תמונות בעמוד
PDF
ePub

את

[ocr errors]

יום

ויעבור דרך ווילנא ויצו לשוב ולבנות את הגשרים אשר הרסו הרוסים בנוסם, ולהציל את יתר האסמים אשר שלחו באש מוראט שר הרוכבים שלה לרדוף אחרי הרוסים הנסים בדרך ההולך לוויסא, ואת נייא Ney שלח לתמוך את ידי אודינאָט אשר לחץ ביום ההוא את קרן הרוסים השמאלי מד עוועלט אָווע ער ווילקאָמיי, ואחר שב סר וזעף לווילנא להנָפש בה,

וכצאת חילו הגדול מפרייסען לא הצטיָדו בלתי אם על עשרים

כי דמה נאפאלעאן כי במשך הימים האלה יכה את הרוסים מכה נצחת ויכניעם לשחרו שלום, ויהי כאשר נזורו הרוסים אחור הם הלחם מכליו והמלחמה לא הֵחֵלה עוד, ואסמיו המלאים בר ומזון מרבה להכיל צבורים נד א נציג רחוק מן המחנה מאוד, על כן עמד נאפאלעאן בווילנא כאיש נדהם באין דעת לכלכל דברו במשפט, כי אם יוחיל בווילנא עד בוא אליו בר ומזון מו א נציג בעגלות וברפסורות יהי' עת לב אנו אטיא.ןול בערקלאי שרי צבאות רוסיא לשוב ולהתחבר איש את אחיו ואבדה להצרפתים כחם אשר יפו בהפרידם את שתי המחנות האלה אשה מעל אחותה- ואם יעמוד על זכותו אשר קנה וירדוף אחרי הרוסים הנחצים לשתי מחנות יחסר להם לבני צבאו - כי זכר את דבר קאַרל י"ב מלך שוועדען אשר רָזָה בארץ ליטא את עשרים אלף אנשיו בהצותו עם פטר א' קיסר רוסיא ואף כי הוא הבא וארבע מאות אלף איש אתו ומדינת װאָלין העשירה בלחם לא הביאה את צווארו בעולו, כי הגין עליה טארמאסאָף ולא נסג אחור מפני שווארצענבערג כאשר נסוגו צבאות רוסיא הנותרים עד כי עוד בעת ההיא היו הצרפתים רעבים ללוחם, וכמעט יצאו מווילנא שלחו בבז את ידיהם ויקחו אוכל לנפשם מכל אשר מצאו , ולסוסיהם מצאו מרעה בשדות הזרועות אשר עוד לא הגיע עת הקציר להם - והאוכל הזה אשר לא נסו בו

נהפך במעיהם לחלי רע וימותו לעשרים ולמאות, ואנשי ליטא אספו את רוח אהבתם מאת הצרפתים השוללים את יגיע כפיהם ולא נהרו אליהם המונים המונים כאשר שערו בראשונה- אז ההלו דברי הצרפתים להיות יגעים, ונאפאלעאן אשר כל דבריו היו במשפט האורים הֵחֵל לפסוח על שתי הסעיפים, כי ראה חשבנותיו מקולקלים ועשתנותיו אוברות בסדרי המלחמה ההדשים אשר דמה לו קיסר רוסיא

בעת ההיא באו מלאכי ווארשויא לברך את הקיסר על הארץ החדשה אשר נכבשה לפניו בלי כובד מלחמה, ויציקו לרגליו את שאלת בני הפולין להשיב את מלוכת פולין על מכונה, לחבר את נשיאות ליטא עם נשיאות פולין למדינה אחת

אבל נאפאלעאן ידע בנפשו כי עתותי המלחמה ההיא לא בידו עודנה, על כן לא ענה אותם משפטים חרוצים במלים מעטים בררבו מעולם, כי אם דברים טובים ורברים נחומים ודברי תקוה טובה לבדם, ובמרוצת דבריו לא הכחיד מהם כי על כל פנים לא יוכל להשיב את גבול פולין כבתחלה אחרי אשר ערב לקיסר עסטרייך את גאליציען ארצו, ער כי יצאו המלאכים מאת פניו בפחי נפש כמעט וירפו ידי הפולין

