תמונות בעמוד
PDF

בתווך מראשית התגרה וישתערו עליהם, וכל הצבא רואים מרחוק את הסכנה המרחפת על ראשי האנשים האלה ויואשו מעזרתם ,

אפס כי המה בנפשם היו גבורי חיל ונדלי נפש ויעמדו על נפשם בגבורה נמרצה, ויובישו את רוכבי הסוסים לשמחת לבב כל הצבא.

עד כה וכה התגרויתר אנשי המלחמה עם הרוסים העומדים על

דרך המלך ועם בעלי הקרן השמאלי אשר נלוו עליהם, ותהי המלחמה עזה קצרה ונמרצה, ויסוגו חלוצי הרוסים אחור עד מעבר לנהר לוסיצא להתחבר עם יתר הצבא - וירא נאפאלעאן את מספר הרוסים העומדים מעבר הנהר כי רב הוא ואת מחניהם כי בצורה היא מאוד, וידע כי לא בכח היום הזה יגבר עליהם, על כן השיב את עמו מן המלחמה לפני הצהרים , ויצום לנוח ביום, ההוא ולהחליף כח למלחמה אשר התעתדה לבוא מחר, כי דמה כי זה מקום המלחמה אשר הוא מבקש, ולא יוסיפו הרוסים לענות בדרך כחו ולהניעו במעמקי רוסיא עוד כאשר בתחלה, אבל מוראט אשר השלו הרוסים אותו בתוחלת ממושכה כזאת פעמים רבות לא האמין גם הפעם בדי מלחמה,ויאמר בפה מלא כי יזורו הרוסים אחור גם בלילה הזאת בפעם בפעם - ובעזות נפשו תקע את אהלו על שפת ה לו סי צא מקום אשר כדורי הרוסים מגיעים שם, לשמוע ראשונה את שעטת פרסות אבירי הרוסים הנסוגים אחור, וגם נאפאלעאן מלכו לא השמעמוד במקום סכנה, וירכב עד מקום כדורי הרוסים לתור את שדה המלחמה,

- עד כי בא כדור ויפצע את אחד העומדים על ידו - ואחר שב אל בני צבאו ויאמר לאמור מחר תזרח השמש אשר זרחה לנו באויסטערליץ")

". בא היום אשר קווה נאפאלעאן עליו והנה שגה ברואה אף כי

"י ", מדי. . היה משפטו אמת - ומוראט הטיב לראות את הגולד אף כי היה

4805 הוא המקום אשר נגפו הרוסים לפניו בעפטרייד:שנת )"

י

- משפטו שוא - כי באמת היה את לבב בערקלאי להלחם עם הצרפתים

מלחמה נצחת בפעם הזאת כי דמה כי באגראטיאן עודנו עצור בארשא מוקף מאת הצרפתים מסביב, על כן חתר אל המלחמה לעשות ירים לו להמלט, אבל כמעט נודע לו בלילה ההוא כי מצא באגראטיאן מקום להמלש דרך ב י ק אף החדשה נחם ממחשבת המלחמה וישב אל סדרי מהלכיו כאשר בתחלה . ונאפאלעאן אחז במשפטו ולא הרפה ממנו וימאן לתת את מוראט לרדוף אחרי הנסים, כי דמה כי הסתתרו הרוסים לטמון מוקשים לרגליו, ויצו לבקר בראשונה את המחנה העזובה, וגם הוא בנפשו הלך בעקבי המבקרים, ובעוד הוא מכבד מקום רגליהם הרחיקו הרוסים ללכת, ולא יכלו אויביהם להדביקם עוד .

