תמונות בעמוד
PDF
ePub

הצרפתים ברוסיא

ה ו א

דברי ימי שנת תקע"ב, תקע"ג

על פי סופרי אמונים, אשר רשמו את הדברים

בכתב אמת, זכרון לדור אחרון

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ВИЛЬНО Въ Типографіи М. Ром мa и 3. Типографа.

[ocr errors]

1842

inted in Poland

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Печатать позволяется оь тѣмъ что бы по чатанія представлено было въ Цензуру узаконенное число Экземпляровъ Вильно 22 Октября 1842 года.

Ценсорӣ Иванъ ВАшкавиҷь.

[ocr errors]

הקדמה

הפרקים טחנת קמה עוללות 6סר עוללתי לקלי לילי לגדול חול פתי לבני עמי נסנולי סוללות גני ילוס הכולל 6ת קולות כל ממלכות קרן מלטית סימיס על ימי גדול הזה , קוס לני כל הקנוליס 6סל קנלתי מיוס סיוסי לליס נין סופרי יפרחל, וחסר לה זכיתי לקוליה לקולק ממכו על סיוס כלתי לס קנקו קרלסון הגרפס נווילכל נפנת תקנ"ה , סלסת חלקיו לכותליס טמוניס נגכי מכוני כלולל גלוס, כי כמעטו וכלמלו לוקני לפון לקדם גדול יתוס הזה, ולין מחזק חת ידי המקבל ספר על מקלת סלסון סקול עד 6סר יעלק עליכן לוק ממלוס .

מתוך הסגול הלן קלוח סוכלתי חת הפרקיס סמעטיס החלה המכלכליס 6ת דנר מלסכת פנת תקע"

תקע"ג, סין המלקמס הכוללת ספר לחיכו בעינינו וקרקנתי 6ת סלבריס לכל פרטיקס ולפניסס וסגני טס לוקס לפני סקולליס לסל כגעת לסנת לסון

[ocr errors]
[ocr errors]

אחלי ! קללס לי לעולל לת fקנת נני עמי 6ל ספר העזונס התיק ויחסלו חילי לסוליס 6ת מנולי הגדול לחולת ותסי. חת נחמתי בעניי

[ocr errors]
[ocr errors]

ווילג א יום א' ערב סוכות תר"ג

טווני אהרן גינצבורג

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

1

את ראשי

רבות פעלה ההצלחה עם . ידידה עם נ א פ אל עאן Napoleon אשר אהבה, הרימה אותו מן העפר ותושיבהו בראש נגידי אירא פה: בני חורי צרפת היו לו לעבדים, ועמי הארצות תוכו לרגליו, את מלך פארטוג אל הבריח למדינת הים, ואת מלך ספרו Spanien האכיל לחם חסר בארצו בצרפת איטליה הקיס מכסאותיהם, ושרי אשכנז השתחוו לו , מלך פרייסען נְחַת מפני שמו, וקיסר אשכנז התרצה אליו בבתו העדינה אשר נתן לו לאשה. לשונו הלכה בכל הארץ , מנחל טאָיאַ Taja' אשר בפ אוטוג אל. עד נחל ניעטען Niemen קצה גבול רוסיא, לא התיצב איש עמו בלתי אם קיסר

1

רוסיא לבדו

4807

[ocr errors]

ואת הקיסר הזה כרת נאפ אלע אן ברית אחים, בטילזיט Tilsit בשנת

ויחדש בריתו אתו בערפורט בשנה האחרת, ושניהם יחד החזיקו בְּשִׁיטת המדינה (קלמנטינענטחן-ניסטעp) להחרים . את ענגלאנו שרתי גַיָס ואת מסחרה מעל פני האדמה, עד כי דמו כל יודעי דבר מדינה, כי לא בקרוב תופר האחוה בין שני האתנים מצוקי אירא פה אלה ובכל זאת לא חש נ אַ פָ אל עאן לקיים בידו את אהבת אוהבו זה כי היתה לו המלחמה לחם אשר רעב לו כל ימי צבאו והנצחון ילד שעשועיו אשר השתעשע. בו תמיד, ועוד בימי

« הקודםהמשך »