תמונות בעמוד
PDF
ePub

מחנה: כמעט עבר את הבערעזינא, וַעֲמָלֵך לברוח בגפו ובהחבא . לארצו צרפתה, טרם תגלה רעתו וחרפתו למלך פרייסען . .

אז קרבו הרוסים אל מקום המעברה, במקום אשר הצרפתים לוחצים ממיתים ועוצרים איש את אחיו, וישלחו את כדוריהם בם . ויוסיפו מהומה מבוכה ומות על מיני. מיתות הראשונים, ויהי כאשר ירא אחד השרים הצרפתים השומר את משמרת הגמר פן ידבקו הרוסים אותם ויעברו גם המה את מעבר הבערעזינא ויריחו את הרעה גם על יתר הפלטה אשר בעבר הבערעזינא מערבה , וימהר וישלח את הגשר באש, והצרפתים אשר לא ראו איש את מעשה אחיו מהרו גם על הגשר הבוער, ולא יכלו לשוב ממנו כי הממהרים אחריהם דחקו אותם להלאה להלאה, וימותו רבים מהם גם באש גם במים, אולם ההמון והגדול וכל הכבודה אשר לא הספיקו לבוא עד הגשר, היו לשבי בידי הרוסים ותהי להם נפשם לשלל .

. וביום ההוא הוא יום כ"ח לחודש הגיה גם טשטשאקאף ממורד באריסאוו בעבר. הבערעזינא מערבה, ויתגר מלחמה עם יתר פליטת הצרפתים אשר נמלטו ממעבר הבערעזינאה ומחרב וויטטגענשטיין, ולא יכול להם, כי מרק אודינאָט שארית כחו ללחוץ • אותו אחור , ולא נתנו להתחבר עם וויטטגענשטיין עד מחרת היום ההוא, וגם אחרי אשר התחברו שני צבאות רוסיא אלה לאחדים בכ"ט להורש, לא שקרו לרדוף אחרי הצרפתים בחזקה, כי היו גם המה עיפים מאוד, על כן נתנו להצרפתים מקום לנוס ולפול ביד הקור אשר חדש כחו בעת ההיא וינאה למעלה מעשרים ושתים מעלות, על הדרך הזה עמדה לנאפאלעאן הצלחתו לקלקל את החשבון הישר אשר חשבו שרי צבאות רוסיא לקחת אותו ואת שארית עמו בשבי על יד הבערעזינאָה, וַיִמָלֵט גם בפעם הזאת :

בכ"ט לחודש עבר נאפאלעאן מאת פני הבערעינאה ויסע למסעיו לעומת ווילנא, ולפניו ולאחריו היו עוד כששים אלף איש, אבל רבים מהם היו בלי הרב ובלי מגן, וגם המזוינים בהם, לא הלכו בסדרי מלחמה , כי אם מעורבים ומבולבלים , רגלים, רוכבים, וכלי תותח באגודה אחת, אין קרנות ואין מחנה תיכונה, צרפֿתים אשכנזים ופולאנים יחד, אין פקיד ואין שומע קול פקודה, איש כטוב בעיניו וככה בקרבו הלך, וכולם חורקים שְׁנֵיחֶם מקרה וממהרים לרוץ עד מאַלאָיעצנאָ Malodezia , כי הוא היה המקום האחרון אשר היה ביד טייטשאקאף להקדימם בו, ומן העיר ההיא שׂבו נפתחו להם כל הדרכים אשר אין הרופים שליטים עליהם עוד, ויבואו למאָלאָדעצנא בג' דעצעמבער בבוקר , שמה רָוַח להם מעט מפחד הרוסים, אף מצאו בה מזון מעט ומספוא לרוב , והיום ההוא היה יום צח , השמש זרחה להם בעצם תקפה ותחלש את כה הקור מעט, וגם נאפאלעאן מצא נחת מעט בעיר ההיא, כי מצא בה אגרות לרוב מצרפת ומכל מקום אשר הוא עודנו שליט עליו, אשר נעצרו במקום ההוא מפחד הרוסים , שמה שב ויפקר את עמו ויחלקם ללכת בדרכים שונים את בני הפולין שלח דרך אָליטא olita לווארשויא עיר מלכותם, את הרוכבים אשר אבדו להם סוסיהם בדרך שלה דרך פֿער עץ Merez לעומת הניעמען, ואת יתר העם צוה להחזיק בדרך המלך העולה לווילנא ,

המשך . נאפאלעאן עוזב את מחנהו . *.