וגם במחנה הרוסים לא מצא הקיסר צרי למכאוב לבבו, כי

ראה על פי תבנית המחנה ועל פי נקיותיה וסדריה הטובים כי רבה הכמת שרי צבאיהם בתכסיסי מלחמה – וכי נזורו אחור כגבורים ולא כפלטים, לא השאירו בהחפזם כלי מלחמה בגדים וכלים כדרך פליטי הרב, את הכל לקחו אתם , גם בדרך אשר המה הולכים התראו כאנשים אשר רוח המררים נוססה בם, ער כי היו סדרי הנסים האלה טובים מסדרי רודפיהם , ואך איש מלחמה אחד נפל שבי בידי הצרפתיפ, כי מצאוהו הוזה שוכב ביער לבדו ואין מקיץ אותו, וזה היה כל פרי היום ההוא אשר דמה נאפאלעאן כי בו יכניע את גאון

רוסיא . והצרפתים באווויטעפסקה עיר קצה גבול ליטא כמבוא עיר

מבוקעה, לא מצאו בה בלתי אם יהודים וכמרים מכת היוספטים Jesuiten, וגם בפיהם לא מצאו נכונה על דבר הדרך אשר אחזו בו הרוסים, ערכי פסחו הצרפתים על שני השעיפים אם לרדוף אחריהם בדרך סמאלענסק או בדרך ההולך באורך שפת הדינא, עד אשר פגעו בקאזאקין אחרים נסים על שפת הדינא וימשכו גם המה אחריהם בדרב

[merged small][ocr errors]

ההוא, ורק נ י י א ומחנהו אחז בדרך ההולך סמאלענסקה. ויהי כאשר הדביקו הצרפתים את הרוסים ויעטו עליהם לכלות את מלחמתם בם, אז הפכו הריסים את פניהם אל הרודפים, ויראום כי לא פליטי חרב המת , ופתאום נהפכו הרודפים לנרדפים, ורוכבי הצרפתים לא בטחו בסוסיהם הרעבים והעייפים וירדו לארץ לנוס ברגליהם, אפס כי הרוסים לא רדפו אחריהם להשיגם בלתי אם להראותם כי לא מרפיון ירים המה נסוגים אחור – וישובו ויאהזו - .בדרכם כמצות שר צבאיהם עליהם אז היה דבר כל שרי הצרפתים פה אחד לבלתי לכת עוד בעקבי הרוסים כבהמה בבקעה – כי תם לריק כח אנשי המלחמה וסוסיהם ספותמומן בלהות, ותלאות דרך הרחוקה הזאת הצעיר את אנשי המלחמה יותר מעשר מלהמות – והארץ אשר בתוכה המה הסרה כל טוב ואיננה משלמת את מהסוריהם, וישמע נאפאלעאן את דבריהם כי טובים ונכוחים המה ויט קו על מפת הארץ באורך מרוצת נהרי ה ד י נ א ו ה ד נ ע פער ובשטח הארץ אשר ביניהם , להרביץ את חילו הגדול על שפת הנהרות האלה ועל הארץ ההיא: על הדרך הזה, את פאניטאווסקי והפולין אשר אתו שכן במאה יל עף Mohileft , את דאוואוסט באר ש ע , ב ד ו ב ר א ו ו נ ע, ו ב ל ו ב א ו ו י טץ – את נ י י א את מוראט ואת שומרי ראשו . הרביץ מדובראוונא עד וויטעפסק ועד ז ו י ר א י Sauray, וחלוצי מחניהם פשטו עד ליאדיא ועד אינקאווא וער וועליא ויתחזקו, נגר בערקלאי אשר התחבר עם באגרטטיאן למחנה אחת בין שני הנהרות הנזכרים, זאת תבנית הצבא התיכון . ולימין המחנה הזאת עמד דאמבראווסקי -IDombro wsky וישמור את המבצר באברואיסק ואת ה ע ר טע ל Hertel שר גדוד רוסיא העומד נכחו , ולשמאל המחנה עמד אודינאט בפאלאצק על הדרך ההולך לפטרסבורג שומר את מספר צעדי

וויטטגענשטיין הסוגר עליו את הדרך ההוא.

ובקצה הקרן השמאלי רבץ מאקרינאל בראש שמונה ושלשים אלף בני פרייסען ופולין על שערי ריגא,ומושל בכל הארץ אשר על חוף נחל א ה בואכה דינאבורגה נכון גם הוא לנטות על וויטטגענשטיין ידו.

