תמונות בעמוד
PDF
ePub

ויהי

1

מחנה: כמעט עבר את הבערעזינא, וַיִמָלֵך לברוח בגפו ובהחבא לארצו צרפתה, טרם תגלה רעתו וחרפתו למלך פרייסען

אז קרבו הרוסים אל מקום המעברה, במקום אשר הצרפתים לוחצים ממיתים ועוצרים איש את אחיו וישלחו את כדוריהם בם ויוסיפו מהומה מבוכה ומות על מיני, מיתות הראשונים כאשר ירא אחד השרים הצרפתים השומר את משמרת הגמר פן ידבקו הרוסים אותם ויעברו גם המה את מעבר הבערעזינא וידיחו את הרעה גם על יתר הפלמה אשר בעבר הבערעזינאַ מערבה וימהר וישלח את הגשר באש, והצרפתים אשר לא ראו איש את מעשה אחיו מהרו גם על הגשר הבוער

ולא יכלו לשוב ממנו כי הממהרים אחריהם דחקו אותם להלאה להלאה, וימותו רבים מהם גם באש גם במים, אולם ההמון והגדול וכל הכבודה אשר לא הספיקו לבוא עד הגשר, היו לשבי בידי הרוסים ותהי להם נפשם לשלל .

. וביום ההוא הוא יום כ"ח לחודש הגיה גם טשטשאקאף ממורד באריסאוו בעבר הבערעזינא מערבה ויתגר מלחמה עם יתר פליטת הצרפתים אשר נמלטו ממעבר הבערעזינאה ומחרב וויטטגענשטיין, ולא יכול להם, כי מרק אודינאָט שארית כחו ללחוץ

ולא נתנו להתחבר עם וויטטגענשטיין עד מחרת היום ההוא וגם אתרי אשר התחברו שני צבאות רוסיא אלה לאחדים בכ"ט להורש, לא שקרו לרדוף אחרי הצרפתים בחזקה , כי היו גם המה עיפים מאוד, על כן נתנו להצרפתים מקום לנוס ולפול ביר הקור אשר חדש כחו בעת ההיא וינאה למעלה מעשרים ושתים מעלות, על הדרך הזה עמדה לנאפאלעאן הצלחתו לקלקל את החשבון הישר אשר חשבו שרי צבאות רוסיא לקחת אותו ואת שארית עמו בשבי על יד הבערעזינאָה וַיִמָלֵט גם בפעם הזאת :

אותו אחר

[ocr errors]
[ocr errors]

1

בכ"ט לחודש עבר נאפאלעאן מאת פני המערעינאה ויסע למסעיו לעומת ווילנא, ולפניו ולאחריו היו עוד כששים אלף איש, אבל רבים מהם היו בלי הרב ובלי מגן, וגם המזוינים בהם, לא הלכו בסדרי מלחמה, כי אם מעורבים ומבולבלים רגלים, רוכבים, וכלי תותח באגודה אחת, אין קרנות ואין מחנה תיכונה, צרפתים אשכנזים ופולאנים יחר, אין פקיד ואין שומע קול פקודה, איש כטוב בעיניו וככה בקרבו הלך, וכולם חורקים שְׁנִיחָם מקרה וממהרים לרוץ ער מאַלאָיעצנאָ Malodozna כי הוא היה המקום האחרון אשר היה ביד טייטשאקאף להקדימם בו, ומן העיר ההיא שׂבו נפתחו להם כל הדרכים אשר אין הרופים שליטים עליהם עוד, ויבואו למאלאָדעצנא בג' דעצעמבער בבוקר שמה רָוַח

להם מעט מפחד הרוסים, אף מצאו בה מזון מעט ומספוא לרוב והיום ההוא היה יום צח

השמש זרחה להם בעצם תקפה ותחלש את כח הקור מעט, וגם נאפאלעאן מצא נחת מעט בעיר ההיא, כי מצא בה אגרות לרוב מצרפת ומכל מקום אשר הוא עודנו שליט עליו, אשר נעצרו במקום ההוא מפחד הרוסים שמה שב ויפקד את עמו ויחלקם ללכת בדרכים שונים