ובחצות היום ההוא גבר הקור מאור וינאה פתאום ארבע מעלות, ער היות בר' דעצעמבער בבוקר עשרים ושש מעלות קור , ולא יכלו הצרפתים שאתו, ובכל זאת החזיקו בדרך ויתענו עד

בואם לביניטצ א Binitza ביום ההוא, אפס כי רק התגעת התמידית שמרה את יתר הומם בלבם ואת רוחם באפם, ואשר עמי וַיָנַח רגעים אחדים גבר עליו הקור וימת, ככה ענו בדרך בחם וילכו ויצערו משעה אל שעה עד בואם לסמארגאן Smargony , הוא המקום אשר יעד נאפאלעאן להפרד בו מאת - מתנהו, ולמהר לפניהם צרפתה : . י

: ויהי כבואם שמה ויצו הקיפּר את האנשים אשר באו בְסִודו זה להכין בסתר את כל המחסורים אשר יחסר לנסיעתו, והוא נסגר בחדרו כל היום ההוא, ויסדר בכתב את המנהגים אשר ינהגו בני צבאו ואת הדרכים אשר ילכו בהם אחרי אשר יעזבם, ויקדש את מוראט מלך נעאפאל גיסו לנגיד על כל הצבא תחתיו, ואת יתר שרי הצבא עֶתֶר אִיש על מָשְׁאָו ואיש על מִשמֵרתו אשר המת שומרים כל ימי היותו אתם במחנה, ואחרי עשותו את כל אלה קרא את כל נגידי החיל לאכול אתו בערב, וכבואם הטה אותם אל הצד איש איש לבדו, ויגל לפניו בלט את פרשת דבר נסיעתו, ואת הטבות המעוררות אותו אל הנסיעה ההיא , וידבר אתם דברים טובים דברים נחומים לקנות בשוחד דבריו הנעימים את הסכמתם ואת דעתם לנָסְיעתו זאת, ובשבתם אתו אל הלחם מדף אל חיק איש ואיש מהם את תהלתו הראויה לו לפי מדת הגבורה אשר הצטיין בה, ואת פני עצמו לא נשא ויודה כי שגגה יצאה מלפניו במלחמה הרחוקה ההיא - אפס כי צדק את נפשו ברברים האלה לאמר אלו נולדתי על ברכי מלכים כמלכי בית בורנאן אשר היו לפני בצרפת , כי עתה היה נקל לי להמלט משגיאות כאלה, .

ואחרי כלותם לאכול אמר נאפאלעאן בקול רם לאמר ,הנני נוסע עוד בלילה הזה לפאריז, לעשות #בר לטובת מדינת

צרפת בכלל ולטובת שארית המתנה הזה בפרט, כי רק בהיותי בצרפת יהי כח בידי לתת יראתי על פני עסטרייך ופרייסען לבל . יקדשו עלי מלחמה, והיה כראות האשכנזים כי כבודי חרש עמדי. בצרפת לא יעזו להתפרץ מפני .

,אך אתם שמרו את כבוד מוראט גיסי וממלא מקומי , ככל אשר שמעתם אלי תשמעו אליו, ועצת שלום ההי בין כולכם וככלותו לדבר את הדברים האלה תקע כפו לכף כל אחד ואחד לברו ויחבקם, ואחר עלה אל מרכבתו הוא ואחוזת מרעהו , ויחוק בדרך, בראשונה היו רוכבי פולין בני לוויתו, ואחר יצאו לקראתו מווילנא שבע מאות רוכבים איטאַלקים משומרי ראש מלך נעאפאל, כולם אנשים אשר לא ראו הרב ורעב במלחמה ההיא , ובדרך הקטן הזה אשר הלכו להקביל פני מלכם ספו תמו מן בלהות, כי גבר עליהם הקור אשר לא נסו בו בארץ מולדתם, וימותו כאיש אהך ...

עוד בלילה ההוא היה בפשע בין נאפאלעאן ובין השביה , כי הקדימוהו רוכבי הרוסים וילכדו פתאום את זופראן Jupran. אשר על הדרך העולה מסטאַרגאָן לווילנא, אפס כי לא התמהמהו כאשר לא מצאו אויבים בה ויעזבוה, ואלו אתרו המה לצאת ממנת או הקרים נאפאלעאן לבוא אליה שעה אחת , בי עתה לא נמלט מידס ,

הוא במעוניק Mednik ומאַרעט יצא מווילנא לברכו , ויהי כראות הקיסר אותו ויספר לו את כל המוצאות אותו לאמור . ,בתוך שרידי חרב ופלטי מלחמה אני הולך, אנשים החסרים כל לחם לאכול, בגד ללבוש וכלי זיין למלחמה, כולם תועים כצאן מבקשים אוכל להשיב את נפשם, כי פקידי המחיה אשר הקימות עשו מלאכתם רמיה, , ומוראט כשסעו את מלכו מתנודר קפץ

ויבשר לו את דבר האוצרות הגדולות במזון בבגדים ובכל צרכי מלחמה הצבורים תחת ידו בווילנא, אז רהב לבב נאפאלעאן ניאמר ,רוח חיים הרשים נפחת באפי , צו את מוראט בשמי לעצור. את

המחנה בווילנא שבוע אחר, להספיק להם מזון, בגדים, וכלי מלחמה, ,עד אשר יכונו לסנת אחור כאנשי מלחמה מן המקום הזה והלאה,

. ממעדניק נסע הקיסר לדרכו ויסוב את ווילנא דרך מגרשיה : לא ראה את פני העיר, ויסע במרכבתו הלוך ונסוע עד ווילקאוויסק , שמה נעצרה המרכבה בערמות השלג וַיָמָר אותה בעגלת החורף ; ויעש דרכו עד בואו בעשירי לחודש אל ווארשויא, שמה דבר את ראשי הפולין ויחזק את ידיהם בהבטחתו אשר הבטיח לשוב אליהם מצרפת בעוד ירחים אחרים בראש שלש מאות אלף איש, ואותם צוה לשוב ולחלוץ עוד עשרת אלפים רוכבים , מווארשויא נסע דרך שלעזיען' וזאקסען וירבר עם מלך הארץ ההיא היושב לבטח עמו , ומשם דרך האנוי א ומיינץ עד בואו בי"ט דעצעמבר לפאריז עיר מלכותו .

.ממאסקויא עד סמאלענסק היה דרכו דרך שר צבא הנסג אחור על דבר אשר לא עמדה לו השעה במלחמה, מסמאלענסק ער ווארשויא היה בתור נס לפני אויב והוא רודפו, מווארשויא ער קצה גבול צרפת היה גורלו גורל בורח בסתר דרך ארצות אויביו ; אבל כמעט הציג כף רגלו על אדמת צרפת ההפך עליו הגלגל, כי חרדו הצרפתים לקראתו ויקבלוהו בתור אדוני הארץ אשר בידו עתותי איראפה בקרם, וזקני הזענאט וראשי המדינה והעם הסתופפו בהיכלו ויציקו לרגליו ענוה, ויראת מעלה, עד כי מצא נאפאלעאן עוז בלבו להראות להם פנים נזעמים ולדבר. אתם קשות על דבר אשר לא מסרו נפשם בקשור עליו מאַללעט להעביר את המלוכה ממנו - את דבר האסון אשר קרה למחנהו ברוסיא גלגל על הקור

« הקודםהמשך »