תמונות בעמוד
PDF

הניח אחריו לשמור את עקבו , אולם כמעט עברה קצה מחנה וויקטאר את המעברה, והנה וויטטגענשטיין פרץ לו דרך צדדי אל כפר קאסטריץ אשר על הדרך העולה לטאלאטשין, ויבדל בין מחנה וויקטאר ובין מחנה פארטאנע מאספיו , בראשונה התגר אתם מלחמה וימת רבים מהם, ואלף איש ושלשים מפקידי החיל לקח בשבי, אבל קל מהרה נחם וויטטגענשטיין על שפכו דם הנם, וישלח ציר להודיע לפארטאנע כי מוקף הוא מסביב , חיל וויטטגענשטיין מקדם ופלאטאוו מאחור, וגם העיר באריסאוו בידי הקאזאקין, וכה אין בידו לפרוץ דרך בין המון הצרים אותו, אז כלפל פארטאנע דרכו במשפט גם הוא לבלי שפוך דם חגם, ויתן את נפשו ונפש בגי חילו לשבי בידי הרוסים", שבעת אלפים המונים ורבים משרי הגרוד ומפקידי החיל, וכלי תותח ובבודה רבה, ויתר בזת מאסקויא נפלו בידי הרוסים ביום ההוא ולמחרתו ". " . י - - ". יר.

- - ר " . "י "י" ביום ההוא נשברה זרוע נאפאלעאן האחרון – הוא מחנה

וויקטאר אשר היתה בעצם תומה עד העת ההיא - כי אשר לא נשבו עם פארטאנע ואשר לא מתו במלחמה ועל הגשר , התערבו עם שרידי המחנה הגדולה, ויהיו גם המה ככל המון פליטי צרפת אשר לא צלחו למלחמה עוד, לא נשאר לו משש מאות אלף האנשים הבאים לרגליו על אדמת רוסיא, בלתי אם מהנה שווארצענבערג ומחנה מאקדינאל שרי פקודות הקרן הימיני והקרן השמאלי, והמה היו אשכנזים אשר לא בטח בהם גאפאלעאן, על כן לא נתן את שרידי החיל לברוח דרך מינסק ולחסות בצל שווארצענבערג, כי אם נתנם אבוד בענים בדרך העולה לווילנא, כי ידע את לב צבאות מלכי בריתו , כי אך. מראה אמה עובדים אותו, ולא מאהבה , והוא נער כפיו מאת

".
- ו

מחנה כמעט עבר את הבערעוינא, וימלך לברוח בגפו ובהחבא לארצו צרפתה, טרם תגלה רעתו וחרפתו למלך פרייסען .

אז קרבו הרוסים אל מקום המעברה, במקום אשר הצרפתים לוחצים ממיתים ועוצרים איש את אחיו, וישלחו את כדוריהם בם , ויוסיפו מהומה מבוכה ומות על מיני מיתות הראשונים, ויהי . כאשר ירא אחד השרים הצרפתים השומר את משמרת הגשר פן ידבקו הרוסים אותם ויעברו גם המה את מעבר הבערעוינא וידיחו את הרעה גם על יתר הפלמה אשר בעבר הבערעוינא מערבה, . וימהר וישלח את הגשר באש, והצרפתים אשר לא ראו איש את מעשה אחיו מהרו גם על הגשר הבוער, ולא יכלו לשוב ממנו, - בי הממהרים אחריהם דחקו אותם להלאה להלאה, וימותו רבים מהם גם באש גם במים, אולם ההמון גדול וכל הכבודה אשר לא הספיקו לבוא עד הגשר, היו לשבי בידי הרוסים ותהי להם נפשם לשלל

. וביום ההוא הוא יום כ"ח לחודש הגיה גם טשיטשאקאף

ממורד באריסאוו בעבר הבערעוינא מערבה, ויתגר מלחמה עם יתר פליטת הצרפתים אשר נמלטו ממעבר הבערעזינאה ומחרב וויטטגענשטיין, ולא יכול להם, כי מרק אודינאט שארית כחו ללחוץ אותו אחור , ולא נתנו להתחבר עם וויטטגענשטיין עד מחרת