ו ושווארצענבערג שר צבא הקרן הימיני לכד בעת ההיא י את חבל הארץ אשר בין הניעמען ובין הבוג, ויגן על ווארשויא " ועל המחנה הגדולה מפהר טארמאסאף אשר היה להם כדוב אורב מאחריהם – ועל כל אלה נהג ו ו י ק טאור Victor ארבעים אלף איש מפאת הווייכסעל לחזק ידי מלכו, ואש ע ר א Augereau

אסף ב ש טע טין Stettin חיל חדש להשלים את הצבא

י ואחרי אשר קיים נאפאלעאן את הסדרים האלה שב בכ"ח יוליא וויטעפסקה, ויפתח את חרבו מעל מתניו ויאמר לאמור זאת מנוחתי בשנה הזאת, פה אשלים את צבאי ואסדר את ממשלת

פולין , כי תמה מלחמת שנת 1812.

[ocr errors]

המשך . אך הכמי שרי עצתו בנו כי לא יחבק נאפאלען את ידיו בארץ . כבול זאת עד שוב אביב שנת 1813, כי איך יתרפה רוחו הכביר בארץ נשיה שמונה חדשים ויגרם את עצמות ליטא היבשות, בעוד כח בידו לעלות בעשרים יום על נפי מרומי מאסקויא ולאכול את חלב ארץ רוסיא? אף לא שבה השערתם ריקם, כי עוד לא מלאו לו בוויטעפסק ימים אחדים ויראו אותו מתנורד והולך מתא אל תא ומחדר אל חדר, כאיש אשר נפעם מרוח הבטלה ומבקש עבודה להשיב נפשו, עוד מעט וישאל את רואי פניו לאמור מה נעשה היום? האם נעמוד תחתנו או נרהיקללכת? עוד מעט ויפקח את עיניהם כי המקום אשר התבצרו בו על שפת הדינא והדנעפער הוא מקום פרוץ מאוד , יען

החורף הקרוב לבוא מהפך בארץ הזאת ים ליבשה ונהר לחרבה – ומה איפוא הבטחון הזה אשר המה בוטחים בבקעה פרוצה אשר כל מחיצה טבעית אין לה? אין טוב ואין בטחון לצבא צרפת בלתי אם העתקיעתיקו סמעלענסקה הבצורה, כי הוא מנעול ארץ רוסיא, ובה פרשת הדרכים למאסקויא ולפטרסבורג , והיה כי יראו הרוסים את

ש

שתי ערי ממלכתם פתוחות לפני אויב , אז יכנעו בלבבם וישתרו את השלום .

והמה לא חשכו את פיהם להוכיחו א) כי גם בסמאלענסק גם במאסקויא לא ימצא את המלחמה ואת השלום אשר הוא רודף אחריו, ב) כי לא יהפכו הרוסים את פניהם להתראות עמו עד בוא החורף הקשה בעל ברית הארץ הזאת ונוסף גם הוא על שונאי הצרפתים, ג) כי לא עם אנשים הוא נלחם בפעם הזאת כי אם עם הטבע ו ועזה אשר אין איש שליט עליה לנצחה בחכמת מלחמה , ד) וכי : כאשר יוסיף להניע את הצבא התיכון במרחקי רוסיא כן ירבה להתרחק משני קרנותיגויניה מקום פרוץ בינו וביניהם וממלכת פרייסן אויבתו בסתר מפסקת כקיר ברזל בינו ובין צרפת – את כל אלה הרצו לפניו בדברים נוקבים ויורדים חדרי לבב, והוא לא חת לקולם ולא נענה מהמונם, כי לא קצרה רוחו להמציא על כל שאלה ושאלה תשובה בצדה, ובעוד המה מתווכחים אתו שב וקרב את אנשי המלחמה אשר הרחיק למקומות מנוחתם , להיותם נכונים בידו . " - לעת מצוא

ובקרן השמאלי עמרו הרוסים תחת יד וויטטגענשטיין אצל

שעבעם, על פרשת הדרכים אשר אחת מהן הולכת לפאלאצק והשנית לדינאבורג, ולעומתו עמדו אודינאט ומאקרינאל שני שרי צבאות צרפת נכונים לנטות ידיהם עליו איש ממקומו , ובכל זאת נפלאה מהם לעשות לו דבר, כי הסתיר דרכו מהם במזמה ולא יכלו לתור מקום עמדתו, עד אשר התנצח אודינאט להפש בנפשו ולהוציא את

« הקודםהמשך »