את בני הפולין שלח דרך אָליטאָ olita לווארשויא עיר מלכותם, את הרוכבים אשר אבדו להם סוסיהם בדרך שלה דרך טעו עץ Merez לעומת הניעמען , ואת יתר העם צוה להחזיק בדרך המלך העולה לווילנא

1

7

המשך נאפאלעאן עוזב את מחנהו

ובחצות היום ההוא גבר הקור מאוד ויגאה פתאום ארבע מעלות, ער היות בר' דעצעמבער בבוקר עשרים ושש פֿעלות קור ולא יכלו הצרפתים שאתו, ובכל זאת החזיקו בדרך ויתענו עד

[ocr errors]

1

בואם לביניטצ א Binitza ביום ההוא אפס כי רק התגעת התמידית שמרה את יתר חומם בלבם ואת רוחם באפם, ואשר עט וַיָנָח רגעים אחרים גבר עליו הקור וימת, ככה ענו בדרך כחם וילכו ויצערו משעה אל שעה עד בואם לסמארגאן Smargony , הוא המקום אשר יעד נאפאלעאן להפרד בו מאת מתנהו, ולמהר לפניהם צרפתה

ויהי כבואם שמה ויצו הקיפֶר את האנשים אשר באו בסודו זה להכין בסתר את כל המחסורים אשר יחסר לנסיעתו, והוא נסגר בחדרו כל היום ההוא, ויסְדר בכתב את המנהגים אשר ינהגו בני צבאו ואת הדרכים אשר ילכו בהם אחרי אשר יעזבם, ויקדש את מוראט מלך נעאפאל גיסו לנגיד על כל הצבא תחתיו, ואת יתר שרי הצבא עֶתֵר אִיש על מִשְׁאַו ואיש על מִשמֵרתו אשר המה שומרים כל ימי היותו אתם במחנה, ואחרי עשותו את כל אלה קרא את כל נגידי החיל לאכול אתו בערב, וכבואם הטה אותם אל הצד איש איש לבדו, ויגל לפניו בלט את פרשת דבר נסיעתו ואת הטבות המעוררות אותו אל הנסיעה ההיא וידבר אתם דברים טובים דברים נחומים לקנות בשוחד דבריו הנעימים את הסכמתם ואת דעָתִם לְנָסִיעתו זאת, ובשבתם אתו אל הלחם מדף אל חיק איש ואיש מהם את תהלתו הראויה לו לפי מדת הגבורה אשר הצטיין בה

ואת פני עצמו לא נשא ויודה כי שגגה יצאה מלפניו במלחמה הרחוקה ההיא - אנס בי צדק את נפשו כדברים האלה לאמר אלו נולדתי על ברכי מלכים כמלכי בית בוובאן אשר היו לקני בצרפת כי עתה היה נקל לי להמלט משגיאות כאלה, .

ואחרי כלותם לאכול אמר נאפאלעאן בקול רם לאמר ,הנני נוסע עוד בלילה הזה לפאריז, לעשות #בר לטובת מדינת

[ocr errors]

לבל

צרפת בכלל ולטובת שארית המחנה הזה בפרט, כי רק בהיותי בצרפת יהי כח בידי לתת יראתי על פני עסטרייך ופרייסען יקרשו עלי מלחמה,

,והיה כראות האשכנזים בי כבודי חרש עמרי. בצרפת לא יעזו להתפרץ מפני

,אך אתם שמרו את כבוד מוראט גיסי וממלא מקומי , ככל אשר שמעתם אלי תשמעו אליו, ועצת שלום ההי בין כולכם וככלותו לדבר את הדברים האלה תקע כפו לכף כל אחד ואחר לברו ויחבקם, ואחר עלה אל מרכבתו הוא ואחוזת מרעהו ויחוק בדרך, בראשונה היו רוכבי פולין בני לוויתו, ואחר יצאו לקראתו מווילנא שבע מאות רוכבים איטאַלקים משומרי ראש מלך נעאפאל, כולם אנשים אשר לא ראו הרב ורעב במלחמה ההיא ובדרך הקטן הזה אשר הלכו להקביל פני מלכם ספו תמו מן בלהות, כי גבר עליהם הקור אשר לא נסו בו בארץ מולדתם וימותו.

