תמונות בעמוד
PDF
ePub

בערקלאי בלכתו לרגלי שר צבאו וויטעפסקה - ובדרכו זה נוער לעבור בעבר הרינא מזרחה לתור את הארץ עד בעשינקאוויטש, ואף כי כאשר כלה את מעשהו שב אחור וישלח את גשר הדינא באש . בכל זאת לא נעצר איישען להשיב את הגשר ההוא על מכונו כי כהו הרוסים בו מעבר הנהר אבל לא בחזקה, על כן לא בושש קיסר צרפת גם הוא מעבור את הנהר ההוא בנפשו לתור ולשער עד כמה הרחיקו הרוסים לבוא בדרכם לוויטעפסק , והנה סבל השם את עצתו גם הפעם, כי הוגד לו מפי שבויי הרוסים אשר נפלו בירו כי כבר תקע בערקלאי את יתרו בוויטעפסק ובמעברות הצרים החופפים על העיר ההיא, ואת וויטטגענשטיין הורביץ במסבי פאָלאָצק, לשמור את צערי הצרפתים העומדים למולו תחת יד אורינאָט.

אז היתה מהומה והמולה רבה במקום ההוא אשר כמוהו לא . היתה מיום הווסדו ואתריו לא יהיה עד שני דור ודור , כי רוח נאפאלעאן קבצה אל המקום הצר ההוא בשעה אחת את שני צבאיו הגדולים מכל המקומות ומכל הדרכים אשר המה נפוצים בהם ויתבוללו כל אנשי המלחמה אלה באלה וידחקו איש את אחיו למהר לעבור את הנהר אל המקום אשר עתדו לבוא , הרגלים דחפו את הפרשים והסוסים את בעלי הרכב, הרצים האיצו בהפקידים והעגלונים נלחצו מאת נוגשיהם, וכולם עייפים רעבים ומתקצפים מבקשים לחם ומקום מנוחה , לא נָפַר קול הפקידים לפני המולת העבדים, ומצהלות הסוסים לפני רעש האופנים, עד חצות הלילה התרוצצו איש באחיו עד בואם אל אסטראָוונא, ואחר קמה המהומה לדממה, י. .

מחרת היום ההוא ביקש מוראט וימצא את הרוסים הראשונים השומרים את ראשי המעברות הצרים תהת יד אסט עומאן 0stermann פקידם, ויתגר אתם מלחמה ולחצם אחור עד היער

הקרוב אל הכפר ההוא - וגם את היער אשר המה מסתתרים בו דמת. לבקוע אליו ולא יכול, כי הרוסים הנכשלים התאזרו חיל ויכוס אחור, וינסו להבריח את הצרפתים גם משרה המערכה אשר לכדו , ותחזק התגרה ביום ההוא, וברפות היום והמלחמה כאחד התפקרו ויעמדו . איש איש על חלקו אשר זכה ביום ההוא – הצרפתים תפשו את שדה המערכה, והרוסים החזיקו ביער, ויהי ביום המחר וישובו ויחזקו שניהם את לבבם ואת ידיהם למלחמה כי התחבר איישען אל מוראט, ופאהלען וקאָנאָווניטצין נלוו אל אסטערמאן, והצרפתים כלו כחם לתהו פעמים לבקוע את היער וְהֵצַר כהם, אז יצאו הרוסים נאזרים בעוז מאת היער להתראה פנים בפנים את אויביהם, המה לבשו עוז והצרפתים לבשו חרדות ויבהלו לראות המוניהם נצערים. חללים לפניהם ופצועים מאחריהם, ובעלי כלי התותח ראו כי אין תומך ידיהם ויסוגו אחור, ואחריהם נמשכו כל עם המלחמה וידחקו איש את אחיו ויתבוללו להקה בלהקה רגלים ורוכבים זה בזה, עד כי היה אידם קרוב לבוא ורעתם מהרה מאוד, לולא הערה מוראט למות נפשו בראש רוכבי הפולין לעצור את גבורת הרוסים ואת תבוסת הצרפתים, ויהפוך את האופן בגבורה נמרצה, כי לחץ את הרוסים לחוץ ודרף , אחור ער קרוב אל העיר. . .

הם שן . . .