[ocr errors]

היום ההוא, וגם אחרי אשר התחברו שני צבאות רוסיא אלה לאחדים בכ"ט להודש, לא שקרו לרדוף אחרי הצרפתים בחזקה, כי היו גם המה עיפים מאוד, על כן נתנו להצרפתים מקום לנוס ולפול ביד הקור אשר חדש כחו בעת ההיא ויגאה למעלה מעשרים . ושתים מעלות, על הדרך הזה עמדה לנאפאלעאן הצלחתו לקלקל . את החשבון הישר אשר חשבו שרי צבאות רוסיא לקחת אותו ואת שארית עמו בשבי על יד הבערעוינאה, וימלט גם

בפעם הזאת ,

בפ"ט לחודש עבר נאפאלעאן מאת פני הבערעוינאה ויסע למסעיו לעומת ווילנא, ולפניו ולאחריו היו עוד כששים אלף איש, אבל רבים מהם היו בלי חרב ובלי מגן, וגם המזוינים בהם, לא הלכו בסדרי מלחמה, כי אם מעורבים ומבולבלים, רגלים, רוכבים, וכלי תותח באגודה אחת, אין קרנות ואין מחנה תיכונה, צרפתים אשכנזים ופולאנים יחד, אין פקיד ואין שומע קול פקודה, איש כטוב בעיניו וככה בקרבו הלך, וכולם חורקים שניחם מקרה וממהרים לרוץ עד מאלא ר עצנא Malodezna , כי הוא היה המקום האחרון אשר היה ביד טשיטשאקאף להקדימם בו, ומן העיר ההיא שבו נפתחו להם כל הדרכים אשר אין הרופים שליטים עליהם עוד, ויבואו למאלאדעצנא בג' דעצעמבער בבוקר, שמה רווח להם מעט מפחד הרוסים, אף מצאו בה מזון מעט ומספוא לרוב, והיום ההוא היה יום צח, השמש זרחה להם בעצם תקפה ותהלש את כה הקור מעט, וגם נאפאלעאן מצא נחת מעט בעיר ההיא, כי מצא בה אגרות לרוב מצרפת ומכל מקום אשר הוא עודנו שליט עליו, אשר נעצרו במקום ההוא מפחד הרוסים, שמה שב ויפקד את עמו ויחלקם ללכת בדרכים שונים, את בני הפולין שלח דרך אלי טא 0lita לווארשויא עיר מלכותם, את הרוכבים אשר אבדו להם סוסיהם כדרך שלה דרך מערעץ Merez לעומת הניעמען, ואת יתר העם צוה להחזיק בדרך המלך העולה לווילנא .

המשך . נאפאלעאן עוזב את מחנהו ובחצות היום ההוא גבר הקור מאוד ויגאה פתאום ארבע מעלות, ער היות בד' דעצעמבער בבוקר עשרים ושש מעלות קור, ולא יכלו הצרפתים שאתו, ובכל זאת החזיקו בדרך ויתענו עד

א

בואם לביני טצא Binitza ביום ההוא, אפס כי רק התנועה התמידית שמרה את יתר חומם בלבם ואת רוחם באפם, ואשר עמד וינח רגעים אחדים גבר עליו הקור וימת, ככה ענו בדרך בחם וילכו ויצערו משעה אל שעה עד בואם לסמארגאן Smargony, הוא המקום אשר יעד נאפאלעאן להפרד בו מאת

