תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

רבות פעלה ההצלחה עם ידידה עם נאפ אל עאן Napoleon אשר אהבה, הרימה אותו מן העפר ותושיבהו בראש נגידי א י ר א פה; בני חורי צרפת היו לו לעבדים, ועמי הארצות תוכ לרגליו, את מלך פאר טוג אל הבריח למדינת הים, ואת מלך ספרר Spanien האכיל לחם חסד בארצו בצרפת, את ראשי אי טאליה הקים מכסאותיהם, ושרי אשכנז השתחוו לו , מלך פרייס ען נחת מפני שמו, וקיסר אשכנז התרצה אליו בבתו העדינה אשר נתן לו לאשה. לשונו הלכה בכל הארץ , מנחל טא יא Taja אשר ב פאר טוג א ל עד נחל נ י ע מען Niemen קצה גבול רוסיא, לא התוצב איש עמו בלתי אם קיסר רוסיא לבדו. י

- אי ואת הקיסר הזה כרת נאפ אל עאן ברית אחים, בטיל זיט Tilsit בשנת 4807 , ויחדש בריתו אתו בער פורט בשנה האחרת, ושניהם יחד החזיקו בשיטת המדינה (קמנטיגענטמl-lימטעp) להחרים את ענגלאנד שרתי בים ואת מסחרה מעל פני האדמה, עד כי דמו כל יודעי דבר מדינה, כי . לא בקרוב תופר האחוה בין שני האתנים מצוקי אירא פה אלה , ובכל זאת לא חש נאפ אל עאן לקיים בידו את אהבת אוהבו זה, כי היתה לו המלחמה לחם אשר רעב לו כל ימי צבאו , . והנצחון ילד שעשועיו אשר השתעשע בו תמיד, ועוד בימי "י , A l "י

השלום אשר השלים עם קיסר עסטרייך בו וין בשנת 1809 עשה נאפ אל עאן דברים להכעיס את לב אלכסנדר, ואחריו עכר את שאר אלכסנדר את נשיא אל ד ע נ ב ו ר ג Oldenburg בקחתו

את ארצו מידו בלי דין ודברים, ויספחה לגבול צרפת – וישב

ויתעבד על קיסר רוסיא על דבר אשר לא בער את מסחר ענג לא נד מארצו ביד חזקה, כי ראה אלכסנדר כי לא תוכל ארצו להכיל את הגזרה הקשה ההיא, ויתר בשנת 1810 להביא לגבולו סחורות האיים הרחוקים, ואף סחורות ענגל אנד באניות אשר לא לבני עגג לא נ ד הנה, ורבים מסחורות צרפת אסר להביא לארצו: ויחשוב לו נאפ אל עאן את הדבר הזה להפרת הברית אשר כרת י אתו בטיל זיט, ולעומתו חשב אלכסנדר לנאפ אל עאן לאוון את אשר ספח לגבולו את כל הערים העומדות על חוף הים, כי הרחיב את גבול צרפת עד הים המזרחי, ויתווכחו שני האיתנים האלה

בחזקה כל ימי שנת 4811.

אפס כי לא אץ נאפ אל עאן בפעם הזאת לכלות את

המלחמה על רוסיא, טרם יביא את סגניו ואת אנשי עצתו בסודו, כי ידע כי לא כמלחמת אי טאליה ואשכנז הקרובות אליו מלחמת רוסיא הרחוקה; והסגנים נבהלו לשמוע את המחשבה הזרא אשר אדוניהם חושב, ויחזיקו דבריהם עליו לבל יפיח אש בצפון טרם תשקע האש בדרום, כי נכוו בני צרפת בגהלת מלחמת ספרד אשר לא נכנעה לפניו עוד בקצה מזה , ועתה חנה הוא בא ללהט אש גם בקצה מזה פן תחר צרפת באש האוכלת משני קצותיה – סגן