ובעשרים ושבעה לחודש ההוא העיר קיסר צרפת את השחר , ויבוא ויעמוד בקצה החמושים אשר במחנה עד צאת השמש על הארץ. וירא את צבא הרוסים רובצים בטח באחד המקומות הגבוהים החופפים על פני העיר, לרגליהם הנחל לוסיצא נעטר מפאת פניו בעשרת אלפים רוכבים ומספר רגלים שומרים את מבואו, על הקרן הימיני עמדו הפרשים בשני טורים נשענים אל הדינא, והקרן השמאלי נשען אל אתר היערים אשר במרום המקום ההוא -- וצבא הרגלים

צימרים בתווך על דרך המלך, ובפעם הזאת לא היו פני הרוסים ציפים על אויביהם בקו ישר, כי הטו את משטרם הצרה לפי מרוצת הנחל הנוטה במקום ההוא ממקום מעמד רגלי הצרפתים, על כן הטו גם הצרפתים את משטרם לבל יאבד להם גם המה משענת הנחל ההוא , ונאפאלעאן בקש וימצא לו בשמאל הדרך גבעה בודדת הנשקפה על פני שתי המחנות יחד, ויעמור עליה לראות את המלחמה .

דבר יצא מפי שר הצבא ומאתים איש מבני נערי פאריז יצאו ראשונה ויתייצבו לעומת רוכבי הרוסים, ואחריהם להקה אחת רוכבים ורגלים וכלי תותח ויעמדו בקשרי מלחמה, והרוסים לא הרימו ידיהם ורגליהם ויראו בנחת את מערכת המלחמה אשר דמו להם אויביהם , עד כי נפעם רוח כוראָט ויצו את צבאו הקטן להתנפל על המון הרוכבים הגדול הזה – כי היה מוראט איש אשר בהריהו ריה מלחמה היה כגבר עברו יין-והאנשים האלה ראו כי נִתָּנו להרב והולכים המה למות וילכו בברכים כושלות אל גיא צלמות אף לא החזיקובדרכם בלתי אם כל עת היות הרוסים במנוחתם וכמעט התרגשו הרוכבים לקראתם הפכו ערפם וישובו אחור, והנה המעקשים הממלאים את פני המקום ההוא עצרה את מנוסתם , והרודפים הדביקום וימיתו רבים בחרב, ורבים נדחפו מראשי הרכסים אל הנקיקים, עד כי הכה לבב מוראט אותו על דבר המעשה הנמהרה אשר עשה, ויטביע את נפשו במעמקי המלחמה הוא וששים מרי המלחמה העוטרים אותו להלחם עם הרוסים פנים בפנים, ויהי הרוסים משתאים על המלך ועל רביו הנלחמים באחד מעברי המלחמה הקטנים; ופליטי החרב מצאו את רגליהם להתמלט בעור שניהם משדה המערכה.

.. ורוכבי הרוסים החזיקו בנצחונם מאנו להרפות ממנו, וירדפו אחרי הצרפתים עד רגלי הגבעה אשר הקיסר עומר עליה, עד אשר עמדו עליהם בני צבאו בכדוריהם וירחיקום ממקום רגלי מלכם , ובשובם אחור פגעו במאתים נערי פאריז העומדים בין שתי המחנות

בתווך מראשית התגרה וישתערו עליהם, וכל הצבא רואים מרחוק את הסכנה המרחפת על ראשי האנשים האלה ויוָאשו מעזרתם , אפס כי המה בנפשם היו גבורי חיל וְנִדְלֵי נפש ויעמדו על נפשם בגבורה נמרצה, יובישו את רוכבי הסוסים לשמחת לבב כל הצבא ,

