשיו טובים לארץ רוסיא מאוד, בכל זאת פלל כי השעה צריכה לבטל דעתו מפני דעת עמו בפעם הזאת , ובערקלאי גם הוא הצדיק את הדין על נפשו לבלי השתרר בחזקה על העם אשר לא האמינו בו ולא בטחו בגבורתו , ויתפטר מפקודתו בטוב לבב לפני קוטוזאָװו זקן רוסיא אשר ראה כי לב כל העם עליו, ויוסף להראות את ענות לבבו במקום גדולתו, ויקבל את מרות קוטוזאָוו עליו בהתמכרו לפקד גדוד מלחמה תחת ידו כאחד משרי הגדודים אשר עמדו לפניו בימי היותו נגיד מְצַוֶה על עם רוסיא כולה, וכאשר התחרה בראשונה לצוות את כל העם, ככה התחרה עתה לקבל מצוה מפי קוטוזאָוו, אלה עלילות איש המופת הזה!

והקול נשמע בארץ, ותהי תרועת שמחה בעם הארץ ובאנשי המלחמה אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, והזקן הזה קבל את שבט המשרה מידי מלכו בענות לב, ויתנצח להתחרות את הצרפתים במלחמת תנופה על יד

באָר אָרינאָ Borodina אשר בקצה גבול מחוז מאָסקויא אבן - רוסיא , ואת מילאָיאַ דאָוויטש Miloradowitsch שלה

לפניו ואתו יר גדולה מאנשי צבא ומהמתנדבים בעם לישע ארצם , ויבואו אל מישור באָראָדינא ויקימו בו דיק וסוללות ויבצרו אותו על פי חוקי תכסיסי המלחמה חזק מאוד.. ,

וגם הצרפתים נוכחו למראה עיניהם ולמשמע אזניהם, כי נוכח המלחמה פני הרוסים בפעם הזאת, כי כאשר שאל אחד משרי גרודיהם את פי אחד מפקידי הרוסים הבא במלאכות שר צבאו אל מחנה צרפת לאמור, מה שֵׁם העיר אשר נבוא אליה במסענו למאָסקויא ראשונה ? ענה אותו עזות לאמור פולט אוו אַ Pultawa , ובדבר הזה רמז לו כי נכונים הרוסים להשקותם את כוס קאַרל י"ב מלך שווערען אשר שתה בעיר ההיא . ..

, ברביעי לחודש זעפטעמבר עזבו הצרפתים את גיאטץ Giatzומסביה וילכו כאיש אחר ערוכים למלחמה, ומוראט בראשם הלוך ולחוץ את הקאזאקין המעופפים כעדת דבורים לפני חלוצי צרפת מיום היות המשרה בידי קוטוזאון, ער בואו אל אהד הנקיקים אשר על הדרך בין גיאטץ ובין באָראָרינא , כי שם עמד קאָנאָווניטצין Honownitzin'שר גרוד הרוסים בזרוע רמה ולא נתנו לעבור, וזרועו היא סְמָכַתו להדוף את הצרפתים אחור , עד אשר נאספו עליו כל צבאות צרפת וירחיבו את מערבתם עד עברם את שני קרנות הרוסים בימין ובשמאל אז נסג קאָנאָווניטצין אחור, והצרפתים חשו אחריו לא מצאו מעצור גם במקלט (קריסטער) קאָלאָט סקאי Kolotzky

הבצורה, גם בכפר גאָלאָווינא, אשר על הדרך, אולם כצאתם מאת הכפר הזה ראו את כל המישור ואת היער אשר על ידו מלאים קאזאקין משחיתים את הכפרים וכובשים את השרות הזרועות, או.

ידעו כי זה מקום המלחמה אשר יעד קוטוזאון - פני הקאזאקין האלה . היו אל הצרפתים, ואחוריהם אל שלשה כפרים העומדים בקו ישר

בשטח ארץ בת חצי פרסה, וביניהם יערים ונקיקים מלאים אנשים

מור ים בקנה רובה, ופרשי הצרפתים אשר התחרו אתם ראשונה . מצאו מות במקום ההוא..

. אז יעלה נאפאלעאן אל אחד המקומות הנשאים לבקר את מקום המלחמה, ואחרי אשר נגלו לעינו החדה כל תעלומות המקום ההוא, מעלותיו ומורדיו גבעיו נקיקיו ובצאותיו, צוה לתפוש את הכפרים את היער, ויעמיד את צבא איטאליה בקרן הימיני ובתווך , ואת פאניטאָווסקי בקרן השמאלי , והמה מהרו התגרו עם מאספי מחנות הרוסים בשני קצותם ויתגרו אתם עד באָראָרינא, עד כי התלקטו צבאות הרוסים ויתקרבו אל המחנה התיכונה ויהיו פני המלחמה צופים אל מקום אחד - ובהיות היער בידי הצרפתים תרו ויגלו את סוללת הרוסים הראשונה, והיא רחוקה מעט ממצב רגלי הרוסים בעלי הקרן השמאלי, עד כי היתה היא עליהם לסתרה והמה לא יכלו להיות לה למשגב, בהיותם רחוקים ממנה יתר על המרה הדרושה, על כן דמו הצרפתים כי ילכדו את הסוללה ההיא על נקלה, וירוצו אליה בשטף אפם ויציגו כף רגלם עליה, והנה באו הרוסים הרחוקים קלים כנשרים ויהדפום אחור, והצרפתים מאנו להוציא בלעם מפיהם, וימסרו נפשם עליה וילכדוה שנית, אבל גם הפעם לא השתקעו בה כי שבו הרוסים בגבורה ויגרשום שנית, ובכל אלה לא רפתה רוחם וישובו וירעשו עליה בשלישית, אבל גם גבורת הרוסים לא נשתה וינשלום ממנה גם בפעם הזאת, והחזק המלחמה ושפך הרם במקום ההוא מאוד. י א מאוי• .