," . . . מחנהו, ולמהר לפניהם צרפתה

ויהי כבואם שמה ויצו הקיסר את האנשים אשר באו בסודו זה להכין בסתר את כל המחסורים אשר יחסר לנסיעתו, והוא נסגר בחדרו כל היום ההוא, ויסדר בכתב את המנהגים אשר ינהגו בני צבאו ואת הדרכים אשר ילכו בהם אחרי אשר יעזבם, ויקדש את מוראט מלך נעאפאל גיסו לנגיד על כל הצבא תחתיו, ואת יתר שרי הצבא עתד איש על משאו ואיש על משמרתו אשר המה שומרים כל ימי היותו אתם במחנה, ואחרי עשותו את כל אלה קרא את כל נגידי החיל לאכול אתו בערב, וכבואם הטה אותם אל הצד איש איש לבדו , ויגל לפניו בלט את פרשת דבר נסיעתו, ואת הסבות המעוררות אותו אל הנסיעה ההיא , וידבר אתם דברים טובים דברים נחומים לקנות בשוחד דבריו הנעימים את הסכמתם ואת דעתם לנסיעתו זאת, ובשבתם אתו אל הלחם מדר אל היק איש ואיש מהם את תהלתו הראויה לו לפי מדת הגבורה אשר הצטיין בה , ואת פני עצמו לא נשא ויודה כי שגגה יצאה מלפניו במלחמה הרתוקה ההיא – אפס כי צדק את נפשו בדברים האלה לאמר אלו נולדתי על ברכי מלכים כמלכי בית בורבאן אשר היו לפני בצרפת , כי עתה היה נקל לי להמלט " ,משגיאות כאלה

וו * ו ואחרי כלותם לאכול אמר נאפאלעאן בקול רם לאמר, הנני נוסע עוד בלילה הזה לפאריז, לעשות דבר לטובת מדינת

צרפת בכלל ולטובת שארית המחנה הזה בפרט, כי רק בהיותי.

בצרפת יהי כח בידי לתת יראתי על פני עסטרייך ופרייסען לבל. יקדשו עלי מלחמה, והיה כראות האשכנזים כי כבודי חדש עמדי

," . בצרפת לא יעוזו להתפרץ מפני

אך אתם שמרו את כבוד מוראט גיסי וממלא מקומי , ככל אשר שמעתם אלי תשמעו אליו, ועצת שלום תהי בין כולכם, וככלותו לדבר את הדברים האלה תקע כפו לכף כל אחד ואחד לבדו ויחבקם, ואחר עלה אל מרכבתו הוא ואחוזת מרעהו , ויחזק בדרך, בראשונה היו רוכבי פולין בני לוויתו, ואחר יצאו לקראתו מווילנא שבע מאות רוכבים איטאלקים משומרי ראש מלך נעאפאל, כולם אנשים אשר לא ראו הרב ורעב במלחמה ההיא, ובדרך הקטן הזה אשר הלכו להקביל פני מלכם ספו תמו מן בלהות, כי גבר עליהם הקור אשר לא נסו בו בארץ מולדתם, וימותו. " . . כאיש אהד

עוד בלילה ההוא היה כפשע בין נאפאלעאן ובין השביה, כי הקדימוהו רוכבי הרוסים וילכדו פתאום את ז ו פ ר א ן Jupran אשר על הדרך העולה מסמארגאן לווילנא, אפס כי לא התמהמהו כאשר לא מצאו אויבים בה ויעזבוה, ואלו אחרו המה לצאת ממנת אוהקדים נאפאלעאן לבוא אליה שעה אחת , כי עתה לא נמלט מידס .

הוא במעדנ י ק Modnik ומארעט יצא מווילנא לברכו,

ויהי כראות הקיסר אותו ויספר לו את כל המוצאות אותו לאמור, בתוך שרידי חרב ופלטי מלחמה אני הולך, אנשים החסרים כל, לחם לאכול, בגד ללבוש וכלי זיין למלחמה, כולם תועים כצאן מבקשים אוכל להשיב את נפשם, כי פקידי המחיה אשר הקימותי עשו מלאכתם רמיה, , ומוראט כשמעו את מלכו מתנודר קפץ

« הקודםהמשך »