גם, המה

ומוראט רודף אחרי הרוסים וידביקום אצל שווענציאן Schwinzian, אבל הוא עושה הנה והנה וישובו וימלטו לדבויע Draie, וישב וירדוף אחריהם וישיגם בערב, כן היה תמיר בבוקר נדדו הרוסים ולא נודע מקומם איה, וירדפו הצרפתים אחריהם כל היום וישיגום בערב בערב אבל במחנה בצורה אשר לא נועזו להלחם בה בהיותם עייפים ורעבים, וכמעט החליפו כח בלחם חמסים אשר חטפו בדרך ובמנוחה מעטה ויכונו למלחמה, והנה נמלטו הרוסים, וגם יתר שרי הצבא המבקשים את הרוסים בדרכים אחרים חדשו את ההליכה הזאת, כי לא הפכו הרוסים את פניהם בכל מקום אשר עקבי הצרפתים אחריהם, עד כי בט"ו יוליא היתה מלא רוחב

נהר דינ א מדיס נ א עד דינ א בורג ירשה בידי הצרפתיםותכון תחבולת נאפאלעאן אשר פלל להרחיק את שני מחנות הרוסים אשה מעל אחותה, פי הרהיק את באַרקלאי מעבר לנהר דינ אַ והלאה

ובאָגראַטיאָן מבקש עוד את ידיו ואת רגליו על שפת הניעמען

ויהי כאשר פלל נאפאלעאן כי עשה יעשה לו באַגראַטיאָן ידים מגראָדנאַ דרך א ש םיענ א מינסק, וב אריס אוו, להמלט וויטעפסקה , וימהר לסגור עליו את הדרך בשלחו את דאוואוסט וצבאו למינסק . ואת הריאָנימום צוה ללחוץ את באגראטאן על המקום אשר דאוואוסט עומד עליו, ויתר שרי צבאיו יטרידו את הקרן השמאלי אשר לבארקלאַי לבל יהיש לעזרתו, והוא והגבורים אשר אתו יפרצו דרכם לוויטעפסק, ויהיו בין שני צבאות רוסיא בתווך ולא יתנום להתחבר עור זאת העצה היעוצה מאת נאפאלעאן

ה מ שך אפס כי לא להיראָנימוס המלהמה עם באַגראַטיאָן גבור רוסיא! והארץ אשר הוא נלחם עליה היתה מלאה מעקשים ומכשולים ולא נקלה להטות בה את אנשי המלחמה על פי הפץ שרי הצבא, כי מרום ליטא היא, מקור. כל נהליה המשתפכים אל הים המזרחי ואל הים השחור ומרוצת הנהלים האלה לְאַטָה על פי טבע ארמתה ושפָתיהם רחבות מאור, דרכי הארץ ההיא צרים יעריה ובציה רבים, עד כי קלה להרוסים להגן על הדרכים , והיראנימוס התגר אתם מלהמה בלי כח שלש פעמים, אצל נאָוואַגראָדאָק, מיר, וראָמאַנאָף , ותהי בפעם הראשון תבוסת הצרפתים שלמה, וגם בשתים האחרונות לא מצאו עוז וילחצו אבל לא בחזקה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Il

אולם דאוואוסט אחז דרבו מאַשמיענאַ ביד חזקה ויבוא למינסק בח' יוליא ויהי אל הרוסים מאחריהם, ובכל מקום אשר באו בנוסם מפני היראָנימוס שם פגעו בחיל דאוואוסט, וגם כאשר העמיקו ללכת פאת תימנה ויגיחו עד מינסק Minsk ויהי המה באים בקצה העיר מזה והצרפתים באים מקצה העיר מזה, וישובו ויזורו אחור עד בְצִי הבער עזינה Berezina, ויהיו ארבעים אלף בני הרוסים האלה כלואים בין הבערעזינה ובין הוינע פער Dneper בין דאוואוסט ובין היראָנימוס בתווך עד כי דמה נפאלעאן כי אין מנוס להם עוד ויתהלל במתת שקר לאמר ,לי המה, ! אבל באנראטיאן היה איש אשר לא לבו הלך ללכת שבי לפני צר, ויתן רִסן מתעה על לחיי דאוואוסט וימשכהו לגלוסק Glusk לארוב על הרוסים שמה, ובעוד עיני הצרפתים כלות במקום ההוא, פנה לו תימנה ויפרוץ לו דרך הדשה עד באברויסק ויעבור את מעבר הבערעזינה במקום ההוא