. . .

וגם אחרי כן לא שבתה המלחמה במקום ההוא , כי היער הסמוך אל הסוללה היה מלא מורי הרוסים, והמה יצאו מרגע לרגע ממחבואיהם להחרים את הצרפתים בכדוריהם, עד אשר לכד פאניטאווסקיא את היער , והפרשים שות שתו אל המישור, אן השיבו הרוסים צור חרבם, ולא יספו להרגיז את הסוללה עוד.

עד כה וכה שקרו כל צבאות צרפת לבוא איש איש על מקומו אשר רשם מלכם לפניהם, וילכו הלוך וירה איש איש בקנה אשר בירו עד וָד היום, ומקצת כלי. התותח הרעימו גם המה בקול גאונס , עד אשר זכו איש איש במקומו המיועד לו, אך להקה אחת מצבא דאַוואוסט עקמה דרכה מהקו אשר משך נאפאלעאן לה, ער אשר פגעה בגבול רוכבי הרוסים, והמה התגוללו עליה כארי על טרפו וימיתו וישבו ממנה כשלש מאות נפש ואת כלי תותחיה בזזו, לא נמלטו ממנה בי אם פלטים, וילינו הצרפתים ומלכם אתם שם בלילה ההוא ,

מלחמה אצל מאָזאַיסק Mojaisk בלילה ההוא נדדה שנת כל אנשי החיל, אנשי המלחמה מרין כלי זייניהם, והפקידים חשבו את מחשבת מלחמתם, מקצתם יראים מפחר היום הבא, ומקצתם שמחים על המלחמה אשר תשים קץ לכל עטל נפשם אשר עמלו ואשר ענו כחם בדרך עד כה, וכולם מקוים כי אחרי המלחמה ההיא יתענגו על טוב כל ארץ רוסיא וישובו בשלום אל ארץ מולדתם, אך נאפאלעאן לבדו לא החזיק בתקותו, כי ירא פן יסוגו הרוסים אחור גם הפעם, וגם מוראט גיסו הסיתו בספק ההוא כל הלילה, ועל כל מוקד הרוסים אשר שקע ועל כל נר אשר נכבה אמר כי נסים המה לפניו כאשר בתחלה, עד כי עלה השחר בו' זעפטעמבער ויראו את צבאות רוסיא נטושים על ההרים כחצי גורן עגולה מהופך, מנחל. ט אָסקוואַ Moshwa עד הדרך הישן

העולה למאָסקוי א Moacau, קרנס הימיני נשען אל נחל קאָלוג אַ מן המקום אשר הוא משתפך אל המאָסקוואַ עד בואכה באָראָדינא, והקרן השמאלי נשען אל אחד היערים הגדולים, ושני הקרנות נמשכים לאחור רחוקים מעט מפני המלחמה , לא בלטה החוצה בלתי אם המחנה התיכונה העומדת מגאָרק א Gorka בואכה זעטענאָווסקא Semenowska, ועליה שם נאפאלעאן את עינו הצמאה למלחמה, ויסדר את מערכת מלחמתו

ביום ההוא ואת שרי צבאיו העמיד איש על משאו ואיש על משמרתו , ויורס את הדרכים אשר ילכו בהם ואת המעשה אשר יעשו • גם במחנה הרוסים היה היום ההוא יום מעשה רבה וחשבונות רבים, כי חשב קוטוזאון את מחשבת מלחמתו עם בערקלאי ועם באגראמיאן שרי ידו ויעמידם על מעמריהם, ואחרי עשותו את כל אשר תכסיסי המלחמה דורשים מירו , הלהיב את לבב אנשי המלחמה בדברים היורדים חדרי לבב, ויעוררם הוא וראשי במריו אשר אתו להתחזק במלחמת מצוה זאת, עד כי לבשה רוח מלחמה ורוח קנאה את כל העם יחר, וַיִפְעמו מרוח משנה לעשות גדולות ,.

וביום ההוא לא נשמע קול תרועת מלחמה ולא נראה חרב בכל המקום ההוא, כי קדשו. אותו למנוחה ולחשוב את חשבון נפשם לפני בוא היום הגדול והנורא ויוכיח ביניהם - ואך קול כלי תותח אחד הפריע את מנוחת היום ההוא , כי בקרוב נאפאלעאן אל אחר הגבעות אשר במעגל מערכות הרוסים לחפרו , הרעימו עליו בקול גאונם להרחיקהו להלאה ממעגלס , וישב נאפאלעאן לאהלו סר וזעף לא ידע נחת כל היום ההוא , וגם בלילה לא שכב לבו המרחף על פני דמיונות רבים ומחשבות חרוצים, ויתנורד בשיחו על משכבו , וגם שנת כל שרי צבאיו נרדה בגללו, כי לקח אתם דברים כל הלילה ער אשר הודיעו נייא בשעה החמישית בבוקר כי הרוסים מתעתדים להודיע אותו דבר , אז החליף כח לקום בארי ממשכבו, ויאמר קומו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »