תמונות בעמוד
PDF
ePub

F. Hayman inv.et de.

C.Grignion Sculp Immortal Heirs of unye Praise

celestial Fire

foay m (rit.

Oh may some
The last, the mennest of your Sons inspireeris

E P I S T L E

VII.

Imitated in the Manner of Dr. SWIFT.

'T

[ocr errors]

IS true, my Lord, I gave my word,

I would be with you, June the third ; Chang'd it to August, and (in short) Have kept it as you do at Court. You humour me when I am fick,

S Why not when I am fplenetick? In town, what objects could I meet? The shops shut up in ev'ry street, And Fun'rals black’ning all the Doors, And yet more melancholy Whores : And what a dust in ev'ry place? And a thin Court that wants your Face, And Fevers raging up and down,' And W* and H** both in town!

“ The Dog-days are no more the case.” 15 'Tis true, but Winter comes apace: Then southward let

your

Bard retire,
Hold out some months 'twixt Sun and Fire,
And you shall see, the first warm Weather,
Me and the Butterflies together.

20

[ocr errors]

Non, quo more pyris vesci Calaber jubet hofpes, Tu me fecisti locupletem. Vescere fodes. Jam fatis est. At tu quantumvis tolle. Benigne. Non invisa feres pueris munuscula parvis. Tam teneor dono, quam si dimittar onustus. Ut libet : haec porcis hodie comedenda relinques. Prodigus et stultus donat quae fpernit et odit : Haec feges ingratos tulit et feret omnibus annis. Vir bonus et sapiens, dignis ait effe paratus? Nec tamen ignorat, quid distent aera lupinis ? Dignum praeftabo me, etiam pro laude merentis. Quod si me noles usquam discedere; reddes Forte latus, nigros angusta fronte capillos :

30

My Lord, your Favours well I know;
'Tis with distinction you bestow;
And not to ev'ry one that comes,
Just as a Scotsman does his Plumbs.

Pray take them, Sir.—Enough’s a Feast: 25
“ Eat fome, and pocket up the rest”-
What rob your Boys ? those pretty rogues!
No, Sir, you'll leave them to the Hogs.”
Thus Fools with Compliments besiege ye,
Contriving never to oblige ye.
Scatter your Favours on a Fop,
Ingratitude ́s the certain crop;
And 'tis but just, I'll tell ye wherefore,
You give the things you never care for.
A wise man always is or shou'd

35
Be mighty ready to do good :
But makes a diff'rence in his thought
Betwixt a Guinea and a Groat.

Now this I'll say, you'll find in me
A safe Companion, and a free;
But if you'd have me always near-

Honour's ear. .
I hope it is your Resolution
To give me back my Constitution !

in your

1

40

1

A word, pray,

Reddes dulce loqui : reddes ridere decorum, et Inter vina fugam Cynarae moerere protervae.

Forte per anguftam tenuis vulpecula rimam Repserat in cumeram frumenti; pastaque, rursus Ire foras pleno tendebat corpore frustra. Cui mustela procul, Si vis, ait, effugere istinc : ; Macra cavum repetes arctum, quem macra subisti. Hac ego fi compellor imagine, cuncta resigno; Nec fomnum plebis laudo satur altilium, nec Otia divitiis Arabum liberrima muto. Saepe verecundum laudasti; Rexque, Paterque

« הקודםהמשך »