תמונות בעמוד
PDF

הדרך; על כן הפכו הרוסים את פניהם למלחמה נצחת למען הציל את הכבודה הגדולה אשר ברגליהם, את חוליהם את כלי תותחיהם ואת אסמיהם , והצרפתים עטו אל השלל הגדול הזה ויתגרו אתם מלחמה רבה במערכה בשדה, אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, ונאפאלעאן הצמא למלחמה שמע את קול התרועה ולא שת לבו לזאת, כי דמה כי אך תגרה קלה היא אשר חלוצי צרפת מתגרים עם מאספי מחנות רוסיא כמשפטם כל הימים, וישב עם עם המלחמה אשר ברגליו סמאלענסקה, אבל קל מהרה נהפכה התגרה ההיא למלחמה רבה, כי על יד על יד נקבצו המונים המונים אל עמק החרוץ ההוא עד כדי ששים אלף איש, וילחמו עבדים ושרים פקידים ושרי גדודים פנים בפנים מלחמת מרי נפש, ויהי שפך דמים מורה מאוד כל היום, וגם הלילה לא אמר למלאכי המות אספו ידיכם, כי הצרפתים לא חשכו את ידיהם ממלחמה עד אשר השכו עיניהם מאישון לילה, והרוסים לא העתיקו ממקומם עד אשר מלטו את הכבודה אשר ברגליהם, לא השאירו על פני השדה דבר אשר ישתבחו אויביהם בו לאמור זה שלל רוסיא, ואחרי כן אחזו בשטתם ויסוגו אחור כגבורים, והצרפתים לא יספו להרגיזם, כי נמקו גם המהבהבורות המלחמה ההיא מאוד, עד כי לא מצא נייא ומחנהו כח עוד ללכת לפני מהנה צרפת כמשפטם מאז, וישובו ויעמדו מאחריה להנפש ולהחליף כח,וראוואוסט ומחנהו עמדו במקומם

בראש חלוצי צרפת, והוא איש אשר איננו נבהל למלחמה כ נ י יא ודעתו לא היתה שוה לדעת מוראטשר הויוכבים אשר היה כסוס שוטף במלחמה, ומעת ההיא והלאה היו בראש חלוצי צרפת שני קצינים אשר לא היה גם לבבם גם דעתם שלמה איש את אחיו, מוראט שר הפרשים היה איש להוט על המלחמה, וכמעט ראה קאזאקין

י אחדים מרחוק היה כגבר עברו יין שוקק להתגרות בם, וראוואוסט

קצין הרגלים היה איש מתון ויחשוך את ידי בני חילו עד עת מצוא, וגם כבוא מחנה צרפת בכ"א אגוסט אל דאר א גאבו סץ Dorogobusz ויראו את כל מערכות רוסיא חלוצים למלחמה, לא נתן דאוואוסט את בני צבאו לעשות חפץ מוראט לההל את המלחמה, כי אם שלח מלאכים קלים בראשונה אל נאפאלעאן לקרוא לו, ואף כי מהר נאפאלעאן לקול הקריאה ההיא וילך בראש שומרי ראשו ביום אחד דרך שתים עשרה פרסה, בכל זאת העביר את המועד, כי עוד בלילה ההוא נדדו הרוסים כדרכם, ולא נודע מקומו אים, וגם בעיר ההיא לא מצאו הצרפתים מקום מנוחה, כי נהפכה

גם היא כסמאלענסק לערמות אפר כמעט הציגו הצרפתים כף רגלם עליה, על כן שבו עזבוה בכ"ד לחודש ההוא וילכו במערכות