עד כה וכה התגרו יתר אנשי המלחמה עם הרוסים העומדים על דרך המלך ועם בעלי הקרן השמאלי אשר נלוו עליהם, ותהי המלחמה עה קצרה ונמרצה, ויסוגו חלוצי הרוסים אחור ער מעבר לנהר לוסיצא להתחבר עם יתר הצבא - וירא נאפאלעאן את מספר הרוסים העומדים מעבר הנהר כי רב הוא ואת מחניהם כי בצורה היא מאוד, וידע כי לא בכח היום הזה יגבר עליהם, על כן השיב את עמו מן המלחמה לפני הצהרים , ויצום לנוח. ביום ההוא ולהחליף כח למלחמה אשר התעתדה לבוא מחר, כי דמה כי זה מקום המלחמה אשר הוא מבקש, ולא יוסיפו הרוסים לענות בדרך כחו ולהניעו במעמקי רוסיא עוד כאשר בתחלה, אבל מוראָט אשר השלו הרוסים אותו בתוחלת ממושכה כזאת פעמים רבות לא האמין גם הפעם בְּרֵי מלחמה, ויאמר בפה מלא כי יזורו הרוסים אחור נם בלילה הזאת בפעם בפעם – ובעזות נפשו תקע את אהלו על שפת ה לוסי צ אַ מקום אשר כדורי הרוסים מגיעים שם לשמוע ראשונה, את שעטת פרסות אבירי הרוסים הנסוגים אחור, וגם נאפאלעאן מלכו לא הִשׁ מעמוד במקום סכנה, וירכב עד מקום כדורי הרוסים לתור את שדה המלחמה, .עד כי בא כדור ויפצע את אחד העומדים על ידו - ואחר שב אל בני צבאן ויאמר לאמור ,מחר תזרח השמש אשר זרחה לנו באויסטערליץ *) . בא היום אשר קווה נאפאלעאן עליו והנה שנה ברואה אף כי היה משפט אמת - ומוראט הטיב לראות את הנולד אף כי היה י) הוא המקום אשר נגפו הרוסים לפני בעסטרייך, בשנת 1805

[ocr errors]

משפטו שוא -מי באמת היה את לבג בערקלאי להלחם עם הצרפתים מלחמה נצחת בפעם הזאת כי דמה כי באגראטיאן עודנו עצור באַרשא מוקף מאת הצרפתים מסביב על כן חתר אל המלחמה לעשות ידים לו להמָלֵט, אבל כמעט נודע לו בלילה ההוא כי מצא באגראטיאן מקום להמלט דרך ביק אַף החדשה נחם ממחשבת המלחמה וישב אל סדרי מהלכיו כאשר בתחלה . . ונאפאלעאן אחז במשפטו ולא הרפה ממנו וימאן לתת את מוראט לרדוף אחרי הנסים , כי דמה כי הסתתרו הרוסים לטמון מוקשים לרגליו, ויצו לבקר בראשונה את המחנה העזובה, וגם הוא בנפשו הלך בעקבי המבקרים, ובעוד הוא מכבר מקום רגליהם הרחיקו הרוסים ללכת, ולא יכלו אויביהם להדביקם עוד .

. וגם במחנה הרוסים לא מצא הקיסר צרי למכאוב לבבו, כי ראה על פי תבנית המתנה ועל פי נקיותיה וסדריה הטובים כי רבה חכמת שרי צבאיהם בתכסיסי מלחמה - וכי נזורו אחור כגבורים ולא כפלֶטים, לא השאירו בהחפזם כלי מלחמה בגדים וכלים כדרך פליטי הרב, את הכל לקחו אתם, גם בדרך אשר המה הולכים התראו כאנשים אשר רוח הסורים נוססה בס, ער כי היו סדרי הנסים האלה טובים מסדרי רודפיהם, ואך איש מלחמה אהד נפל שבי בידי הצרפתים, כי מצאוהו הוזה שוכב ביער לבדו ואין מקיץ אותו, וזה היה כל פרי היום ההוא אשר דמה נאפאלעאן כי בו יכניע את גאון

רוסיא .

והצרפתים באו וויטעפסקה עיר קצה גבול ליטא כמבוא עיר מבוקעה, לא מצאו בה בלתי אם יהודים וכמרים מכת היוספטים Jesuiten, וגם בפיהם לא מצאו נכונה על דבר הדרך אשר אחזו בו הרוסים, ער כי פסחו הצרפתים על שני השעיפים אם לרדוף אחריהם בדרך סמאָלענסק או בדרך ההולך באורך שפת הדינא, עד אשר פגעו בקאזאקין אחרים נסים על שפת הדינא וימשכו גם המה אחריהם בדרך

« הקודםהמשך »