המלחמה (קייגמ-%ינימטער) הורה אותו כי כל עם הארץ המה

רק אנשים אשר זרקה שבה בם ונערים אשר לא מלאו ימיהם לעבודת ק "י ש

הצבא, כי את כל הגברים אכלה החרב, וכל נשי הארץ שכולות

ואלמנות, סגן האוצר (פיגמנf-%ינימטער) הציע לפניו כי לא יוכל

אוצרו להכיל את הוצאת המלחמה ההיא, כי בהיות כל הארץ מצרפת עד רוסיא ארץ מלכי בריתו, אשר לא יכל לשום עליהם מס ותרומת מלחמה כמשפטו עד היום, כי עתה יחולו כל הוצאות צבאיו וצבאות מלכי בריתו על אוצר צרפת, וגם בעד כל פת לחם אשר יאכלו במאסקויא שלם ישלם בפאריז, ומה יאכל ומה יחוש משלל רוסיא, יותר מקנבוס ומזפת ומתרניאניות! ואחד השרים הגדולים אשר עמד לפני קיסר רוסיא במלאכות אדוניו שנים רבות העיר בנאפא ל עאן לבל ישלה את נפשו לנצח את קיסר רוסיא בגבורת מלחמה אחת כאשר נצח את מלכי אשכנז ואיטליה, כי איש גדל לבב וכביר כח הוא, אשר לא ישלים אתו כל עוד רגל צרפתי אחת עומרת על אדמת רוסיא, ומלאכת המלחמה ההיא לא לשנה ולא לשנתיים, גם פאניאטאווסקיא הפולאני אשר הציצה לו מתוך המלחמה ההיא נזר מלוכת פולין – גם הוא לא פנה אל אהבת נפשו, ויעד בנאפאלעאן להנזר מן המלחמה ההיא אשר לא יוכלו הצרפתים

לעמוד בה, כי אדמתה אדמת חול ובצה אשר יטבעו בם רגלי אנשי . הצבא ופרסות סוסיהם, ואוירה עז מאוד בשלשת רבעי השנה, לא יוכלו הצרפתים עמוד בקרירותיה ובלחותיה בלתי אם רבע שנה אחת לבדה, והעם היושב עליה עזי נפש ואבירי לבב המה; אבל כל הדברים הישרים האלה לא הכריעו את דעת נאפ אל עאן הקשה, כי שיטת ה י ב ש ה אשר החזיק בה היתה תקועה בלבו כיתר במקום נאמן, ותמשכהו בחבלי קסם למשול בכל מקום אשר מסחר ענג ל א נ ד מגיע שם. ויותר מזה היתה עינו מלאה קנאה בראותו את קיסר רוסיא בתור ימי העלומים מלא כח וגבורה, ואת נפשו בתור ימי הירידה הולך ודל מיום אל יום ; ונפשו יודעת מאוד כי אחרי מותו יעוזו מלכי איראפה במעוז האדיר הזה להרוס את אשר בנה , ולפרוץ את אשר גדר, על כן התעודד להצעיר את כח רוסיא בהקימו

את ממלכת פולין לשטן לה.

ובהיות ממלכת רוסיא רובצת כלביא בין תוגרמה היא

טירקייא ובין שוועדען, פרייסען לפניה ועסטרייך לצדה, חשב נאפ אל עאן מחשבה גדולה להסית את כל שכניה אלה בה, ולסמוך את קרן מחנהו הימיני במחיצת תוגרמה: ואת הקרן השמאלי אל חוף הים המזרחי – כי דמה כי אם ינופף תנופת יד אחת אל שלטון תוגרמה יכרות ברית אתו על רוסיא אויבתו משנות דור דור , ומה גם אל ממלכת שוועדען אשר עתותיה בידי ב ערנא דאט טע

Bernadotte שר צבאו קרובו ומקבל טובתו; ובדבר הזה נכזבה

תוהלתו, כי השלטון זכר את אשר משך ידו מתוגרמה בשלום טיל זיט ולא בטח בדברו עוד , גם בערנאדאטטע יורש עצר בשוועדען לא מצא טוב לארצו בברית צרפת, כי לטש בעת ההיא את עינו על נ א ר ו ו עגען Norwegen אשר למלך דענעמארק בעל ברית צרפת, וידע בנפשו כי לא יאות קיסר צרפת לקנות אוהב חדש ברעת האוהב הישן הזה – על כן נטה אחרי קיסר רוסיא אשר התיר ידו לספוה את נארוועגען לגבולו תחת פ י נ ל א נ דFinland

אשר נקרעה מגבול שוועדען ותספח לגבול רוסיא

אולם קיסר עסטרייך ומלך פרייסען לא מרו את פיו, כי ידעו

כי אם לא ימשכו אחריו ברצון נפשם יתן רסנו בפיהם למשוך אותם לחפצו ביד חזקה. ויט מלך פרייסען את ידו אליו בכ"ד מערץ 1812 לתת בידו עשרים אלף איש למלחמה ההיא, תחת ההבטחה אשר הבטיחו לא בפה מלא להרחיב את גבול פרייסען במחוזי רוסיא המדברות שפת אשכנז (lיפ- וקורי (מגד), וקיסר אשכנז גם הוא בא

במסורת בריתו בי"ד מערץ לשלח שלשים אלף איש חיל לעומת

רוסיא, אחרי אשר קיים נאפאלעאן בידו את ישיבת ג א ל יצי עין Galizien, ויבטיח לבל יקח אותה מידו כאשר ישיב את ממלכת פולין על משפטה, או לתת לו את מחוזי איל ל י ר יען Illirien

במחירה.

ל

« הקודםהמשך »