מלחמה לבקש את הרוסים, ופני מאסקויא אבן דוסיא מרחפת על פני נאפאלעאן בכל הדרך ההוא, כי דמה כי לפני שעויי העיר ההוא ימצא את המלחמה אשר הוא רודף אחריה; ובתוכה ימצא את כל אשר הוא מבקש, מזון לשובע כבור למרבה, מנוחה ושלום, וזה סדר מהלכם בדרך הזה, מוראט ונייא הלכו בתווך ומלכם אתם הלוך ואחוז בדרך ההולך למאסקויא, פאניטאווסקיא הלך בקרן הימיני, ואיישען בראש צבא איטאליה בקרן השמאלי, ואת וויקטאר שר צבא צרפת אשר עבר את הניעמען בעת ההיא צוה נאפאלעאן לקבוע מקומו בסמאלענסק, ולסמוך את קרנו הימיני במאהילעף ואת קרנו השמאלי בוויטעפסק, למען יהי קרוב לתמוך את ידי זי ענט סיר העומד בפאלאצק, ולמשען אל המחנה הגדולה מאחוריה, ולהחזיק את התחברותה עם ליטא, ואחרי אשר סכך את אחוריו ואת קרנו השמאלי בכח החיל החדש הזה, שם פניו אל מאסקויא, וישטוף ויעבור בכ"ח אגוסט את המישור הגדול במחוז וויאזמא, ובא' זעפטמבר בא

מוראט וחלוציו אל העיר גיאטץ ויאחזו בה.

בערקלאי מתפטר מפקודתו

והצרפתים נמשכים אחרי חפץ מלכם בלב ארץ רוסיאוילכו אחריו בלא חמדה, כי ראו את הרשת מזורה לרגליהם מאת בערקלאי העושה אתם מלחמה בתחבולה, כי במדה אשר הרוסים נסוגים אחור וקרובים אל עזרתם ואל מעיני ישועתם נמשכים הצרפתים משוך ורחוק ממנה – על כן הלכו שרי צבאות צרפת במעמקי רוסיא כהולך בגיא צלמות, כי הבינו את מחשבות בערקלאי המקבץ אותם בלב רוסיא כעמיר גורנה – וידעו כי נכונים להם במאסקויא ימי חושך .

אבל לא כדעת אויבי רוסיא אלה היתה דעת רבים מבני הרוסים על דברת שר צבאם, כי המה לא ירדו לסוף דעתו ולא בנו

את עצתו הטובה, וישפטו למראה עיניהם כי מרוך לב פתח לאויבם את שערי ארצם וימסור את ערי מעוזם ביד צר בלי מלחמה, על כן התלוננו עליו תלונה לא יכלו כפרה, ויפצרו במלכם , להעביר את שר הצבא אשר לא מצא עוז לדבר את אויבו בשער , ולתת את פקודתו לקו טוז או ו kutusoft הזקן , כי זקן רוסיא הוא, ובידו יתן השם תשועה לארץ רוסיא – ואף כי ידע הקיסר אלכסנדר ערוך את חכמת בערקלאי, וידע כי כל מעשיו טובים לארץ רוסיא מאוד, בכל זאת פלל כי השעה צריכה לבטל דעתו מפני דעת עמו בפעם הזאת, ובערקלאי גם הוא הצדיק את הדין על נפשו לבלי השתרר בחזקה על העם אשר לא האמינו בו ולא בטחו בגבורתו , ויתפטר מפקודתו בטוב לבב לפני קוטוזאווזקן רוסיא אשר ראה כי לב כל העם עליו, ויוסף להראות את ענות לבבו במקום גדולתו, ויקבל את מרות קוטוזאוו עליו בהתמכרו לפקד גדוד מלחמה תחת ידו כאחד משרי הגדודים אשר עמדו לפניו בימי היותו נגיד מצוה על עם רוסיא כולה, וכאשר התחרה בראשונה לצוות את כל העם, ככה התחרה

עתה לקבל מצוה מפי קוטוזאוו, : עלילות איש המופת הזה!

י

והקול נשמע בארץ, ותהי תרועת שמחה בעם הארץ ובאנשי המלחמה אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, והזקן הזה קבל את שבט המשרה מידי מלכו בענות לב, ויתנצה להתחרות את הצרפתים במלחמת תנופה על יד באר א ד י נ א Borodina אשר בקצה גבול מחוז מאסקויא אבן רוסיא, ואת מי לא ר א ר א ו ו י טש Miloradowitsch שלח לפניו ואתו יד גדולה מאנשי צבא ומהמתנדבים בעם לישע ארצם, ויבואו אל מישור באראדינא ויקימו בו דיק וסוללות ויבצרו אותו על פיהוקי תכסיסי המלחמה חזק מאוד. .