ויסע למסעיו בשלום עד בואו אל ביקאָף אשר על שפת הדינעפער - ומשם נסע למאָהילאָוו בטה והנה צרפתים חדשים לעיניו מחיל דאוואוסט אשר הקדימו גם במקום ההוא, וכאשר נבהל: הרוצים לראות את הצרפתים במקום אשר לא

ככה. נבהלו הצרפתים גם המה בראותם כי צלחה בידי הרוסים לפרוץ להם דרך עד העיר הת'א ; ובהיותם שניהם מבוהלים למראה עיניהם התעודד באגראטיאָן ראשונה לקום על אויביו בחרב, וַיִּשְׁבְּ את להקת הרוכבים העומדים שמה למשמר , אולם בעבור הבהלה הראשונה מצאו כל אנשי חיל האוואוסט את ידיהם להלחם עם הרוסים בחזקה וילחצום אתור בדרך אשר באו ממנה וישובו הרוסים ויעברו את מעבר הרינעפער אצל ביקאוו החדשה אל פנימית ארץ רוסיא לשוב ולהתחבר עם בערקלאי במסבי סמאָלענסק, סכל הזמן את עצת נאפאלעאן בפעם הזאת ,

דמו

[ocr errors]

אחור

ויהי כשמוע נאפאלעאן כי נמלט באגראטיאן מהפה אשר יקש לו, ויתעבר בראשונה על דאוואוסט, ואחריו על היראנימוס אחיו ויצוהו לשוב אל ביתו לבל יהי לו לשטן במלחמה – כי בחר לטפול חסרון דעת מלחמה באחיו, מלהודות לשר צבא רוסיא על דעתו היתירה בתכסיסי מלחמה - וינער חצנו ממחשבת המלחמה אשר השב מיום עברו את הניעמען ולא הוהיל עוד לחצות את הרוסים לשתי מהנות ולכלות את המלהמה פעם אחת – כי אם שלה את צבאו בט"ז יוליא למרחבי ליטא לחפש את הרוסים מעבר לנהר דינא והלאה, כי שקד על המלהמה ועל הנצחון להחיות את רוה בני חילו, ובני ליטא אשר נֵדָה בראותם כי בתחבולת מלחמה ולא מרפיון לבב נזורו הרוסים

וגם הוא עזב בלילה ההוא את ווילנא אשר ראתה בכבודו שלשה ועשרים יום ויתן בי"ח יוניא את משכנו בקלוֹבאָקע, ואת מאָרעט סגנו נתן לנציב בארץ ליטא, הוא בקלובאָקע ומלאכים באו ויגידו לו כי עזב בערקלאי ככפיר את מחנהו אשר בצר בדריסאָ ויסג אחור לעומת וויטעפסק, והמקום ההוא נכבד מאוד, כי בין שני הנהרים היא יושבת ובין שתי המחנות, עד כי אם תצלח בידו להקדים את הרוסים בה כי עתה ישובו הרוסים ויחצו לשתי מחנות כבראשונה על כן מהר הקיסר לשלוח מלאכים קלים גם אל מוואַט גם אל נייא המחזיק את ידי אורינאָט בפאלאצק ויצוום לבקוע אל וויטעפסק ואת המחנה אשר ברגליו נהג לבעשינקאָוויטש, בצפיָתן למצוא שמה את המלחמה ואת הנצחון אשר הוא מבקש ואנשי מלחמתו גם המה ששו

לקראת המלחמה כי נלבטו בטורח הדרך הקשה אשר לא ראו קץ לו בלתי אם במלחמת תנופה, על כן שמחו בְדֵי קול כלי התותח אשר הרעים באזניהם בכ"ה לחורש ההוא, כי דמו כי קרוב הנצחון

לבוא כי ביום ההוא פגע איישען בדאָקטאָראָף המאסף למחנה

[ocr errors]

1

« הקודםהמשך »