כאיש אהך

את

עוד בלילה ההוא היה כפשע בין נאפאלעאן ובין השביה כי הקדימוהו רוכבי הרוסים וילכדו פתאום זופ ואן Jupran. אשר על הדרך העולה מסמאַרגאָן לווילנא, אפס כי לא התמהמהו כאשר לא מצאו אויבים בה ויעזבוה, ואלו אתרו המה לצאת ממנת או הקרים נאפאלעאן לבוא אליה שעה אחת בי עתה לא נמלט מידס

הוא גם עוניק Mednik וטאַרעט יצא מווילנא לברכו ויהי כראות הקיסר אותו ויספר לו את כל המוצאות אותו לאמור : ,בתוך שרידי חרב ופלטי מלחמה אני הולך, אנשים החסרים כל לחם לאכול, בגד ללבוש ובלי זיין למלחמה, כולם תועים כצאן מבקשים אוכל להשיב את נפשם, כי פקירי המחיה אשר הקימותי עשן מלאכתם רמיה ומוראט כשסעו את מלכו מתנודר קפץ

ויבשר לו את דבר האוצרות הגדולות במזון בבגדים ובכל צרכי מלחמה הצבורים תחת ידו בווילנא, אז רהב לבב נאפאלעאן ניאמר ,רוח חיים הרשים נפחת באפי צו את מוראט בשמי לעצור את המחנה בווילנא שבוע אחר, להספיק להם מזון, בגדים, וכלי מלחמה עד אשר יכונו לסנת אחור כאנשי מלחמה מן המקום הזה והלאה,

ממעדניק נסע הקיסר לדרכו ויסוב את ווילנא דרך מגרשיה לא ראה את פני העיר , ויסע במרכבתו הלוך ונסוע עד ווילקאוויסק שמה נעצרה המרכבה בערמות השלג וַיָמָר אותה בעגלת החורף ; ויעש דרכו עד בואו בעשירי לחודש אל ווארשויא שמה דבר את ראשי הפולין ויחזק את ידיהם בהבטחתו אשר הבטיח לשוב אליהם מצרפת בעוד ירחים אחרים בראש שלש מאות אלף איש צוה לשוב ולחלוץ עוד עשרת אלפים רוכבים , מווארשויא נסע דרך שלעזיען וזאקסען וירבר עם מלך הארץ ההיא היושב לבטח עמו ומשם דרך האנויא ומיינץ עד בואו בי"ט דעצעמבר לפאריז

6

ואוהם

1

[ocr errors]

עיר מלכותו

1

ממאסקויא עד סמאלענסק היה דרכו דרך שר צבא הנסן אחור על דבר אשר לא עמדה לו השעה במלחמה

מסמאלענסק ער ווארשויא היה בתור נס לפני אויב והוא רודפו, מווארשויא ער קצה גבול צרפת היה גורלו גורל בורח בסתר דרך ארצות אויביו אבל כמעט הציג כף רגלו על אדמת צרפת הָהפך עליו הגלגל, כי חרדו הצרפתים לקראתו ויקבלוהו בתור אדוני הארץ אשר בידו עתותי איראפה בקדם, וזקני הזענאט וראשי המדינה והעם הסתופפו בהיכלו ויציקו לרגליו ענוה, ויראת מעלה, עד כי מצא נאפאלעאן עוז בלבו להראות להם פנים נזעמים ולדבר. אתם קשות על דבר אשר לא מסרו נפשם בקשור עליו מאַללעט להעביר את המלוכה ממנו - את דבר האסון אשר קרה למחנהו ברוסיא גלגל על הקור

« הקודםהמשך »