וגם הצרפתים נוכחו למראה עיניהם ולמשמע אזניהם, כי נוכח המלחמה פני הרוסים בפעם הזאת, כי כאשר שאל אחד משרי גדודיהם את פי אחד מפקידי הרוסים הבא במלאכות שר צבאו אל מחנה צרפת לאמור, מה שם העיר אשר נבוא אליה במסענו למאסקויא ראשונה ? ענה אותו עזות לאמור פול טאו ו א Pultawa , ובדבר הזה רמז לו כי נכונים הרוסים להשקותם את כוס קארל י"ב מלך שוועדען אשר שתה בעיר ההיא.

ברביעי לחודש זעפטעמבר עזבו הצרפתים את גיא טץ

tiatzומסביה וילכו כאיש אחד ערוכים למלחמה,ומוראט בראשם הלוך ולחוץ את הקאזאקין המעופפים כעדת דבורים לפני חלוצי צרפת מיום היות המשרה בידי קוטוזאוו, ערבואו אל אהד הנקיקים אשר על הדרך בין גיאטץ ובין באראדינא , כי שם עמד קאנאוו ניטצין Ronownitzin"שר גרוד הרוסים בזרוע רמה ולא נתנו לעבור, וזרועו היא סמכתו להדוף את הצרפתים אחור, עד אשר נאספו עליו כל צבאות צרפת וירחיבו את מערכתם עד עברם את שני קרנות הרוסים בימין ובשמאל, אז נסג קאנאווניטצין אחור, והצרפתים חשואהריו לא מצאו מעצור גם במקלט (קוממטער) קא לא טס קאי rtolotzkoy

הבצורה, גם בכפר גאלאווי נא אשר על הדרך, אולם בצאתם " מאת הכפר הזה ראו את כל המישור ואת היער אשד על ידו מלאים ל קאזאקין משחיתים את הכפרים וכובשים את השדות הזרועות, אז ידעו כי זה מקום המלחמה אשר יעד קוטוזאוו – פני הקאזאקין האלה ו, היו אל הצרפתים, ואחוריהם אל שלשה כפרים העומדים בקו ישר ו בשטח ארץ בת חצי פרסה, וביניהם יערים ונקיקים מלאים אנשים מורים בקנה רובה , ופרשי הצרפתים אשר התחרו,אתם ראשונה - .מצאו מות במקום ההוא

י אז יעלה נאפאלעאן אל אחד המקומות הנשאים לבקר את מקום המלחמה, ואחרי אשר נגלו לעינו החדה כל תעלומות המקום ההוא, מעלותיו ומורדיו גבעיו נקיקיו ובצאותיו, צוה לתפוש את הכפרים ואת היער, ויעמיד את צבא איטאליה בקרן הימיני ובתווך, ואת פאניטאווסקי בקרן השמאלי , והמה מהרו התגרו עם מאספי מחנות הרוסים בשני קצותם ויתגרו אתם עד באראדינא, עד כי התלקטו צבאות הרוסים ויתקרבו אל המחנה התיכונה ויהיו פני המלחמהצופים אל מקום אחד – ובהיות היער בידי הצרפתים תרו ויגלו את סוללת הרוסים הראשונה, והיא רחוקה מעט ממצב רגלי הרוסים בעלי הקרן השמאלי , עד כי היתה היא עליהם לסתרה והמה לא יכלו להיות לה למשגב, בהיותם רחוקים ממנה יתר על המדה הדרושה, על כן דמו הצרפתים כי ילכדו את הסוללה ההיא על נקלה, וירוצו אליה בשטף אפם ויציגו כף רגלם עליה, והנה באו הרוסים הרחוקים קלים כנשרים ויהדפום אחור, והצרפתים מאנו להוציא בלעם מפיהם, וימסרו נפשם עליה וילכדוה שנית, אבל גם הפעם לא השתקעו בה, כי שבו הרוסים בגבורה ויגרשום שנית, ובכל אלה לא רפתה רוחם וישובו וירעשו עליה בשלישית, אבל גם גבורת הרוסים לא נשתה וינשלום ממנה גם בפעם הזאת, ותחזק המלחמה ושפך הדם במקום ההוא מאוד. , י

« הקודםהמשך »